Hotărârea nr. 229/2018

Stabilirea cheltuielilor de functionare in cadrul Caminului de persoane varstnice Stefan cel Mare si Sfant Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 229 din 04.04.2018

privind stabilirea cheltuielilor de funcționare în cadrul Căminului de persoane vârstnice Ștefan cel Mare și Sfânt Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 247/02.04.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în dată de 04.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 31598/03.04.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 18, art. 21 și ale art. 24 din Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se stabilesc cheltuielile de funcționare în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Ștefan cel Mare și Sfânt Galați, care se asigură cu respectarea principiului subsidiarității în următoarea ordine:

  • a) -din venituri proprii, încasate din contribuții ale persoanelor vârstnice și/sau, după caz, ale susținătorilor legali ai acestora;

cF'i) Contribuția de întreținere reprezintă venit la bugetul local;

  • b) - din sume alocate din bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale;

  • c) - din bugetul de stat-în completarea cuantumului prevăzut la lit .a) și b), din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporție de cel puțin 10% din standardul minim de cost aprobat prin Hotărâre a Guvernului, în condițiile legii, în completarea sumelor prevăzute la lit. a) și b), pe baza necesarului stabilit anual de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale, la elaborarea bugetului de stat;

  • (2) Finanțarea asistenței sociale pentru persoane vârstnice se poate face:

a) De la bugetul de stat finanțarea cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporție de cel puțin 10% din necesarul stabilit anual de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor minime de cost aprobate, prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii;

b) De la bugetul local se alocă fonduri pentru:

b*i) - Sume alocate în completarea veniturilor proprii ale căminelor;

bf'2) - Finanțarea cheltuielilor căminelor din subordine/administrare;

IF'3) - Finanțarea activității de asistență socială a unor asociații și fundații române cu personalitate juridică, precum și a unităților de cult recunoscute în România;

IF'4) - Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de asistență social, precum și pentru îngrijirea la domiciliu;

bf'5) - Cheltuieli pentru înmormântarea asistaților, în cazul decesului persoanei vârstnice lipsite de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită stării de sănătate sau situației economice precare;

b^6) - Sponsorizările și donațiile în bani sau natură, făcute de persoane fizice și juridice române și străine căminelor pentru persoane vârstnice sau celorlalte instituții și unități de asistență socială se utilizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • (3)  În vederea trecerii Căminului de la sursa de Finanțare G “Instituții finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local” la sursa de Finanțare A “Integral de la buget” se preiau veniturile încasate din contribuția persoanelor asistate de ordonatorii terțiari de credite pe același indicator la ordonatorul principal de credite. Veniturile încasate din subvenții se transferă în conturile din care a fost virată subvenția de la ordonatorul principal de credite. Cheltuielile/plățile efective, efectuate de ordonatorul terțiar de credite, pe sursa G, se transferă pe același indicator la același ordonator, pe sursa A;

  • (4) Excedentul anilor precedenți, în sumă de 27.095,53 lei, de la Căminul de persoane vârstnice Ștefan cel Mare și Sfânt Galați, se transferă în contul “Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilități ale instituțiilor publice” al Municipiului Galați.

Art. 2 - Orice alte prevederi contrare anterioare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați și Directorul Căminului pentru persoane vârstnice Ștefan cel Mare și Sfânt Galați se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,