Hotărârea nr. 21/2018

Modificarea HCL nr. 734/19.12.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiei optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Galati si a documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 21

din 25.01.2018

pentru modificarea H.C.L. nr. 734/19.12.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Galați și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 21/16.01.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.01.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 3442/16.01.2018, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 3444/16.01.2018, al Serviciului de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 8 alin. (3) Ut. „d” și Ut. „d^i”, art. 30 alin. (1) și alin. (2) și art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 22 alin. (5) și art. 23 alin. (1) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Anexa 2 la H.C.L. nr. 734/19.12.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Galați și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Galați, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

i

•iContrasemnează,


Secretarul municipiului Galați


Radu Octfiviăn

7


Kovacs


Anexa la HCL 21/25.01.2018

CAIET DE SARCINI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC -FORMA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII

CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE

Art.1.1. Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislației în vigoare și precizează condițiile minime în care trebuie să se desfășoare licitația pentru menținerea-întreținerea serviciului de iluminat public din Municipiul Galați.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu in condițiile de eficiență și siguranță.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat public.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de realizare a serviciului de iluminat public și consituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art.1.2. Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calîtațiî, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

Art.1.3. Specificațiile tehnice se referă și la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de exploatare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative și reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.

Art.1.4. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea șî stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii și realizării serviciului de iluminat public.

Art.1.5. Terminologia utilizată este cea dîrrRegu la mental Serviciului de Iluminat Publicai Municipiului Galați.

Art.1.6. Caietul de sarcini se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local a Municipiului Galați.

Art.1.7. Caietul de sarcini alături de Regulamentul Serviciului de iluminat public al Municipiului Galați, inventarul bunurilor aferente serviciului, situația bunurilor aferente sistemului de iluminat public proprietate a municipiului Galați, indicatorii tehnici de performanță și Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public al Municipiului Galați și de ofertă vor fi anexe la Contractul de prestare de servicii a menținerii-întreținerii serviciului de iluminat public al municipiului Galați și fac parte integrantă din acesta.

Art.1.8. Autoritatea delegatară a serviciului de iluminat public este Municipiul Galați situată în localitatea Galați, str. Domnească nr. 54 jud. Galați.

CAPITOLUL 2.CONDIȚIILE DE EXPLOATARE, MENȚINERE-ÎNTREȚINERE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Art.2.1 Obiectul prestării de servicii

Se vor presta următoarele servicii privind Sistemul de Iluminat public:

 • 2.1.1. întreținerea și menținerea în funcțiune a sistemului de iluminat public;

 • 2.1.2. Realizarea iluminatului festiv de sărbători prin montare/demontare echipamente șî instalații electrice proprietate a Municipiului Galați și conectare/deconectare a tuturor instalațiilor și echipamentelor electrice ce deservesc și compun iluminatul festiv;

 • 2.1.3. Dispecerizarea sistemului de iluminat public.

Art.2.2. Obiectivele prestației de servicii privind Sistemul de Iluminat Public:

Obiectivul prezentei prestații de servicii este realizarea unui sistem de iluminat unitar și eficient, care să corespundă cerințelor de trafic.

Prin aceasta se urmărește:

2.2.1 întreținerea rețelelor de iluminat public existente in Municipiul Galați descrise in Anexa nr. 1. Garantarea permanenței în funcționare-a4luminatului-pubticî-----------------------------------------

 • 2.2.2. Realizarea unui dispecerat și a unității de intervenție cu funcția de monitorizare permanentă a rețelelor de iluminat public, în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncționalităților sau avariilor din întregul Sistem de Iluminat Public (SIP).

 • 2.2.3. Reducerea cheltuielilor de întreținere, a costurilor aferente SIP (materialelor, consumabilelor, etc.)

 • 2.2.4. Programarea si finanțarea serviciilor de de menținere-întretinere a iluminatului public și a instalațiilor aferente acestuia. Prin prestarea de servicii menținere-întreținere a SIP se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de prestări de servicii și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract. Structura și nivelul articolelor de deviz practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi conformitate cu prevederile legale.

Art. 2.3.Condițiile obligatorii care trebuie îndeplinite de ofertanți pentru încheierea contractului prestări de servicii

 • 2.3.1. Dispecerat

înființarea unui dispecerat pentru preluarea sesizărilor privind defecțiunile apărute în sistemul de iluminat public. în cazul nedeținerîi acestuia, ofertantul desemnat câștigător va prezenta un act autentificat de închiriere a unui spațiu adecvat funcționării dispeceratului, pe care se obliga să-l înființeze în maximum 5 zile de la semnarea contractului de prestări de servicii. Dispeceratul se va înființa pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați.

Pentru preluarea reclamațiîlor și sesizărilor prestatorul va aloca un numărul de telefon public (linie telefonica fixă) și o adresă de e-mail care vor fi făcute cunoscute în mass-media. Preluarea reclamațiilor se va face 24 ore pe zi inclusiv sărbătorile legale.

înființarea Serviciului de întreținere,mentenanță și monitorizare a sistemului de iluminat public (iluminat pietonal-stradal, ornamental, ornamental festiv, arhitectural) pe toată perioadă contractului, în cadrul acestuia se va înființa în maximum 5 zile de la data semnării contractului o unitate de intervenție care să asigure permanență tehnică în soluționarea reclamațiilor/sesizărilor primite în sistemul de iluminat public. Serviciului de întreținere, mentenanță și monitorizare a sistemului de iluminat public va asigura gama de servicii specifice 24 ore /24, inclusiv în zilele de sărbătoari legale.

 • 2.3.2. Spații de depozitare - ofertantul va face dovada deținerii în proprietate a unor spații de depozitare a materialelor necesare executării serviciilor contractate:

Minim 1.000 mp de teren

Minim 200 mp de spațiu acoperit.

în cazul nedeținerîi în proprietate a spațiilor respective, ofertantul va prezenta un act autentificat de închiriere a unui spațiu adecvat pe o perioada de 8 luni, pe care se obligă să-1 înființeze în maxim 5 zile de la semnarea contractului . Concomitet va înființa în aceeași perioadă de timp și unitatea de intervenție. Spațiile de depozitare vor fi pe raza Municipiului Galați.

 • 2.3.3. Unitatea de intervenție din cadrul punctului de lucru la nivelul municipiului Galați va fi formată din minimum de personal de specialitate, după cum urmează :

-2 inginerî/subingineri autorizat ANRE gradul IIIB conform Ordin ANRE nr. 11/2013, Ordin ANRE nr. 45/2016

- 6 electricieni gr. IIB - autorizați ANRE conform Ordin ANRE nr. 11/2013, în conformitate așa cum este precizat/specificat pentru clasa 1 de atribuire a licențelor pentru prestatorii de servicii de iluminat publice, prin OUG 58/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

Orice schimbare de personal din diferite motive va fi comunicată de urgență în scris beneficiarului. Personalul înlocuit va avea aceeași pregătire și încadrare profesionala.

Ofertantul va trebui să dețină personal de specialitate angajat pe perioada nedeterminată sau cu contract de colaborare pentru acest proiect, după cum urmează:

1 responsabil tehnic cu execuția (RTE)- atestat în domeniul electric, conform Ordin ANRE nr. 11/2003;

1 responsabil sau contract cu o firmă care asigură protecția și securitatea muncii conform Ordin ANRE nr. 45/ 2016;

1 înginer/subinginer specializat luminotehnică atestat profesional în iluminat de tip CAPI emis de Comitetul National Roman de iluminat sau certificate echivalente eliberate de comisia Internaționalăde Iluminat (C.I.E.), în iluminat exterior.

Conform Ordin ANRE nr. 45 /2016, Ordin ANRE nr. 11/2013, precum și instrucțiunile aferente Legea nr. 98/2016 cu completările și modificările ulterioare este obligatorie atestarea și autorizarea persoanelor responsabile de îndeplinirea contractului. Pentru personalul nominalizat cu îndeplinirea contractului, se vor prezenta după caz următoarele documente: documente din care să rezulte ca persoanele nominalizate sunt angajate ale ofertantului sau , după caz angajament de participare/ declarație de disponibilitate al /ale persoanei / persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului ( dacă ofertantul nu are angajat astfel de persoană / persoane). Pentru înginer/subinginer autorizat gradul IIIB, precum inginer /subinginer specializat luminotehnică atestat profesional în iluminat de tip CAPI emis de

Comitetul National Roman de Iluminat sau certificate echivalente eliberate de Comisia Internaționala de Iluminat (C.I.E.), în iluminat exterior, nu se solicita CV-uri, ci doar atestatul și /sau legitimația valabile la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor;

Pentru restul persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (în afara de cele 3 menționate mai sus) sunt necesare atestatele și CV-urile valabile la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor;

Solicitarea prezentării atestatelor și sau autorizațiilor la momentul semnării contractului. Pentru operatorii care prezintă experți străini se vor prezenta documente echivalente emise în statul de reședința, în termen de valabilitate la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, urmând ca la semnarea contractului (în cazul în care vor fi declarați câștigători) să prezinte documentele recunoscute de autoritățile române.

 • 2.3.4. Utilaje

Ofertanții trebuie să facă dovada deținerii (prin intermediul documentelor) a unei dotări minime (ce poate fi prezentată sub diverse forme: în proprietate/închiriere/alte forme de deținere/ angajament de de punere la dispoziție) astfel cum aceasta este solicitată pentru clasa 1 de atribuire a licențelor pentru prestatorii de servicii de iluminat publice, prin OUG nr. 58/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum sunt acestea specificate și în caietul de sarcini:

Unitatea de intervenție din cadrul punctului de lucru la nivelul municipiului Galați va fi formată următoarele utilaje și echipamente electrice : autospecială cu braț ridicător telescopic cu operare la înălțime 16m - min 3 buc; -1 ciocan hidraulic (picon); -1 compactor mecanic; -1 auto basculantă de minim 3.5to ; - aparate pentru măsurat parametrii de rețea și luminotehnici: 1 Luxmetru digital; 1 Multimetru digital portabil - cu capabilitate pentru minim următoarele măsurători : tensiune, intensitate, putere, energie activă, energie reactivă, energie aparentă, factor de putere; 1 Aparat măsurare rezistentă izolație (tensiuni nominale încercare 100-5000Vc.c ); 1 Aparat măsurare valoare rezistență de dispersie pentru prize de pământ.

Ofertantul va trebui să dețină : -1 autolaborator PRAM specializat în încercări, prelocaiizări și localizări exacte ale defectelor electrice pe cabluri subterane; -1 buc. automacara

Pentru toate aparatele de măsurat parametrii de rețea și luminotehnici se vor prezenta - documente care atesta deținerea în proprietate/ închîriere/alte forme de deținere/ angajament de de punere la dispoziție; certificate de etalonare metrologică emise de un laborator RENAR. (Asociația de Acreditare din România - RENAR, este o organizație neguvernamentală, fără scop lucrativ, constituita pe baza Legii 21/1924, cu modificările ulterioare, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută prinSentința Civilă nr-1966 din 7.08.1990 a Judecătoriei Sectorului 1 București. Asociația este recunoscută oficial ca organism național de acreditare unic, în temeiul O.G. 23/2009 și în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.

?                  765/2008 și funcționează în coordonarea Ministerului Economiei. Supravegherea legalității activităților

ș                 RENAR se face în conformitate cu reglementările în vigoare. Ca urmare nu pot fi considerate valabile

certificate de etalonare metrologică emise de alte tipuri de entități). Se vor prezenta documente care atestă deținerea (dotare proprie /închiriere sau alte forme de punere la dispoziție ) a echipamentelor tehnice, utilaje instalațiile și echipamentele tehnice declarate.

Justificarea utilajelor și a aparatelor pentru măsurat parametrii de rețea și luminotehnici:

Sistemul de iluminat public este format stâlpi, corpuri de iluminat public, console, linii electrice aeriene sau subterane, proiectoare, puncte de aprindere și cutii de distribuție a iluminatului public. Stâlpii de iluminat public stradal pe care sunt montate corpuri au o înățime mai mare de lOm. Corpurile șî proiectoarele de iluminat public arhitectural sunt montate pe clădiri la înălțime de max. 16 m. înlocuirea componentelor defecte din corpurile de iluminat, proiectoare, repararea liniilor electrice aeriene de iluminat public, montarea consolelor pentru susținerea corpurilor de iluminat se realizează cu ajutorul platformelor cu braț ridicător înălțime de 16m. Sistemul de iluminat public din municipiul Galați este alcătuit din 16971 de corpuri de iluminat din care 9025 buc. deservesc iluminatul stradal. Din experiența anilor trecuți considerăm ca 3 utilaje de tip PRB sunt necesare pentru menținerea în parametri optimi de funcționare a serviciului de iluminat public ( pentru revizuirea, repararea, montarea, întreținerea și demontarea iluminatului festiv care suferă modificări anuale acest număr de 3 utilaje de tip PRB sunt insuficiente. Suplimentarea acestor utilaje pe parcursul activității de reparare, montare , revizuire, întreținere și demontare va fi comunicat din timp de către municipiul Galați). Detectarea liniilor electrice I                  subterane defecte cât și localizarea cu acuratețe a defectului se realizează cu autolaboratorul PRAM,

i

|                  Repararea continuității liniilor electrice subterane se realizează prin operațiunea de mansonarea a

acestora. Liniile electrice subterane sunt pozate in alei, spatii verzi si străzi. Repararea acestora necesita decopertarea imbracamintîi asfaltice ce se realizează cu ajutorul ciocanului hidraulic (picon) si a frezei pentru taiat îmbracaminti asfaltice. Readucerea terenului la starea inițiala înaintea intervenției înainte de turnarea imbracamintîi asfaltice se realizează prin compactarea stratului de pamant sau umplutura așezat in sânt cu ajutorul compactorului mecanic. Transportul reziduurilor, a materialelor si a echipamentelor electrice privind asigurarea continuității serviciului de iluminat public prin operațiuni de menținere întreținere se realizează cu ajutorul unei autobasculante de min. 3,5 tone. înlocuirea stâlpilor de beton si asigurarea verticalității acestora in fundații de beton de tip pahar pana la intarirea betonului se realîzeaza cu ajutorul automacaralei. Masurarea parametrilor luminotehnici a corpurilor de iluminat stradal si pietonal se realîzeaza cu ajutorul aparatului de tip LUXMETRU. Masurarea valorilor de tensiune si intensitate electrica, a energiei electrice active sî reactive, a energiei electrice aparente si factorului de putere se realîzeaza de către aparatul de tip Multimetru digital portabil. Masurarea valorii rezistentei izolației cablurilor electrice intre faze si fata de nul se realîzeaza cu aparatul de măsură rezistenta a izolației.Masurarea valorii rezistentei de dispersiei a prizelor de pamant montate la stâlpi de iluminat, puncte de aprindere iluminat public , cutii de distribuție, etc. se realîzeaza cu aparatul de măsurare i------------------valoare dispersie prize de pamant.---

 • 2.3.5. Autorizații și atestate

Ofertanțiî vor face dovada desfășurării activității pe baza licențelor eliberate de autoritățile de reglementare competente: AN RE (Atestate: C2A) conform Ordin ANRE nr. 45/2016, , precum si a atestatelor: ISO 9001, ISO 14001; OHSAS 18001; SR EN 50001; SA 8000 și vor înainta manualul calității împreună cu anexele acestuia (proceduri tehnice de execuție și instrucțiuni de lucru pentru lucrări de menținere -întreținere a sistemului de iluminat public) pentru serviciul de iluminat public.

Ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 90 de zile de la data semnării contractului beneficiarului licența de operator de iluminat public -clasa I cu anexele aferente eliberată de către ANRSC.

Art. 2.4. Serviciile ce vor fi derulate în cadrul contractului de prestare ce vor fi prezentate de ofertanți

Obiectivele prestării de servicii pentru iluminatul public sunt:

Servicii privind exploatarea întreținerea, revizia si reparația iluminatului public și festiv în valoare de maxim 1000000 Lei, fără TVA, pentru durata contractului de 8(opt) luni.

 • 2.4.1.Lucrări de exploatare, întreținere, menținere, revizii și reparații

 • 2.4.1.1. Servicii operative constând dintr-un ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor.

 • 2.4.1.2. Revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare executate, periodic pentru verificarea, curațarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la următoarea lucrare planificată.

 • 2.4.1.3. Reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe , prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

2.4.I.I. în cadrul serviciilor operative se execută :

- Intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat și accesorii;

 • -  Manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de iluminat în vederea executării unor lucrări;

 • -  Manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente;

 • -  Recepția instalațiilor puse în funcțiune în conformitate cu regulamentelor în vigoare;

 • -  Analiza stării tehnice a instalaților;

 • -  Identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat;

 • -  Supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

 • -  Controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic ,ploi torențiale, viscol, formarea de chiciură, inundații, etc.

 • -  Acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

 • -  Demolări sau demontări de elemente ale sistemului de iluminat public;

 • -  Intervenții ca urmare a unor sesizări;

 • -  Realizarea serviciilor de exploatare și de întreținere a instalațiilor de iluminat public se face cu respectarea procedurilor specifice de:

admitere la lucru

supravegherea lucrărilor

scoaterea și punerea sub tensiune a instalației

control al serviciilor

 • 2.4.1.2. în cadrul reviziilor tehnice se execută cel puțin următoarele operații:

 • -  Revizia corpurilor de iluminat și a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranță, etc.);

 • -  Revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare a iluminatului public;

 • -  Revizia linilor electrice aparținând sistemului de iluminat;

La serviciile de revizie tehnică la corpurile de iluminat public pentru verificarea bunei funcționări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsuri specifice de protecție a muncii în cazul lucrului sub tensiune.

La revizia corpurilor de iluminat se execută următoarele operații:

 • -  Ștergerea corpului de iluminat (reflectoarele și structurile de protecție vizuală);

 • -  înlocuirea siguranței sau a componentelor, dacă există o defecțiune;

 • -  Verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferte conexiuni;

La întreținerea și revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se realizează următoarele operații:

 • -  înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare;

 • -  înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte (ceas programator, etc.). La ceasul programator se va verifica corectitudinea afișării orei curente cât a programului de aprindere/ stingere a iluminatului. în cazul în care se vor constata diferențe orare aceste se vor corecta.

 • -  înlocuirea, după caz, a ușilor tablourilor de distribuție;

 • -  Refacerea inscripționărilor, dacă este cazul

 • -  Verificarea instalației de legare la pământ (legătură la priza de pământ, măsurarea prizelor de pământ artificiale etc.). Prin " bucată priză de pământ se înțelege ansamblul de electrozi legați între ei, inclusiv conducta, până la piesa de separație ;

 • -  La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operații:

 • -  Verificarea traseelor și îndepărtarea obiectelor străine;

 • -  îndreptarea stâlpilor înclinați;

 • -  Verificarea ancorelor si întinderea lor;

 • -  Verificarea stării conductoarelor electrice;

 • -  Refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fascicolelor torsadate, dacă este cazul;

----—îndreptarea, după caz, a consolelor;

 • -  Verificarea stării izolatoarelor și înlocuirea celor defecte;

 • -  Strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică , daca este cazul

 • -  Verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecție la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ,etc.)

 • -  Măsurarea rezistenței de dipersie a rețelei generale de legare la pământ a prizei de pământ artificiale.

