Proces verbal din 31.05.2017

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 31/05/2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 31 MAI 2017

9

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform 5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 1652/25.05.2017.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 26.05.2017.

Ședința Consiliului Local din data de 31.05.2017 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Oancea Moise Cornel.

 • 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea transportului în regim taxi și în regim de închiriere în Municipiul Galați;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Medico - Social Pechea;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 33, str. Aurel Rozei Rosenberg nr. 3;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 35, str. Dr. Petru Groza nr. 27B;

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei V la HCL nr. 145/2017 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2017;

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 189/31.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea lucrărilor care presupun intervenții la rețelele subterane aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Galați;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al contractului de administrare a imobilelor proprietate a Municipiului Galați aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

 • 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați, în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire”, a imobilului situat în Galați, strada Dr. N. Alexandrescu nr. 99, Lot 2;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 14, str. Morilor nr. 54;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, pentru anul 2016;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Muzical „Nae Leonard”, pentru anul 2016;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii: ALEEA „LALELELOR” unei artere de circulație;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Cantina de Ajutor Social Galați;

 • 14. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați;

 • 15. Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 4, Aleea Platanului nr. 14A;

 • 16. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 9920 mp, proprietatea Municipiului Galați, situat în Galați, str. Zidarilor nr. 5;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de anual de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2016;

 • 19. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;

 • 20. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, domnului Aurel Niculescu;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a cotizației pe anul 2017 pentru Fundația Sportul Gălățean Galați;

 • 22. Proiect de hotărâre privind achiziționarea a 10 minibuze și 30 de autobuze medii noi;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.486.599 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la BRD - Groupe Societe Generale SA, în baza contractului de credit nr. 28/27.03.2012;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Galați;

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Poliția Locală Galați;

 • 28. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat pe strada Alexandru cel Bun nr. 27C, din administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Spiridon” și transmiterea acestuia în administrarea acestuia în administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri;

 • 29. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spații aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu” Galați, în vederea închirierii acestora prin licitație publică;

 • 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul „Înlocuire rețea apă str. Română între str. Brăilei și str. Armata Poporului”;

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul „Amenajare târg auto str. Macului”;

 • 33. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea SDEE ELECTRICA MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru suprafața totală de 147 mp teren domeniul public al Municipiului Galați;

 • 34. Proiect de hotărâre privind achiziția de centrale termice pentru unele unități de învățământ din Municipiul Galați;

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și a casării unor mijloace fixe aparținând societății „Transurb” SA Galați;

 • 36. Proiect de hotărâre privind rectificarea titlului hotărârii Consiliului Local Galați nr. 6/27.02.2003 privind înființarea Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineret;

 • 37. Proiect de hotărâre privind acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei pentru populație în sistem centralizat, din Municipiul Galați, pentru luna aprilie 2017;

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Galați și pentru servicii către terți prestate de către Serviciul Public „GEOTOPOCD - EXPERT” Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 488/2009 privind aprobarea taxelor pentru ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniul public și privat al Municipiului Galați;

 • 40. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public „Ecosal” Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 41. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 111 din 20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea „Gospodărire Urbană” SRL Galați;

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării bazei sportive Siderurgistul în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

 • 43. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2017;

 • 44. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 165 din 28.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de stat și particular din Municipiul Galați;

 • 45. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul Director al Fundației „Sportul Gălățean”;

 • 46. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 47. Diverse.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

Bună ziua. Doamnelor, domnilor, stimați colegi, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi, 31 mai 2017.

Salutăm, ca de obicei, prezența în sală a dlui. Prefect, Gabriel Panaitescu.

Vă aducem la cunoștință faptul că, în luna iunie, îi vom sărbători pe colegii noștri, Georgică Dima, Ioan Paul Găvănescu, Vali Viorel Sandu și Hristache Bogatu. Le urăm „La mulți ani!”.

~~                 5

De asemenea, pentru concetățenii noștri, vreau să adresăm un mesaj:

„Fie ca toate împlinirile, sănătatea și spiritul sărbătorii de Rusalii să vă însoțească. „La mulți ani!” cu ocazia de 01 iunie, pentru că în fiecare dintre noi a rămas acolo o fărâmă din timpul copilăriei. „La mulți ani!” tuturor și familiilor dvs.

Dau cuvântul dlui. Secretar, pentru efectuarea prezenței.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Ședința ordinară de astăzi, 31.05.2017, este legal constituită. Din 27 de consilieri în funcție absentează cinci: dl. Bugeag Gheorghe, dl. Ciumacenco Nicușor, dl. Găvan Eugen, dl. Ichim Laurențiu, dl. Vals Vergiliu.

În continuare, vă supun aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din 27 aprilie 2017.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Procesul verbal a fost aprobat cu 22 de voturi „pentru”.

În data de 02 mai 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea 86 privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 100 din 2016, pentru modificarea și completarea Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Pe scurt, nu veți mai avea obligativitatea de a vă motiva votul exprimat în legătură cu aprobarea documentațiilor de urbanism, începând cu această ședință. Vă mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

Vreau să fac un apel la dvs. Astăzi, din rațiuni tehnice, aș dori ca ședința să se desfășoare într-un ritm operativ, pentru că la ora 13.00, în această sală se vor desfășura activități sub coordonarea Consiliului Județului.

5                                                                                                                    5

Dau cuvântul dlui. Primar privind ordinea de zi.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Mulțumesc. Bine v-am regăsit. Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local, în momentul de față, avem 51 de proiecte din care, în calitate de inițiator, vă propun retragerea a 4 dintre ele. Am să le dau curs:

 • > Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al contractului de administrare a imobilelor proprietate a Municipiului Galați aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

 • > Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 9920 mp, proprietatea Municipiului Galați, situat în Galați str. Zidarilor nr. 5;

 • > Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Galați;

 • > Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 189/31.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea lucrărilor care presupun intervenții la rețelele subterane aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Galați.

Față de cele 4 proiecte pe care doresc să le retrag, supun atenției dvs. un număr de 9 proiecte cu care aș dori, evident dacă vreți, să suplimentăm ordinea de zi.

Am să dau citire tuturor acestor 9 proiecte noi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „INSTALAȚII DE DETECȚIE A INCENDIILOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 GALAȚI”;

5       ~

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „INSTALAȚII DE STINGERE A INCENDIILOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 GALAȚI”;

5       ~

 • 3. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu „Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului”;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare zona centrală între str. Navelor, limita blocurilor P și Potcoava de Aur”;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea compensației nominale a comisiei de evaluare finală și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, a 5                                                            5                                                   5                                                                      ~

secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați;

5  ~

 • 6. Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „Administrația Piețelor Agroalimentare” SA Galați;

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 111 din 20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea „Gospodărire Urbană” SRL Galați;

 • 8. Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „Industrial Parc” SRL Galați;

5                               5     ~~                                                                    5  ~

 • 9. Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății ”TRANSURB” SA Galați.

5                                        5                                                                                          5

Acestea sunt cele 9 (nouă) puncte suplimentare. Ele sunt prinse în lista de care v-am spus mai devreme.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

Mulțumesc. A sosit dl. consilier Găvan. Vă rog să consemnați că suntem 23. Supun la vot proiectele propuse de dl. Primar, pentru a fi votate.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Cred că ar trebui o minimă discuție. Cele scoase, fiind inițiate de dl. Primar, va

5                                             ~                           5                                                     ~

hotărî dumnealui care va fi destinul acestora. Dar, vizavi de cele introduse, cred că am vorbit de mai multe ori pe parcursul acestui an de când suntem împreună în Consiliul Local, că ar fi bine ca aceste proiecte de hotărâre să apară conform legii cu 5 (cinci) zile înainte. Dar, mai mult, vizavi de proiectele de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii în consiliile de administrație a diferitelor societăți care sunt în subordinea Primăriei, respectiv a Consiliului Local, cred că decizia a fost destul de pripită. După întâlnirea liderilor de grup, am fost anunțați că ar trebui să facem astfel de propuneri pentru respectivele consilii de administrație.

