Hotărârea nr. 125/2018

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. Cons Management Partc de Soft S.R.L. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 125

din 22.03.2018

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 153/13.03.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22.03.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24004/13.03.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24006/13.03.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4, art. 6, art.9, art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicatei, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul Societății Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 125/22.03.2018

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/ LOCALE Operatorul economic .SC CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT SRL Sediu/ Adresa .GALAȚI

Cod unic de înregistrare .RO 14749814

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018

- mii lei -

I—

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

(N-l)

Propuneri an curent

(N)

%

Estimări an N+l

Estimări

an N+2

%

9=7/

5

o

II

00

0

1

2

3

4

5

6=

5/4

7

8

9

10

1

VENITURI TOTALE

(Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5

+ Rd. 6)

1

1100 J

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1098

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoa re

3

l

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

2

3

Venituri extraordinare

6

/

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)

7

1098 y

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1096 J

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii r

9

792

_

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

4

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

' 184 v

——----1--------------------1--------------------[-------------1-------------

CO

cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)

12

180

CI

ch. Cu salariile

13

180

-

C2

bonusuri

14

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

s.

cheltuieli cu

Plăți compensatorii aferente disponibilizării or de personal

16

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18                4

D.

alte cheltuieli de exploatare

19               116

-

2

Cheltuieli financiare

20 2

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

22 2

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24               2

1

Rezerve legale

25

2

Al re rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

*s.

/

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință r

31

8

Minimum 50% vărsă minte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale si

Z                     ¥

societăților cu capital integral sau

32

majoritar de stat, din care:

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia Rd. 31-Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN

FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE

DIN FONDURI

EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE

FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

1

nr. De personal prognozat la finele anului

48

1

3

2

nr. Mediu de salariați total

49

3

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/

50

5,000

persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată*)

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaiă, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

51

1

7

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană)(mii lei/ persoană) (Rd. 2/ Rd. 49)

52

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

'.i

)

7

Productivitatea muncii în unităti

* fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/ Rd. 1) X1000

55

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

r

57


5,000

1250

400


*) Rd. 50 = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2


Președinte de ședința,