Periodicitatea reviziilor este, de:

 • -  3 ani pentru tablourile electrice de alimentare,distribuție, conectare/deconectare șî rețele electrice de joasă tensiune ale iluminatului public;

 • -  24 luni pentru corpurile de iluminat șî accesorii;

 • -  3 ani pentru linii electrice cu conductoare neizolate sau izolate torsadate, pe stâlpi de beton sau metal;

 • -  3 ani pentru linii electrice în cablu subteran;

2.4.I.3. Reparații curente se execută la:

 • -  Corpuri de iluminat și accesorii;

 • -  Tablouri electrice de alimentare,distribuție și conectare/deconectare;

 • -  Rețele electrice de joasă tensiune ale autorității locale aparținând sistemului de iluminat public;

 • -  în cadrul reparațiilor curente la corpurile de iluminat și accesorii se execută următoarele:

 • -  înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de același tip cu cel inițial în cea ce privește puterea și culoarea aparenta;

 • -  Ștergerea dispersorului,a structurilor de protecție a sursei de iluminat/lămpii, a structurilor vizuale și a interiorului corpului de iluminat;

 • -  înlăturarea cuiburilor de păsări;

 • -  Verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică și înlocuirea celor care prezintă porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzătoare;

 • -  Verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la rețeaua electrică;

 • -  înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare;

în cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare, deconectare se execută următoarele:

 • -  Verificarea stării ușilor și încuietorilor, cu remedierea tuturor defecțiunilor;

 • -  Vopsirea ușilor și a si a celorlalte elemente ale cutiei;

 • -  Verificarea siguranțelor fuzibîle și automate, înlocuirea celor defecte și montarea celor noi, identice cu cele inițiale (prevăzute în proiect);

 • -  Verificarea și strângerea contactelor;

 • -  Verificarea coloanelor și înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;

 • -  Verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalației;

în cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele:

 • -  Verificarea distanțelor conductelor față de construcții, instalații de comunicații, linii de înaltă tensiune și alte obiective;

 • -  Evidențierea în planuri a instalațiilor nou-apărute de la ultima verificare și realizarea măsurilor necesare de coexistență;

 • -  Solicitarea executării operațiunii de tăiere a vegetației în zona în care se obturează distribuția de flux luminos al corpurilor de iluminat de către operatorul de întreținere a spațiilor verzi (S.C. Gospodărie Urbană Galați S.R.L.)

 • -  Determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundațiilor acestora și luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor;

 • -  Verificarea verticalității stâlpilor și îndreptarea celor înclinați;

 • -  Verificarea și refacerea inscripționărilor, inclusiv numerotarea stlâpilor;

 • -  Verificarea stării conductoarelor electrice;

 • -  La console, brățări sau celelalte armături metalice de pe stâlp se va verifica dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc și se fixează bine pe stâlp;

 • -  La instalația de legare la pământ a nulului de protecție se verifica starea legăturilor șî îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum și a legăturilor acestuia la corpului de iluminat, se masoara rezistenta de dispersie a rețelei generale de legare la pământ, se măsoara și se reface priza de pământ, având ca referința STAS 12604/1988, se va emite "Raportul/buletinul de încercare a rezistenței de dispersie a prizelor de pământ" ;

în cazul in care, la verificarea săgeții, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeți, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formatăsă fie cea corespunzătoare.

Autoritatea administrației publice locale împreună cu organele de poliție stabilesc, în funcție de condițiile locale, gradul de de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulație, locurile și intersecțiile cu grad mare de periculozitate, precum și marile aglomerări din oraș.

Gradul de intensitate a traficului se determina în funcție de numărul de vehicule /oră și bandă, conform recomandărilor CIE sau CNRI, astfel:

 • -  Foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat Ml;

 • -  Intens, între 360 și 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2;

 • -  Mediu, între 160 și 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3;

 • -  Redus, între 30 și 160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4;

 • -  Foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5

Peridiocitatea reparațiilor curente este, de:

 • -  3 ani pentru tablourile electrice de alimentare,distribuție, conectare/deconectare și rețele electrice de joasă tensiune ale iluminatului public;

 • -  24 luni pentru corpurile de iluminat și accesorii;

 • -  3 ani pentru linii electrice cu conductoare neizolate sau izolate torsadate, pe stâlpi de beton sau metal;

 • -  3 ani pentru linii electrice în cablu subteran;

Toate aceste activități au drept scop readucerea tuturor părților instalației de iluminat la parametrii proiectați.

Lucrările de investiții {modernizare și extindere iluminat public) nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini și se vor derula în cadrul lucrărilor de sistematizare ale oh iectivekmu prinse în^programul de-investiții ale autorității locale.

Serviciile întreprinse si materialele ce vor fi derulate în contractual de delegare a gestiunii au ca scop menținerea în funcțiune a S.I.P. și monitorizarea și gestionarea funcționării acestuia.

Pentru departajarea ofertanților din punct de vedere al valorii ofertelor, se va prezenta un deviz de lucrări, conform articolelor de deviz cuprinse în Anexele nr. 8.1. și 8.2. incluzând:

 • -  Material si piese de schimb

 • -  Manopera

 • -  Transport

 • -   Utilaj

La calculul articolelor de deviz cuprinse în Anexele nr. 8.1, 8.2 - "Borderou de articole de deviz" se vor respecta Indicatoarele de norme de deviz în ediția tipărită ( inclusiv a părții "Generalități" a fiecărui capitol în care se încadrează articolul de deviz și a precizărilor tehnice din cuprisul fiecărui articol de deviz): Wl- ediția 1981; W2 - ediția 1981 republicată în 2000; RPE- ediția 1981; E- ediția 1981 republicată în 2001; TS - ediția 1981 republicată 1997; C- ediția 1981; RPS- ediție 1981; D - ediția 1981 TR- ediția 1981; MD- ediția 19; AUT- ediție 1981 sau echivalente (cu respectarea precizărilor și a operațiunilor tehnice din edițiile tipărite ) din programele de întocmire și editare de devize pentru edițiile de indicatoare de norme de deviz menționate mai sus.;

Art.2.5. Serviciile întreprinse și materiale pentru activitatea de exploatare, întreținere, revizie și reparație a iluminatului public.

înlocuire aparat de iluminat deteriorate (defect)

Activitatea consta în demontarea unui aparat deteriorat din diverse cauze (de regulă, în urma accidentelor auto în urmea cărora sunt distruși stâlpii de iluminat public, a căderilor de arbori, etc) și montarea unuia nou, de același tip sau unul similar ca și caracteristice tehnice, pentru a nu crea discontinuitate estetică. Se vor depune articole de deviz pentru demontare și montare de corpuri de iluminat stradal și pietonal de următoarele puteri cuprinse între 70 si 400W - echipate în principal cu lămpi cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice. Având în vedere faptul că la lucrările de reabilitare a iluminatului public s-au folosit corpuri de iluminat cu grad de protecție IP 65 si IP 66 (complet echipate) se va oferta produse din aceasta gama.

înlocuire sursă (lampă) arsă, spartă

Activitatea constă în înlocuirea sursei existente cu una nouă cu aceleași caracteristici cu cea defectă sau superioare.

înlocuire balast

Activitatea constă în înlocuirea balastului defect cu unul nou de același tip cu cel demontat.

înlocuire igniter

Activitatea constă în înlocuirea ignîterului defect cu unul nou de același tip cu cel demontat.

înlocuire condensator

Activitatea constă în înlocuirea condensatorului defect cu unul nou, similar ca parametrii tehnici cu cel ce a fost înlocuit.

înlocuire dispersor spart sau dulie defectă

Activitatea constă în înlocuirea dispersorului cu unul nou, similar, sau a duliei defecte, cu una nouă similară.

înlocuire siguranță individuală corp de iluminat

Activitatea constă în înlocuirea elementului siguranței individuale defect cu unul nou similar (inclusiv soclul duliei dacă este cazul).

Curățarea difuzorului aparatelor de iluminat

Activitatea constă în curățarea difuzorului aparatului de iluminat, curățarea se va executa la fiecare intervenție asupra unui corp de iluminat dotat cu difuzor sau la dispoziția Beneficiarului.

Reorientarea aparatelor de iluminat

Activitatea constă în reorientarea brațului suport (consola) sau aparatului de iluminat care din diverse motive și-au pierdut orientarea inițial, față de calea de circulație.

înlocuire braț suport (consolă) deteriorate

Activitatea constă în înlocuirea brațului suport deteriorate al aparatului de iluminat în cazul în care acesta este deteriorat și nu mai prezintă siguranță în exploatare. Brațul nou va fi de același tip, formă și dimensiuni cu cel demontat.

înlocuirea conductelor ( coloanelor) de alimentare a aparatului de iluminat

Acțiunea constă în înlocuirea conductelor monofazate de alimentare a aparatului de iluminat Coloana de alimentare a aparatului de iluminat se consideră branșament aerian sau subteran monofazat și la aceasta nu se va executa operațiunea de verificare și încercare a rețelei electrice (aeriene sau subterane) din considerente economice. Coloana de alimentare a unui aparat de iluminat pietonal, stradal sau architectural nu depășește 4m iar pentru cele suspendate este de Grrn---------------------- Legarea conductelor de branșament ( monofazat și trifazat) la rețea sub tensiune , cu autotelescop se măsoară la bucată branșament.

Vopsire stâlp și inscripționare

Acțiunea constă în curățarea stâlpului, grunduirea, vopsirea și inscripționarea cu simbol electric și numerotare a acestuia.

Refacere inscripționare stâlp șî numerotare

Acțiunea constă în marcarea stâlpilor pentru iluminat conform normativelor în vigoare și numerotarea acestora.

Remediere defect cablu alimentare energie electrică

Activatea constă în depistarea și localizarea cablului de alimentare și executarea tuturor operațiilor necesare pentru remedierea acestuia, inclusiv refacerea infrastructurii sistemului rutier sau pietonal. Se va ține cont de fișele tehnologice de refacere a sistemului rutier de la Primăria Municipiului Galați. Remedierea se va face în baza unei note de constatare întocmită de executant și acceptată de beneficiar.

înlocuire stâlp deteriorat

Activitatea constă în înlocuirea stâlpilor deteriorate (demontare, montare stâlp nou, refacere fundație), care datorită diverșilor factori (accidente rutiere,deteriorări cauzate de căderi de arbori, înclinări datorate suprasolicitărilor mecanice, segregarea betonului, etc.) nu mai prezintă siguranță în exploatare.

Stâlpi de beton armat centrifugat tip SC 10001, SC 10002 si SC 10005, stâlpi SFC și stâlpi de beton armat vibrat tip SE 4 și SE 10 produși conform SR EN 12843/2005, SR EN 2970/2005 si SR EN 13369/2004, sau alte tipuri de stâlpi necesar a fi înlocuiți. înlocuirea se va face în baza unei note de constatare întocmită de executant și acceptată de beneficiar sau la dispoziția beneficiarului.

înlocuire capac acces legaturi electrice la stâlpii de tip lampadar.

Se va înlocui sau completa acolo unde se constată lipsa sau deteriorarea lor. Materialul din care este confecționat capacul de acces este din PVC . Dimensiunile capacului de acces sunt de : 460mm x 130mm. Distanța între găurile de prindere este de 390mm. Șuruburile de prindere sunt M6 , iar capul șurubului este de tip imbus.

Refacere priză de pământ

Activitatea, cuprinde toate operațiile necesare refacerii acesteia în cazul în care se constată că rezultatele măsurării rezistenței de dispersie a prizei de pământ sunt neconforme și constă în inlocuirea sau completarea cu electrozi, platbandă, etc până la obținerea valorii conforme a rezistenței de dispersie.

Verificare priză de pământ

Prin " bucată priză de pământ" se înțelege ansamblul de electrozi legați între ei, inclusiv conducta, până la piesa de separație

Activitatea constă în verificarea prizei de pământ prin măsurarea rezistenței de dispersie a acesteia și întocmirea Raportului/Buletinului de încercare a rezistenței de dispersie a prizelor de pământ care va fi predat în original sau în copie ” conform cu originalul" Beneficiarului.

înlocuire cablu de alimentare subteran

Activitatea constă în înlocuirea porțiunilor de cablu subteran de alimentare, care datorită vechimii sau altor factori nu mai prezintă siguranță în exploatare și executarea tuturor operațiilor necesare pentru înlocuirea acestuia, inclusiv refacerea infrastructurii sistemului rutier, pietonal și a spațiilor verzi, înlocuirea se va face în baza unei note de constatare întocmită de executant și acceptată de beneficiar.

înlocuire cutie de distribuție deteriorată

Activitatea constă în înlocuirea cutiilor de distribuție necorespunzătoare sau deteriorate și care prezintă pericol în exploatare.

La legarea la pământ a nulului și a elementelor de pe stâlp, rețelelor electrice aeriene, lkv cu conductor izolat sau neizolat se cuprinde: sudarea conductei de legătură la electrozi, baterea electrozilor în pământ, introducerea conductei de legătură în țeavă de protecție și racordarea neutrului. Nu se cuprind : trasarea și săparea șanțului pentru întinderea conductei de legare în șanț, astuparea șanțului și compactarea pământului în straturi successive.

Reparare cutie de distribuție

Activitatea constă în înlocuirea echipamentelor defecte din cutia de distribuție, inclusiv elementele deteriorate ale carcasei.

Verificarea și încercarea rețelei electrice aeriene constă în măsurarea rezistenței de izolației pe toate fazele, încercarea cu tensiune mărită, verificarea punerilor la pământ a rețelei, întocmirea și predarea la Beneficiar a Raportului/Buletinului de încercare a rezistenței de izolație a rețelelor electrice aeriene. Se măsoară la bucată panou. Prin panou se înțelege două până la șapte conducte ale liniei pornind de la punctual de plecare, cuprinse între :

Stâlpi terminali

1 stâlp terminal și 1 stâlp de întindere 2 stâlpi de întindere

Verificarea și încercarea rețelei electrice subterane constă în măsurarea rezistențelor pe cele 3 faze, încercarea cu tensiunea mărită și verificarea rezistenței de izolație și de legare la pământ a mantalei de plumb și a armăturii de oțel a cablului reparat, întocmirea și predarea la Beneficiar a Raportului/Buletinului de încercare a rezistenței de izolație a rețelelor electrice aeriene. Se măsoară la bucată tronson. Prin tronson de cablu se înțelege porțiunea de cablu cuprinsă între două cutii (capete) terminale, când nu există nici un manșon de legătură pe traseu, între două manșoane de legătură sau între un manșon de legătură și o cutie (cap) terminal.

La scoaterea de sub tensiune a rețelei electrice , în vederea reparației precum și racordarea branșamentelor și repunerea în funcțiune după efectuarea operațiunilor pentru rețea electrică aeriană și subterană se cuprinde : intrările și ieșirile personalului din posturile de transformare subterane sau supraterane, ridicarea capacelor la cutiile de distribuție și repunrealor la loc , deschiderea ușilor la punctele de aprindere și închiderea lor, legarea și dezlegarea cordoanelor de legare la pământ a instalției scoase de sub tensiune , montarea plăcilor avertizoare (de securitate) și repunerea sub tensiune după efectuarea oprațiunilor.

Avariile, accidentele, furturile si vandalizarile care pot aparea in Sistemul de Iluminat Public al municipiului Galați sunt evenimente ocazionale, necontrolat'e cauzate din culpa terțelor persoane, calamitati naturale si forța majora sau evenimente energetice.

Analiza incidentelor și avariilor trebuie abordatăși monitorizată conform: "REGULAMENT DE ORGANIZARE Și FUNCȚIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GALAȚI".

Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conținut:

 • -  locul și momentul apariției incidentului sau avariei;

 • -  situația înainte de incident sau avarie, dacă se funcționa sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

 • -  cauzele care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;

 • -  manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării și lichidării evenimentului;

 • -  efectele produse asupra instalațiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;

 • -  efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

 • -  situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;

- măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor și responsabilităților.

în cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalațiile respective, cu participarea autorității administrației publice locale.în cazul special al accidentelor soldate cu deteliorarea sau distrugerea de elemente de iluminat public aparținând sistemului de iluminat, operatorul va proceda la refacerea iluminatului, urmând a derula toate operațiunile de recuperare a costurilor aferente lucrărilor.

Diagnosticare defecțiuni de alimentare

Activitatea constă în depistarea și localizarea defecțiunilor de alimentare în cazul care rețeaua electrică aeriană sau subterană de tip trifazat sau coloana aparatului de iluminat pietonal, stradal, architectural sau ornamental de tip monofazat este întreruptă/izolată. în primă fază se constata tronsonul de rețea electrică trifazată întreruptă/izolată și apoi se vor face efectua măsurători electrice pentru verificarea și încercarea rețelei electrice aeriene sau subterane prin metoda înjumătățirii tronsonului până la depistarea distanței dintre doi stâlpi în care este localizat defectul.

înlocuire transformator pentru reducator de tensiune

Activitatea constă în înlocuirea transformatoarelor necorespunzătoare, deteriorate sau defecte și care prezintă pericol în exploatare.

înlocuire și reglare ceas programator (automat programabil).

Reglarea ceasului programator constă în verificarea programului de aprindere-stingere a iluminatului public al ceasului programator și reglarea orei de afișare a acestuia. în cazul în care se constată neconcordanțe privind cele menționate mai sus, acestea se vor remedia.

Reparații, menținere, întreținere instalații electrice de iluminat festiv

Se va asigura verificarea tehnică și reparația instalațiilor de iluminat festiv care sunt în proprietatea Primăriei municipiului Galați pentru sărbătorile de iarnă și cele pascale.

Activitatea de verificare tehnică și reparații a instalațiilor de iluminat festiv

ă) activitatea de verificare tehnică și reparații a instalațiilor de iluminat festiv presupune:

- se verifică conexiunile electrice la întrerupătoare;

 • -  se verifică conexiunile electrice la clemele șir;

 • -  verificarea funcțională se va face prin alimentarea instalației și efectuarea manevrelor de funcționare

 • -  verificarea instalațiilor se vor face cu personal specializat (electricieni calificați și autorizați) cu respectarea normelor de protecția muncii;

 • b)  vor fi reparate instalațiile de iluminat festiv, care nu funcționează, demontate de pe domeniul public, aflate în depozitul achizitorului.

 • c)  reparațiile vor cuprinde: verificarea funcționalității instalațiilor de iluminat festiv și stabilirea defectelor, înlocuirea segmentelor de cablu defecte, a duliilor, becurilor sau segmentelor de furtun luminos, repararea circuitelor integrate, refacerea scheletului metalic, remedierea / înlocuirea elementelor de ancorare pe suporți, după caz, conform articolelor de deviz (vor fi prezentate extrase de material, manoperă, utilaj și transport). Se vor respecta întocmai normele orare specificate în articolele de deviz;

 • d)  Lucrările ce se execută fără scoaterea de sub tensiune a instalațiilor existente sunt montarea produselor festive, respectiv lucrări ce se execută cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor existente sunt racordarea produselor festive la rețelele existente.

 • e)  Măsurile de protecția a muncii pentru perioada de execuție ( verificare și întreținere) sunt stabilite conform legislației în vigoare ( HG 300/2006) cerințe de SSM pentru șantiere temporare și mobile; se vor prevedea următoarele măsuri:

 • -  protecția împotriva atingerilor directe:

 • -  îngrădiri fixe sau mobile;

 • -  echipamente în carcase închise;

 • -  respectarea distanțelor de protecție, de izolație și de lucru;

 • -  folosirea mijloacelor individuale de protecție a muncii pentru lucrări de montare/demontare, exploatare, și întreținere;

 • -  protecția împotriva atingerilor indirecte la carcase și elemente de susținere, inclusiv structuri metalice, învelișuri metalice ale cablurilor, precum și la armăturile construcțiilor de beton armat;

 • -  legarea la pământ;

 • -  legarea la nulul de protecție;

 • -  verificări în vederea punerii în funcțiune;

 • -  măsurarea rezistențelor de izolație;

 • -  verificarea legăturilor la instalația de protecție;

 • -  prestatorul se obligă ca la primirea oricărei reclamații sau sesizări, în scris, cu privire la apariția unor disfuncționalități a instalațiilor de iluminat festiv, să remedieze defecțiunea în maximum 24 ore, fără costuri suplimentare pentru beneficiar;

 • -  verificarea și controlul de calitate pentru principalele faze ale lucrărilor, se realizează prin note de constatare și procese verbale de control;

 • -  recepția lucrărilor executate și punerea în funcțiune se vor face numai dacă se constată că s-au realizat toate etapele prevăzute în ofertă, respectând prevederile caietului de sarcini.

