Hotărârea nr. 14/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare piateta aferenta Policlinica cu Plata"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 14 din 25.01.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare Piațetă aferentă Policlinicii cu Plată”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 13/09.01.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.01.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 1226/08.01.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1228/08.01.2018, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. „c”, art. 5, alin. (1), lit. „c” și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

------Zn temem/ art 45, aZfzr fij dm Legea              puWzce Zoca/e nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-H6tnT7i47201-8-

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Amenajare Piațetă aferentă Policlinicii cu Plată”, având principalele caracteristici și principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu QdtâMan Kovacs

H6L-nTr-i-4-/-20i-8-

Anexa la HCL nr. 14/25.01.2018

Amenajare Piațetă aferentă Policlinicii cu Plată

în prezent terenul, amplasat în Galați, Strada Domnească, aferent Policlinicii cu Plată este neamenajat, liber de construcții.

în scopul creării unor locuri de parcare, a unui loc de socializare și de mișcare în aer liber pentru locuitorii municipiului Galați se propune amenajare terenului. Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • - asfaltarea unei suprafețe de 685 mp pentru spații de parcare, în fața lotului 10 locuri de parcare și 9 locuri de parcare în spatele lotului;

  • - amenajare spații verzi cu arbuști - 352 mp;

  • - amenajare rond pentru flori;

  • - amenajate spații datate pe care se prevăd bănci - 397 mp; delimitarea spațiului verde de zona dalată se face cu bănci din lemn pe schelet din beton și metal;

  • - coșuri de gunoi rabatabile - 6 buc.;

  • - sistem de irigații prin aspersiune;

  • - sistem de iluminat cu stâlpi cu înălțimea de3m-g buc, respectiv im -12 buc.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției: 520,643,59 lei din care C+M:              368,020,89 lei

Capacitati: Suprafață amenajată : 1434 mp.

Sursa de finanțare: buget local.

Durata de realizare a investiției: 4 luni.

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință, Angela Stela Ivan

-HCL-nr^/aoiS-

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

AMENAJARE PIAȚETĂ AFERENTĂ POLICLINICII CU PLATĂ MUNICIPIUL GALAȚI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2,600.00

494.00

3,094.00

3.1.1. Studii de teren(topo-geo)

2,600.00

494.00

3,094.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza re tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

46,400.00

8,816.00

55,216.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

36,400.00

6,916.00

43,316.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

500.00

95.00

595.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

500.00

95.00

595.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

600.00

114.00

714.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

100.00

19.00

119.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

100.00

19.00

119.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

100.00

19.00

119.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

500.00

95.00

595.00

Total capitol 3

49,600.00

9,424.00

59,024.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

304,750.00

57,902.50

362,652.50

4.1.1

DEMOLARE BETOANE

12,500.00

2,375.00

14,875.00

4.1.2

SĂPĂTURĂ Șl EVACUARE PĂMÂNT

22,500.00

4,275.00

26,775.00

4.1.3

ALEI PAVAJ

37,715.00

7,165.85

44,880.85

4.1.4

PARCARE ASFALTATĂ PE FUNDAȚIE BETON + MARCAJE

150,700.00

28,633.00

179,333.00

4.1.4

BORDURI

10,335.00

1,963.65

12,298.65

4.1.5

INSTALAȚII ILUMINAT

22,500.00

4,275.00

26,775.00

4.1.6

SPAȚII VERZI (PĂMÂNT

VEGETAL+GAZON+VEG ETĂȚI l+IRIGAȚII)

44,000.00

8,360.00

52,360.00

4.1.7

CĂMIN ÎNGROPAT COMANDĂ IRIGAȚII

4,500.00

855.00

5,355.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echip. cămin puț forat.

6,700.00

1,273.00

7,973.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

58,875.00

11,186.25

70,061.25

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

363,625.00

69,120.88

432,745.88

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4,511.25

857.14

5,368.39

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 1,5%

4,511.25

857.14

5,368.39

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,298.13

436.64

2,734.77

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea

lucrărilor de construcții 0,5%

1,798.13

341.64

2,139.77

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

500.00

95.00

595.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

17,981.25

3,416.44

21,397.69

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

24,290.63

4,710.22

29,000.84

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

437,515.63

83,127.97

520,643.59

din care: C + IVI (1.2 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

309,261.25

58,759.64

368,020.89

PROIECTANT GENERAL

SC URBAN SCOPE SRL București