Dacă sunteți de acord, dl. Primar, cred că, cel puțin cele care privesc numirea administratorilor provizorii, ar fi cazul să fie discutate înainte în comisia de specialitate pe care noi am votat-o. Comisiile nu s-au întrunit și nu s-a discutat pe tema respectivă.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Doar, pentru că PNL a boicotat ședințele, asta nu înseamnă că oamenii nu s-au întrunit. Dar, pentru că dvs. nu ați vrut să participați, pentru că „unde-i ordin, cu plăcere”, nu înseamnă că oamenii nu s-au întrunit. Credeți-mă, absolut totul este mai mult decât legal, ba, mai mult de atât ne și presează timpul. Eu iau amendă, dacă nu fac chestia asta. Dacă îmi promiteți că faceți chetă toți cei de la PNL din indemnizația de

1                     5                          5                             5                                                                                            5

consilier local și-mi achitați amenda pe care sunt pasibil de a o lua.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Dvs. susțineți că am fost informați mai devreme de ieri ora 12.30, poate chiar mai bine.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Din comisie face parte dl. Viceprimar vă poate da câteva precizări.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Am câteva precizări de făcut. Acest proiect de hotărâre nu este nou. Ele au fost la studiat. Au mai bine de o lună, două luni. Au fost retrase din motive obiective. Juriștii

~                                                                                                                                                             5

ne-au comunicat că sunt probleme la acte constitutive, pe mai multe probleme. Nu puteți spune că este unul nou.

Ieri la ora 11.00, la ședința cu liderii de grup, am spus că, în sfârșit, avem documentația și la ora trei să ne întrunim în comisia pentru selecția CV-urilor și a

5          5                                                                                                                           1                                   5                                          5

dosarelor pentru membrii în Consiliul de Administrație.

La ora trei, noi ne-am întâlnit . La 3.30 am dat un telefon domnului președinte al dvs., de la municipiu. Noi ne-am continuat ședința și am spus că aștept vești de la dvs. Aceasta a fost situația.

5

DL. IACOB CLAUDIU:

În Hotărârea de Consiliu din ianuarie 2017 au fost numiți 5 consilieri locali

5

pentru această comisie. Eu reprezint PNL. Eu nu am fost chemat.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Vorbiți cu dl. președinte al dvs. Ieri am vorbit cu liderul de grup, cu dl. Atanasiu, că se pare că e o problemă. Vorbiți cu dl. președinte. Trebuia să vorbesc cu tot PNL-ul? Înțeleg că a fost termenul limită și trebuia să rezolvăm această problemă.

Din fericire, am găsit soluția.

DL. IACOB CLAUDIU:

Hotărârea de Consiliul Local a votat persoana mea, nu pe președintele PNL. Trebuia să mă contactați pe mine.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Am anunțat tot forul conducător al PNL-ului. Pe cine mai trebuia să sun?

DL. IACOB CLAUDIU:

Doar pe mine trebuia.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Nu e vina mea. Vorbiți cu președintele dvs. Discuțiile acestea trebuie să aibă loc pe fond. Haideți să nu blocăm ședința, haideți să includem pe ordinea de zi aceste puncte suplimentare și să vă spuneți părerea în dezbatere atunci când intrăm pe fond.

Dacă sunteți de acord să votăm. Haideți să fim puțin pragmatici cum ne-a cerut dl. Președinte.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

De acord.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9^

Înțeleg că au venit foarte târziu ieri aceste propuneri și aș fi curios dacă comisia de fond și-a dat avizul asupra acestor proiecte de hotărâre ca el să poată intra pe ordinea de zi.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Da.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Ok, mulțumesc.

~

DL. GĂVAN EUGEN:

Aș dori să știu dacă aceste proiecte de hotărâre întrunesc condițiile de legalitate.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9

Vom supune la vot proiectele care vor suplimenta ordinea de zi.

 • 1. „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „INSTALAȚII DE DETECȚIE A INCENDIILOR LA ȘCOALA 9                                              9

GIMNAZIALĂ NR. 9 GALAȚI”.

9

Cine este pentru?     -18 voturi

Cine este împotrivă? - 5 voturi


Cine se abține? - 0 voturi


(dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

 • 2. „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „INSTALAȚII DE STINGERE A INCENDIILOR LA ȘCOALA 9                                                                                                                                 f

GIMNAZIALĂ NR. 9 GALAȚI”.

Cine este pentru?     -18 voturi

Cine este împotrivă? - 5 voturi


(dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)


Cine se abține?

9


0 voturi


Cu 18 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost suplimentat pe ordinea de zi.

 • 3. „Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu „Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului”.

  Cine este pentru?     -18 voturi

  Cine este împotrivă? - 5 voturi


  (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

  dl. Cordoneanu Ion

  dl. Găvănescu Ioan Paul

  dl. Iacob Claudiu

  dl. Șerban Alexandru Gabriel)


  Cine se abține?

  9


  0 voturi


Cu 18 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost suplimentat pe ordinea de zi.

 • 4. „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare zona centrală Potcoava de Aur”.

  între str. Navelor, limita blocurilor P și

  ’                                                                f


  Cine este pentru?     -18 voturi

  Cine este împotrivă? - 5 voturi


  (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

  dl. Cordoneanu Ion

  dl. Găvănescu Ioan Paul

  dl. Iacob Claudiu

  dl. Șerban Alexandru Gabriel)


  Cine se abține?

  9


  0 voturi


 • 5. „Proiect de hotărâre privind aprobarea compensației nominale a comisiei de evaluare finală și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați”.

Cine este pentru?     -18 voturi

Cine este împotrivă? - 5 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 18 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost suplimentat pe ordinea de zi.

 • 6. „Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „Administrația Piețelor Agroalimentare” SA Galați”.

Cine este pentru?     -18 voturi

Cine este împotrivă? - 5 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?       - 0 voturi

9

Cu 18 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost suplimentat pe ordinea de zi.

 • 7. „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 111 din 20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea „Gospodărire Urbană” SRL Galați.”

Cine este pentru?     -18 voturi

Cine este împotrivă? - 5 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține? - 0 voturi

 • 8. „Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „Industrial Parc” SRL Galați”.

f                       f    ”                                                     f

Cine este pentru?     -18 voturi

Cine este împotrivă? - 5 voturi


Cine se abține? - 0 voturi

9


(dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 18 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost suplimentat pe ordinea de zi.

 • 9. „Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „TRANSURB” SA Galați.”

f                       f    ”                                            f

Cine este pentru?     -18 voturi

Cine este împotrivă?   - 5 voturi   (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion dl. Găvănescu Ioan Paul dl. Iacob Claudiu dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 18 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost suplimentat pe ordinea de zi.

Acum supun la vot ordinea de zi împreună cu punctele suplimentate:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea transportului în regim taxi și în regim de închiriere în Municipiul Galați;

9  ~

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Medico - Social Pechea;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 33, str. Aurel Rozei Rosenberg nr. 3;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 35, str. Dr. Petru Groza nr. 27B;

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei V la HCL nr. 145/2017 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2017;

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 189/31.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea lucrărilor care presupun intervenții la rețelele subterane aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Galați;

 • 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați, în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică -Ginecologie „Buna Vestire”, a imobilului situat în Galați, strada Dr. N. Alexandrescu nr. 99, Lot 2;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 14, str. Morilor nr. 54;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, pentru anul 2016;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Muzical „Nae Leonard”, pentru anul 2016;

 • 11. Proiect  de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii: ALEEA

„LALELELOR” unei artere de circulație;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Cantina de Ajutor Social Galați;

 • 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați;

 • 14. Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 4, Aleea Platanului nr. 14A;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de anual de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2016;

 • 17. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;

 • 18. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, domnului Aurel Niculescu;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării bazei sportive Siderurgistul în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a cotizației pe anul 2017 pentru Fundația „Sportul Gălățean” Galați;

 • 21.Proiect de hotărâre privind achiziționarea a 10 minibuze și 30 de autobuze medii noi;

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.486.599 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la BRD - Groupe Societe Generale SA, în baza contractului de credit nr. 28/27.03.2012;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

5                                                             5  ~

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Poliția Locală Galați;

5                                           5  ~

 • 25.Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat pe strada Alexandru cel Bun nr. 27C, din administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Spiridon” și transmiterea acestuia în administrarea acestuia în administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri;

 • 26.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spații aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu” Galați, în vederea închirierii acestora prin licitație publică;

 • 27.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul „Înlocuire rețea apă str. Română între str. Brăilei și str. Armata Poporului”;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul „Amenajare târg auto str. Macului”;

 • 30. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea SDEE ELECTRICA MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru suprafața totală de 147 mp teren domeniul public al Municipiului Galați;

 • 31.Proiect de hotărâre privind achiziția de centrale termice pentru unele unități de învățământ din Municipiul Galați;

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și a casării unor mijloace fixe aparținând societății „Transurb” SA Galați;

 • 33. Proiect de hotărâre privind rectificarea titlului hotărârii Consiliului Local Galați nr. 6/27.02.2003 privind înființarea Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineret;

 • 34.Proiect de hotărâre privind acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei pentru populație în sistem centralizat, din Municipiul Galați, pentru luna aprilie 2017;

 • 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Galați și pentru servicii către terți prestate de către Serviciul Public „GEOTOPOCD - EXPERT” Galați;

 • 36.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 488/2009 privind aprobarea taxelor pentru ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniul public și privat al Municipiului Galați;

5  ~

 • 37.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public „Ecosal” Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 38.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 111 din 20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea „Gospodărire Urbană” SRL Galați;

 • 39.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „INSTALAȚII DE DETECȚIE A INCENDIILOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 GALAȚI”;

5       ~

 • 40.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „INSTALAȚII DE STINGERE A INCENDIILOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 GALAȚI”;

5       ~

 • 41.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu „Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului”;

 • 42.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare zona centrală între str. Navelor, limita blocurilor P și Potcoava de Aur”;

 • 43.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei;

 • 44.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2017;

 • 45.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 165 din 28.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 46.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul Director al Fundației „Sportul Gălățean”;

 • 47.Proiect de hotărâre privind aprobarea compensației nominale a comisiei de evaluare finală și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, a 5                                                            5                                                   5                                                                      ~

secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați;

5  ~

 • 48.Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „Administrația Piețelor Agroalimentare” SA Galați;

 • 49.Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „Gospodărire Urbană” SRL Galați;

 • 50.Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „Industrial Parc” SRL Galați;

5                               5     ~~                                                                    5  ~

 • 51.Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „TRANSURB” SA Galați;

5                               5     ~~                                                             5  ~

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 3851/05.04.2017 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 88/24.11.2014 și Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 88/2014/4/25.04.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 88 din 24 noiembrie 2014;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 1161/07.04.2017 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 91/28.11.2014 și Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 91/2014/4/27.04.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 91 din 28 noiembrie 2014;

52.Interpelări, intervenții, cereri;

53.Diverse.

Cine este pentru?     -18 voturi

Cine este împotrivă?   - 5 voturi   (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 18 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea transportului în regim taxi și în regim de închiriere în Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Șerban Alexandru Gabriel nu participă la vot.

Dl. Cordoneanu Ion a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

-21 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Medico - Social Pechea". Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 33, str. Aurel Rozei Rosenberg nr. 3”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 35, str. Dr. Petru Groza nr. 27B”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei V la HCL nr. 145/2017 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Cordoneanu Ion a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Punctul 6 a fost retras de pe ordinea de zi.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați, în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire”, a imobilului situat în Galați, strada Dr. N. Alexandrescu nr. 99, Lot 2”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

D-na. Costea Marcela-Daniela nu participă la vot.

Dl. Șerban Alexandru Gabriel nu participă la vot.

Cine este pentru?              -21 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 14, str. Morilor nr. 54”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, pentru anul 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Muzical „Nae Leonard”, pentru anul 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii: ALEEA „LALELELOR” unei artere de circulație”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Împreună cu comisia de cultură, pe când mă aflam la comisia de cultură, am discutat pe baza acestor atribuiri de nume unor artere de circulație din Galați. Cred că ar fi de bun augur ca să stabilim în cadrul comisiei de cultură, sau în cadrul comisiilor de specialitate din Primărie, un anumit număr de nume pentru străzile respective. Am înțeles că o persoană a dat o parte din pământ său și a cerut ca aleea să fie denumită ”Aleea Lalelelor”. Dar cred că sunt foarte multe personalități gălățene care nu se regăsesc cu denumiri de artere de circulație.

Dacă sunteți de acord? Mulțumesc.

5                                                     5

DL. ILIE ZANFIR:

E o alee. Nu-i putem da numele unei personalități. Și acolo, întreg complexul, poartă denumirea de flori. Nu se preta. Credeți-mă că așa stau lucrurile.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Cine este pentru?

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Șerban Alexandru Gabriel nu participă la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 4, Aleea Platanului nr. 14A”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de anual de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați a unor servicii de f                                                                                                                                                             f

asistență și reprezentare juridică prin avocat”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-22 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, domnului Aurel Niculescu”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DL. ILIE ZANFIR:

Dl. Președinte, am o rugăminte. Dl. Primar, am stabilit, am hotărât în cadrul unei ședințe din noiembrie, anul trecut, ca atribuirea celui mai înalt titlu de „Cetățean de 55     77              77 5

Onoare” să fie acordat cu prilejul „Zilelor Galațiului”, în luna noiembrie.

Haideți, să nu mai facem asta. Poate din întâmplare să vină o personalitate din afara țării, atunci e de înțeles. Am înțeles cu Patriarhul. Aceasta parcă nu se cadrează. Ce dacă o făceam odată cu ceilalți? Fie ei în viață, fie post mortem.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării bazei sportive „Siderurgistul” în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați”.

7

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

S-a făcut dreptate. Baza sportivă a revenit Consiliului Local și Municipiului Galați. Ar fi de întrebat dacă s-a trecut în buget cheltuielile întreținerii bazelor sportive și ale salariaților? Să avem o linie bugetată pentru activitatea sportivă din zona respectivă. Mulțumesc.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Prin rectificarea pe care o facem astăzi, se prinde și suma necesară bunului mers al bazei care revine cumva patrimoniului nostru.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Cosca Radu a ieșit din sala de ședință.

5                                              5

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a cotizației pe anul 2017 pentru Fundația „Sportul Gălățean” Galați”.

7                            7

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

O singură întrebare aș avea. Știm cu toții că, anul trecut, am suplimentat numărul angajaților Fundației „Sportul Gălățean”. Am majorat organigrama ținând cont că avea în administrare plaja „Dunărea”. În acest an ei nu vor mai administra plaja și mă gândeam că acel număr suplimentar de salariați ce a fost generat prin Hotărârea acceptată de noi anul trecut, va putea compensa necesitatea salariaților pentru a întreține și a administra baza sportivă ce urmează a fi preluată de la „Arcelor Mittal”. Cu toate acestea, am văzut suplimentarea organigramei cu 10 salariați. Mă gândesc că ați luat în calcul acest lucru, că plaja „Dunărea” nu va mai fi în administrarea dumnealor și se compensează oarecum cu administrarea bazei sportive „Siderurgistul”? Vă mulțumesc.

DL. BUDESCU MITICĂ:

Salariații care au fost în legătură cu plaja „Dunărea” au fost angajați pe durată determinată.

În cadrul organigramei sunt cuprinși specialiștii care trebuie să deservească instalația de frig, precum și femeile de serviciu care figurau la Primăria Galați și care au contractul expirat, și care vor fi în coordonarea fundației.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Dați-mi voie să vă contrazic un pic. Nu cred că facem vorbire despre specialiști, deoarece am văzut un salariu mediu brut minim pe economie de 1.450. Cred că doar îngrijitori. Am înțeles. Mulțumesc.

DL. BUDESCU MITICĂ:

Acest salariu este al fochiștilor și electricienilor care, într-adevăr, sunt minim pe economie.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Dar care au fost bugetate până în prezent. Iar dvs., în fundamentare, vă bazați pe suplimentarea organigramei cu 10 salariați la un salariu mediu brut de 1.450 de lei. Mulțumesc.

5

DL. BUDESCU MITICĂ:

Este vorba de 10 îngrijitori care au fost preluați și care au contractele individuale încetate pentru firma pentru care au prestat.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Înțeleg că deja i-ați preluat fără a avea o hotărâre din partea Consiliului Local?

DL. BUDESCU MITICĂ:

Urmează.

DL. BUDESCU MITICĂ:

Dacă va fi cazul vom face și lucrul acesta.

5

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Cosca Radu a revenit în sala de ședință.

5               5

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind achiziționarea a 10 minibuze și 30 de autobuze medii noi”.

> >

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Nu este un comentariu, cât ar fi o întrebare pe care aș dori să o adresez Aparatului de specialitate prin dl. Primar, aici de față, și să-i întreb dacă au încercat pe toate căile posibile de a atrage fonduri europene nerambursabile sau parțial rambursabile, pentru a dezvolta acest transport urban al Municipiului Galați.

Aș dori să amintesc aici Programul Operațional 2014-2020, Axa Prioritară nr. 4. Mulțumesc.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Mă bucur că sunteți la curent cu tot ceea ce poate fi atras pe fonduri europene.

Dacă îmi permiteți să vă răspund tot cu o întrebare. E vreo axă deschisă?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Aparatul de specialitate ar trebui să ne dea un răspuns. Ceea ce se promovează în continuu și se aruncă praf în ochi tuturor cetățenilor sunt aceste fonduri europene și ar trebui să le explicăm dacă nu se poate, de ce, care este incovenientul și că noi am dus toate diligențele necesare în acest sens și singura măsură, în ultimă instanță, este contractarea acestui credit.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Am să vă dau un răspuns mai amplu. Pe Axa prioritară 4.1 suntem pregătiți cu absolut tot ce ține de depunerea viitoarelor proiecte. Sunt prinse pe această axă refecarea liniei de tramvai cu absolut tot ce ține de stradă și trotuare, pe aliniamentul Siderurgiștilor, 1 Decembrie 1918-Traian Vuia, H. Coandă, un proiect de 38 milioane de Euro. Tot de pe Axa 1 ceea ce rămâne suplimentar vor fi achiziționate pe fonduri europene, 6 garnituri complete de tramvai. Din păcate nu existau atât de mulți bani cât să poată cuprinde și aceste 50 de autobuze și cele 20 de minibuze. Și ar trebui să spuneți că nu este deschisă nicio axă, în momentul de față. Așteptăm și noi să apară ghidurile. Și ca un Guvern care a fost mai bine de un an, mă refer la cel Cioloș, ar fi trebuit să facă

5                                                                                                                                  ~                                                               5 ~

ceva ca în momentul de față să fi intrat în linie dreaptă. Tot reparăm ce strică alții. Așteptăm și noi cu interes, la fel ca și dvs., depunerea proiectelor.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.486.599 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la BRD - Groupe Societe Generale SA, în baza contractului de credit nr. 28/27.03.2012”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Aș avea o întrebare de adresat d-nei. Câmpeanu, dacă ar putea să ne răspundă. Care sunt costurile generate de această refinanțare și care ar fi beneficiul municipalității, în mod concret, deoarece știm cu toții, avem o valoare rămasă de rambursat în acest ~                                5                             5    ~

moment, dar poate care la finalul acesteia din 33 de milioane de Euro ar fi trebuit să dăm cu tot cu dobândă ca exemplu, 40 de milioane. Refinanțând acest contract și contractând un nou credit de 33 milioane pentru acoperirea celui precedent, la scadență noi cât vom achita în total? Cât ne va costa? Pentru că e posibil ca fiind contractat tot pe zece ani, la sfârșit să fie mai scump decât ne-am propus inițial ca fiind un beneficiu și de fapt să nu fie chiar așa, din calculele matematice. Ați avea o sumă clară, astfel încât să ne spuneți care este diminuarea cheltuielilor cu dobânda și comisionul aferent acestei refinanțări? Vă mulțumesc.

5                                        5

D-na. CÂMPEANU RODICA- DIRECTOR D.F.C.:

Hotărârea este un prim pas pentru o procedură de refinanțare și, studiind împrumuturile pe care le avem, să micșorăm dobânda acestui împrumut și costurile să fie mai mici. După ce se realizează procedura de licitație, se va veni în Consiliul Local cu contractul.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Să înțeleg că, la acest moment, nu aveți o cifră concretă, astfel încât să ne puteți spune care este beneficiul?

D-na. CÂMPEANU RODICA- DIRECTOR D.F.C.:

Pentru că nu știu cu ce dobândă se poate refinanța.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Știți că va fi o dobândă mai mică?

5      5

D-na. CÂMPEANU RODICA- DIRECTOR D.F.C.:

Ne dorim o dobândă mai mică.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Eu am adresat întrebarea, dar răspunsul nu mă mulțumește, pentru că e posibil să ne coste mai mult refinanțarea decât a merge în continuare cu acest credit. Vă mulțumesc.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Logica este următoarea. În momentul de față este supus atenției dvs. ideea în sine de a da voie Aparatului de lucru al Primăriei să facă o licitație în vederea găsirii, pe piața liberă bancară, a unui finanțator care, vom vedea dacă ne poate oferi o dobândă mai bună sau mai puțin bună decât cea pe care o avem în momentul de față. După ce se va finaliza această licitație, cu acest contract, cu toate beneficiile lui, se va veni în fața

5      ~                                                    ~                                                                     ~                                                 5

dvs. Le veți cunoaște și veți vota în cunoștință de cauză, dacă este cazul sau nu. Despre

5555     55    >          1

asta e vorba.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Găvan Eugen, dl. Ghețu Ilie au ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?              -21 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Ghețu Ilie a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?

-22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Poliția Locală Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat pe strada Alexandru cel Bun nr. 27C, din administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Spiridon” și transmiterea acestuia în administrarea acestuia în administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spații aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu” Galați, în vederea închirierii acestora prin licitație publică”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-21 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul „Înlocuire rețea apă str. Română între str. Brăilei și str. Armata Poporului”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul „Amenajare târg auto str. Macului”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Ați luat în considerare faptul că parteneriatul public-privat nu funcționează în România?

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Haideți să-l facem să funcționeze, să găsim o variantă.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Noi doi?

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Primăria să caute o soluție.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Primăria? E o lege națională.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Se pot face propuneri. Avem deputați, avem parlamentari...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Și dvs.

5

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Dar Primăria a luat în calcul această posibilitate?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu avem de ce. Sunt niște venituri. E una dintre puținele activități din care Primăria poate scoate venituri.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Dar nu a zis nimeni că nu poate scoate venituri. Era vorba de modul în care o realizam noi.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Ne propuneți pe cineva cu care să intrăm în parteneriat?

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

La ora actuală, a fost aprobată Legea parteneriatului public-privat, dar fără norme metodologice. Ea nu poate fi pusă în aplicare. Nu avem cadrul legal. Restul discuțiilor nu-și au sensul.

5

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

Supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea SDEE ELECTRICA MUNTENIA NORD SA -SDEE GALAȚI, pentru suprafața totală de 147 mp teren domeniul public al Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind achiziția de centrale termice pentru unele unități de învățământ din Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Aș avea câteva întrebări legate de anexa proiectului și vă citesc câteva lucruri și dvs. îmi veți spune dacă se consideră că e chestiune care nu e în regulă:

„Grădinița „Codruța” -3 centrale-96,8 KW-263.000 lei.

Grădinița „Step by Step” -3 centrale-96,8 KW-180.000 lei.

Grădinița „Motanul Încălțat” -3 centrale-96,8 KW-176.000 lei.” La aceeași putere, același tip de centrală, costurile sunt total diferite.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

dacă vă veți depune și dvs. dosarul pentru a putea beneficia de cei 3.000 de lei, am să vă rog să vă cumpărați doar centrala și să vi-o atârnați pe perete. Și atât.

Ca să funcționeze, o centrală are nevoie de instalație.

5                   ~                                                                                            5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Știu dl. Primar. Cred că așa, cât de cât, mă pricep și eu. Poate nu sunt specialist ca dvs., dar mă descurc și în a evalua prețul și costurile aferente.

Chiar nu cunosc cum arată aceste grădinițe și volumul de aer încălzit, că despre asta e vorba, și despre încăperile pe care le au grădinițele respectivele, iar diferența de 80.000 de lei între costuri, cred că nu se justifică, dar poate că aveți informații mai bune.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Noi vă putem pune la dispoziție toată documentația tehnică, pentru a vedea de unde vine. Dacă dl. Cristi Capețis vrea să intervină.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Eu am cerut un specialist la comisie. Nu mi-a explicat nimeni nimic. Nu a venit nimeni să spună pe tema respectivă.

DL. CAPEȚIS CRISTIAN - DIRECTOR D.G.D.I.L.P.:

9

La comisie am fost prezent la toate ședințele, dl. consilier. Eu nu știu cum spuneți că ați cerut explicații și nu le-ați primit.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Scrie pe raport.

DL. CAPEȚIS CRISTIAN - DIRECTOR D.G.D.I.L.P.:

9

Dl. consilier, la comisie ne-am întâlnit mereu. Am fost prezent la comisii și nu m-ați întrebat.

5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

N-am știut că dvs. trebuie să ne dați răspunsul că vă întrebam, cu siguranță.

DL. CAPEȚIS CRISTIAN - DIRECTOR D.G.D.I.L.P.:

9

Ca principiu, estimările au fost făcute de niște specialiști. Au fost angajați niște consultanți. Chiar dacă este aceeași capacitate de încălzire, unele au caloriferele din fier și au trebuit înlocuite neaparat, la altele s-a făcut economie și au rămas cu caloriferele care erau și instalațiile care erau. Așadar lucrările care se execută sunt de altă natură, de 5                        5                                                5                                                                                                                                              ~

altă factură.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9                        7

Supun la vot.

Dl. Găvan Eugen a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și a casării unor mijloace fixe aparținând societății „Transurb” SA Galați”.

>

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea titlului hotărârii Consiliului Local Galați nr. 6/27.02.2003 privind înființarea Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineret”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei pentru populație în sistem centralizat, din Municipiul Galați, pentru luna aprilie 2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 0 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 23 voturi

9

Cu 0 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 23 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

DL. CORDONEANU ION:

Eu sunt nou în politică și nu înțeleg. Apare pe ordinea de zi și toată lumea se abține. Dacă îmi poate explica cineva? E o anomalie pe care doream să o înțeleg. Chiar doream să o înțeleg.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9                        ’

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Galați și pentru servicii către terți prestate de către Serviciul Public „ GEOTOPOCD - EXPERT” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-23 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru

”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 488/2009 privind aprobarea taxelor pentru ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniul public și privat al Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Aș dori să propun inițiatorului de proiect un amendament la anexa ce privește acest proiect de hotărâre, în ceea ce privește taxa privind adopția la distanță a câinilor fără stăpân din adăpostul public al Municipiului Galați.

Am văzut în anexă, că este o taxă de 117 lei. Consider că ar trebui să impulsionăm și să încurajăm adopția câinilor fără stăpân și propun diminuarea acestei taxe, dacă îmi permiteți, la o valoare modică, o valoare simbolică de 17 lei, 20 de lei, astfel încât să încurajăm cetățenii să adopte câinii fără stăpân.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Am să vă răspund, deși nu cred că e nimeni de la ECOSAL în sală, dar cred că am cât de cât habar de activitatea „ECOSAL” și ceea ce înseamnă ecarisaj. Ideea e lăudabilă, dar, din păcate, punerea ei în practică e ușor mai anevoioasă. Și de ce spun lucrul acesta. Adoptarea înseamnă că ai aceleași obligații vizavi de întreținerea acelui câine ca atunci când l-ai avea acasă. Marea diferență fiind că nu-l mai ții acasă, ci l-ai 5                                                           5                       ~

lăsat în grija cuiva. Acel câine generează costuri: de alimentație, de îngrijire, de absolut tot ce ține de bunul trai al acelui animal. În condițiile în care am accepta amendamentul dvs., înseamnă că toată această cheltuială trece din nou în sarcina Consiliului Local și ~                                                                                                                                                                                                                                                5

banii pe taxa de ecarisaj se vor folosi pentru aceste adopții la distanță. Nu e un proiect tocmai rău, dar eu v-am dat și cealaltă parte a poveștii. Din păcate, el generează niște cheltuieli acolo.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Mulțumesc pentru răspuns.

Tot în cuprinsul acestei anexe, avem o taxă privind capturarea câinilor fără stăpân care s-a mărit de patru ori. Credeți că am putea avea un amendament în acest sens și să o diminuăm, deoarece este foarte mare, de la 36 de lei am ajuns la 151 de lei. Este un cost ridicat, spun eu, pentru capturarea acestor câini, mai ales că avem cetățeni în anumite zone limitrofe ale Municipiului Galați care, chiar, se plâng de acest lucru, dar nu sunt întreprinse măsuri din punctul dumnealor de vedere. Aici cred că „ECOSAL” ar putea să ne răspundă punctual vizavi de fiecare problemă în parte, dar nu putem să acuzăm până când nu ascultăm toate părțile implicate.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Taxa aceasta de capturare nu a mai fost actualizată din 2008. Atunci a fost ultima oară actualizată. Sunt 9 ani de atunci. Salariile s-au dus mult în sus, prețul motorinei folosite la mașinile, care transportă acești câini, a crescut, plus substanțele folosite pentru tranchilizarea lor au niște costuri. SP „ECOSAL” nu are voie, legal, de a înregistra nici măcar cu zero virgulă, și ne ducem cu acest zero până la infinit, unu la sută profit. Prin urmare, ceea ce înaintează către Primărie ca și tarif, este efectiv costul

pe care îl înregistrează cu fiecare capturare în parte. Dacă vreți să merg și mai departe și dacă vreți să faceți o analiză economică cu cei de la „ECOSAL”, pentru că știu că vă pricepeți, veți vedea că, în afară de activitatea cu agenții economici și activitatea de asfaltare, toate celelalte activități din subordinea sau date în grija celor de la „ECOSAL”, sunt pe pierdere. Iar cu ecarisajul, în fiecare an, cei de la „ECOSAL”, pentru a ajunge pe zero cu cheltuielile pe care le fac și ceea ce încasează de la Primărie pe situațiile de plată, trebuie să facă tot felul de artificii în cadrul societății de a lua de la agenții economici ce încasează și a acoperi pierderile de aici și tot așa se va ajunge la un rezultat financiar decent, adică să fie pe plus, nu pe minus.

Așadar, dacă veți dori, cu dragă inimă vă pun la dispoziție o analiză pe fiecare activitate în parte, pentru a vedea exact unde sunt plusurile la „ECOSAL” și unde sunt minusurile. Și poate, în felul acesta, veți putea înțelege de ce am insistat atât de mult pe reactualizarea anumitor tarife.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Vă mulțumesc pentru răspuns.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

E justificată și întrebarea doamnei, dar eu mai am o întrebare legată de transportul câinilor. Eu știu că, la noi în oraș, taxiul are un preț mediu de 2 lei. 50 de lei înseamnă că plimbăm fiecare câine 25 de km. Întreb care e prețul pentru transportul câinelui și care e prețul pentru om?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dl. Atanasiu, am avut printre noi cetățeni care luau cu mașina câinii. Aceste mașini, pentru că sunt două, care se ocupă de ecarisaj, nu fac transport special pentru fiecare câine în parte. E o dubă. Nu consumă ca și taxiul. Această mașină pleacă dimineața și ajunge după amiază sau când și-a umplut cuștile. Într-o astfel de mașină sunt cam 20 de cuști. Mașina, până ajunge să descarce câinii prinși, circulă. Se duce la sesizări. Nu ți l-am prins pe al dumitale, l-am dus, l-am descărcat, am ajuns iar în Galați, am mai prins unul. Pe principiul acesta, am sta mai mult pe drumuri. Oamenii aceștia circulă în Galați, pe domeniul public, să captureze cât prind.

Dacă aveți, în continuare, suspiciuni legate de tarif , există diferite programe care vă calculează tariful.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

E vorba de ambulanță veterinară și la prețul din București. La București se ia și

5                                      5            1       5                                          5                                         5                        5

un medic ce consultă și este de 100 de lei.

5

Și o ultimă întrebare vizavi de acest proiect de hotărâre. Dacă se măresc taxele către cetățeni?

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu mărim absolut nicio taxă. Avem excedent din taxa de ecarisaj. Există bani care să poată acoperi această diferență. Această diferență, la sfârșitul anului, când se 33

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

La un număr de câteva mii de câini, înmulțit cu costurile respective ajungem la sume destul de mari.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9                        7

Supun la vot.

Dl. Cosca Radu a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-21 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 111 din 20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea „Gospodărire Urbană” SRL Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „INSTALAȚII DE DETECȚIE A INCENDIILOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 GALAȚI”.

> >

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?      -17 voturi

Cine este împotrivă?   - 0 voturi

Cine se abține?        - 5 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 5 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „INSTALAȚII DE STINGERE A INCENDIILOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 GALAȚI”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-17 voturi

- 0 voturi

- 5 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 5 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu „Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-17 voturi

- 0 voturi

- 5 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 5 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare zona centrală între str. Navelor, limita blocurilor P și Potcoava de Aur”.

’                                                           f

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?      -17 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?        - 5 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion dl. Găvănescu Ioan Paul dl. Iacob Claudiu dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 5 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Aș dori să ating un aspect ce privește legalitatea acestui proiect de hotărâre. Anexa la HCL este fundamentată, printre altele, pe HCL nr. 157 ce a fost contestată în contencios administrativ de către Instituția Prefectului Județului Galați, iar, potrivit Constituției și Legii 544/2004, actul atacat este suspendat de drept până la soluționarea cauzei. Consider că în cadrul listei obiectivelor de investiții la acest proiect de hotărâre nu ar fi trebuit să se regăsească și acest obiectiv privind achiziționarea centralelor termice la unitățile de învățământ fundamentându-ne pe o HCL atacată în contencios administrativ. Aici cred că este o problemă de legalitate din punctul meu de vedere.

Vă mulțumesc.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Noi știm că e modificat.

5

DL. CAPEȚIS CRISTIAN -DIRECTOR D.G.D.I.L.P.:

9

E făcută corecția. Nu ne bazăm pe 157. Pentru școli au fost aprobați mai devreme indicatorii.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

’                                                      9

D-na. Vreme, e modificată.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9^

În ședința extraordinară din martie, dacă nu mă înșel, ne-a fost motivată urgența prin cele două investiții parcare supraetajată din zona Mazepa I, aferent blocului R5 și resistematizare str. Brăilei între bulevardul „Dunărea” și intrarea în Municipiul Galați prin obținerea unor fonduri PNDL. Aș fi dorit să știu dacă aceste proiecte de investiții au primit până la urmă finanțare prin acest program?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dacă la vedeți acolo, cred că nu suntem într-atât de nebuni, încât să avem dublă

5                     ~                                                                                                                  ~

finanțare. Dacă le vedeți acolo, înseamnă că pe PNDL nu au avut sorți de izbândă.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Să înțeleg că nu am fost în stare să le obținem prin PNDL?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

N-am fost în stare? Noi am propus 500.000.000 de lei. Aveți senzația că cineva ne-ar fi dat toți acești bani?

5                 5

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Mă refer la aceste două proiecte.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Am obținut pentru altele. La momentul în care vom semna contractul de finanțare cu PNDL, vă promit că vă trimit un SMS.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9                        7

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-21 voturi

- 0 voturi

-1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”


Cu 21 voturi „pentru ”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 proiectul de hotărâre a fost adoptat.


voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”


Pentru proiectele de la punctul 45 și până la 51 sunt cu buletine de vot. Rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în funcție.

5                                              5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Considerați că e corect, chiar și din punct de vedere politic?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Da.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Atunci să știți că Partidul Național Liberal nu va vota cele patru proiecte.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nici nu ne așteptam. Așa cum ați boicotat tot în ultima perioadă, nu e o surpriză.

DL. GĂVAN EUGEN:

Vreau se menționeze că nu particip la vot la punctul „48” cu privire la administratorii provizorii la piață.

DL. ILIE ZANFIR:

Eu nu voi participa la vot la punctul „47” de pe ordinea de zi.

PREȘEDINTE OANCEA MOISE CORNEL:

9

Invit, în continuare, persoanele care trebuie să prezinte concluziile Rapoartelor Camerei de Conturi a Județului Galați:

5                               5

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 3851/05.04.2017 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 88/24.11.2014 și Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 88/2014/4/25.04.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 88 din 24 noiembrie 2014;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 1161/07.04.2017 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 91/28.11.2014 și Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 91/2014/4/27.04.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 91 din 28 noiembrie 2014.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Aș vrea să precizez că, la proiectele de hotărâre cu privire la numirea administratorilor provizorii, în conținutul proiectelor, avem de aprobat și indemnizația fixă, adică remunerația administratorilor.

DR. HĂRĂBOR ANA-MARIA - MANAGER SPITALUL OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

Bună ziua. Din partea Spitalului de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire” sunt managerul spitalului dr. Ana Maria Hărăbor împreună cu director economic, Paula Damian.

Raportul Curții de Conturi a conținut patru decizii din care primele trei au fost rezolvate chiar din timpul controlului. Cea de-a patra este în curs de soluționare, existând un proces în acest sens pe rol.

