Hotărârea nr. 230/2018

Modificarea HCL nr. 578/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achizitionarea a 8 tramvaie noi, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 230 din 04.04.2018

privind modificarea HCL nr. 578/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziționarea a 8 tramvaie noi, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 250/02.04.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 04.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 30072/28.03.2018 a inițiatorului -

Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 578/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziționarea a 8 tramvaie noi, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 9 din Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007, actualizat, emis de Ministerul Internelor și Reformei administrative;

Având în vedere dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Titlul Hotărârii Consiliului Local nr. 578/26.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Hotărârea Consiliului Local nr. 578/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziționarea a 18 tramvaie noi”.

Art. II - Se aprobă modificarea anexei HCL nr. 578/26.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați

Anexa la HCL nr. 230/04.04.2018

„În stabilirea unei politici de transport se considera că următoarele obiective sunt de mai mare importanță:

 • - Realizarea unui transport public de persoane modern, performant, care să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, prin servicii de calitate;

 • - Oferirea unui cadru de referință pe termen scurt sau mediu pentru ameliorarea mobilității;

 • - Încurajarea transportului public în dauna celui privat;

 • - O infrastructură de transport modernă, care să permită circulația rutiera în siguranță;

 • - Operatori de transport rutier public performanți, care răspund prompt cerințelor publicului călător și exigențelor legislației aferente transportului public;

 • - Reducerea poluării mediului înconjurător prin folosirea de mijloace de transport ecologice;

 • - Autoritățile publice și instituții locale să fie implicate și responsabile în organizarea și derularea serviciului public de transport călători;

În Strategia privind transportul public în Municipiul Galați pentru perioada 2014 - 2020 unele dintre principalele obiective sunt:

 • - Îmbunătățirea eficienței activității operatorului public de transport local prin creșterea performanțelor existente;

 • - Creșterea calității serviciilor de transport public oferite de operatorii de transport;

 • - Protejarea mediului înconjurator prin scăderea emisiilor poluante ale mijloacelor de transport și alte măsuri specifice standardelor europene de mediu;

 • - Reducerea poluării chimice și fonice;

 • - Modernizarea sau înlocuirea parcului de vehicule;

Având în vedere cele prezentate, precum și necesitatea înnoirii parcului de tramvaie al societății Transurb SA care are o vârstă medie de peste 35 de ani, propunem achiziționarea unui număr de 18 tramvaie noi.

Principalii indicatori tehnico-economici

Capacități:

 • - 18 tramvaie noi - lungime totală : între minim 17.500 mm și max 20.000 mm;

 • - înălțimea totală exterioară a tramvaiului fără aparatele de pe acoperiș și fără pantograf să nu fie mai mare de 3.600 mm;

 • - lățime totală: max 2.400 mm;

 • - ecartament : 1435;

 • - podea 100% joasă - fără nici un prag/treaptă.

Valoarea investiției:

-18 Tramvaie noi: 18 x 6.654.480,00 Lei/buc. = 119.780.640 Lei cu TVA

-18 Tramvaie noi: 18 x 5.592.000,00 Lei/buc. fără TVA = 100.656.000 Lei fără TVA

-18 Tramvaie noi: 18 x 1.428.000 Euro/buc = 25.704.000,00 Euro cu TVA

1 Euro = 4,66 Lei

Sursa de finanțare:

Fonduri de Stat + Fonduri europene nerambursabile

Președinte de ședință,