 • -  decontarea lucrărilor executate (situații de lucrări) se vor face pe baza notelor de constatare privind starea tehnică a instalațiilor încheiate cu reprezentantul Primăriei municipiului Galați

 • -  se vor deconta numai lucrările care îndeplinesc criteriile prevăzute, inclusiv cele de calitate.

 • f) Reparația instalațiilor electrice de iluminat festiv

 • 1.  înlocuire șir luminos echipat cu leduri la panouri, figurine, ansambluri luminoase:

 • -  verificarea funcționării instalației formată din șiruri cu leduri de diferite culori cu care sunt echipate panourile luminoase pentru iluminat festiv, figurine,ansambluri luminoase;

 • -  demontarea șirurilor echipate cu leduri care nu funcționează;

 • -  înlocuirea șirurilor luminoase defecte;

 • -  echiparea cu conectori pentru interconectabilitate;

 • -  fixarea șirurilor luminoase înlocuite de cadrul panoului;

 • -  echiparea cu cablu de alimentare.

 • 2.  înlocuire furtun luminos echipat cu leduri și presupune următoarele operații:

 • -  verificarea funcționării instalației formată din furtun luminos echipat cu leduri de diferite culori

-------cu care sunt echipate panourile, figurinele, asamblurî pentru iluminat festiv;--------------------

 • -  demontarea furtunului luminos defect;

 • -  înlocuirea furtunului luminos defect;

 • -  echiparea cu conectori pentru interconectabilitate;

 • -  fixarea furtunului luminos înlocuit de cadrul panoului;

 • -  echiparea cu cablu de alimentare.

 • 3.  înlocuire dulie E27 și lampă presupune următoarele operații:

 • -  verificarea funcționării instalației echipată cu dulii și becuri;

 • -  demontare și montare a duliilor și a becurior defecte cu autotelescopul;

 • 4.  Demontare-înlocuire lampă Flash (stroboscopica) presupune următoarele operații:

 • -  verificarea funcționării instalației echipată cu becuri;

 • -  demontare și montare a duliilor și a becurior defecte.

 • 5.  Demontare-înlocuire lampa tip RGB presupune următoarele operații:

 • -  verificarea funcționării instalației echipată cu becuri;

 • -  demontare și montare a duliilor și a becurior defecte.

 • 6.  Repararea panourilor metalice de iluminat festiv presupune următoarele operații:

 • -  completarea elementelor lipsă;

 • -  sudarea elementelor existente desprinse;

 • -  îndreptarea prin ciocănire a pieselor strâmbe.

 • 7.  Cablu pentru instalații electrice având secțiunea conductorilor de până la 4mm2 de tip Cyy, Fyy, Myy montate pe panouri, figurine, ansambluri luminoase pentru alimentare cu energie electrică presupune următoarele operații:

 • -  montarea clemelor și a papucilor pe cablu;

 • -  pozarea cablului, montarea și fixarea acestuia pe cadrul panourilor, figurinelor, asamblurilor luminoase;

 • -  reîntregirea cu cleme serie a legăturilor cu instalația electrică a panourilor, figurinelor,

asamblurilor luminoase;

 • 8.  Montarea transversală sau pe stâlp a panourilor luminoase cu autotelescop presupune următoarele operații:

 • -  transportul panourilor la locul de montaj;

 • -  poziționarea autolescopului și asigurarea acestuia;

 • -  montarea panoului pe cablul de oțel zincat sau pe stâlp;

 • -  prinderea panoului pe cablul de oțel zincat cu cleme, catarame din inox, coliere, etc; prinderea panoului pe stâlp cu ajutorul benzilor din oțel zincat;

 • 9.  Montare figurine (specifice sărbătorilor) la sol presupune următoarele operații:

 • -  pozarea figurinelor la sol;

 • -  asigurarea interconectabilîtății electrice între figurine;

 • -  fixarea la sol a figurinelor.

 • 10. Verificare, întreținere, reparații instalații de iluminat festiv presupune următoarele operații:

 • -  verificarea periodică a instalațiilor de iluminat festiv montate;

 • -  întreținerea instalațiilor de iluminat festiv ce prezintă discontinuitate în funcționare;

 • -  repararea și remedierea defectelor apărute în funcționare;

 • -  înlocuirea în timp operativ a instalațiilor deteriorate conform clauzelor contractuale.

 • 11. Montare bandă plată de cauciuc echipată cu dulii și becuri, segment lOm. cu autotelescopul presupune următoarele operații:

 • -  transportul segmentelor interconectate formate din țurțuri luminoși la locul de montaj;

 • -  poziționarea autolescopului și asigurarea acestuia;

 • -  montarea segmentelor pe cablul de oțel zincat;

 • -  prindere segmentelor pe cablul de oțel zincat cu cleme, catarame din inox, cose, etc;

 • 12. Montare arcade luminoase presupune următoarele operații:

 • -  transportul elementelor componente ale instalației la locul de montaj;

 • -   montajul propriu zis al instalației;

 • -  branșarea cablurilor electrice la cutia de conexiuni, dacă este cazul;

 • -   fixarea instalației la sol.

FIȘA DE DATE TEHNICE PE TIPURI DE INSTALAȚII DE ILUMINAT ORNAMENTAL FESTIV

 • 1.  Panou montat transversal: structură de aluminiu, echipat cu led-uri având decorațiunî luminoase specifice sărbătorilor de iarnă cu următoarele caracteristici tehnice:

 • -  dimensuni: 450x95cm;

 • -  P.=75w;

 • -  g=10kg.

 • 2.  Panou montat pe stâlp: structură de aluminiu echipate cu leduri având decorațiunî luminoase specifice sărbătorilor de iarnă cu următoarele caracteristici tehnice:

 • -  dimensuni: 100xl95cm;

 • -  P=30w;

 • -  g=7kg.

 • 3.  Șir luminos:segment de lOm echipat cu leduri de diferite culori cu efect static sau dinamic cu următoarele caracteristici tehnice:

 • -  lămpi pe segment mîn. 40;

 • -  transformator;

 • -  Pimîn=3w

 • -  min. 35v;

 • -  conectori pentru interconectabilitate.

 • 4.  Becuri cu fasung E27 cu led-uri de diferite culori cu efect stroboscopic (intermitent) având următoarele caracteristici tehnice::

=  1-2 flashuri/secundă;

 • -  9-10 leduri/buc;

 • -  220v (CA), 2w.

 • 5.  Becuri cu fasung E27 cu led-uri de diferite culori având următoarele caracteristici tehnice::

 • -  5-7 ledurî/buc;

 • -  12v (CA), 0,5w.

 • 6.  Becuri RGB cu fasung E27 cu led-uri având următoarele caracteristici tehnice::

 • -  5-7 leduri/buc;

 • -  12v (CA), 0,5w.

 • 7.  Cablu electric de cu izolație din cauciuc plat cu dulii E27 preasamblat având următoarele

caracteristici tehnice:

 • -  număr de dulii :200

 • -  lungime:100m

 • -  220v, max. 3000w.

 • 8.  Becuri Lio cu fasung E27 diferite culori având următoarele caracteristici tehnice:

 • -  15-25w..

 • 9.  Furtun luminos echipat cu led-uri având următoarele caracteristici tehnice:

 • -  diametru minim:10mm;

 • -  leduri minim/ml: 30

 • -  220v, 105w/90m.

 • 10. Arcade luminoase tridimensionale echipate cu leduri cu motive stilizate specifice sărbătorilor

având următoarele caracteristici tehnice:

 • -  dimensiuni :4x3,50xlm;

 • -  220v, 250w

—-—elemente de fixare pe sol;---------------------------------------------------------

 • -  cutie de conexiuni, transformator;

 • -  conectori;

 • -  cablu de alimentare.

 • 11. Figurine tridimensionale pe cadru de aluminiu, echipate cu leduri, carpetă diferite culori, având următoarele caracteristici tehnice:

~ dimensiuni 1-2,50m;

 • -  220v, 100-250

 • -  elemente de fixare pe sol

 • -  cutie de conexiuni, transformator;

 • -  conectori;

 • -  cablu de alimentare

Art.2.6. Monitorizarea funcționării sistemului de iluminat public

2.6.1. Implementarea programului de monitorizare a funcționării serviciului de iluminat constă în urmărirea soluționării reclamațiilor/sesizărilor, a intervențiilor în sistem, a duratei normată de funcționare a componentelor sistemului, a datei montajului,etc. Dispecerizarea se va face 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână și constă în preluarea sesizărilor/reclamațiilor, constatărilor sau a observațiilor de pe teren - care vor fi notificate, trecute într-un registru/program de sesizări.

Procedurile de lucru pentru remediere/soluționare vor fi stabilite conform regulamentului serviciului, însă vor trebui să conțină următoarele:

 • -  Verificarea periodica împreuna cu reprezentanții desemnați ai Primăriei Galați a stării

 • -  de funcționare a S.I.P

 • -  Emiterea către autoritatea locală a unor comenzii de lucru pentru remedierea defectelor constatate la verificările efectuate

în cazul defecțiunilor de alimentare pe arii extinse se va anunța Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Galați, dispeceratul S.C. FDEE Electrica Distribuție - Muntenia Nord S.A. -Sucursala de Distribuție Galați (deranjamente) cu localizarea cât mai exactă a zonelor respective;

 • 2.6.2. Menținerea (asigurarea permanenței în funcționare) a echipamentelor aferente sistemului de iluminat public, unui raport optim între parametrii luminotehnici la nivelul standardului SR 13433/1999 șî a consumului de energie electrică, prîntr-un serviciu de întreținere-mențin ere eficient.

 • 2.6.3. îndeplinirea indicatorilor de performanță pe baza ofertei tehnice. Urmărirea indicatorilor de performanță și reactualizarea lor conform evoluției sistemului de iluminat.

 • 2.6.4. Materialele recuperate ca urmare a demontării lor din sistemul de iluminat public se vor preda pe categorii, pe proces-verbal, către S.P.Ecosal sau in alta locație comunicată de către autoritatea locală. Din comisia de recepție privind predarea acestor materiale vor face parte și persoane din cadrul Primăriei Galați.

 • 2.6.5. Pe întreaga durată a contractului de prestări de servicii, prestatorul va asigura în conformitate cu cerințele beneficiarului și următoarele activități:

întreținerea, menținerea în stare de funcționare iluminatul ornamental, ornamental - festiv si architectural.

Repararea, montarea - demontarea instalației de iluminatul ornamental - festiv proprietate a beneficiarului și conectarea/deconectarea tuturor instalațiilor și echipamentelor de iluminat festiv ( proprietate sau închiriate de către beneficiar) utilizat temporar cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive in Municipiul Galați.

CAPITOLUL 3.CONDIȚII GENERALE TEHNICE Șl DE CALITATE

Precizările următoare au caracter de condiții tehnice obligatorii de îndeplinit, de oferta tehnică a fiecărui ofertant.

Art.3.1 Descrierea activităților:

Toate produsele și echipamentele care vor fi folosite la activitatea de menținere-întreținere vor corespunde calitativ cerințelor din prezentul Caiet de sarcini si oferta tehnica prezentata si vor fi însoțite de certificate de calitate și garanții în original pentru confirmare.

Prestatorul are obligația să asigure stocul lunar de materiale consumabile, de construcție, precum și a altor materiale sau piese de schimb, aferente sistemului de iluminat public, necesar derulării lucrărilor și serviciilor de întreținere-menținere, pe toată durata derulării contractului.

Art.3.2. Caracteristice tehnice ale echipamentelor de iluminat public din Municipiul Galați

 • a) Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat folosite pentru iluminatul general stradal al căilor de circulație:

 • -  nivel de etanșeitate compartiment optic minim IP 66 (conform EN 60598 /EN60529);

 • -  nivel de etanșeitate compartiment aparataj minim IP 44 (conform EN 60598 /EN60529

 • -  aparatul de iluminat realizat din aluminiu turnat la înaltă presiune;

 • -   protecție electrică: Clasa I sau II;

 • -  placă de aparataj amovibilă;

 • -  acces separat în compartiment optic și aparataj;

 • -  acces facil în interiorul aparatului de iluminat (pentru mentenanță), fără a folosi unelte;

 • -  reflector ambutisat din tablă de aluminiu, lustruit chimic independent de corpul aparatului de iluminat;

 • -  difuzor amovibil din sticlă plata - minim IK08;

 • -  capac din polipropilenă rezistent la raze LIV

 • -  soclu din porțelan cu poziționare reglabilă

 • -  dispozitiv de întrerupere a alimentării cu energie electrică la deschiderea corpului

 • -  filtru anti-condens din bronz sinterizat

 • -  aparatul va fi echipat cu filtru anticondens, balast, igniter, siguranță fuzibilă și condensator pentru compensarea puterii reactive, factor de putere minim 0.92. Componentele vor fi prevăzute cu sistem de protecție la autoincediere conform EN 61347;

 • -  posibilitate de echipare cu fotocelulă

 • -  montaj reversibil pe consolă 45...65 mm sau în cap de stâlp cu diametru de (60...85) mm;

 • -  tensiune nominală de alimentare 230 Vc.a./50 Hz;

 • -  marcare CS/CE.

 • b) Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului stradal-pietonal și ornamental:

 • -  grad de etanșeitate ai aparatului de iluminat minim: IP 65 (conform EN 60598 - EN 60529);

 • -  nivel de rezistență la impact: minim IK10 (conform EN 50102);

 • -  difuzor din policarbonat, independent de corpul aparatului de iluminat, stabilizat UV, de formă

tronconică, cu capac superior netransparent prevăzut cu reflector;

 • -  sistem de deschidere/închidere, ce permite schimbarea lămpii cu unelte;

 • -  distribuție luminoasă rotațional simetrică directă și indirectă, specifică unui aparat de iluminat ambiental;

 • -  sursă tubulară va fi poziționată în interiorul elementului optic interior;

 • -   protecție electrică: Clasa I;

 • -  aparatul de iluminat va fi echipat cu balast cu protecție termică, igniter și condensator pentru compensarea puterii reactive - factor de putere minim 0,92;

 • -  aparatajul va fi montat în corpul aparatului de iluminat;

 • -  montaj pe stâlp la înălțime 4-5 m, diametru de fixare maxim 65 mm;

 • -  dimensiunile aparatului de iluminat: maxim 450x410 mm (hxd);

 • -  tensiunea nominală de alimentare 230Vc.a. - 50 Hz.

 • c) Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului stradal cu tehnologie LED:

 • -  grad de etanșeitate al aparatului de iluminat minim : IP 65 (conform EN 60598 - EN 60529)

 • -  nivel de rezistență la impact: minim IK 08 (conform EN 62262 - EN 50102)

 • -  carcasa de aliaj de aluminiu

 • -  sursa luminii: LED

 • -  flux luminos: min 8900, maxim 18000 Im

 • -  consum: minim 5W, maxim 100 W

 • -  durata de viata: min.50.000 ore

 • -  posibilitate setare unghi montaj 0/+5 grade;

 • -  tensiunea nominală de alimentare 230Vc.a. - 50Hz;

 • -  factor de putere - minim 0.94;

~ posibilitate dimming;

 • -  RoHS - reciclabil 100%

 • d) Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului ornamental cu tehnologie LED:

 • -  grad de etanșeitate al aparatului de iluminat minim : IP 65 (conform EN60598 - EN 60529)

 • -  nivel de rezistență la impact: minim IK08 (conform EN 50102);

 • -  sursa luminii: LED

 • -  flux luminos: maxim 2700lm

 • -  consum: max 37 W

 • -  durata de viață: mîn.50.000 ore

 • -  tensiunea nominală de alimentare 230Vc.a. - 50Hz

 • e) Specificațiile tehnice minime pentru proiectorul cu LED:

 • -  grad de etanșeitate al aparatului de iluminat: minim IP 66 (conform EN 60598-EN60529);

 • -  nivel de rezistență la impact: minim IK 08 (conform EN 62262 - EN 50102)

 • -  consum: max 50 W

 • -  clasa de izolație electrică: Clasa I;

 • -  durata de viață: minm 50.000 ore;

 • -  tensiune nominală de alimentare la 230 V c.a./50 HZ;

 • -  marcare CS/CE.

 • f)Specificațiile tehnice minime pentru sursă de lumină cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune de putere 70-250 W:

 • -  formă tubulară;

 • -  putere: 70W, 100W, 150W, 250W, 400W;

 • -  dulie E27 și E40;

 • -  necesită aparataj extern dedicat acestor surse pentru aprindere (balast cu protecție termică și igniter cu sau fără funcție de resetare);

 • -  temperatura de culoare 2000 K, indicele de redare a culorilor minim Ra=25%;

 • -  flux luminos minim 6500 Im, 10700 Im, 17700 Im, 33000 Im si respectiv 55800 Im;

 • -  poziție de funcționare: orice poziție;

 • -  durata medie de funcționare minim 18.000 ore;

 • -  tensiunea minimă de aprindere (echipare cu balast și igniter) 195 V;

 • -  alimentare la 220-240 V c.a.: 50HZ (în montaj cu balast și igniter);

 • -  posibilitatea de a fi dîmat - scăzut fluxul luminos după amorsarea sursei.

gțSpecificațiile tehnice minime pentru sursă de lumină cu descărcări în halogenuri metalice de putere

70-150 W:

 • -  forma tubulară cu dimensiuni maxime Lxd: 137.5x25 mm;

 • -  soclu la capete RX7s;

 • -  necesită aparataj extern balast și ignitor;

 • -  temperatura de culoare 3000/4200 K;

 • -  indicele de redare a culorilor Ra-88%;

 • -  flux luminos minim 5800 Im la 70 W, minim 13250 m la 150 W;

 • -  tensiunea minimă de aprindere 195 V c.a./50 Hz;

 • -  poziția de funcționare orizontală +/- 45^;

 • -  alimentare la 220-240 V c.a./50 Hz (în montaj cu balast și igniter),

 • -  durata de funcționare: minim 9.000 ore.

hJSpecificațiile tehnice minime pentru balast electromagnetic dedicat surselor cu descărcări în vapori de sodiu și halogenuri metalice la înaltă presiune:

 • -  înfășurări din Cu, tole din oțel special, acoperite cu vopsea protectoare;

 • -  funcție de protecție termică încorporată;

 • -  montaj în circuit cu igniter dedicat;

 • -  dimensiuni maxime Lxlxh: 166x97x83 mm;

 • -  funcționare la 220-240 Vc.a., 50 Hz;

 • -  putere consumată maxim 15% din puterea sursei.

 • -  Respectarea normelor de:

 • -  siguranță - EN 61347-2-9;

 • -  performanță - EN 60923;

 • -  emisii de armonice de curent - EN 61000-3-2;

 • i)Specificațiile tehnice minime pentru igniter compact, dedicat surselor cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune:

 • -  tensiunea nominală de alimentare 220-240 V c.a./50 Hz;

 • -  montaj semiparalei sau serie;

---tensiunea de vârf furnizată 2,2 kV pentru sursele de 50-70-Wși 5 KVpentru sursele lOfMOOW;—

 • -  numărul de pulsații /ciclu: minim 2 pulsații/ciclu;

 • -  consum redus de energie electrică sub 0,5 W;

 • -  dimensiuni maxime Lxlxh: 115x41x38 mm.

 • -  Respectarea normelor de:

 • -  siguranță - EN 61347-2-9;

 • -  performanță - EN 60923;

 • -  emisii de armonice de curent - EN61000-3-2;

jjSpecificațiile tehnice minime pentru condensator pentru compensarea factorului de putere:

 • -  tensiunea nominală de alimentare 250 Vc.a./50 Hz;

 • -  echipare cu contacte pentru legătură electrică;

 • -  capacități 10pF, 12pF, 16pF, 20pF, 32pF;

 • -  montaj paralel cu sursa de lumină;

 • -  construcție cu dieletric solid și manta de aluminiu.

 • -  Conformitate cu standardele referitoare la aparataj:

 • -  siguranță EN 61048;

 • -  performanță EN 61049;

kjSpecificațiile tehnice minime pentru dulie E27, E40

 • -  tensiune nominală de utilizare 240 Vc.a.;

 • -  curentul nominal 4A;

 • -  realizare din ceramică;

 • -  prevăzută cu sistem de montare demontabil, în aparat de iluminat

IjSpecificațiile tehnice minime pentru conductor tip FY

 • -  Construcție

 • -  Conductor de cupru unîfilar clasa 1 sau multifilar clasa 1, conform SR CEI 60228

 • -  Izolație de PVC

 • -  Date tehnice

 • -  Standard de referință: SR HD 21.3 S3

 • -  Tensiunea nominală:

 • -  300/500 V pentru 0,75 mm2 și 1 mm2

 • -  450/750 V pentru 1,5 mm2 până la 400 mm2

 • -  Temperatura minimă a mediului ambiant:

 • -  la montaj: +5 °C

 • -  în exploatare: -30 °C

 • -  Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare:

 • -  +70 qC

 • -  Tensiunea de încercare:

 • -  2 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în apă pentru 0,75 mm2 + 1 mm2

 • -  2,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în apă pentru 1,5 mm2 + 400 mm2

m)Specificațiile tehnice minime pentru conductor tip AFY

 • -  Construcție

 • -  Conductor de aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar, clasa 2 conform SR CEI 60228

 • -  Izolație de PVC

 • -  Date tehnice

=Tensiunea nominală: până la 750 V

Temperatura minimă a mediului ambiant:

 • -  la montaj: +5 °C

 • -  în exploatare: -30 °C

 • -  Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare:

 • -  +70 °C

 • -  Tensiunea de încercare:

 • -  2,5 kV, 50 Hz timp de 15 minute, în apă

n)Specîfîcațiile tehnice minime pentru conductor tip Myf

Construcție

 • -  Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228

 • -  Izolație de PVC

Date tehnice

 • -  Standard de referință: SR HD 21.3 S3

 • -  Tensiunea nominală:

 • -  U0/U=300/500 V pentru 0,5 mm2 + 1 mm2

 • - . U0/U=450/750 V pentru 1,5 mm2 + 400 mm2

 • -  Temperatura minimă a mediului ambiant:

 • -  la montaj: +5 °C

 • -  în exploatare: -30 °C

 • -  Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare:

 • -  +70 °C

 • -  Tensiunea de încercare:

 • -  2 kV; 50 Hz, timp de 5 minute, în apă, pentru 0,5 mm2 +1 mm2

 • -  2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute, în apă, pentru 1,5 mm2 + 400 mm2

o)Specifîcațiile tehnice minime pentru conductor tip CYY/CYY-F

Construcție

 • -  Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228

 • -  Izolație de PVC

 • -  înveliș comun

 • -  Manta interioară

 • -  Armătură din bandă de oțel

 • -  Manta exterioară de PVC

Date tehnice

 • -  Standard de referință: SR CEI 60502-1

 • -  Tensiunea nominală: Uo/U - 0,6/1,0 kV

 • -  Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

 • -  la montaj: +5 °C

 • -  în exploatare: -33 °C

 • -  Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare: +70 °C

 • -  Tensiunea de încercare:

 • -  3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

 • -  Raza minimă de curbură la pozare:

 • -  15 x diametrul cablului cu un conductor

 • -  12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare

p)Specificațiile tehnice minime pentru conductor tip CYAb(z)Y/ CYAb(z)Y -F

Construcție

i                      - Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228

’                       - Izolație de PVC

[                      - înveliș comun

 • -  Manta interioară

 • -  Armătură din bandă de oțel

 • -  Manta exterioară de PVC

Date tehnice

 • -  Standard de referință: SR CEI 60502-1

 • -  Tensiunea nominală: 110/11=0,6/1,0 kV

 • -  Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

 • -  la montaj: +5 °C

ș

I                       - în exploatare: -33 °C

 • -  Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare: +70 °C

 • -  Tensiunea de încercare:

 • -  3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

 • -  Raza minimă de curbură la pozare:

 • -  15 x diametrul cablului cu un conductor

 • -  12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare

rjSpecifîcațiile tehnice minime pentru conductor tip ACYAb(z)Y/ ACYAb(z)Y -F

Construcție

 • -  Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228

j______________________- Izolație de PVC___

 • -  înveliș comun

 • -  Manta interioară

 • -  Armătură din bandă de oțel

 • -  Manta exterioară de PVC

Date tehnice

 • -  Standard de referință: SR CEI 60502-1

 • -  Tensiunea nominală: 110/11=0,6/1,0 kV

 • -  Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

 • -  la montaj: +5 oC

 • -  în exploatare: -33 °C

 • -  Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare: +70 °C

 • -  Tensiunea de încercare:

 • -  3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

 • -  Raza minimă de curbură la pozare:

 • -  15 x diametrul cablului cu un conductor

 • -  12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare

s) Specificații le tehnice minime pentru conductor tip TYIR

Construcție

 • -  Conductor de oțel-aluminîu, izolat cu PVC

 • -  Conductoare de fază din aluminiu pentru rețele trifazate de alimentare a abonaților casnici, izolate cu PVC

 • -  Conductoare de fază din aluminiu pentru rețeaua de iluminat public, izolate cu PVC

Date tehnice

 • -  Tensiunea nominală: U0/U = 0,6/1 KV

 • -  Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

 • -  la montaj: -5°C

 • -  în exploatare: -30°C

 • -  Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare: +70°C

 • -  Tensiunea de încercare: 4 kV; 50 Hz, timp de 5 minute.

t)Specificațiile tehnice minime pentru conductor tip MCCG

Construcție

 • -  Conductor multifilar, flexibil din sârmă de cupru, conform SR CEI 60228, clasa 5

 • -  Strat separator de folie poliesterică

 • -  Izolație din amestec de cauciuc obișnuit

 • -  Manta din amestec de cauciuc obișnuit

Date tehnice

 • -  Tensiunea nominală: UO/U = 450 / 750 V

 • -  Temperatura de lucru: max. +60 °C

 • -  Temperatura minimă a mediului ambiant: -30 °C

 • -  Tensiunea de încercare: 2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute

ț)Canalizație

Tubulatura - date tehnice

 • -  Tub dublu strat fabricat conform standardului EN 50086-2

 • -  Material-polietilena

 • -  Solicitări acceptabile - 450N

 • -  Diamentru Nominal/ Diametru interior - 63 mm/51.3 mm

 • -  Diamentru Nominal/ Diametru interior -125 mm/105.8 mm

 • -  Diamentru Nominal/ Diametru interior -160 mm/135 mm

 • -  Camereta de derivație - date tehnice

 • -  Material - polipropilena/beton

 • -  Dimensiuni interioare- 350X350 mm h=400 mm

 • -  Cămin de tragere - date tehnice

 • -  Material - polietîlena/beton

 • -  Baza -435X600mm, hmax=515 mm

 • -  Capac - fonta/polipropilena beton-dimensiuni 420X585mm

 • -  Rama - fonta/polipropilena otel inoxidabil

u) Specificațiile tehnice minime pentru stâlp metalic

 • -  înălțime intre 8-12 m;

 • -  Metalic, formătronconic octagonal sau circular, având grosimea tablei de 4mm;

 • -  Placă de baza pentru fixare pe fundație sau încastrare în fundație tip pahar;

 • -  prevăzut cu o fereastră de vizitare, cu dimensiuni maxime de: 300mm înălțimea și 70 mm lățimea, amplasată la o înălțime maximă de 600 mm față de sol

 • -  Spațiu de montaj pentru cabluri si siguranțe.

 • -  Protecția anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire;

 • v) Specificațiile tehnice minime pentru stâlp beton tip SC10002, SC10005 sau echivalent:

 • -  elemente prefabricate liniare din beton armat centrifugat cu secțiunea circulară și dimensiuni

variabile în înălțime și cu miez gol, realizat din beton armat, cu armătură de oțel PC 52;

 • -  vârful este închis etanș cu un capac de beton;

 • -  sunt prevăzuți la vârf și la bază cu borne de legare la pământ, cu goluri pentru prinderea consolelor;

 • -  dimensiuni - lungime 10 m ± 20cm, diametru la vârf 26 cm±5 cm, la bază 41 cm+10 cm; grosime perete stâlp: la bază 7 cm±0,8 cm și la vârf 6,5 cm±0,5 cm - pentru stâlp SC10005;

 • -  dimensiuni - lungime 10 m+20 cm, diametru la vârf 24,00 cm±5 cm, la bază 34,00+10 cm, grosime vârf 5,0 cm+5 cm, la bază 5,50±8 cm - pentru stâlp SC10002;

 • -  adâncime minimă de implantare în fundație turnată minim 1,50 m;

 • -  poziția bornelor de legare la pământ CI cm 10 - C2 cm 145 - C3 cm 240;

 • -  distanța între găuri 025 PI cm 10 - P2 cm 25 - P3 cm 25 - P4 cm 25 - P5 cm 50;

 • -  volum beton mc 0,580 - Clasa beton - C 40/50; masa.element kg 1650 +10% -5%;

 • -  moment de exploatare normal la încovoiere daNm 9485; moment de exploatare normal la

torsiune daNm 275.

w)Specificațiile tehnice minime pentru stâlp ornamental 4m

 • -  material: metal sau metal acoperit cu fibră de sticlă, rotund dintr-o bucată, H - max 4,0 m de la sol

 • -  diametrul la vârf: max60 mm; diametrul la bază: max300 mm

 • -  greutate: max. 40 kg;

 • -  ușă acces instalație electrică cu sistem antiefracție (cu cheie);

 • -  sistem de montare pe fundație cu talpă sau încastrare în fundație tip pahar;

. - stâlpii se vor utiliza pentru aparate de iluminat ornamental tip lampadar;

 • -  Protecția anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire; culoarea stâlpului va fi stabilită de către beneficiar (disponibil în orice culoare RAL);

 • -  Sistemul de prindere pe fundație va fi cu minim 3 buloane, montaj cu șuruburi min. M14;

 • -  poziția părții inferioare a ușii față sol: 300 mm;

 • -  inscripționare CS/CE.

 • x)Specificațiîle tehnice minime pentru blocul de măsură și protecție instalație de iluminat public Blocul de măsură și protecție instalație de iluminat public trebuie să asigure separarea circuitelor sistemului de iluminat public de rețeaua de distribuție și instalațiile distribuitorului de energie electrică.

în acest sens blocul de măsură și protecție instalație de iluminat public asigură:

-alimentarea și distribuția energiei electrice în rețele electrice aeriene sau subterane de iluminat public stradal și ornamental;

-protecția instalației de iluminat public stradal și ornamental;

-comanda în regim automat sau manual a aprinderii;

-măsurarea consumului de energie electrică a iluminatului public stradal și ornamental;

-posibilitatea funcționării autonome cu un program de timp memorat într-un automat programabil;

-posibilitatea de comandă prin „fir pilot".

Condiții de funcționare:

Loc de montaj: exterior/înterior.

-Domeniu de temperatură: -30 °C...+45 °C.

-Temperatură de transport și depozitare: -30 °C...+55 °C.

-Altitudine maximă: 2000 m.

-Medii: lipsite de gaze, vapori, depuneri bune conducătoare de electricitate sau active chimic, fără pericol de explozie.

Condiții constructive:

Construcția modulelor trebuie să asigure protecția echipamentului electric față de condițiile de mediu, împotriva pătrunderii insectelor si rozătoarelor în interior, împotriva vandalismului și accesului persoanelor neautorizate. Cutiile trebuie confecționate din tablă de oțel zincat cu grosimea de min. 1,5 mm și trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic.

 • -  Acoperișurile de protecție ale modulelor trebuie să fie prevăzute cu pantă de scurgere a apei din precipitații.

 • -  Elemente componente

- Produsul va avea o construcție modulară.

Blocul trebuie să fie format din trei module cu roluri funcționale distincte, astfel:

-Modulul 1 - modul de alimentare cu energie electrică, cu dimensiuni recomandate: 1609 x 435 x 300 mm.

în acest modul trebuie să fie amplasate: soclurile de siguranțe MPR SIST 201, barele generale de distribuție circuite de alimentare, transformatoarele de măsură de curent 0,4 kV (3 buc.) și 3 transformatoare de curent.

Acest modul trebuie echipat cu două circuite de alimentare trifazate, de bază și rezervă.

-Modulul 2 - modul de comandă și contorizare, cu dimensiuni recomandate: 1609 x 435 x 300 mm.

în acest modul trebuie sa fie amplasate: contactorul electromagnetic, contorul electronic, automatul programabil, modemul de comunicație și cheia de alegere a regimului de funcționare și modul de comandă.

-Modulul 3 - modul de protecție și distribuție a circuitelor de iluminat public, cu dimensiuni recomandate: 1609 x 435x 300 mm.

Acest modul va conține: barele generale de distribuție, soclurile de siguranțe MPR SIST 201 (două circuite trifazate) și SIST 101 (patru circuite trifazate) și transformatoare de curent.

-Soclu, cu înălțimea recomandată 400 mm, pentru cele trei module, este inclus în gabaritele modulelor. Soclul la modulele 1 și 3 va fi prevăzut în interior cu un ansamblu de bride de fixare a cablurilor de intrare/ieșire.

Carcasa modulelor trebuie să asigure robustețea mecanică și să fie prevăzută cu orificii de aerisire care să împiedice apariția condensului pe aparatajul electric.

Ușile modulelor trebuie prevăzute cu câte două închizători independente, acționate cu o cheie triunghiulară, cu posibilitatea de încuiere cu lacăt. Ușa modulului 1 trebuie prevăzută cu încuietoare și să existe posibilitatea sigilării ei de către furnizorul de energie.

Soclu trebuie să asigure fixarea cutiei pe fundație de beton de regulă la 200 mm înălțime minimă față de sol, având și rol de protecție pentru cablurile din interior. Soclul trebuie să fie prevăzut cu ușă de acces și vizitare, cu sistem de închidere.

Modulele se vor monta pe fundația de beton cu prezoane. Cablurile vor intra pe partea de jos.

Pe laterala din dreapta soclului, trebuie montat un șurub pentru legarea blocului la priza de pământ. în interior șurubul va fi legat la bara de nul de protecție.

Pereții laterali ai modulelor trebuie să fie prevăzuți cu decupări pentru trecerea barelor și conductoarelor dintre ele.

Caracteristici tehnice:

 • -  Tensiune nominală de utilizare: 230/400 V c.a.

 • -  Frecvență: 50 Hz.

 • -  Tensiune nominală de izolare: 660 V c.a.

 • -  Curent nominal comandat: 100 A.

 • -  Rezistență de izolație:

 • -  min. 10 MQ, în stare uscată,

 • -  min. 2 Mf2, în stare umeda.

 • -  Transformatoare de curent:

 • -  raport de transformare: 200/5,

 • -  putere de precizie: 5 VA

 • -  indice de clasă: 0,5,

 • -  curent primar extins nominal: 150 %.

 • -  Transformatoarele de curent vor avea Aprobare de model emisă de BRML.

 • -   Nr. circuite trifazate pe intrare: 2.

 • -   Nr. circuite trifazate pe ieșire: 6.

 • -  Grad de protecție, cod IP: IP54, pentru exterior.

Caracteristici funcționale:

 • -  Blocul de măsură și protecție instalații de iluminat public va asigura aprinderea și stingerea iluminatului public:

 • -  în regim manual,

 • -  în regim automat prin intermediul automatului programabil.

 • -  în acest sens blocul trebuie prevăzut cu un comutator cu trei poziții:

 • -  oprit,

 • -  pornire manuală,

 • -  pornire automată.

Automatul programabil va permite funcționarea automată a blocului de măsură și protecție instalații de iluminat public; programarea automatului trebuie să permită:

 • -  funcționarea în regim de ceas programator,

 • -  funcționarea cu fir pilot.

 • -  în regim automat, după ce a fost comandat de la distanță automatul trebuie să revină în starea în care a fost setat să funcționeze, conform condițiilor locale: prezența sau nu a firului pilot și a tensiunii pe acesta, orar de aprindere și stingere a iluminatului public.

 • -  Caracteristici tehnice și funcționale ale automatului programabil

 • -  tensiune de alimentare: 100-240V c.a.;

 • -  putere max. consumată: 5,5 W;

 • -   intrări/ieșiri: 14;

 • -   intrări digitale: 8;

 • -   ieșiri: 6 (releu 8 A);

 • -  afișaj: LCD;

 • -  posibilitate conectare modem GSM/GPRS;

 • -  funcție de calendar/ceas integrată cu până la 1200 comenzi on/off;

 • -  posibilitate programare locală și la distanță;

 • -  domeniu extins de temperatură: -25 °C...+55 °C;

 • -  compatibil cu software-ul de programare AL-PCS/WIN.

y) Specificațiile tehnice minime pentru dispozitiv de reducere tensiune Este un dispozitiv de control al energiei electrice destinat sa comande și stabilizeze tensiunea furnizată de sistemul de alimentare cu energie electrică a aparatelor de iluminat.

Cu ajutorul acestui dispozitiv tensiunea de alimentare a circuitelor electrice destinate alimentării cu energie electrică a aparatelor de iluminat poate fi redusă în trepte (2.5 V) cu aproximativ 20-45 %.

Se utilizaează în sistemele de iluminat care au următoarele surse de lumina: Metal Halide, HPS, LPS, Fluorescent, PL, CFL, Halogen.

Este utilizat în aplicații de iluminat precum iluminatul rutier, iluminatul tunelurilor, centre logistice (depozite), iluminat exterior de incintă (fabrici sau ansambluri rezidențiale), magazine comerciale (centre comerciale)

Aparatul poate fi utilizat în rețele trifazate de tensiune în gama de curenți: 3x20A - 3x250A.

Dispozitivul de reducere tensiune pentru iluminatul stradal va îndeplini următoarele cerințe tehnice minime:

Condiții cu caracter tehnico/funcțional:

 • -  Conceput să controleze procesul de pornire, stabilizarea și reducerea consumului electric al unei instalații electrice de iluminat;

 • -  Reducerea consumului de energie electrica se obține prin intermediul scăderii tensiunii de ieșire;

 • -  Reglarea și stabilizarea tensiunii de rețea;

 • -  Limitarea șocului de curent la anclanșare;

 • -  By-pass de siguranță pentru menținerea iluminatului și în situații de urgență;

 • -  Interfața dispozitivului de reducere tensiune include : ecran principal, ecran informații, ecran diagnosticare si ecran configurare, afișând parametrii rețelei, starea echipamentelor și mesajele funcționale;

 • -  Posibilitatea de comunicare si programare de la distanta.

 • -  Parametrii tehnici și funcționali:

 • -  Intrare rețea: 3 x 380 VAC ±10%;

 • -  Toleranța la tensiunea de intrare: -10%...+10%;

Frecvența: 47 + 55Hz;

 • -  Curent de scurtcircuit: 10 kA;

 • -  Dimensiuni maxime : 1500mm x 455mm x 800mm (înălțime x lățime x adâncime);

Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:

 • -  grad protective: IP 20 (echipament fara carcasa); IP54 (echipament in carcasa);

 • -   izolație electrică: Clasa I

 • -  Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

 • -  respectarea standardelor naționale și europene;

 • -  marcaj CE.

