Hotărârea nr. 121/2018

Concesionarea unui spatiu medical, situat in Galati, str. Gheorghe Asachi nr. 11A, doamnei dr. Panghe Carmen-Rodica, in calitate de reprezentant legal al Societatii Optim Life Family S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 121

din 22.03.2018

privind concesionarea unui spațiu medical, situat în Galați, str. Gheorghe Asachi, nr. 11A, doamnei dr. Panghe Carmen-Rodica, în calitate de reprezentant legal al Societății Optim Life Family S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 149/13.03.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22.03.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24026/13.03.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 23992/13.03.2018, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea doamnei dr. Panghe Carmen-Rodica, în calitate de reprezentant legal al S.C. Optim Life Family S.R.L. Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 23333/09.03.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1), art. 2, alin. (1), art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 29/25.02.2010 privind modul de calcul pentru stabilirea valorii minime până la care se va negocia redevența pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, concesionate conform H.G. nr. 884/2004;

Având în vedere Ordinul Ministrului Sănătății nr. 946/2004 și Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 299/2004 pentru aprobarea modelului cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. 2, lit. „c”, alin. (5), lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a spațiului medical, situat în Galați, str. Gheorghe Asachi, nr. 11, în suprafață exclusivă de 17,16 mp și suprafața de 35,06 mp reprezentând cotă parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Panghe Carmen-Rodica, pentru o perioadă de 16 ani și 1 lună, începând cu data de 01.04.2018.

(2) Spațiul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Contractul de concesiune se încheie respectând modelul cadru al contractului de concesiune aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 946/2004 și Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 299/2004.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galati,

Anexa la HCL nr. 121/22.03.2018

RELEVE U ETAJ

DISPENSAR COMASAT ADULT1 + PEDIATRIE NR. 4,5,15,29

Str. Ghe. Asachi nr. 11, GalațiSuprafață în exclusivitate S = 17,16 mp

Suprafață în folosință comună 8=35,06 mp, din care :

=21, 92 mp la parter


Dr. Panghe Carmen-Rodica reprezentant legal al S.C. Optim Life Family S.R.L.


■=13,14 mp la etaj

Observație: Subsolul si acoperișul se incadreaza in categoria spatii de folosința comuna.Președinte de ședință,


Observație: Subsolul si acoperișul se incadreaza in categoria spatii de folosința comuna.