Hotărârea nr. 114/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare compartiment primiri urgente - Spitalul clinic de urgenta pentru copii Sf. Ioan Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 114 din 22.03.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare compartiment primiri urgențe - Spitalul clinic de urgență pentru copii Galați Sf. Ioan Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 142/12.03.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.03.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 23716/13.03.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 23718/13.03.2018, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit b), art. 5, alin. (1), lit a) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare compartiment primiri urgențe - Spitalul clinic de urgență pentru copii Galați Sf. Ioan Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 114/22.03.2018

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare compartiment primiri urgențe - Spitalul clinic de urgență pentru copii Galați Sf. Ioan Galați

Spitalul clinic de urgență pentru copii „Sf Ioan” este situat în Galați, pe str. Gheorghe Asachi, nr. 2. In incinta se afla un ansamblu de cladiri cu regim de inaltime Parter +3-4etaje denumite corp A, corp B, corp C, corp D si corp E.

Interventiile propuse se vor realiza la parterul corpului C care are în prezent funcțiunea de compartiment Primiri urgențe astfel incât sa se obtină un spatiu functional în care să se desfașoare activitatile medicale în conditii optime, conform normelor actuale raportat la numarul de personal si bolnavi.

Spatiul alocat actualului compartiment de primiri urgente se va moderniza si reorganiza functional.

Lucrarile propuse se vor realiza prin păstrarea destinației unor spații, relocări de funcțiuni, crearea unor spații noi, extinderea compartimentului cu spațiile necesare pentru a funcționa ca și Unitate de Primiri Urgențe.

Prin proiect se propun urmatoarele lucrări :

1. Recompartimentare parter corp C ,refacere finisaje în totalitate, lucrari de termoizolare la interior pentru a nu modifica fatada cladirii, inlocuire in totalitate a elementelor de tâmplarie.

2.Extindere unitate de primiri urgente prin realizarea unui corp cu regim de înăltime S+P+E, prevăzut cu urmatoarele funcțiuni:

-subsol îngropat pentru a corespunde normelor de siguranta in exploatare a compartimentului de imagistică si radiologie prevazut cu: camera computer tomograf, cameră angiograf și camera rezonanța magnetică nuclera cu spatii anexe, vestiare -parter care se va conecta la corpul C existent si care va functiona ca un compartiment primiri urgente unitar prevazut cu sala de așteptare, paturi rulante

-etaj prevazut cu spații pentru medici si spatii administrative

Finisajele vor fi specifice unităților spitalicești:

-pardoseli din covor PVC omogen de trafic intens , antistatic destinat spațiilor medicale -vopsea lavabila alba, antibacteriana si tratată bactericid la pereți

-tâmplarie din aluminiu vopsit electrostatic de culoare alba; la sectiile de radiologie se vor monta uși placate cu strat de protectie din folie de plumb

-finisaje exterioare preponderent cu zugraveli poroase de culoare alba

-accesele in Unitatea de Primiri Urgente se vor acoperi cu câte o copertina tip structura metalica, semitrasnparenta, iluminata corespunzator.

3.Spațiile exterioare adiacente acceselor vor fi amenajate cu spatii de asteptare in aer liber si jardiniere si se vor reface terasele si treptele de acces, precum si rampele pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii.

Se vor reface trotuarele, aleile si parcajele adiacente cladirii afectate ca urmare lucrarilor de extindere. 4.Reabilitare /extindere instalații si rețele:

-instalatii sanitare: modernizarea rețelelor sanitare si a instalatiei de distributie a fluidelor medicale

-rețele hidroedilitare: reabilitarea rețelelor de apa-canalizare

-instalații termice :asigurarea condițiilor de micoclimat pentru zona propusa si existenta se va realiza cu corpuri statice (radiatoare) alimentate din centrala termica proprie, instalatii de climatizare-ventilare

-inlocuire în totalitate a instalatiei electrice interioare, asigurarea unui sistem de iluminat exterior al cailor de acces in cladire, precum si iluminat de siguranta si evacuare -instalatie de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere si a descarcarilor atmosferice

-instalatii electrice de curenti slabi (sistem tehnic de securitate, instalatie de transmisie voce-date si CATV, instalatie de detectare , semnalizare și avertizare incendiu 5.Sistematizare verticală prin aducerea la starea initiala a suprafetei carosabile, refacerea sistemului rutier pe zonele afectate cu imbracaminte asfaltică

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 9.336.859 lei Din care C+M: 5.756.256 lei

Capacități:- Suprafața teren-12.971 mp

-Suprafata construita 3.699,68 mp -Suprafata corp extindere-311,68 mp, regim de inaltime S+P+E

- rețele interioare de apa rece si calda L=187 ml -retea interioara canalizare L=95 ml

-retea exterioara canalizare L=33ml -instalatii electrice, sanitare interioare -sistematizare verticala

Durata de realizare a investitiei: 24 luni

Sursa de finanțare: buget local și fonduri externe Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,


Strada Navelor nr. 3, Galați 800030 Tel/Fax: 0236411779 secretariat@proiect-galati.ro        www.proiect-galati.ro


R094TREZ3065069XXX001658

-ft---:----—--—--------T---—----—-


DEVIZ GENERAL          _

Privind cheltuielile necesare realizării investiției: REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE COMPARTIMENT PRIMIRI URGENȚE- SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚI


Denumirea capitolelor și subcapitolelor     ||     Valoare (fără 1 VA)

' Valoare (inclusiv i VA) 1

de cheltuieli                            |j     Mii lei     || 'Mii euro

Mii lei

Mn lei     |[ Mff eurd

■ ....:               7 ■. ■■ 1                   1 h -■

b .......Obținerea terenului

Amenajarea terenului

1.2.1 Demontări rețele

1;2.2 Lucrări de sistematizare verticală

Amenajări ptr protecția mediului și aducerea la starea inițială

'1.1 ,r',u. ;

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PTR.ASIGIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Branșament apă rece - ob. 11 N

11,433

2,508

2,172

13,605

2,985

Racord canalizare - ob. 11 N

14467

3,196

2,768

17435

3,803

Taxe avizare

Taxă racordare aiim.en.electrica

■TOTALCĂPTIDL2.

ZO/vUU

5,704

—»40

R .    6,788

■Taxe penița obținerea de avize, acorduri și autorizații . :

Istudii teren: GEO, TOPO, HIDRO


2,000


0,439


Autorizație deconstrucție ?,


Avize


Proiectare și inginerie             ,

3.3.1 .Cheltuieli de proiectare ’ paj - Studiu defezabilitate(SIexpertiza tehn. GeoTto ț \ b) - Proiect tehnic și detalii de execuție ,. j c) - Verificare proiecte '' ,

d) - Elaborare documentație ptr. Avize

3.3.2. Expertiză tehnică         .

Ț3-3.Auditul energetic

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanță.

......... .. .............................

Asistență tehnică

3.6,1 ■din partea proiectantului 0,5% , ■

Î3.6.2. Supravegherea execuției 1,0% TAf Lâphol 1 ■obstrucții și instalații

ORP EXTINDERE                    J

b. 2 ARHITECTURĂ CORP EXTINDERE SI SPATII b. 3 REZISTENȚĂ COPR EXTINDERE i>4 INSTALAȚIIELECTRICE EXTERIOARE . î. 4 INSTALAȚII ELECTRIC INTERIOARE >. 5 INSTALAȚII CURENȚI SLABI

>■ 7 INSTALAȚII AER CONDIȚIONAT


8 INST.I VENTILARE GRUP SANITAR+VESTIAR


'• 9 INSTALAȚII TERMICE ,

■ 13INST. DE VENTILARE CU RECUPERATOARE


.14 INSTALAȚII SANITARE


; 14 REȚELE FLUIDE MEDICALE


RP EXISTENT            .

IN ARHITECTURĂ CORP VECHI


’4N DEMONTARE INSTALAT!! ELECTRICE INTI

3N REZISTENȚĂ CORP EXISTENT ‘

3N TERASAMENTE -PLATFORMA"


2,000


0,4390,439


0,439


. , 208409

' 54,167

139449


45,812

11,884

30472


L 39,674


10,292

26,476


: 248,483

64,459

165425


54416

...


36,381


ii


12425

2,768


6,800


62,935


71,486

.23429

47,657

"    357,030


1087,081

1137493

42,441

374457


: . 259,637


27408

0,987

340,000


9,678


94,044


71440


268,750


2,107


7,451

298,337


2,748

0407


2480

0,526


lyps

3,294


3,270


0,723


1,492


6/800


1492


13,808


15,684


5,228

' :   10,456


238400


249438


9411


82,242


56,963


6,035

0,217

74,594


2,123


20,633


. 15,652


58,962


0,462


1,635

65,453


11,958


13482

4427


9,055


206445

216,105

*      8,064

71,223


49431


5,227


0,188


64,600

1,839

17,868


13455


51,063


0,400


1,416

56,684


74493


16,431


85,068

.     ■ 28456

56,712

752,794


1293,626 771353498 "7^ 504g 446,080


308,968


.32,735


1,175


404,600


11,517


111,912


84,895


319,813


2,507


8,867

355,021


18,663

6,221

12,442

*“”5T55Î


283,814

7-șj^jo '"711480 97467


67,786


7,182

0,258

88,767

2427


24453


18,625


70,165


0450


1,945


77,890


enumirea capitolelor și subcapitolelor /     de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA         Valoare (inclusiv TVA)

IvfiHei            Mii lei      j Mii eurd

-■ 2

3

4

5        |-------- 6

7

/nB3N ANEXA COPERTINA METALICA

118,504

25,995

22316

141,021

30,939

/- nb. 6N LUCRĂRI DE REFACERE DRUMURI

10,560

2,317

2,006

12,566

2,757

A OKÎ0NRETEA TERMICĂ (ÎNLOCUIRE CONDUCT

39,200

8,600

7,44i

46,64£

10,234

A   Ob. 12N CLIMATIZARE SALA DE INTALNIrT

12,825

2,814

* 2,437

15,262

’ 3348

■ ■ ■' Qb. 14N INSTALAȚII SANITARE (DEMONTARE + fi

43,867

9,624

4         8,335

52,202

11,453

. -Ț*' 5b.9N DEMONTARE INSTALAȚII TERMICE LA P?

25,000

5,485

4,75C

29,750

6327

— 0K9NMONTARE INSTALAȚII TERMICA PARTER

100,000

.21,939

19,000

119,000

26,108

■ gb. 7N INSTALAȚII DE AER CONDIȚIONAT

22,365

4,907

4,249

26,614

5,839

Ob. 14N REȚELE FLUIDE MEDICALE (OXIGEN SI A

60,081

13,181

11,415

71,496

15,686

* Ob. 4N INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

162,670

35,689

30,907

193377

42,470

TOTAL 4.1

4616,683

1012,875

877,170

5493353

1205321

4,2 Montaj utilaj tehnologic

A, CORP EXTINDERE"

Ob. 7 INSTALAȚII AER CONDIȚIONAT

13,202

2,896

2,508

15,710

3,447

Ob. 8 INST. VENTILARE GRUP SANITAR + VESTIAF

0364

0,124

0,107

0,671

0,147

Ob. 9 INSTALAȚII TERMICE

0,620

0,136

0,118

0,738

0,162

Ob. 13 INST DE VENTILARE CU RECUPERATOARE

7,259

1393

1379

8,638

1,895

Ob/14 FLUIDE MEDICALE

47,169

10349

8,962

56,131

12315

B. CORP EXISTENT

Ob. 12N CLIMATIZARE SALA DE ÎNTÂLNIRI

6,412

1,407

1,218

7,630

1,674

Ob, 7N INSTALAȚIE AER CONDIȚIONAT

10,736

2355

2,040

12,776

2,803

Ob. 14N REȚELE FLUIDE MEDICALE (OXIGEN SI A

37,058

8,130

7,041

44,099

9,675

TOTAL 4.2

123,020

26,990

23374

146394

32,118

43 Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale cu montaj :

A CORP EXTINDERE

Ob. 7 INSTALAȚII AER CONDIȚIONAT

110,032

24,140

20,906

130,938

28,727

Ob. 8 INST VENTILARE GRUP SANITAR + VESTIAR

2,820

0,619

0336

3356

0,736

Ob. 9 INSTALAȚII TERMICE

6,201

1360

1,178

7379

1,619

Ob. 13 INST DE VENTILARE CU RECUPERATOARE

24,196

5308

4397

28,793

6317

Ob. 14 INSTALAȚII SANITARE

6300

1,426

1,235

7,735

1,697

Ob. 14 FLUIDE MEDICALE+ TABLOU DE CONTROL

253,140

55338

48,097

301,237

66,090

Ob.2 ARHITECTURA: Ascensor spitalicesc hidraulic -S

66,261

14337

12390

78,851

17,299

J. CORP EXISTENT

Ob. 12N CLIMATIZARE SALA DE ÎNTÂLNIRI

32,062

7,034

6,092

38,154

8371

/ Ob. 7N INSTALAȚIE AER CONDIȚIONAT

89,470

19,629

16,999

106,469

23359

Ob. 14N REȚELE FLUIDE MEDICALE (OXIGEN SI A

193,937

42349

36,848

230,785

50433

î Ob. IN Modernizare ascensor mecanic (carcasa)

28397

6,230

5395

33,792

7,414

• TOTAL 4.3

813,016

178371

154,473

967489

212,262

1.4 Utilaj fără montaj și echipamente de transport

L

L TOTAL 4.4

3 Dotări de specialitate

Ob.5Cr. SLABI UNITATE PC, TASTATURA ,MOUS

28,727

6303

5,458

34,185

7300

_ INSTALAȚIE RX CU DOUA POSTURI DE GRAFIE

1358,284

298,000

258,074

1616,358

354,620

L SI DOI DETECTORI

gg       --

U TOTAL 4.5

1387,011

304303

263332

1650343

362,120

Ș Active necorporale

h TOTAL 4.6

b TOTAL CAPITOL 4.

6939,730

1522338

1318349

8258,279

1811421

t CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

L Organizare de șantier:

119,143

26,139.

22,637

141,780

31,105

L 5,1.1. Lucrări de construcții 1,5%

71,486

15,684

13382

85,068

18,663

< 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 1%

47,657

10,456

9,055

56,712

12,442

| Comisioane, cote,taxe, costul creditului

53,209

11,674

53,209

11,674

| 5.2.1.Comisioane,taxe,cote

a) Taxe ISCC 0,5%

24,186

5306

.            24,186

----5306

b)Taxa ISCCO,1%

4,837

1,061

4,837

1,061

c) Casa constructorilor 0,5%

24,186

5306

24,186

5,306

î 5.2.2. Costul creditului

Cheltuieli diverse și neprevăzute 5 %

365,888

80,274

69319

435,407

95.526

TOTAT Ciwrru r-CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE DE PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

fi?

w?

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL'"

7856,001

1723,563

1480,858

9336,859

2048,455

1

din care: C+M

4837,190

1061,253

919,066

5756,256

1262,891

■ - ■S.C.PROIECT Director: ing. Mariana


întocmit:

Sing.PAVELM.

W


Șef proiect^-^'b arh. SALMEN GRIS