3.3. Marcarea produselor:

Produsele trebuie să fie marcate în limba română, pe etichetă vizibilă, lizibilă, durabilă și trebuie să conțină:

 • -  marca fabricii, modelul și codul produsului, anul și seria de fabricație;

 • -  marcaj CS/CE;

 • -  gradul de etanșeitate și nivelul de rezistentă la impact;

 • -  tensiunea, curentul, frecvența - nominale și factorul de putere cos<|);

 • -  nivelul de izolație electrică asigurat;

 • -  curentul de stabilitate dinamică;

Furnizorul de echipamente va livra produsele însoțite de o documentație tehnică în limba română care să cuprindă:

 • -  condiții tehnice de montare;

 • -  instrucțiuni tehnice de utilizare și întreținere;

---certificatul de garanție oferit pentru produse.--------------------------------------------------

CAPITOLUL4.CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE, PROTECȚIA MEDIULUI, PROTECȚIA MUNCII. CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art.4.1.Operatorul (prestatorul) serviciului de iluminat public va asigura:

 • -  Respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecției muncii,protecție mediului,urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • -  Exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • -  Furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C. , a informațiilor solicitate și accesul la documentațiilor pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public , în condițiile legii;

 • -  Creșterea eficienței și a randamentului în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specific de material și materii, energie electrică și reechiparea, reutilarea și retehnologizarea acestora;

 • -  Prestarea serviciului de iluminat la toți utilizatorii din raza unității administrativ- teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • -  Personal de intervenție operativă;

 • -  Conducerea operativă prin dispecer;

 • -  înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

 • -  Analiza zilnică a modului in care se respectă parametrii, realizarea normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;

 • -  Elaborarea programelor de măsuri încadrarea în normelor de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

 • -  Realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;

 • -  Statistica incidentelor avariilor și analiza acestora;

 • -  Realizarea condițiilor pentru prelucrare automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public

 • -  Realizarea unui sistem de evidentă a sesizărilor și reclamatiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • -  Lichidarea operativă a incidentelor;

 • -  Funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

 • -  Aplicarea de metode performanță de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • -  Elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

 • -  Executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranțăîn exploatare;

 • -  Creșterea eficienței și a randamentului în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producție, a consumului specific de materiale și materii prime, energie electrică, precum și utilarea șt retehnologizarea acestora

Art.4.2. Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât, să se realizeze:

 • -  verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, punctelor de aprindere, cutiilor de distribuție și a corpurilor de iluminat si a tuturor componentelor ce alcătuiesc Sistemul de Iluminat Public aflate în proprietatea autorității locale;

 • -  corectarea și adaptarea regimului de exploatare și funcționare la cerințele utilizatorului;

 • -  controlul calității serviciului asigurat;

 • -  întreținere tuturor componentelor de iluminat public;

 • -  menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați ai sistemului de iluminat public;

 • -  măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemuluide iluminat public;

 • -  întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;

 • -  respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • -  funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;

 • -  respectarea instrucțiunilor / procedurilor interne și actualizarea documentației;

 • -  respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • -  funcționarea pe bază de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;

 • -  menținerea capacităților de realizare a serviciului și exploatarea eficiența a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice, echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capital, realizarea operativăși cu costuri minime a reviziîlor/reparațiilor curente;

 • -  îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului de iluminat prestabiliți, specificați in regulamentul serviciului;

 • -  întocmirea și prezentarea către autoritatea administrației publice locale a raportului tehnic anual ce va cuprinde: raportul detaliat lunar a prestațiilor de întreținere- menținere, prezentarea lor în formă grafică și analiza și interpretarea datelor din punct de vedere tehnic;

 • -  întocmirea și prezentarea către autoritatea administrației publice locale a indicatorilor de performanța trimestriali, prezentarea lor în formă grafică și analiza și interpretarea datelor din punct de vedere tehnic;

 • -  asigurarea pe toată durata de executare a serviciului de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat;

 • -  urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanța aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice care va fi prezentată și autorității administrației publice locale;

 • -  instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actele normative din domeniu, în termen de 30 de zile calendaristice de la data încredințării serviciului de iluminat public va prezenta autorității administrației publice locale modul de organizare a acestui sistem;

 • -  informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.


CAPITOLUL 5. VERIFICĂRI, RECEPȚII, GARANȚII

ART.5.1. Beneficiarul, prin împuterniciți! săi, va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operatorul de iluminat public privind calitatea prestației și cantitățile de lucrări efectuate.

Art.5.2. Zilnic, operatorul de iluminat public va preda spre analiză și verificare Beneficiarului fișele de lucru pentru lucrările efectuate.

Reclamațiile/sesizarile primate la dispeceratul operatorului de iluminat public vor fi trecute în Registrul unic de reclamatii/sesizări. Fiecărei reclamații/sesizări i se va aloca un număr unic de înregistrare. Registrul unic de reclamații / sesizări va cuprinde minim următoarele rublici pe care operatorul de iluminat are obligația de ale completa și transmite zilnic Beneficiarului: numărul de înregistrare, data primirii, data înregistrării, persoana fizică sau juridică care a făcut reclamați/sesizarea, numărul de telefon sau e-mailul celui care a făcut sesizarea/reclamatia, locația reclamației/sesizării ( cartier, stradă, nr. poștal, bloc, scară, etc), tipul aproximativ al defectului, data când operatorul a intervenit, modul de soluționare ( s-a soluționat sau nu), motivul pentru care nu a fost soluționată și data reprogramării intervenției.

Zilnic , operatorul va transmite în format electronic Beneficiarului programul de lucru al unității de intervenție defalcat pe schimburi și al reclamațiilor/sesizărilor la care și-a propus să intervină. Ofertantului câștigător i se va comunica adresa de e-mail pentru transmiterea datelor solicitate mai sus.

Art.5.3. în raportul de control lunar al activității de menținere-întreținere , beneficiarul va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori (personae fizice și juridice) și eventual penalitățile aplicabile operatorului pentru deficiențele constate, conform contractului. Raportul lunar de control va fi întocmit de către Beneficiar și va fi transmis spre semnare operatorului de iluminat public. în cazul în care operatorul de iluminat are obiecțiuni față raportul de control lunar va semna cu obiecțiuni și va anexa la raport obiecțiunlle formulate. Obiecțiunile prestatorului vor fi analizate de către beneficiar, iar dacă acesta își menține punctul de vedere din raport, va convoca prestatorul la sediul beneficiarului pentru mediere și analizarea de comun acord a obiecțiunilor.

Art.5.4. Operatorul răspunde de buna desfășurare a prestației, atât cantitativ cât și calitativ.

Art.5.5. Serviciile privind activitatea de menținere întreținere se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate în parte.

Art.5.6. Pentru produsele din oferta tehnică se va acorda garanția producătorului, dar nu mai mica de 2 ani. Pentru serviciile privind activitatea de menținere- întreținere a iluminatului public, garanția va fi de 2 ani.

Art.5.7. O parte din materiale și echipamente electrice se află află în garanție la vechii operatori.

In cazul înlocuirii unui produs sau echipament aflat în garanție de către prestator, acestea vor fi predate către beneficiar prin încheierea unui proces verbal de predare primire în care va fi consemnat data demontarii/înlocuirii , adresa reclamației/sesizării , tipul produsului/echipamentului înlocuit. Cade în sarcina beneficiarului recuperarea materialelor și echipamentelor aflate în garanție și predarea acestora către operator. Operatorului i se va deconta lucrarea de înlocuire fără componenta de material.

CAPITOLUL 6. CLAUZE FINANCIARE Șl DE ASIGURĂRI

Art. 6.1. Intră în sarcina operatorului să faca diligențele necesare pentru recuperarea daunelor ce provoacă avarii la instalațiile care fac obiectul serviciului. Remedierea se face pe cheltuiala vinovatului. Operatorul are obligația de anunța în scris beneficiarul de orice dauna, vandalizare, accidente sau furt din Sistemul de Iluminat Public După încheierea procesului verbal de constatare a a daunelor cu firma asigurătoare, prestatorul va remedia în termen de 30 de zile dauna prin înlocuirea componentelor și a echipamentelor distruse.

în cazul in care vinovatul nu este identificat și acest lucru este constatat de către organele abilitate conform legii, cheltuielile vor fi suportate de către beneficiar. Sesizarea scrisă către organele abilitate în acest domeniu cât și corespondență purtată cu acestea revine și cadeîn sarcina beneficiarului.

CAPITOLUL 7. MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Art. 7.1 Cerințe privind normele de protecție a mediului

Pe toată perioada derulării contractului, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerințele de mediu. Operatorul are obligația de a lua măsurile necesare protejării și/sau refacerea vegetației, a spațiilor verzi, din zonele afectate de lucrări de întreținere și menținere a iluminatului public.

CAPITOLUL 8. DURATA CONTRACTULUI Șl MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI

Art. 8.1 Durata contactului de prestări de servicii este de 8 (opt) luni.

Art. 8.2 Finanțarea serviciilor aferente contractului

Serviciilor aferente contractului se vor finanța în totalitate din fondurile proprii ale Municipiului Galați.

Art. 8.3. Prezentarea ofertei financiare. Formula de calcul ce stă la baza ofertei.

Valoarea ofertei financiare (exprimate în iei) va reprezenta suma ponderată a articolelor de deviz pentru activitățile de întreținere / menținere a Sistemului de iluminat public conform anexelor 8.1 și 8.2 atașate la prezentului caiet de sarcini.

Formula de calculul a ofertei financiare (ce cuprinde ponderi alocate unor categorii de articole de deviz) este:   A x 10% + B x 65% + C x 5% +D x 5% + E x 5% + F x 10%

Unde, categoriile prezentate mai sus reprezintă :

A = vandalizări stâlpi, corpuri și console

B = înterținere, menținere corpuri (componente)

C = becuri incandescente și lămpi fluorescente

D = revizii puncte de aprindere și cutii de distribuție, dispersoare, reducătoare de tensiune

E = cabluri, servicii, accesorii

F = întreținere, menținere iluminat public iluminat festiv

De menționat este faptul că ponderea cea mai mare este acordată categoriilor de prețuri ce cuprind operațiuni tehnice cu frecvența cea mai mare, iar ponderile cele mai reduse revin operațiunilor tehnice ce înregistrează frecvența cea mai scăzută de apariție.

Criteriul de atribuire al contractului va fi prețul cel mai mic.

CAPITOLUL 9. GARANȚII

Art.9.1. în termen de 5 zile de la semnarea contractului de prestări de servicii, prestatorul va depune cu titlu de garanție de buna execuție o sumă fixă sau o scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea contractului semnat de părți (exprimat în lei fara TVA).

CAPITOUL10. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI

încetarea contractului se face în următoarele situații:

Art.10.1. în cazul în care operatorului i se retrage autorizația de funcționare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului ei de valabilitate;

Art.10.2. La expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin în scris prelungirea acestuia, în condițiile legii;

Art.10.3. în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către prestator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina prestatorului;

Art.10.4. în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către beneficiar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina beneficiarului;

Art.10.5. în cazul in care operatorul nu deține autorizațiile legale sau când Licența ANRSC a fost retrasă sau nu a fost prelungită.

CAPITOLUL 11. DISPOZIȚII FINALE

Art.11.1. Prestatorul va comunica beneficiarului lunar stadiul operațiunilor, studiul lucrărilor aflate in desfășurare. El are obligația de a permite verificarea acestora și controlul tehnic prin personalul special desemnat de către beneficiar.

Art.11.2. Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfășurarea licitației pentru prestarea serviciilor de menținere-întreținere a iluminatului public din Municipiul Galați. Neîndeplinirea condițiilor minimale de către ofertant duce automat la descalificarea acestuia.

Art. 11.35. Ofertanții pot propune specificații preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a activității acestui serviciu, care pot fi incluse în contractul încheiat cu prestatorul, dar fără a aduce atingere drepturilor legale ale autorității contractante.

Fac parte din prezentul caiet de sarcini următoarele documente:

 • 1. Lista posturilor de transformare ce deservesc Sistemul de iluminat public al municipiului Galați

 • 2. Lista punctelor de aprindere a iluminatului public din municipiul Galați

 • 3. Lista cutiilor de distribuție de iluminat public montate în municipiul Galați

 • 4. Situația sistemului de iluminat public din municipiul Galați

 • 5. Programul de funcționare a iluminatului public din municipiul Galați

 • 6. Clasificarea căilor de circulație din municipiul Galați

 • 7. Regulamentul deorganizare și funcționare a serviciului de iluminat public din municipiul Galați

 • 8. Borderou de articole de deviz unitare-model

 • - 8.1. borderou de articole de deviz pentru prestații/ lucrări de mentinere-întreținere a iluminatului public;

 • - 8.2. borderou de articole de deviz pentru prestații/lucrări de reparații, montare-demontare,

conectare-deconetare a iluminatului festiv^,---—

 • 9. Caietul de sarcini al serviciului de ilumrrîat

Anexa 1

Lista posturilor de transformare ce deservesc Sistemul de Iluminat Public

Nr.

