Hotărârea nr. 128/2018

Aprobarea intelegerii de cooperare intre municipiul Galati din Romania si municipiul Cahul din Republica Moldova

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 128 din 22.03.2018

privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Galați din

România și Municipiul Cahul din Republica Moldova

Inițiatori: Oana Claudia Iurescu, Nicoleta Badiu - consilieri locali

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 156/13.03.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22.03.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 22896/12.03.2018 a inițiatorilor -Oana Claudia Iurescu, Nicoleta Badiu - consilieri locali;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 22898/12.03.2018 al Direcția Generală Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, Direcției de Proiecte și Finanțări Externe și Direcția Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere Avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/287/06.02.2018, înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 13863/12.02.2018;

Având în vedere Avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 15335/14.02.2018, înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 16355/19.02.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 15, art. 16 și art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Înțelegerea de cooperare între Municipiul Galați, Județul Galați din România și Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu realizarea tuturor demersurilor aferente semnării și implementării prezentei Înțelegeri de cooperare, în numele Municipiului Galați.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați