Hotărârea nr. 22/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare versant aferent imobil str. Cuza nr. 72"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 22

din 25.01.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Consolidare versant aferent imobil str Cuza nr. 72”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 22/16.01.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.01.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 3534/16.01.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 3536/16.01.2018, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. „c”, art. 5, alin. (1), Ut. „c” și art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

------în temeiul art. 45, alin. (1) dm Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Consolidare versant aferent imobil str Cuza nr. 72”, având principalele caracteristici și principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Angela Stela Ivan

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,  Radu Octavian Kovacs /


Anexa la HCL nr. 22/25.01.2018

Consolidare versant aferent imobil str Cuza nr. 72

In proprietatea municipiului Galați se afla taluzul de la limita de proprietate a imobilelor din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 72 , respectiv str Dogariei nr. 125-129 și face legătură intre str Vadu Cărăbuș, str Dogariei și str. Al. I. Cuza.

Prin Sentința Civilă nr. 1792/2016, emisa de Judecătoria Galați, Primăria municipiului Galați a fost obligată să efectueze lucrări de consolidare a taluzului situat în Galați aferent imobilului din str. Al. I. Cuza nr. 72.

In acest sens a fost elaborat un studiu de fezabilitate, prin care se propun:

-lucrări de consolidare a versantului prin dispunerea de-a lungul piciorului taluzului de coloane de pământ; coloanele se vor dispune pe latimea proprietății din str Cuza nr. 72, iar în plus se vor adauga smde o parte și alta a limitei de proprietate

-la partea superioara a coloanelor se va realiza un element din beton armat tip radier, care face corp comun cu zidul de sprijin existent, iar din i,5m în 1 ,$m se vor executa contraforți de 30cm grosime

-pe zonele unde nu mai există zidul de sprijin din piatră se va realiza un zid de sprijin nou din beton armat de aceeași formă cu cea rezultată pentru zidul consolidat

-la baza zidului de sprijin, pe partea din amonte se va realiza un dren din piatra bruta, iar evacuarea apelor se va realiza prin intermediul barbacanelor spre rigolele colectoare -lucrări de protecție anticorozivă prin geocelule umplute cu pământ preânsămânțat cu plante perene cu rădăcini adânci si creștere rapida pretabile zonelor foarte puternic afectate de fenomenele de eroziune de la suprafața a terenului.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 1.277.497

Din care C+M:              958.123 lei

Capacități: - montare coloane din pământ stabilizat-182 buc,

-zid de sprijin consolidat L=36,4 ml

-zid de sprijin nou din beton armat L-23,40111.

-dren longitudinal L=36,40ml

-rigola beton L~72,8oml

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local și /sau împrumut

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

_____________________________________Președinte de ședință,

Angela Stela Iyan:

-J                       \

PROEXROM


și           tn                  ȘiUac^i <&? •&?*<*rs g£ sHța&rs <la             «<xțwU#& >£

isiskuOf^ :•£{•'   , ^țșdiSaăîi vawwtV ■ ÎMsxan d®            a mfcdîM'hi


DEVIZ GENERALPrivind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție:

"CONSOLIDARE VERSANT AFERENT IMOBIL STR. CUZA NR. 72 DIN MUNICIPIUL GALAȚI"

Beneficiar:   MUNICIPIUL GALAȚI, str. Domnească, nr. 38, județul Galați

Nr. crt.

-Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli ;h-;:

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

mii euro

lei

lei

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

0

0

0

0

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea

35,285

7,607

6,704

41,989

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

0

Iwfliîtnjiiiițjț'Trii.';

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Asigurarea utilităților

0.00

0.00

0.00

0,00

CAPITOLUL3

3.1.

Studii

12,000

2,587

2,280

14,280

3.1.1. Studii de teren

12,000

2,587

2,280

14,280

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

0

3.2.

Documentațll-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

4,500

970

0

4,500

3.3.

Expertizare tehnică

8,000

1,725

1,520

9,520

3.4.

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

0

0

0

0

3.5.

Proiectare

53,660

11,568

10,195

63,855

3.5.1 .Temă de proiectare

0

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

9,500

2,048

1,805

11,305

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4,500

970

855

5,355

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,000

647

570

3,570

3.5.6, Proiect tehnic și detalii de execuție

36,660

7,903

6,965

43,625

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

1,000

216

190

1,190

3.7.

Consultanta

0

0

0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

0

3.8.

Asistenta tehnica

17,802

3,838

3,382

21,184

3.8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului:

7,802

1,682

1,482

9,284

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

4,802

1,035

912

5,714

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3,000

647

570

3,570

3.8.2. Dirigentie de șantier

10,000

2,156

1,900

11,900

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații         ;•/j

733,200

158,062

139,308

872,508

CONSOLIDARE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIRE

733,200

758,062

139,308

872,508

Montaj utilaje tehnologice

NEAj-:

4.4.

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

0

o

0

0

4.5.

Dotări

0

0

0

0

4.6.

Active necorporale

0

0

0

0

ijjg

lor.u. capi/Oi..i

' ,;N-. 733.200

158,062:

p. j i39,jo«

872.51)8.rm I

CAPITOLUL5 ;     ......... ............. ■-

Alte cheltuieli

51

Organizare de șantier

' ■' ■ 40,326

■■.'8,693

7,662

•47,988

5.1.1. Lucrări de construcții

3o.660

7,903

6.965

43,625

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.666

790

h‘)7

4,363

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

.8,85?

':. 1 ,S09

.0

8,857

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

0

0

0

0

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4,026

868

0

4,026

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

805

174

0

805

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4,026

868

0

4,026

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construîre/desflințare

0

0

0

0

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute ■

161,029

34,714

30,596

■ •■■ 191,625

5 4.

Chețtiiieti pentru informare șl publicitate ./■.■' '

0

;: :/■; ' rQ

Ț/.O

".■                ?o

45,3H      < 38457           24M6ol

CAPITOLUL 6 >  '

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

o.oool

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

o.ooo)

0,000

0.0001

.."1

TOIAL CAPITOL 6

6.000

aW      0,900

0.0001

■              TOTAL GENERAL j

l,O75,66O|

231,888

201,837|

1,277,497|

din care: C+M |

805,1451

173,571|

152,978|

958,1231

Proiectant,

dr.ing. Carastoian Dan


BENEFICIAR

MUNICIPIUL GALAȚI, str. Domnească, nr. 38, județul Galați

Nota: Preturile folosite pentru evaluarea lucrărilor aparțin bazei de date a proiectantului sau corespund preturilor existente pe piața locala la principalii furnizori.