Denumirea locului de consum / punct de lucru

Adresa loc consum

1

PA-2 PORT

Galati, str.Portului nr. 49, bl.PT2

2

PA-PT APOLLON

Galati, str.Apollon nr.1

3

PA-DRUMUL VIILOR

Galati, str. Drumul de centura nr. 5

4

PA-PT TUDOR VLADIMIRESCU

Galati, str. Tudor Vladimirescu nr. 2

5

PA-PT PECO

Galati, str. Traian nr. 398

6

PA-PT CASA DE CULTURA

Galati, str. Stiintei nr.1

7

PA-PA1 MICRO39A

Galati, str. Dr. Petrini Galati nr. 4 bl.PT1

8

PA-PT(GEORGE COSBUC

Galati, bd. George Cosbuc nr.33, bl.PT9, sc.2

9

PA-PTCOMPLEX SATURN

Galati, str. Saturn nr. 1 Complex , bl.Saturn

10

PA-MAREA UNIRE

Galati, bd. Marea Unire nr. 20

11

PA-REGIMENT 11 SIRET BL.E2

Galati, str.Regiment 11 Siret nr.5 , bl.E2

12

PA-PA2 MIHAI BRAVU

Galati, str.Mihai Bravu nr. 11, bl.PA2

13

PA-PA3 BAIA COMUNALA

Galati, str.Basarabiei nr.48, bl. PA3

14

PA-PA4 PIATA CENTRALA

Galati, str.Tecuci nr. 4 , bl.PA4

15

PA-PA5 BRAILEI NR165

Galati, str.Brailei nr.165, bl.PA5

16

PA-PA7 CONSTRUCTORILOR

Galati, str. Constructorilor nr.25, bl.PA7

17

PA- PA14 TIGLINA 3

Galati, str. Teleajen nr.1 , bl.PA14

18

PA-PA19 REGIMENT11SIRET

Galati, str. Regiment 11 Siret nr.46, bl.PA19

19

PA-PT2 TIGLINA2

Galati, bd. Siderurgistilor nr.20 , bl. PT2

20

PA4 SILOZ

Galati, str. 1Decembrie 1918 nr. 2, bl. S6

21

PA-PT3 TIGLINA 2

Galati, bd.. Siderurgistilor nr.12 , bl.PT3

22

PA PT 13 SIDERURGISTILOR

Galati, bd. Siderurgistilor nr.45

23

PA-PT6 TIGLINA 2

Galati, Constructorilor nr.9 , bl. PT6

24

PA-PA& TIGLINA2

Galati, str. Constructorilor nr.18, bl.PT7

25

PA OLTULUI

Galati, str. Oltului nr.45

26

PA-PT8 TIGLINA 2

Galati, str. Constructorilor nr. 4, bl.PT8

27

PA PT4 MOLIDULUI

Galati, Aleea Molidului nr.3

28

PA-PT11 TIGLINA2

Galati, bd. George Cosbuc nr.25, PT11

29

PA-PT12 TIGLINA 2

Galati, bd.George Cosbuc nr.11, bl.PT12

30

PA-PT13 TIGLINA2

Galati, str. Brailei nr. 136, bl.PT13

31

ILUMINAT PUBLIC PA11

Galati, str. Alexandru Lapusneanu nr. 24

32

PA PT DL1 C-TIN BRANCOVEANU

Galati, str. Constantin Brancoveanu nr. 2

33

PA PA9 MICRO19

Galati, bd. Otelarilor nr. 22, bl. PA9

34

PA-PT14 SCOALA NORMALA

Galati, str. Brailei nr. 136, bl. PT14

35

PA PT18 MICRO19(

Galati, str. Costache Conachi nr. 1 , bl. PT18

36

PA-PT15 TIGLINA2

Galati, bd. George Cosbuc nr. 39, PT15

37

PA -PT18 B4 SATURN

Galati, str Saturn nr. 28 bl. PT18

38

PA-PT19 MICRO19

Galati, str. Costache Conachi nr. 2 bl. PT19

39

PA PT27 MICRO19

Galati, str.Stadionului nr. 2, bl. M3

40

PA PT G1A-IASOMIEI

Galati, str.Iasomiei nr.14

41

PA PT6- MELODIEI

Galati, str.Melodiei nr. 18

42

PA PT R6 SOS. GALATI

GALATI, Soseaua Galati nr. 25

43

PA PT1 MICRO19

Galati, str. Furnalistilor nr.1 , bl. PT1

44

PA Domneasca 2

Galati, str. Domneasca nr.2

45

PA PT16 OTELARLOR

Galati, bd. Otelarilor nr.37 , bl. PT6

46

PA PT3 MICRO21

Galati, bd. Otelarilor nr.1 , bl.PT3

47

PA PT6 -ROMANA

Galati, str.Romana nr.8

48

PA PT2 MICRO17

Galati, str. Turturelelor nr. 1, bl. PT2

49

PA PT7 -ROMANA

Galati, str. Romana nr.4

50

PA PA3 ADA MARINESCU

Galati, str. Brailei nr. 204 , bl.PT3

51

PA PTC28 REGIMENT 11 SIRET

Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 36

52

PA PT G22

Galati, bd. Galati nr. 17 bl.G22

53

PA PT26 CRICOV

Galati, str. Frunzei nr. 152 , bl. PT26

54

PA-PA B3 MICRO 20

Galati, bd. Dunarea nr. 3 bl.B3

55

PA PT SC37 DUNAREA

Galati, bdf. Dunarea nr. 28 , bl.SC37

56

PA PT 28 REGIMENT 11SIRET

Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 15 bl.PT28

57

PA BRAILEI nr. 205 A5

Galati, str. Brailei nr. 205 , bl. A5

58

PA PT29 E5 rEGIMENT 11 SIRET

Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 23 , bl. PT 29

59

PA PT3 NAE LEONARD

Galati, str. Nae Leonard nr. 3

60

PA PT SC44 VICTOR VALCOVICI

Galati, Victor Valcovici nr. 33 , bl. SC44

61

PA PA BR3-4

Galati, str. Brailei nr. 78, bl. PTBR3

62

PA PT ARIESULUI

Galati, str. Ariesului nr. 2

63

PA -PT31 C32 REGIMENT 11 SIRET

Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 22 , bl. PT31

64

PA PT1 SIDERURGISTILOR VEST

Galati, str. Slanic nr. 4 bl. 4D

65

PA PT 10 SIDERURGISTILOR VEST

Galati, str. Lebedei nr. 19 , bl. A25

66

PA PT 32 C32 REGIMENT 11 SIRET

Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 35, bl. PT32

67

PA- PT 35 TURN APA CRIZANTEMELOR

Galati, str. Crizantemelor nr1 bl. PT35

68

PA PT 4 ANGHEL SALIGNY

Galati, str. Anghel Saligny nr. 128 , bl. H2

69

PA PT1 - IONEL FERNIC

Galati, str. Ionel Fernic nr. 51

70

PA PT2 -IONEL FERNIC

Galati, str. Ionel Fernic nr. 33

71

PA PT3 -IONEL FERNIC

Galati, str. Ionel Fernic nr. 7

72

PA PT3 IONEL FERNIC NR. 23

Galati, str. Ionel Fernic nr. 23

73

PA PT9 IONEL FERNIC

Galati, str. Ionel Fernic nr. 10

74

PA CLOSCA

Galati, str. Closca nr. 1

75

PA BRAILEI 30

Galati, str. Brailei nr. 30

76

PA BRAILEI 177

Galati , str. Brailei nr. 177

77

ILUMINAT PUBLIC FILESTI

Galati , Filesti, str. Filesti nr. 7049

78

ILUMINAT PUBLIC BARBOSI

Galati, Barbosi , Barbosi nr. 7024

79

ILUMINAT PUBLIC NR. 1 PT.SAT

Galati, barbosi , Barbosi nr. 7025

80

ILUMINAT PUBLIC NR. 4 BARBOSI

Galati , Barbosi , Barbosi nr. 7039

81

ILUMINAT PUBLIC ARCASILOR

Galati, str. Arcasilor nr. 7003

82

ILUMINAT PUBLIC BERLIN

Galati, str.Berlin nr.1

83

PA COMBUSTIBIL

Galati, str. Stefan cel Mare nr. 100

84

PA VULCAN

Galati , str. Vulcan nr.2

85

PUNCT DE APRINDERE PA 25

Galati, bd. George Cosbuc nr. 265

86

INSTALAȚIE DE ILUMINAT PUBLIC ALEEA METEO

Galati , aleea Meteo nr. 11

87

PA1 DRUM CENTURA

Galati, str. Drum de Centura nr. 214

88

PA POLITEHNICA

Galati, str. Vultur nr.11

89

PA GAROFITEI BARBOSI

Galati, Barbosi , str. Garofitei nr. 1000

90

PUNCT APRINDERE -PT ONT

Galati, bd. George Cosbuc nr. 2

91

Il. PUBLIC PT3 -ROCADA

Galati, bd. Siderurgistilor nr. 2

92

PUNCT APRINDERE -PTANL

Galati, str. Leonida Zamfirescu Eliza nr. 42

93

PUNCT APRINDERE -PT6 ROCADA

Galati, str. Saturn nr. 32

94

PUNCT APRINDERE -PT2 MAGISTRALA

Galati, bd. Siderurgistilor nr.50

95

PUNCT APRINDERE -PT3 MICRO 20

Galati, bd. Otelarilor nr. 29

96

PUNCT APRINDERE - PT4 TIGLINA 2

Galati, bd. Siderurgistilor nr.6

97

PA -PT SC40 MICRO 20

Galati, bd.Dunarea nr.44

98

PA-PT I2C

Galati, str. Cosminului nr.7

99

PA -PT5 TIGLINA2

Galati, str. Constructorilor nr. 21

100

PA-PT SC24

Galati, str. Oltului nr. 32

101

PA-GRIGORE VENTURA

Galati, str. Grigore Ventura nr. 15

102

PT 20/0,4 ANGHEL RUGINA

Galati, sos. Galati nr. 7001

103

PT ARTIZANAT

Galati, str. Cristofor Columb nr. 48

104

PT IELIF TRAIAN NORD

Galati, str Malul Brates nr. 13

105

PA-PT PS2

Galati, bd. Siderurgstilor nr. 19

106

PA -PT39 DEPOU TRAMVAIE

Galati, str. Anghel Saligny nr. 157, bl. PT39

107

PA PT5 CALUGARENI

Galati, str. Calugareni nr. 11 , bl. L1

108

PA GEORGE COSBUC NR. 256

Glati, str. George Cosbuc nr. 256

109

PA PT56 TIGLINA 3

Galati, str. Barbosi nr. 49 , bl. PT56

110

PA PT7 IC FRIMU

Galati, str. Nae Leonard nr. 12, bl.C10

111

PA PT13 AVIATORILOR

Galati, str. aviatorilor nr. 4 bl.PT13

112

PA-PT 60 T2 TIGLINA 3

Galati, str. Mihail Sadoveanu nr. 5, bl.PT60

113

PA PT 14 NAE LEONARD

Galati, str. Nae Leonard nr. 26 , bl. S5

114

PA PTSC73

Galati, str. Magura nr. 2 bl. L7A-K8

115

PA -PT 26T4 TIGLINA3

Galati, str. Blaj nr. 8 , bl. PT62

116

PA - PT12 IC FRIMU

Galati, str. Calugareni nr. 22, bl. U2-U4

117

PA PT63 T5 TIGLINA3

Galati, str Constantin Levaditti nr. 12 , PT 63

118

PA PA8 TIGLINA3

Galati, str. Brandusei nr. 5 ,bl. PT8

119

PA-PT65 T7 TIGLINA 3

Galati, str. Mihail Sadoveanu nr. 8 , bl. PT65

120

PA -PT7 MICRO 20

Galati, bd. Dunarea nr. 3 , bl. PTA7

121

PA PT7 MICRO 40

Galati, str. Milcov nr. 30 , bl. PT7

122

PA PT ANUL REVOLUTIEI

Galati, str. Anul revolutiei 1848 nr. 90

123

PA PT7 SIDERURGISTILOR

Galati, str. Siderurgistilor nr. 24 , bl. SD6A

124

PA PT 11 SIDERURGISTILOR

Galati, str. Siderurgistilor nr. 45

125

PA- PT68 T10 TIGLINA 3

G alati, str. lebedei nr. 19 , bl.PT68

126

PA PT 13 SIDERURGISTILOR VEST

Galati , str. Fagului nr.3 bl. 9H

127

PA PT1 SIDERURGISTILOR

Galati, str Siderurgistilor nr. 38 , bl. M4A

128

PA- PT 6 SILOZULUI

Galati, str. 1 Decembrie 1918 nr. 8 , bl. S8

129

PA PT 13 MICRO 19

Galati, str. Lacatusilor nr. 19 , bl. PT3

130

PA PT LIBERTATII

Galati, str. Movilei nr. 92

131

PA PT RODNA

Galati, str. Basarabiei nr. 167

132

PA PT1 P-TA 30 DECEMBRIE

Galati, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 30

133

PA PT10 MICRO40

Galati, str. Milcov nr. 40

134

PA -PT 1 SIDERURGISTILOR

Galati, str. Siderurgistilor nr. 41, bl. PT1

135

PA-PT1 SIDERURGISTILOR

Galati, str. Blaj nr. 7 , bl. PT2

136

PA PT3

Galati, str. Ciprian Porumbescu nr. 2

137

PA PT 16 IC FRIMU

Galati, str. Nae Leonard nr. 20, bl. S2-S4

138

PA PT17 TECUCI

Galati, str. Tecuci nr.2

139

PA PT1

Galati, str. Neajlov nr. 7

140

PA PT17 CENTRU

Galati, str. Brasov nr. 1

141

PA PT INCINERARE

Galati, bd. Siderurgistilor nr. 50

142

PA PT GRADINA BOTANICA

Galati, bd. Falezei nr. 2

143

PA PT DAFIN

Galati, str. Arhipeleag nr. 1 bl.PTDAF

144

PA PT11 MICRO 16

Galati, str. Cosminului nr. 4

145

PA PT NICOLAE MANTU

Galati, str. Nicolae Mantu nr. 42

146

PA PT5 MICRO 17

Galati, str. Barbosi nr. 21 bl.PT5

147

PA PT2 SILOZ

Galati, str. 1 Decembrie 1918 nr.7 bl. S4

148

PA B-PT 73 T1 MICRO 17

Galati, str. Barbosi nr. 61 bl. PT73

149

PA -PT ALBATROS

Galati, str. Nicolae Balcescu nr. 17

150

PA -PT 75 T3 MICRO 17

Galati, str. Barbosi nr. 41 , bl. PT75

151

PA PT 9 MICRO 40

Galat, str. Milcov nr. 46

152

PA -PT 5 VICTOR PAPILIAN

Galati, str. Victor Papilian nr. 7 , bl. PT5

153

PA PT2 MICRO 17

Galati, str. Barbosi nr. 61 , bl. PT2

154

PA PT88 T7 MICRO 17

Galati, str. Narciselor nr. 29 , bl. PT88

155

PA PT 86 PT DOINA

Galati , str. Gheorghe Asachi nr. 11, bl. PT86

156

PA PT 12 SIDERURGISTILOR

Galati, bd. Siderurgistilor nr. 29 , bl. SD5A2

157

PA -PA4 SIDERURGISTILOR

Galati, bd. Siderurgistilor nr. 29, bl. SD5A1

158

PA -PT6 SIDERURGISTILOR

Galati, bd. Siderurgistilor nr.15, bl. SD10

159

PA -PT 193 PT ROMANA

Galati, str. C. Brancoveanu nr. 6 bl.PT193

160

PA-PT1 MAZEPA

Galati,str. Rosiori nr. 10 bl. PT104

161

PA-PT106 ALEXANDRU LAPUSNEANU

Galati, str. Al. Lapusneanu nr. 22, bl. PT106

162

PA-PT107 ALEXANDRU LAPUSNEANU

Galati, str. Al. Lapusneanu nr. 20 , bl PT107

163

PA-PT 108 PETRU RARES

Galati, str. Petru Rares nr. 14 , bl. PT108

164

PA-PT 2 ALAEXANDRU CERNAT

Galati, str. Alexandru Cernat nr.2 , bl.PT2

165

PA-PT 5 OVIDIU

Galati, str. Ovidiu nr.5 bl.PT5

166

PA- PT109 BRAILEI 54

Galati, str. Brailei nr. 54, bl.PT109

167

PA-PT110 W3 TRAIAN

Galati, str. Traian nr.9 bl.W3

168

PA-PT111 MUZEUL DE ARTA ,

Galati, str. Dimitrie Bolintineanu nr.2 bl.PT111

169

PA-PT H BALCESCU BRAILEI 4

Galati, str. Brailei nr.4 , bl. HBALce

170

PA-PT113 POLICLINICA

Galati, str. Nicolae Balcescu nr. 66 bl.PT113

171

PA-PT 115 DOMNESCA 24

Galati, str. Domneasca nr. 24, bl. PT115

172

PA-PT ALBATROS

Galati, str. Albatros nr.1 bl.H

173

PA-PT118 R3 NAVELOR

Galati, str. Navelor nr.6 , bl.R3

174

PA-PT EGALITATII

Galati, str.Egalitatii nr.3

175

PA-PT 123 TEATRUL DE STAT

Galti, str. Domneasca nr. 55, bl.PT123

176

PA-PT 227 PT GARII

Galati, str.Garii nr. 84, bl.PT227

177

PA-PT 127 TEATRUL MUZICAL

Galati, str. Mihai Bravu nr. 48, bl.PT127

178

PA-PT STIINTEI

Galati, str.Stiintei nr.28 , bl.PT128

179

PA-PT 130 CEZAR

Galati, str. Cezar nr.4 , bl.PT130

180

PA-PT 133 VEZUVIULUI

Galati, str. Vezuviului nr. 1, bl.PT133

181

PA-PT 134 PT PARC PIONERI

Galati, str. Brates nr.1 , bl.PT134

182

PA-PT 137 TUNELULUI

Galati, str. Tunelului nr.1 , bl.PT137

183

PA-PT 138 TRAIAN NR. 230

Galati, str.Traian nr.230, bl.PT138

184

PA-PT 141 LICEUL NR.5

Galati, str. ing. Anghel Saligny nr.145.

bl.PT141

185

PA-PT 54 SPITAL 3

Galati, str. Stefan cel Mare nr.1 , bl.PT54

186

PA-PT 189 TRAIAN NORD

Galati, str. Sulfinei nr.6 , bl.PT189

187

PA-PT 143 POSTA VEHE

Galati, str. Bucovinei nr. 39, bl.PT143

188

PA-PT PARC EMINESCU

Galati, str. Mihai Eminescu nr. 87, bl.PT147

189

PA-PT MUZICII

Galati, str. Muzicii nr. 17, bl.PT148

190

PA-PT 142 RAZBOIENI

Galati, Piata Victoriei nr. 11, bl.PT142

191

PA-PT 149 PA MUNCA

Galati, Alee Morilor nr,87, bl.PT149

192

PA-PT 17 MICRO 19

Galati, str. Otelarilor nr.30, bl.PT17

193

PA-PT 203 SF. APOSTOLI

Galati, str.Portului nr. 61, bl.PT203

194

PA -PT 275 PT IMNG

Galati, str. Portului nr. 63, bl.PT275

195

PA-PT 209 PT MOARA

Galati , str.Ana Ipatescu nr.8, bl.PT209

196

PA-PT1 PORT

Galati, str. Portului nr. 28 , bl.PT1

197

PA-PT PECO BAZINUL NOU

Galati, str. Bazinul Nou nr. 1 bl.PECO

198

PA-PT 230 DCA

Galati, str. Bazinul Nou nr. 1 bl.PT230

199

PA-PT1 MICRO 40

Galati, bd. Traian Vuia nr. 4 , bl.T1

200

PA -PT 4 MICRO 40

Galati, str. Victor Papilian nr.5 , bl.T4

201

PA-PA8 MILCOV

Galati, str.Milcov nr.42, bl.PA8

202

PA -PT 15 MICRO 40

Galati, str.Av. Vasile Craiu nr.11, bl.PT179

203

PA-PA1 IONEL FERNIC

Galati, str. Ionel Fernic nr.16, bl.PA1

204

PA -PT255 TRAIAN VUIA

Galati, bd. Traian Vuia nr.9 , bl.PT255

205

PA-PT1 MICRO 38

Galati, bd. Traian Vuia nr.3 , bl.PT252

206

PA-PT5 MICRO 38

Galati, str.Camil Ressu nr.13 bl.PT278

207

PA-PT 10 MICRO 38

Galati, str.Milcov nr.60, bl.T10

208

PA-PA1 MICRO 13B

Galati, str. Feroviarilor nr.1 , bl.PT1

209

PA-PT5 SCOALA NR.38

Galati, str.Feroviarilor nr.17, bl.PT5

210

PA-PA9 GRIGORE VENTURA

Galati, str. Grigore Ventura nr.3, bl.PA9

211

PA-PA3 MICRO 39A

Galati, str.Ionel Fernic nr.43, bl.PT2

212

PA-PT4 DRUMUL VIILOR

Galati, str.Drumul Viilor nr.28, bl.PT4

213

PA-PT 4 MICRO39C

Galati, str. Ionel Fernic nr. 41 , bl.PT4

214

PA-PT1 MICRO 19

Galati, bd. Otelarilor nr. 36, bl.PT1

215

PA-PT8 MICRO 19

Galati, bd Otelarilor nr.32, bl.PT8

Anexa nr. 2

Lista punctelor de aprindere - proprietate Primaria municipiului Galati

 • 1. PA-PARC PIONIERI

 • 2. PA- PT TUDOR VLADIMIRESCU

 • 3. PA- PT CAMINE STUDENTI

 • 4. PA- PT 9 MICRO 39B

 • 5. PA- PT PA9MICRO 39B

 • 6. PA- PT 3 MICRO 39A

 • 7. PA- PT4 MICRO39A

 • 8. PA- PT 2 MICRO 39A

 • 9. PA -PT1 MICRO39A

 • 10. PA- PT3 MICRO39C

 • 11. PA- PT2 MICRO 39C

 • 12. PA- PT4 MICRO 39C

 • 13. PA- PT1 MICRO39C

 • 14. PA- PT 9 MICRO 38

 • 15. PA -PT-PA4 MICRO 38

 • 16. PA-PT 1 MICRO 38

 • 17. PA- PT 14 MICRO 40

 • 18. PA -PT 15 MICRO 40

 • 19. PA- PT 11 MICRO 40

 • 20. PA- PT 5 MICRO 40

 • 21. PA-PT 159 T6 MICRO40

 • 22. PA- PT 8 MICRO 40

 • 23. PA- PT7 MICRO40

 • 24. PA -PT 2 MICRO 40

 • 25. PA- PT 1 MICRO40

 • 26. PA- PT 13 I.C. FRIMU

 • 27. PA- PT SILOZULUI S8

 • 28. PA- PT SC73 I.C.FRIMU

 • 29. PA- PT 14 I.C.FRIMU

 • 30. PA- PT3 I.C.FRIMU

 • 31. PA-PT 7 .TIGLINA2

 • 32. PA- PT 15 TIGLINA2

 • 33. PA-PT 10 TIGLINA 2

 • 34. PA- PT 8 TIGLINA2

 • 35. PA- PT 9 TIGLINA 2

 • 36. PA- PT 13 TIGLINA 2

 • 37. PA -PT 4 MICRO 17

 • 38. PA- PT 26 CRICOV

 • 39. PA- PT G1A MICRO17

 • 40. PA- PT R3 MICRO17

 • 41. PA -PT 4 MICRO18

 • 42. PA- PT 8 MICRO 18

 • 43. PA- PT 27 MICRO 19

 • 44. PA- PT 19 MICRO 19

 • 45. PA- PT 15 MICRO19

 • 46. PA -PT 9 MICRO 19

 • 47. PA- PT 5 MICRO20

 • 48. PA-PT A13 MICRO 20

 • 49. PA-PT B3 MICRO20

 • 50. PA-PT A11 MICRO20

 • 51. PA- PT SC44 MICRO 21

 • 52. PA- PT R6 MICRO21

 • 53. PA- PT 3MICRO 21

 • 54. PA - PT PARC AGENTIA DE MEDIU TIGLINA 1

 • 55. PA- PT SCOALA NORMALA 16 CLASE TIGLINA1

 • 56. PA -PT E8 TIGLINA1

 • 57. PA-PT E5 TIGLINA 1

 • 58. PA- PT C28 TIGLINA1

 • 59. PA- PT C 32 TIGLINA 1

 • 60. PA - PT 3 MAZEPA2

 • 61. PA - PT 2 MAZEPA 2

 • 62. PA - PT 6 MAZEPA 2

 • 63. PA- PT7 MAZEPA 2

 • 64. PA - PT DL1 MAZEPA 2

 • 65. PA - PT ROMANA MAZPA 2

 • 66. PA- PT 5 MAZEPA 2

 • 67. PA - PT 11 MAZEPA 1

 • 68. PA- PT 1MAZEPA 1

 • 69. PA- PT 4 MAZEPA 1

 • 70. PA -PT 6 MAZEPA 1

 • 71. PA- PT 5 MAZEPA 1

 • 72. PA- PT DAFIN MAZEPA 1

 • 73. PA- PT W3 TRAIAN

 • 74. PA - PT 3 MAZEPA 1

 • 75. PA- PT GARII

 • 76. PA -PT POLICLINICA

 • 77. PA PT TEATRUL DE STAT

 • 78. PA- PT RODNA

 • 79. PA- PT EMINESCU

 • 80. PA- PT BR3-4

 • 81. PA-PT CATEDRALA ORTODOXA

 • 82. PA- PT MUZEUL DE ARTA

 • 83. PA - PT BAZIN INOT PLAJA DUNAREA

 • 84. PA- PT 2 SPITALUL JUDETEAN

 • 85. PA-PT VULCAN

 • 86. PA-PT GAROFITEI

 • 87. PA- PT STEFAN CEL MARE

 • 88. PA-PT COMBUSTIBIL

 • 89. PA-PT SPITALUL NR 2 ( E. DOAMNA)

 • 90. PA- PT6 ADA MARINESCU

 • 91. PA-PT3 ADA MARINESCU

 • 92. PA- PT14 TIGLINA3

 • 93. PA-PT8 TIGLINA3

 • 94. PA- PT MOARA

 • 95. PA -PT 2 A. MARINESCU

 • 96. PA- PT PECO BASARABIEI

 • 97. PA- PT POLITEHNICA

 • 98. PA- PT1 PORT

 • 99. PA- PT ALBATROS

 • 100. PA- PT SPITALUL NR. 3

 • 101. PA- PT MUZICII

 • 102. PA-PTCOCOR NAVELOR

 • 103. PA-PT ARIESULUI

 • 104. PA- PT MUNCA

 • 105. PA -PTRAZBOIENI

 • 106. PA- PT2 PORT

 • 107. PA-PT POMPE FALEZA

 • 108. PA-PT 5 MICRO 13B

 • 109. PA- PT 1 MR13 B

 • 110. PA-PT1 ROCADA

 • 111. PA - PT DOINA TIGLINA 3

 • 112. PA- PT PECO TRAIAN

 • 113. PA- PT LIBRTATII

 • 114. PA- PT A3 MICRO 19

 • 115. PA - PT PA 25 G. COSBUC

 • 116. PA- PT 1 SILOZ

 • 117. PA -PT DRUM CENTURA

 • 118. PA- PT CASA DE CULTURA STUDENTI

 • 119. PA- PT FILESTI SAT

 • 120. PA- PT 1 BARBOSI SAT

 • 121. PA- PT 2 BARBOSI SAT

 • 122. PA-PT 3 BARBOSI SAT

 • 123. PT ELIF PLAJA BRATES

 • 124. PT2 TIGLINA 2 ,

 • 125. PT ANL MICRO 17

 • 126. PA PREFECTURA - ARHITECTURAL

 • 127. PA TEATRUL DE PAPUSI - ARHITECTURAL

 • 128. PA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS -ARHITECTURAL

 • 129. PA COLEGIUL NATIONAL V ALECSANDRI - ARHITECTURAL

 • 130. PA TEATRUL DRAMATIC -ARHITECTURAL

 • 131. PA VIATA LIBERA - ARHITECTURAL

 • 132. PA -CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - ARHITECTURAL

 • 133. PT 3 ROCADA TIGLINA 1

 • 134. PT E2 TIGLINA 1

 • 135. PT E4 TIGLINA 1

 • 136. PT 6 ROCADA PT M12 TIGLINA 2

PT 12 TIGLINA 2

PT 6 TIGLINA 2

PT 5 TIGLINA 2

PT 4 TIGLINA 2

PT2 TIGLINA 2

PT 3 TIGLINA 2

PT 7 TIGLINA 2

PT1 TIGLINA 3 MICRO16

PT2 TIGLINA3 MICRO 16

PT 11 TIGLINA 3

PT 10 TIGLINA 3

PT 4 TIGLINA 3

PT1 MICRO 17

PT 3 MICRO 17

PT 4 MICRO 17

PT 6 MICRO 17

PT I2C MICRO 17

PT SC24 MICRO17

PT1 MICRO 19

PT8 MICRO 19

PT 17 MICRO 19

PT3 MICRO 20

PT 6 MICRO 20

PT 11 SIDERURGISTILOR

PT 13 SIDERURGISTILOR

PT 17 IC FRIMU

PT 6 SIDERURGISTILOR

PT 4 SIDERURGISTILOR

PT 10 SIDERURGISTILOR VEST

PT 7 SIDERURGISTILOR

PT 4 IC FRIMU

PT 5 IC FRIMU

PT 7 IC FRIMU

PT 12 IC FRIMU

PT 4 MICRO 20

PT 9 MICRO 40

PT 5 MICRO38

PT 10 MICRO 38

PT 10 MICRO 39B

PT 10 MICRO 40

PT 1 TRAIAN NORD

PT DCA

Puncte de aprindere iluminat public externalizate de SC Electrica SA_Muntenia Nord - SDE Galati

Nr. crt.

Denumire PT

1

PT B4 TIGLINA 1

2

PT CENTRU MECANIC

3

PT T5 MICRO 16

4

PT T18 MICRO19

5

PT BALABAN

6

PT SPITAL 2

7

PT SCOALA MEDIE 5

8

PT POSTA VECHE

9

PT SFINTII APOSTOLI

10

PT 2 SILOZ

11

PT BLOC M

12

PT BALCESCU “H”

13

PT R3 NAVELOR

14

PT C SIMPLU

15

PT PARC

16

PT TEATRUL MUZICAL

17

PT PRELUNGIRE TRAIAN

18

PA1 MICRO 38

19

PA2 MIHAI BRAVU

20

PA3 BAIA COMUNALA

21

PA5 TIGLINA 1

22

PA19 TIGLINA 1

CUTII DE DISTRIBUȚIE ELECTRICA -ILUMINAT PUBLIC PROPRIETATE PRIMARIA GALATI

NR

NR. PT

DENUMIRE PA - CD

TIP

1

96

PT T2 MICRO 40

CD-6

2

159

PT T6 MICRO 40

CD-6

3

175

PT T11 MICRO 40

CD-6

4

178

PT T14 MICRO 40

CD-6

5

251

PT SCOALA 16 CLASE

CD-6

6

296

PT T5 MICRO 20

CD-6

7

303

PT T15 MICRO 19

CD-6

8

1012

PT T8 ADA MARINESCU

CD-6

9

1017

PT T3 MICRO 39

CD-6

10

1022

PT A5 MICRO 20

CD-6

11

1059

PT T4 ADA MARINESCU

CD-6

12

1104

PT D6 MICRO 16

CD-6

13

1144

PT A11 MICRO 20

CD-6

14

1157

PT A13 MICRO 20

CD-6

15

1167

PT DL1 MAZEPA 2

CD-6

16

1173

PT 2 PIATA CENTRALA

CD-6

17

1041

PT A7 MICRO 20

CD-6

18

1101

PT SC 37 MICRO 20

CD-6

19

1129

PT SC40 MICRO 20

CD-6

20

65

PT 7 MICRO 16

CD-6

21

298

PT 1 MICRO 20

CD-6

22

1033

PT 4 SILOZ

CD-6

23

1064

PT 1 SIDERURGISTILOR

CD-6

24

1117

PT2 SIDERURGISTILOR VEST

CD-6

25

1126

PT 2 SC 57 MICRO 16

CD-6

26

1165

PT 13 SIDERURGISTILOR VEST

CD-6

27

1172

PT 1 P-TA CENTRALA

CD-6

28

1181

PT 15 I.C. FRIMU

CD-6

29

1182

PT 16 I.C.FRIMU

CD-6

30

PA 13 MICRO 20

CD-6

31

PT TIGLINA 1 - ORASELUL COPIILOR

CD-6

32

TIGLINA 1 - CD BL. C27/C28

CD-6

B

C

D

E

F

G

----------------------H---------------------1--------------1--------------1------------------3-----------------

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

2

ANEXA NR. 4 INVENTARUL SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL GALATI

3

4

NR.

Strada

Stalp

Consola

Corp de iluminat

Capac stâlp

Retea

Sistem de prindere

Sistem de prindere TYIR

accesorii TYIR

Observații

5

BD.

existent

existenta

existent

existenta

CD Lux

tip legatura TYIR

ASA 200

CIB

CS 300

CIR 750

IR 750

P 750

6

01001

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

7

01002

Eternitatii

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

8

01003

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

9

01004

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR 50OlAl 3x35

10

01005

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

11

01006

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

12

01007

Th.Neculuta

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

13

01008

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

14

01009

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR 50OlAl 3x35

15

0100A

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

16

0100C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

17

0100E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

18

0100F

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

19

0100H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

20

0100L

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

21

0100P

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

22

0100U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

23

01010

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

24

01011

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

25

01012

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

26

01013

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

27

01014

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

28

01015

Anul Revolutiei 1848

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

29

01016

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

30

01017

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

31

01018

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

32

01019

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

33

0101A

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

34

0101C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

35

0101E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

36

0101F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

37

0101H

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

38

0101L

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

39

0101P

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

40

0101U

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

41

01020

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

42

01021

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

43

01022

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

44

01023

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

45

01024

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

46

01025

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

47

01026

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

48

01027

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

49

01028

N.Alexandrescu

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

50

01029

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

51

0102A

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

52

0102C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

53

0102E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

54

0102F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

55

0102H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

56

0102L

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

57

0102P

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

58

0102U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

59

01030

Mineralelor

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

60

01031

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

61

01032

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

62

01033

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

63

01034

Vegetalelor

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

64

01035

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

65

01036

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

66

01037

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

67

01038

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

68

01039

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

69

0103A

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

70

0103C

Ep.Melchiselec

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

71

0103E

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

72

0103F

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

73

0103H

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

74

0103L

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

75

0103P

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

76

0103U

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

77

01040

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

78

01041

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

79

01042

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

80

01043

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

81

01044

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

82

01045

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

83

01046

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

84

01047

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

85

01048

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

86

01049

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

87

0104A

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

88

0104C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

89

0104E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

90

0104F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

91

0104H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

92

0104L

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

93

0104P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

94

0104U

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

95

01050

SCP NOU

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

96

01051

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

LEA

97

01052

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

98

01053

SCP NOU

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

99

01054

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

100

01055

SCP NOU

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

101

01056

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

102

01057

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

103

01058

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

104

01059

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

105

0105A

Unirii

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

106

0105C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

107

0105E

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

108

0105F

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

109

0105H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

110

0105L

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

111

0105P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

112

0105U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

113

01060

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

114

01061

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

115

01062

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

116

01063

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

117

01064

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

118

01065

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

119

01066

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

120

01067

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

121

01068

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

122

01069

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

123

0106A

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

124

0106C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

125

0106E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

126

0106F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

127

0106H

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

128

0106L

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

129

0106P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

130

0106U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

131

01070

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

132

01071

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

133

01072

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

134

01073

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

135

01074

Cpt. Vasile Panu

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

LEA

136

01075

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

137

01076

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

138

01077

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

139

01078

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

140

01079

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

141

0107A

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

142

0107C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

143

0107E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

144

0107F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

145

0107H

Dorobanti

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

146

0107L

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

147

0107P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

148

0107U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

149

01080

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

150

01081

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

151

01082

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

152

01083

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

153

01084

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

154

01085

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

155

01086

Stelei

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

156

01087

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

157

01088

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

158

01089

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

159

0108A

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

160

0108C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

161

0108E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

162

0108F

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

163

0108H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

164

0108L

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

165

0108P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

166

0108U

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

167

01090

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

168

01091

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

169

01092

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

170

01093

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

171

01094

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

172

01095

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

173

01096

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

174

01097

Bucovinei

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

175

01098

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

176

01099

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

177

0109A

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

178

0109C

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

179

0109E

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

180

0109F

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

181

0109H

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

182

0109L

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

183

0109P

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

184

0109U

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

185

010A0

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

186

010A1

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

187

010A2

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

188

010A3

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

189

010A4

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

190

010A5

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

191

010A6

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

192

010A7

Cezar

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

193

010A8

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

194

010A9

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

195

010AA

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

196

010AC

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

197

010AE

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

198

010AF

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

199

010AH

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

200

010AL

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

201

010AP

Transilvaniei

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

202

010AU

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

203

010C0

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

204

010C1

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

205

010C2

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

206

010C3

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

207

010C4

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

208

010C5

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

209

010C6

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

210

010C7

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

211

010C8

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

212

010C9

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

213

010CA

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

214

010CC

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

215

010CE

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

216

010CF

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

217

010CH

Radu Negru

SCP NOU

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

218

010CL

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

219

010CP

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

220

010CU

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

221

010E0

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

222

010E1

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

223

010E2

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

224

010E3

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

225

010E4

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

226

010E5

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

227

010E6

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

228

010E7

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

229

010E8

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

230

010E9

Zefirului

SCP NOU

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

231

010EA

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

232

010EC

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

233

010EE

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

234

010EF

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

235

010EH

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

236

010EL

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

237

010EP

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

238

010EU

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

239

010F0

Dochiei

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

240

010F1

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

241

010F2

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

242

010F3

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

243

010F4

Str.1

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

244

010F5

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

245

010F6

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

246

010F7

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

247

010F8

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

248

010F9

Prundului

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

249

010FA

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

250

010FC

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

251

010FE

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

252

010FF

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

253

010FH

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

254

010FL

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

255

010FP

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

256

010FU

Aleea Macelaru

SCP

TG1-151515-130

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

257

010H0

SCP

TG1-151515-130

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

258

010H1

SCP

TG1-151515-130

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

259

010H2

SCP

TG1-151515-130

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

260

010H3

261

010H4

262

010H5

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

263

010H6

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

264

010H7

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

265

010H8

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

266

010H9

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

267

010HA

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

268

010HC

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

269

010HE

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

270

010HF

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

271

010HH

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

272

010HL

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

273

010HP

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

274

010HU

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

275

010L0

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

276

010L1

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

277

010L2

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

278

010L3

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

279

010L4

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

280

010L5

Posta Veche

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

281

010L6

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

282

010L7

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

283

010L8

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

284

010L9

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

285

010LA

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

286

010LC

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

287

010LE

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

288

010LF

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

289

010LH

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

290

010LL

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

291

010LP

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

292

010LU

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

293

010P0

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

294

010P1

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

295

010P2

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

296

010P3

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

297

010P4

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

298

010P5

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

299

010P6

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

300

010P7

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

301

010P8

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

302

010P9

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

303

010PA

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

304

010PC

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

305

010PE

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

306

010PF

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

307

010PH

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

308

010PL

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

309

010PP

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

310

010PU

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

311

010U0

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

312

010U1

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

313

010U2

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

314

010U3

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

315

010U4

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

316

010U5

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

LEA

317

010U6

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

318

010U7

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

319

010U8

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

320

010U9

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

321

010UA

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

322

010UC

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

323

010UE

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

324

010UF

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

325

010UH

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

326

010UL

Razboieni

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

327

010UP

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

328

010UU

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

329

01100

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

330

01101

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

331

01102

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

332

01103

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

LEA

333

01104

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

334

01105

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

335

01106

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

336

01107

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

337

01108

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

338

01109

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

339

0110A

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

340

0110C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

341

0110E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

342

0110F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

343

0110H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

344

0110L

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

345

0110P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

346

0110U

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

347

01110

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

348

01111

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

349

01112

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

CS 235/45.1

TYIR

350

01113

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

351

01114

SCP

352

01115

SCP

353

01116

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

354

01117

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

355

01118

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

356

01119

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

357

0111A

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

358

0111C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

359

0111E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

360

0111F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

361

0111H

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

362

0111L

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

363

0111P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

364

0111U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

365

01120

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

366

01121

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

367

01122

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

368

01123

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

369

01124

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

370

01125

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

371

01126

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

372

01127

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

373

01128

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

374

01129

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

375

0112A

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

376

0112C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

377

0112E

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

378

0112F

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

379

0112H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

380

0112L

Lozoveni

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

381

0112P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

382

0112U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

383

01130

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

384

01131

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

385

01132

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

386

01133

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

387

01134

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

388

01135

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

389

01136

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

390

01137

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

391

01138

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

392

01139

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

393

0113A

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

394

0113C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

395

0113E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

396

0113F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

397

0113H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

398

0113L

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

399

0113P

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

TYIR

400

0113U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

401

01140

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

402

01141

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

403

01142

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

404

01143

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

405

01144

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

406

01145

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

407

01146

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

408

01147

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

TYIR

409

01148

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

LEA

410

01149

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

LEA

411

0114A

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

LEA

412

0114C

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

LEA

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

413

0114E

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

LEA

414

0114F

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

LEA

APSB M14/D290

TERMINALA

1

1

1

415

0114H

SCP

TG1-151515-CIL

TIMLUX- S/11-ST150

CS 180/35.1

LEA

BFCS D170

SUSTINERE

1

1

416

0114L

10005

TG1-151515-CIL

TIMLUX- S/11-ST150

CS 300/55.1

LEA

APSB M14/D290

TERMINALA

1

1

1

417

0114P

Rizer

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

LEA

418

0114U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

LEA

419

01150

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

LEA

420

01151

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX- S/11-ST150

LEA

421

01152

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX- S/11-ST150

LEA

422

01153

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

423

01154

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

424

01155

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

425

01156

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

426

01157

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX- S/11-ST150

TYIR

427

02001

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

428

02002

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

429

02003

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

430

02004

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

431

02005

Str. Cerealelor

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

432

02006

SCUAR

TIMLUX P ST70W

ACYABY4x16

Se alimenteaza din stalpul 400 situat in Str. Traian. Pe Stalpul 400 se monteaza o cutie CDLUX3_1

433

02007

SCUAR

TIMLUX P ST70W

ACYABY4x16

priza de pamant 1 electrod

434

02008

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

435

02009

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

436

0200A

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

437

0200C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

438

0200E

SCP

TG1-151515-210

TIMLUX S/21 ST250W

CS-235/45.1

TYIR

439

0200F

SCP

TG1-151515-210

TIMLUX S/21 ST250W

CS-235/45.1

TYIR

440

0200H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

441

0200L

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

442

0200P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

443

0200U

Str. Vasile Alecsandri

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

444

02010

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

445

02011

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

446

02012

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

447

02013

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

448

02014

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

449

02015

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

CDLUX3 2

450

02016

SCUAR

TIMLUX P ST70W

ACYABY4x16

451

02017

SCUAR

TIMLUX P ST70W

ACYABY4x16

priza de pamant 1 electrod

452

02018

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

453

02019

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

454

0201A

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

455

0201C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

456

0201E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

457

0201F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

458

0201H

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

459

0201L

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

460

0201P

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

461

0201U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

462

02020

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

463

02021

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

464

02022

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

465

02023

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

466

02024

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

467

02025

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

468

02026

Str. Dimirie Bolintineanu

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

469

02027

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

470

02028

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

471

02029

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

472

0202A

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

473

0202C

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

474

0202E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

475

0202F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

476

0202H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

477

0202L

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

478

0202P

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

479

0202U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

480

02030

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

481

02031

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

482

02032

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

483

02033

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

484

02034

Str. Elena Doamna

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

485

02035

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

486

02036

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

487

02037

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

488

02038

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

489

02039

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

490

0203A

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

491

0203C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

492

0203E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

493

0203F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

494

0203H

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

495

0203L

Str. Cezar

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

496

0203P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

497

0203U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

498

02040

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

499

02041

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

500

02042

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

501

02043

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

502

02044

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

503

02045

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

504

02046

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

505

02047

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

506

02048

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

507

02049

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

508

0204A

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

509

0204C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

510

0204E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

511

0204F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

512

0204H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

513

0204L

Str. Afinului

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

514

0204P

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

515

0204U

Str. Radu Negru

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

516

02050

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

TYIR

517

02051

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

TYIR

518

02052

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

519

02053

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

520

02054

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

TYIR

521

02055

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

522

02056

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

TYIR

523

02057

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

TYIR

524

02058

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

TYIR

525

02059

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

526

0205A

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

TYIR

527

0205C

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

528

0205E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

TYIR

529

0205F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

TYIR

530

0205H

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

531

0205L

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

TYIR

532

0205P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

TYIR

533

0205U

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

534

02060

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

TYIR

535

02061

Str. Meseriasilor

SCP

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST100W

TYIR

536

02062

SCP

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

TYIR

537

02063

SCP

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

TYIR

538

02064

SCP

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

TYIR

539

02065

SCP

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST100W

TYIR

540

02066

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

541

02067

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

542

02068

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

543

02069

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

544

0206A

Str. Bravilor

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

545

0206C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

546

0206E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

547

0206F

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

548

0206H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

549

0206L

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

550

0206P

Aleea Bravilor

LEMN

TG1-051015-185

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

551

0206U

LEMN

TG1-051015-185

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

552

02070

LEMN

TG1-051015-185

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

553

02071

LEMN

TG1-051015-185

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

554

02072

LEMN

TG1-051015-185

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

555

02073

LEMN

TG1-051015-185

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

556

02074

LEMN

TG1-051015-185

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

557

02075

LEMN

TG1-051015-185

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

558

02076

LEMN

TG1-051015-185

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

559

02077

LEMN

TG1-051015-185

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

560

02078

Str. Venus

SCP

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

561

02079

SCP

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

562

0207A

SCP

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

563

0207C

SCP

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

564

0207E

LEMN

TG1-051015-210

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

565

0207F

LEMN

TG1-051015-210

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

566

0207H

Str. Dobrogei

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

567

0207L

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

568

0207P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

569

0207U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

570

02080

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

571

02081

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

572

02082

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

573

02083

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

574

02084

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

575

02085

Str. Dr. Al. Carnabel

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

LES

576

02086

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

LES

577

02087

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

LES

578

02088

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

LES

579

02089

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

580

0208A

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

581

0208C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

582

0208E

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

583

0208F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

584

0208H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

585

0208L

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

586

0208P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

587

0208U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

588

02090

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

589

02091

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

590

02092

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

591

02093

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

592

02094

Str. Gradina Veche

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

593

02095

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

594

02096

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

595

02097

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

596

02098

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

597

02099

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

598

0209A

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

599

0209C

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

600

0209E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

601

0209F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

602

0209H

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

603

0209L

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

604

0209P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

605

0209U

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

606

020A0

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

607

020A1

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

608

020A2

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

609

020A3

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

610

020A4

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

611

020A5

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

612

020A6

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

613

020A7

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

614

020A8

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

615

020A9

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

616

020AA

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

617

020AC

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

618

020AE

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

619

020AF

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

620

020AH

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

621

020AL

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

622

020AP

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

623

020AU

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

624

020C0

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

625

020C1

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

626

020C2

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

627

020C3

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

628

020C4

Str. Albina

LEMN

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

629

020C5

LEMN

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

630

020C6

LEMN

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

631

020C7

LEMN

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

632

020C8

SCP

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

633

020C9

SCP

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

634

020CA

SCP

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

635

020CC

SCP

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

636

020CE

Str. Stiintei

SCP

TG1-151515-130

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

LES

637

020CF

SCP

TG1-151515-130

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

LES

638

020CH

SCP

TG1-151515-130

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

LES

639

020CL

SCP

TG1-151515-130

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

LES

640

020CP

SCP

TG1-151515-130

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

LES

641

020CU

SCP

TG1-151515-130

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

LES

642

020E0

SCP

TG1-151515-130

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

LES

643

020E1

SCP

TG1-151515-130

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

LES

644

020E2

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

LES

645

020E3

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

646

020E4

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

647

020E5

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

648

020E6

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

649

020E7

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

650

020E8

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

651

020E9

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

652

020EA

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

653

020EC

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

654

020EE

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

655

020EF

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

656

020EH

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

657

020EL

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

658

020EP

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

659

020EU

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

660

020F0

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

661

020F1

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

662

020F2

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

663

020F3

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

664

020F4

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

665

020F5

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

666

020F6

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

667

020F7

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

668

020F8

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

669

020F9

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

670

020FA

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

671

020FC

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

672

020FE

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

673

020FF

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

674

020FH

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

675

020FL

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

676

020FP

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

677

020FU

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

678

020H0

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

679

020H1

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

680

020H2

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

681

020H3

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

682

020H4

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

683

020H5

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

684

020H6

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

685

020H7

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

686

020H8

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

687

020H9

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

688

020HA

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

689

020HC

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

690

020HE

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

691

020HF

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

692

020HH

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

693

020HL

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

694

020HP

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

695

020HU

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

696

020L0

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

697

020L1

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

698

020L2

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

699

020L3

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

700

020L4

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

701

020L5

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

702

020L6

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

703

020L7

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

704

020L8

Str. Miron Costin

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

705

020L9

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

706

020LA

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

707

020LC

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

708

020LE

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

709

020LF

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

710

020LH

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

711

020LL

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

712

020LP

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

713

020LU

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

714

020P0

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

715

020P1

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

716

020P2

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

717

020P3

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

718

020P4

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

719

020P5

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

720

020P6

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

721

020P7

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

722

020P8

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

723

020P9

Str. Alexandru cel Bun

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

724

020PA

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

725

020PC

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

726

020PE

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

727

020PF

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

728

020PH

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

729

020PL

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

730

020PP

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

731

020PU

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

732

020U0

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

733

020U1

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

734

020U2

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

735

020U3

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

736

020U4

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

737

020U5

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

738

020U6

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

739

020U7

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

740

020U8

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

741

020U9

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

742

020UA

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

743

020UC

LEMN

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

744

020UE

LEMN

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST100W

CLASICA

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

745

020UF

Aleea Stiintei

SCP

TG1-051015-130

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

746

020UH

SCP

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

747

020UL

SCP

TG1-051015-130

TIMLUX S/11 ST100W

CS-180/35.1

TYIR

748

020UP

SCP

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST100W

CS-300/55.1

TYIR

749

020UU

Str. 11 Iunie

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

750

02100

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

751

02101

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

752

02102

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

753

02103

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

754

02104

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

755

02105

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

756

02106

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

757

02107

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

758

02108

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

759

02109

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

760

0210A

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

761

0210C

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

762

0210E

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

763

0210F

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

764

0210H

SCP

TG1-151515-240

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

765

0210L

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

766

0210P

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

767

0210U

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

768

02110

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CS-300/55.1

TYIR

769

02111

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

770

02112

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

771

02113

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CS-180/35.1

TYIR

772

02114

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CS-300/55.1

TYIR

773

02115

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST250W

CS-180/35.1

TYIR

774

02116

Str. Dragos Voda

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

775

02117

SCP

TG1-151515-280

TIMLUX S/21 ST250W

CLASICA

776

02118

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

777

02119

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

778

0211A

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

779

0211C

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

780

0211E

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

781

0211F

SCP

TG1-151515-160

TIMLUX S/21 ST150W

CLASICA

782

03001

str. M Bravu

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

783

03002

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

784

03003

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

785

03004

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

786

03005

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

787

03006

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

788

03007

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

789

03008

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

790

03009

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

791

0300A

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

792

0300C

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

793

0300E

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

794

0300F

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

795

0300H

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

796

0300L

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

797

0300P

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

798

0300U

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

799

03010

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

800

03011

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

801

03012

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

802

03013

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

803

03014

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

804

03015

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

805

03016

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

806

03017

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

807

03018

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

808

03019

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

809

0301A

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

810

0301C

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

811

0301E

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

812

0301F

Str. VULTUR

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

813

0301H

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

814

0301L

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

815

0301P

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

816

0301U

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

817

03020

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

818

03021

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

819

03022

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

820

03023

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

821

03024

SF8-11

TG1-051015-225

TIMLUX S/21 ST150

LEA clasic

822

03025

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

823

03026

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

824

03027

SF8-11

TG1-051015-225

TIMLUX S/21 ST150

LEA clasic

825

03028

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

826

03029

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

827

0302A

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

828

0302C

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

829

0302E

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

830

0302F

str. Elena Doamna

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

831

0302H

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

832

0302L

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

LEA clasic

833

0302P

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

834

0302U

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

LEA clasic

835

03030

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

836

03031

Complex studentesc

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR pr.

APSB M14/280

intindere

1

1

1

837

03032

SCP10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR pr.

BFCS D170

sustinere

1

1

838

03033

SCP10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR pr.

BFCS D170

sustinere

1

1

839

03034

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR pr.

840

03035

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR pr.

841

03036

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR pr.

842

03037

Complex studentesc

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR pr.

843

03038

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR pr.

844

03039

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR pr.

845

0303A

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

846

0303C

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

847

0303E

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

848

0303F

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

849

0303H

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

850

0303L

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

851

0303P

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

852

0303U

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

853

03040

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

854

03041

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

855

03042

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

856

03043

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

857

03044

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

858

03045

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

859

03046

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

860

03047

Alee CFR 1,2,3

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR

861

03048

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

862

03049

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR

863

0304A

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

864

0304C

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

865

0304E

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

866

0304F

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

867

0304H

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

868

0304L

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

869

0304P

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

870

0304U

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

871

03050

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

872

03051

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

873

03052

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

874

03053

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

875

03054

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

876

03055

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

877

03056

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

878

03057

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

879

03058

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

880

03059

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

881

0305A

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

882

0305C

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

883

0305E

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR

884

0305F

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR

885

0305H

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

886

0305L

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

887

0305P

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

888

0305U

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

889

03060

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

890

03061

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

891

03062

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

892

03063

T Vladimirescu

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

893

03064

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

894

03065

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

895

03066

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

896

03067

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

897

03068

strazi in cart.

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

898

03069

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

899

0306A

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

900

0306C

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

901

0306E

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR

902

0306F

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR

903

0306H

10001

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR

904

0306L

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR

905

0306P

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR

906

0306U

Lemn

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR

907

03070

Lemn

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR

908

03071

Lemn

TG1-051015-210

TIMLUX S/11 ST150

TYIR

909

03072

Lemn

TG1-051015-210

TIMLUX S/21 ST150

TYIR

910

03073

cart. T V

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR

911

03074

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

912

03075

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

913

03076

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

914

03077

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

915

03078

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

916

03079

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

917

0307A

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

918

0307C

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

919

0307E

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

920

0307F

Tudor Vladimirescu

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

921

0307H

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

922

0307L

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

923

0307P

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

924

0307U

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

925

03080

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

926

03081

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

927

03082

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

928

03083

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

929

03084

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

930

03085

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

931

03086

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

932

03087

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

933

03088

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

934

03089

SCP10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR

APSB M14/280

intindere

1

1

1

935

0308A

str. Radu Negru

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

936

0308C

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

937

0308E

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

938

0308F

str. Victor Babes

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

939

0308H

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

940

0308L

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

941

0308P

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

942

0308U

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

943

03090

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

944

03091

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

945

03092

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

946

03093

str. Gerului

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

947

03094

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

948

03095

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

949

03096

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

950

03097

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

951

03098

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

952

03099

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

953

0309A

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

954

0309C

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

955

0309E

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

956

0309F

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

957

0309H

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

958

0309L

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

959

0309P

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

960

0309U

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

961

030A0

str. Picturii

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

962

030A1

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

963

030A2

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

964

030A3

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

965

030A4

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

966

030A5

str. Sarpelui

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

967

030A6

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

968

030A7

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

969

030A8

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

970

030A9

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR

971

030AA

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR

972

030AC

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

973

030AE

str. Luceafarul

TYIR

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

974

030AF

TYIR

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

975

030AH

TYIR

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

976

030AL

str. Lacului

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

977

030AP

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR

978

030AU

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

979

030C0

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

980

030C1

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

981

030C2

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

982

030C3

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

983

030C4

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

984

030C5

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

BFCS D170

sustinere

1

1

985

030C6

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

BFCS D170

sustinere

1

1

986

030C7

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

987

030C8

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

988

030C9

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

989

030CA

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

APSB M14/280

intindere

1

1

1

990

030CC

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

991

030CE

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

992

030CF

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

993

030CH

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

994

030CL

str.

Rozelor

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

995

030CP

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

996

030CU

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

997

030E0

str. Somes

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

998

030E1

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

999

030E2

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

1000

030E3

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

1001

030E4

str. Bour ului

SE10

TG1-051015-250/250

TIMLUX S/21 ST150

TYIR

1002

030E5

SE4

TG1-051015-160/160

TIMLUX S/21 ST150

TYIR

1003

030E6

str. Brates

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR

1004

030E7

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR

1005

030E8

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR

1006

030E9

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR

1007

030EA

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR

1008

030EC

10002

TG1-051015-240

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR

1009

030EE

str.

Somes

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

1010

030EF

SE10

TG1-051015-250/250

TIMLUX S/21 ST150

TYIR

1011

030EH

10002

TG1-051015-160/160

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

1012

030EL

SCP10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

TYIR pr.

APSB M14/280

intindere

1

1

1

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1013

030EP

str. Tunelului

SCP10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR pr.

BFCS D170

sustinere

1

1

1014

030EU

SCP10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR pr.

BFCS D170

sustinere

1

1

1015

030F0

SCP10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR pr.

BFCS D170

sustinere

1

1

1016

030F1

SCP10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR pr.

BFCS D170

sustinere

1

1

1017

030F2

SCP10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR pr.

BFCS D170

sustinere

1

1

1018

030F3

SCP10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/11 ST150

CS-180

TYIR pr.

BFCS D170

sustinere

1

1

1019

030F4

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR pr.

APSB M14/280

intindere

1

1

1

1020

030F5

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR pr.

1021

030F6

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR pr.

1022

030F7

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

1023

030F8

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

1024

030F9

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

1025

030FA

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

1026

030FC

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

1027

030FE

str. Tunelului

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

1028

030FF

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

1029

030FH

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

1030

030FL

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

LEA clasic

1031

030FP

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

LEA clasic

1032

030FU

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

LEA clasic

1033

030H0

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

LEA clasic

1034

030H1

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

LEA clasic

1035

030H2

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

1036

030H3

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

1037

030H4

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

LEA clasic

1038

030H5

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

LEA clasic

1039

030H6

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

LEA clasic

1040

030H7

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

1041

030H8

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

LEA clasic

1042

030H9

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

LEA clasic

1043

030HA

str. Din Bariera Traian

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

1044

030HC

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

1045

030HE

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

1046

030HF

10005

TG1-051015-280

TIMLUX S/21 ST150

CS-300

TYIR

1047

030HH

10001

TG1-051015-160

TIMLUX S/21 ST150

CS-180

TYIR

1048

030HL

GRADINA PUBLICA

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1049

030HP

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1050

030HU

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1051

030L0

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1052

030L1

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1053

030L2

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1054

030L3

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1055

030L4

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1056

030L5

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1057

030L6

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1058

030L7

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1059

030L8

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1060

030L9

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1061

030LA

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1062

030LC

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1063

030LE

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1064

030LF

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1065

030LH

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1066

030LL

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1067

030LP

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1068

030LU

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1069

030P0

Fonta ornamental

4 x Luceda ST70

LES

1070

030P1

Fonta ornamental

4 x Luceda ST70

LES

1071

030P2

Fonta ornamental

4 x Luceda ST70

LES

1072

030P3

Fonta ornamental

4 x Luceda ST70

LES

1073

030P4

Fonta ornamental

4 x Luceda ST70

LES

1074

030P5

Fonta ornamental

4 x Luceda ST70

LES

1075

030P6

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1076

030P7

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1077

030P8

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1078

030P9

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1079

030PA

Fonta ornamental

Lucifer

LES

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1080

030PC

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1081

030PE

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1082

030PF

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1083

030PH

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1084

030PL

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1085

030PP

Fonta ornamental

4 x Luceda ST70

LES

1086

030PU

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1087

030U0

Fonta ornamental

4 x Luceda ST70

LES

1088

030U1

Fonta ornamental

4 x Luceda ST70

LES

1089

030U2

Fonta ornamental

4 x Luceda ST70

LES

1090

030U3

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1091

030U4

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1092

030U5

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1093

030U6

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1094

030U7

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1095

030U8

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1096

030U9

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1097

030UA

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1098

030UC

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1099

030UE

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1100

030UF

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1101

030UH

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1102

030UL

Fonta ornamental

Lucifer

LES

1103

030UP

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1104

030UU

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1105

03100

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1106

03101

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1107

03102

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1108

03103

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1109

03104

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1110

03105

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1111

03106

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1112

03107

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1113

03108

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1114

03109

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1115

0310A

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1116

0310C

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1117

0310E

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1118

0310F

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1119

0310H

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1120

0310L

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1121

0310P

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1122

0310U

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1123

03110

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1124

03111

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1125

03112

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1126

03113

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1127

03114

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1128

03115

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1129

03116

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1130

03117

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1131

03118

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1132

03119

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1133

0311A

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1134

0311C

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1135

0311E

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1136

0311F

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1137

0311H

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1138

0311L

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1139

0311P

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1140

0311U

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1141

03120

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1142

03121

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1143

03122

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1144

03123

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1145

03124

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1146

03125

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1147

03126

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1148

03127

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1149

03128

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1150

03129

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1151

0312A

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1152

0312C

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1153

0312E

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1154

0312F

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1155

0312H

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1156

0312L

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1157

0312P

Complex studentesc

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1158

0312U

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1159

03130

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1160

03131

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1161

03132

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1162

03133

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1163

03134

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1164

03135

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1165

03136

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1166

03137

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1167

03138

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1168

03139

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1169

0313A

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1170

0313C

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1171

0313E

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1172

0313F

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1173

0313H

Parc CFR

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1174

0313L

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1175

0313P

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1176

0313U

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1177

03140

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1178

03141

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1179

03142

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1180

03143

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1181

03144

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1182

03145

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1183

03146

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1184

03147

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1185

03148

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1186

03149

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1187

0314A

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1188

0314C

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1189

0314E

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1190

0314F

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1191

0314H

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1192

0314L

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1193

0314P

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1194

0314U

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1195

03150

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1196

03151

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1197

03152

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1198

03153

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1199

03154

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1200

03155

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1201

03156

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1202

03157

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1203

03158

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1204

03159

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1205

0315A

Scuar

Selux ST70

ACYAbY 4x16

1206

0315C

GRADINA PUBLICA

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1207

0315E

Regal

Luceda ST70

ACYAbY 4x16

1208

04001

SCP

TG23L-241715-280 + TG1L-

241715-280

2xTIMLUX 2/21 ST250 + TIMLUX S/11 ST150

CS-300

LES

1209

04002

SCP

TG23L-241715-280 + TG1L-

241715-280

2xTIMLUX 2/21 ST250 +

TIMLUX S/11 ST150

CS-300

LES

1210

04003

SCP

TG23L-241715-280

2xTIMLUX 2/21 ST250

CS-300

LES

1211

04004

SCP

TG23L-241715-280

2xTIMLUX 2/21 ST250

CS-300

LES

1212

04005

SCP

TG23L-241715-280

2xTIMLUX 2/21 ST250

CS-300

LES

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1213

04006

SCP

TG1L-241715-160

TIMLUX 2/21 ST250

CS-180

TYIR

1214

04007

SCP

TG1L-241715-160

TIMLUX 2/21 ST250

CS-180

TYIR

1215

04008

SCP

TG1L-241715-160

TIMLUX 2/21 ST250

CS-180

TYIR

1216

04009

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1217

0400A

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1218

0400C

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1219

0400E

SCP

TG1L-241715-160

TIMLUX 2/21 ST250

CS-180

TYIR

1220

0400F

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1221

0400H

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1222

0400L

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1223

0400P

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1224

0400U

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1225

04010

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1226

04011

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1227

04012

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1228

04013

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1229

04014

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1230

04015

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1231

04016

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1232

04017

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1233

04018

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1234

04019

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1235

0401A

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1236

0401C

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1237

0401E

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1238

0401F

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1239

0401H

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1240

0401L

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1241

0401P

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1242

0401U

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1243

04020

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1244

04021

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1245

04022

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1246

04023

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1247

04024

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1248

04025

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1249

04026

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1250

04027

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1251

04028

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1252

04029

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1253

0402A

5

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1254

0402C

ZI

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1255

0402E

£

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1256

0402F

Q.

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1257

0402H

H

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1258

0402L

W

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1259

0402P

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1260

0402U

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1261

04030

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1262

04031

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1263

04032

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1264

04033

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1265

04034

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1266

04035

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1267

04036

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1268

04037

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1269

04038

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1270

04039

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1271

0403A

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1272

0403C

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1273

0403E

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1274

0403F

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1275

0403H

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1276

0403L

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1277

0403P

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1278

0403U

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1279

04040

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1280

04041

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1281

04042

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1282

04043

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1283

04044

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1284

04045

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1285

04046

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1286

04047

SCP

TG1L-241715-280

TIMLUX 2/21 ST250

CS-300

TYIR

1287

04048

SCP

TG1L-241715-160

TIMLUX 2/21 ST250

CS-180

TYIR

1288

04049

SCP

TG1L-241715-160

TIMLUX 2/21 ST250

CS-180

TYIR

1289

0404A

SCP

TG1L-241715-160

TIMLUX 2/21 ST250

CS-180

TYIR

1290

0404C

SCP

TG1L-241715-160

TIMLUX 2/21 ST250

CS-180

TYIR

1291

0404E

SCP

TG1L-241715-160

TIMLUX 2/21 ST250

CS-180

TYIR

1292

0404F

SCP

TG1L-241715-160

TIMLUX 2/21 ST250

CS-180

TYIR

1293

0404H

SCP

TG1L-241715-160

TIMLUX 2/21 ST250

CS-180

TYIR

1294

0404L

SCP

<