Hotărârea nr. 109/2018

Acordul Consiliului Local al municipiului Galati pentru organizarea programului "Scoala dupa scoala" in cadrul Scolii Gimnaziale "Mihail Sadoveanu" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 109 din 22.03.2018

privind acordul Consiliului Local al Municipiului Galați pentru organizarea Programului “Școală după școală” în cadrul Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 137/12.03.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22.03.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 22982/12.03.2018 a Primarului Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 22984/12.03.2018 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea nr. 471/28.02.2018 a Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Galați, înregistrata la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 22019/06.03.2018;

Văzând Avizul Inspectoratului Școlar Județean Galați nr. 1107/23.02.2018;

Având în vedere HCL nr. 52/27.02.2014 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă organizarea Programului “Școală după școală” în sălile de clasă, după programul școlar obligatoriu, cu titlu gratuit, unde se pot extinde activitățile cu elevii din cadrul Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Galați.

Art. 2   - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați