Hotărârea nr. 100/2018

Stabilirea plafonului aferent obligatiilor fiscale restante ale contribuabililor bugetului local al municipiului Galati in vederea publicarii listei restantierilor pe pagina de internet a municipiului

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 100 din 22.03.2018

privind stabilirea plafonului aferent obligațiilor fiscale restante ale contribuabililor bugetului local al Municipiului Galați în vederea publicării listei restanțierilor pe pagina de internet a municipiului

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 32/17.01.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

22.03.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4378/17.01.2018 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4380/17.01.2018 al Direcției Generale Impozite, Taxe și alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 16, alin. (2) și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se stabilește plafonul aferent obligațiilor de plată restante față de bugetul local, datorate de persoanele fizice și juridice, în vederea publicării pe pagina de internet a listelor cu contribuabilii care figurează în evidențele fiscale cu obligații fiscale restante, după cum urmează:

- 1000 lei in cazul persoanelor fizice;

- 5000 lei in cazul persoanelor juridice.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,