Hotărârea nr. 124/2018

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 124

din 22.03.2018

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 152/13.03.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22.03.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24016/13.03.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24018/13.03.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4, art. 6, art.9, art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicatei, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul General al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Administrația Piețelor Agroalimentarc S.A Galați

Adroca: Str. Tralan. nr.63 Galați

C.U.I.: R010843605


Anexa la HCL 124/22.03.2018


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018
INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat Realizat an 2017

Propuneri an 2018

1

Estlmâri an 2020

%

Estimări an 2019

I

9-7/5

0 I 1

2

h 3

4

5

6=5/4

7

8

9 .

VENITURI TOTALE (Rd 1-Rd2+R<J 5rRd.6)

1

20275

a)


ț)___

iVcnsun financia-c____ _____ ________________

teniluri extraordinare____

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8-Rd.20*Rd.21) lutell do exploatam, <fri care:        ____ ____

tiîeli cu bunuri $1 servtoi

ajsli cu impozte, taxe si varsaminte asimilate otel cu personalul, din care:

^âute'i ce natură saterte'ărRd.lSr Rd.14) cusațarifo ____

usuri_________

|C3 hae chdiuiall cu pursenatui, dn care:

cbBituiet: cu plăti compensatorii aferente disponlbrszarifcr de personal

ICnenuieli aferente contractului de mandat & a afterergane kfe conducere &' control, comisii si comitete

fcheltuteU cu CCTXtrtoutiltedatorate de angajator                iq


___[d. alte chettuăjli de exploatare

2 -

3iui firwcare


rwHuiefi extraordinare

E7ULTATUL BRUT (protiVpierddiO)

Z1T PE PROFIT


ROFfTUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA «POZITULUI PE PROFIT, dnca'a:


Rezerve legale ___ ____ __ ____

lAlte rezerve reprezentând tecLtăvfiscate prevăzute de lege


Acoperirea pierderilor ccntablte din ana precedcnțj Iconstitviroa surselor proprii ce flnențare pentru proecte/c 'cofinanțate din L'ntxumxjrl externe, precum și portru Eitea surselor necesare rambursării ratelor de capital, bânzilor, comisioanelor și ailor costuri aferente acestor muri

Ăto repartizări prevăzute de lege[Profilul contabil rămas după doducerea sumelor de la Rd. 25Î | K27-28-29________1 30 |

IPurtciparea salariaților la profil bi frn ta a 10% d'm profitul net, dar nu mai mult de niveul unu sskatiu de bază mecu Mn;v [realizat la ntvetif operatorului economic In exercițiul financiar Jda referință

iMinimm 50% vârsăminte la bugotul de stat sau Iccal In căzu

'regiilor autonome, ori divfdorde cuvenite acționarilor, in cazul sociecăților/ companiilor națonafe șt societftțikx- cu capsai ntegral sau mațorter de stat, din care


f~dvidondo cuvenite bugeWui de stat j • dividende cuvenite bugetului local I - dividende cuvenite ailor acșonan

[Profitul nerepart zat ce destinațiile prevăzute le Rd.3l ■ Rd.32 jîfl repartizează le alte rezerve și corslltule sursă propr» de (finanțare

|VENITURl DIN FONDURJEUROPENE __


85

5

0

0

T

0

BOI

8

I

I

i

4&

40

___0


Psjna 1 din?


Administrația Piețelor Agroalimontarc S.A Galați

țVtl

CHELTUIELI ELIGIBILE DW FONDURI EUROPENE, dr ca'e

37

«)

chetuiell materialo

38

b)

chcituioli cu eatiriie

39

i

c)

cheeutel: prvtnd prestările de servicii

40

choKuiaii cu rociania si publicitate

41

0)

a*e chettvel

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, di i care.

43

1

...

AJccaț- de ?• buget

44

♦ V

-

jatocațr bugetare aferente plății angajamentelor cin ani anteriori

run TI IIPl 1 PCNTRI •KlVFQimi

45

iA

X

UPCL 1 UICLI ”-ItllXU InVCO 1 1' 1 1 DATE CE FUNDAMENTARE

«16

47

1

Nr. de personal prognozei la finele anubi

48

2

Nrinedlu Ce saianați loial

49

3

Cosligui moil-u lunar pe salariat (len'petso^iă) determinai pe caza cbeltuieă lor de natură salariată*)

50

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (iei’peisoană) determinai pe baza cteltulaJi tor de natură salariată, recalculat cf Legii anuale a bugetuiui de stat"}

81

5

Productivitatea munar in unități valorice pe teta personal mediu (mii leVperecană) (Rd.2JRd.49)

52

Productivitntea muncă în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf, Legii anuale a bugetului de stat

53

6

Productivitatea muncă în unități fizice ps Iota’ personal mediu (cantitate produse fieri©1 persoană)

54

7

Cheăureli totale la 10» lei venituri totale    (Rd.7/Rd.1)x1000

55

8

9

Plăți restante Creanțe restante

56 IETT~Președinte de ședință.