Pentru trei dintre ele, chiar azi este termenul de pronunțare.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

Mulțumim. Dau cuvântul doamnei Vreme, pentru a comunica rezultatele.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Proces-verbal „pentru modificarea Anexei la HCL nr. 165 din 28.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Din 22 de voturi exprimate, dl. Cosca Radu, a obținut 18 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 3 voturi „nule”.

Din 22 de voturi exprimate, dl. Vals Vergiliu Sorin, a obținut 18 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 3 voturi „nule”.

Proces-verbal „pentru desemnarea unui membru în Consiliul Director al Fundației „Sportul Gălățean”.

Din 22 de voturi exprimate, dl. Hagioglu Ilie, a obținut 17 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 1 voturi „nule”.

Proces-verbal „pentru aprobarea compensației nominale a comisiei de evaluare finală și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați”.

Din 23 de voturi exprimate, Comisia de evaluare la evaluarea finală a managementului de la Teatrul Muzical „Nae Leonard”, a obținut 23 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

Din 23 de voturi exprimate, Secretariatul Comisiei de evaluare la evaluarea finală a managementului de la Teatrul Muzical „Nae Leonard”, a obținut 23 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

Din 23 de voturi exprimate, Secretariatul Comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală a managementului de la Teatrul Muzical „Nae Leonard”, a obținut 23 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

Proces-verbal „pentru numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „Administrația Piețelor Agroalimentare” SA Galați.”

Administratorii provizorii sunt: Gafton Costel, Macovei Elena-Aura, Signer Mirela Liana, Sîrbu Nicoleta-Leontina, Tacea Constantin Gelu, Tercu - Găvan Tincuța, Vieru Costel.

Din 19 de voturi exprimate, s-au obținut 15 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 3 voturi „nule”.

Proces-verbal „pentru numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „Gospodărire Urbană” SRL Galați”.

Administratorii provizorii sunt: Bangiog Petrică, Bogean Octaviana Carmen, Candrea Laurențiu, Codrescu Daniela, Dima Mihai-Iulian, Naum Eduard, Vlad Ionel.

Din 19 de voturi exprimate, s-au obținut 16 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 2 voturi „nule”.

Proces-verbal „pentru numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „Industrial Parc” SRL Galați”.

f                       f    ”                                                     f

Administratorii provizorii sunt: Chicoș Gheorghe, Constantinescu Mihai, Harțegan Nicoleta-Daniela, Mălinescu Mircea, Munteanu Cristian -Eugen.

Din 19 de voturi exprimate, s-au obținut 14 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 4 voturi „nule”.

Proces-verbal „pentru numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „TRANSURB” SA Galați”.

f                       f    ”                                            f

Administratorii provizorii sunt: Bărbuț Ioan Francisc, Borteș Didina, Marin Romeo, Nedelcu Cristina, Smărăndoiu Adrian - Ion, Văsoi Costel, Deaconescu Georgiana - Elena.

PREȘEDINTE OANCEA MOISE CORNEL:

9

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 165 din 28.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Găvan Eugen a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-20 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dl. Găvănescu Ioan Paul)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul Director al Fundației „Sportul Gălățean”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -21 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea compensației nominale a comisiei de evaluare finală și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Ilie Zanfir nu participă la vot.

Cine este pentru?              -20 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine se abține?

9

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați”.

Dacă sunt comentarii?

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Am atras atenția că la art. 3 trebuie să aprobăm indemnizația fixă a membrilor din CA-uri. Prevederea legală, care ne permite să acordăm această indemnizație, este art. 64 alin 3 din OUG 109 coroborat cu art. 37 care ne permite să acordăm o indemnizație fixă compusă din dublul mediei câștigului lunar pe ultimele 12 luni pe ramură.

Aș vrea să precizez că avem de la Direcția de Statistică această sumă și este undeva între 2.200-2.300 de lei, câștigul mediu brut lunar. Practic, dacă am urma să atingem plafonul maxim, am ajunge la niște sume de peste 4.000 de lei. Eu cred că trebuie să procedăm cu chibzuință, deoarece șapte membri într-un CA cu 4.000 de lei, poate afecta serios funcționarea unei societăți comerciale și am propus o indemnizație de „bun simț” la 1.450 de lei, dar cu precizarea suplimentară de a se încadra în prevederile bugetare aprobate pentru fiecare instituție publică.

Acum putem să analizăm și să dezbatem acest subiect. Eu aș propune să fie pentru fiecare societate din subordinea Primăriei, ca să nu mai dezbatem la fiecare punct, dacă sunteți de acord cu 1.450? Eu zic că este un pic mai mult cu 10-15% decât ceea ce a fost. Vechea indemnizație se încadra în 10% din salariul directorului.

5

Am venit pe un salariu mediu pe economie și zic că e o propunere echilibrată, ca să mă exprim așa.

Dacă sunteți de acord cu acest amendament? Este o prevedere a art. 3 din proiectul de hotărâre.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9                        7

Supunem la vot propunerea dvs. și cuantumul indemnizației respective.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Cuantumul de 1.450 cu precizarea suplimentară de a se încadra în prevederile bugetare aprobate pentru fiecare instituție publică.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9                        7

Așadar această propunere va fi valabilă pentru toate proiectele de hotărâre.

Dacă mai sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

O întrebare am și eu înainte de a trece la vot. Câte ședințe sunt pe lună în Consiliile de Administrație?

5

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Minimum o ședință lunar, dar Consiliul de Administrație se poate întâlni ori de câte ori este nevoie, între una și nelimitat.

~                              5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Eu mă gândeam că activitatea este de genul celei din Consiliul Local.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Eu sunt convins că și dvs., în afară de ședințele pe comisii de specialitate, faceți și puțină muncă voluntară. Trebuie să recunoașteți că v-ați documentat și în afara 1     5                                                                                                                                     5      5                           5                                              5

ședințelor pe comisii. E o muncă nenormată, ca să zic așa.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Doar am întrebat dacă respectăm un algoritm ca la Consiliul Local. Am întrebat.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Minim o ședință lunară.

5               5

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9                        7

Cine este pentru?       -16 voturi

Cine este împotrivă?    - 5 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?         - 0 voturi

9

Cu 16 voturi „pentru ”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendament.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „Gospodărire Urbană” SRL Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?


-16 voturi

- 5 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?

9


- 0 voturi


Cu 16 voturi „pentru ”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendament.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „Industrial Parc” SRL Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?       -16 voturi

Cine este împotrivă?    - 5 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?

9


0 voturi


Cu 16 voturi „pentru ”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendament.

Trecem la punctul 51 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății „TRANSURB„ SA Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?    -16 voturi

Cine este împotrivă? - 5 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?


0 voturi


Cu 16 voturi „pentru ”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendament.

Cu privire la prezentarea celor două Rapoarte ale Camerei de Conturi vreau să se consemneze faptul că de la Spitalul de Psihiatrie „Elena Doamna” nu a fost niciun reprezentant prezent.

Am înțeles că a fost anunțat, dar nu s-a prezentat. Poate vom relua la ședința următoare prezentarea. Trecem la punctul 52 „Interpelări, intervenții, cereri” și punctul 53 „Diverse”.

Aș vrea să încep eu cu o precizare. Pentru a se preveni astfel de evenimente cum a fost cel mai devreme din sală, vreau să vă reamintesc că, în momentul de față,

7                                                                           7                                                       5   ~

Consiliul Local funcționează după un „Regulament de Organizare si Funcționare” din 2005 și avem la Capitolul 12 punctul 12.3 „De asigurarea ordinii în sala de ședință răspunde președintele ședinței ajutat de personalul tehnic și de reprezentanții organelor de Poliție, forță publică”, în speță Poliția Locală ”și a căror prezență, în vecinătatea sălii este obligatorie prin grija Primarului”.

Vă aduc la cunoștință faptul că am informat directorul Poliției Locale și m-a

5        5            1                                                                                                          5                                   5

asigurat că, la fiecare ședință, în proximitate vom avea reprezentanți ai forței de ordine. Asta din dorința ca, și în mandatul meu și în următoarele, ședințele să aibă caracter de

5            7   5                                                          5                                                7   5             5

solemnitate, să fie oficiale și să ne simțim în deplină siguranță. Mulțumesc frumos.

5

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

Pentru dl. Primar aș avea o interpelare. În data de 6 iunie va fi dezinsecția. În ultimii doi ani cetățenii din Barboși s-au plâns că avionul le-a cam ocolit zona.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Teritoriul Galațiului va fi survolat de către acest avion care va face dezinsecție

5                                                                                                                                                                                                                     5

aerului și nici la sol nu se va uita zona.

5

D-na. BADIU NICOLETA:

Am o întrebare pentru colegii din PNL. Cum au putut să „se abțină” la „Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Instalații de stingere a incendiilor la școli”, precum și la cel cu „Centrul Internațional Antidrog”?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

E vorba de principiu, doamnă. Introducem hotărâri pe ordinea de zi în secunda dinaintea ședinței.

5               5

D-na. BADIU NICOLETA:

Dl. Onuț, este vorba de școli și de prevenirea incendiilor în școli.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Sunt școli care nu au această autorizație de ani buni și nu le-am văzut pe lista aceasta.

D-na. BADIU NICOLETA:

Păi tocmai de aceea. Haideți să le dăm drumul.

5

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Lupta antidrog, interesează PNL-ul? Lupta antidrog?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Principiul este ca aceste hotărâri să ajungă pe ordinea de zi cu 5 (cinci) zile înainte.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Și dacă e o chestiune importantă?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

O chestiune importantă a fost explozia de la „G”- urile din Micro 19 cred că ne-ați avut prezenți și ați avut susținerea noastră. Și de fiecare dată când ați avut nevoie de 51555   5      5         5

noi, cred că ne-ați găsit în sală, cel puțin persoana mea. Și ați avut sprijinul meu de fiecare dată când ați avut nevoie.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

V-am făcut o promisiune, dar ajung și la asta.

Trebuie să sară școala în aer ca să intre ulterior pe ordinea de zi? Și o să puteți accepta dvs. ca fiind o situație de urgență? Sau trebuie să prindem 2,4,5,10 dealeri printr-un liceu doar ca dvs. să vi se pară un pericol iminent? Acestea erau întrebările. Dacă dvs. așa considerați... Liberalii sunt niște oameni principiali, dar, uneori, în viață, din păcate, așa m-a învățat politica, mai trebuie să facem rabat pentru binele comun.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Să știți că există școală care nu are ignifugare din 2014 și depune în fiecare an la Primărie cerere pentru ignifugare. Și nu s-a făcut niciun demers în sensul acesta.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Se vor face.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Eu nu am vrut să discut pe tema aceasta, ca să nu intrăm în polemică. V-am spus că e un principiu.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

La momentul de față, la cum puneți problema, nu am cum să nu observ că e pe principiul caprei vecinului. Dacă „LVA” - ul nu a reușit să ajungă încă la a avea sistem de...

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Cred că nu am precizat liceul.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Îl știu eu, nu trebuie să precizați dvs. Dacă „LVA” - ul nu a ajuns încă să fie pe listă, nici „Școala 9” să nu fie. Cam așa a sunat acum.

~             ~~ 5                                                                   5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Nu. Cred că totul se realizează pe „picior de mare grabă”. Și dacă luați „pe picior de mare grabă”, cred că ar fi fost corect ca aceste lucruri ar fi putut fi pe ordinea de zi de joia trecută.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Și dacă materialele vin cu întârziere, ar trebui să mai așteptăm încă o lună, doar pentru a vă mângâia orgoliul și principiile dvs.? Eu zic că nu. E vorba de siguranța copiilor. Iar dvs., ca profesor.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Cred că fără semnătura mea de ieri, nu ar fi intrat pe ordinea de zi.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dl. Profesor, dacă ați semnat de ce v-ați abținut?

>5        5 5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

V-am spus. Pentru principiu. E un principiu la care ținem foarte mult și de la care ne abatem în fiecare ședință.

5               5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Uitați, ca să vă calmez, am să adresez public niște scuze domnului. Nu am făcut-o în ultimele două ședințe, pentru că am uitat și mi-am amintit acum. Am să adresez public niște scuze domnului Onuț Atanasiu pentru o postare pe care am făcut-o pe Facebook în care co-inițiatorul, ideea principală al demersului prezentat, i-a aparținut și trebuie să-și ia o mare parte din lauri. Am promis, m-am ținut de cuvânt.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Nu e vorba de promisiuni. Nu e vorba nici de faptul că trebuia să faceți lucrul acesta în public. Nu văd lucrurile așa. Atunci când am avut de discutat o problemă cu dvs., și am ridicat-o la un anumit nivel.

~   5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Facem doar deliciul presei și mă voi opri aici, nu vreau să le dau subiecte, au destule. Modalitatea aceasta de a face politică și a înțelege greșit opoziția, eu cred că e timpul să înceteze. Principii de genul acesta „nu am văzut-o cu nu știu câte zile înainte, prin urmare mă opun”, deși tocmai dvs. ați spus că ieri ați semnat. Prin urmare, știați despre ce e vorba. Vă contraziceți.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Dl. Pucheanu, fără semnătura mea nu intra pe ordinea de zi. Fiți cinstit până la capăt. Ceea ce am făcut, e corect față de copiii de la acea școală...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Așa este. Dar puteați să ridicați mâna și să spuneți „da, domnule, sunt de acord cu chestia aceasta”.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Nu am vrut să intru în polemică cu dvs. Am vrut să rămână la nivelul acesta.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Haideți să ne oprim aici.

DL. CORDONEANU ION:

Dezbaterea „cu iz politic”, aș vrea să o încheiem cu o soluție de compromis, dacă se poate. Am constatat că, pe ordinea de zi pe care am primit-o la comisii, au fost niște proiecte care, ulterior, au fost trecute pe lista suplimentară.

Propunerea mea ar următoarea: să nu votăm în bloc suplimentarea ordinii de zi, ci proiect cu proiect. Lucru pentru care noi, din principiu, ne opunem dar, dacă votăm proiect cu proiect ca să fim de acord cu suplimentarea fiecărui proiect pe ordinea de zi, cred că e ok. Noi, liberalii, respingem în bloc, ca principiu. Lucru care nu mi se pare ok, având în vedere că trebuie decise în acest Consiliu. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9                        7

Astăzi s-a votat punct cu punct să știți. Veți urmări înregistrarea.

DL. ILIE ZANFIR:

Eu vreau să-i mulțumesc dlui. Primar că a organizat o serie de manifestări dedicate „Zilei Copilului” la care ne-a invitat și pe noi, consilierii locali, și a dat bine să apărem și noi lângă copii, în locurile unde și-a propus.

Să-i mulțumesc că a avut grijă și de bibliotecă, unde au fost 1.000 de copii.

Și aș vrea să vă invit și verbal, am făcut-o și în scris, împreună cu Primăria, cu consilierii locali , la Festivalul Internațional al Cărții în perioada 14-18.06.2017.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9                        7

Vă mulțumim. Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar închisă ședința de astăzi.

5                                                                                                                              5     >                                                   5               5

Vă urez și eu „La mulți ani!” tuturor copiilor din viața noastră și a dvs. O zi bună în continuare!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Moise Cornel OANCEA

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT