Proces verbal din 27.07.2017

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 27/07/2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 27 IULIE 2017

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform 5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 2158/21.07.2017.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 22.07.2017.

Ședința Consiliului Local din data de 27.07.2017 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Găvan Eugen.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați UTR 13 zona Rizer cuprinsă între străzile Rizer, Stelei, Războieni și Anul Revoluției 1848;

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Galați pentru organizarea Programului „Școală după școală” în cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați;

 • 3. Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea Societății Gospodărire Urbană SRL în administrarea Consiliului Local Galați a unui teren cu suprafața de 15218,75 mp situat în zona sud a Talciocului;

 • 4. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația „Ivan Patzaichin - Mila 23”;

 • 5.  Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Galați, în calitate de partener împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc la organizarea evenimentului „Caravana Filmelor TIFF”, perioada 23-25 august 2017, în Municipiul Galați;

 • 6.  Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați în cadrul proiectului „ȘANSA de a merge la ȘCOALĂ împreună!”;

 • 7.  Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați în cadrul proiectului „ȘCOALA, mediu activ pentru toți!”;

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați UTR 10, str. Științei nr. 142;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis reprezentând scutirea de la plata de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Galați;

 • 10. Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului „STEATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Nobilis Visio” SRL-D pentru Societatea „Butan Grup” SRL;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „TOTALTRANS NCM” SRL pentru Societatea „Unicom Oil Terminal” SRL;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Galați și a formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Galați;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Galați și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Galați;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Galați nr. 112124/01.10.2010;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de gestiune a activității de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Galați și a Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de delegare a serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a parcărilor de reședință și a Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluții optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a parcărilor rezidențiale din Municipiul Galați și a activității de ridicare a vehiculelor;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de credit între Municipiul Galați și CEC Bank SA;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de credite interne al Municipiului Galați pe anul 2017;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2017-trimestrul II;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Galați 2016-2025;

 • 22. Proiect de hotărâre privind rectificarea documentației de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ȘI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI;

 • 23. Proiect de hotărâre privind rectificarea documentației de urbanism „PLAN URBZANISTIC ZONAL ZONE PROTEJATE CONSTRUITE ALE MUNICIPIULUI GALAȚI;

 • 24. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 6 mp din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 182 din 27.04.2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați, a imobilului situat în str. Științei nr. 26;

5             5                            *

 • 28. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfântul Ioan” Galați a unor imobile proprietate a Municipiului Galați;

 • 29. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați a unor imobile proprietate a Municipiului Galați;

 • 30. Proiect de hotărâre privind prelungirea folosinței gratuite a imobilului situat în Galați, str. Basarabiei nr. 24 pe o durată de 5 ani, pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Galați;

 • 31. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, către Asociația Uniunea Artiștilor Plastici Galați, a spațiului situat în str. Domnească nr. 19, bl. C-parter;

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statului Fundației ”Sportul Gălățean” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/29.05.2014, cu modificările și completările ulterioare;

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a suplimentării cotizației pe anul 2017, pentru Fundația „Sportul Gălățean”;

 • 34. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea Societății „APĂ CANAL” SA;

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea SDEE ELECTRICA MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru unele terenuri în suprafață totală de 213,44 mp, proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului Muzical „Nae Leonard” pentru perioada 2012-2017;

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare pentru Poliția Locala Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 8/19.07.2012 privind aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuință socială, criteriile de prioritate și actele necesare ce vor sta la baza repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

 • 40. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Galați;

 • 41. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Poliției Locale Galați;

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 194/2014 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru unele utilaje aflate în dotarea Serviciului Public Ecosal Galați;

 • 43. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 111 din 20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea „Gospodărire Urbană” SRL Galați;

 • 44. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 306/2007 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de transport public local de călători de către Societatea „TRANSURB” SA Galați;

 • 45. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 3647 mp, proprietatea Municipiului Galați, str. Traian nr. 390;

 • 46. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilelor 302 și 3006, din domeniu public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în vederea realizării de locuințe prin programe ANL;

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”;

 • 48. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 150/20.04.2006 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare;

 • 49. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr. 95 din 10.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Galați în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 50. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea „Gospodărire Urbană” SRL și aprobarea mandatului acestuia/acestora;

 • 51. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea Industrial Parc SRL și aprobarea mandatului acestuia/acestora;

 • 52. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea Transurb SA și aprobarea mandatului acestuia/acestora;

 • 53. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare SA și aprobarea mandatului acestuia/acestora;

 • 54. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea Cons Management Parc de Soft SRL;

 • 55. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 56. Diverse.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Bună ziua. Astăzi are loc ședința ordinară a Consiliului Local. Salutăm prezența în sală a dlui. Prefect, Panaitescu, precum și a cetățenilor și a mass-mediei.

Nu avem persoane care au solicitat înscrierea la cuvânt.

Prezența, anunțată de secretariat, este de 24 de consilieri locali lipsind trei: dl. Bogatu Hristache, d-na. Cocu Desilia și dl. Cosca Radu.

Înainte de a începe, efectiv, ședința ordinară voi da cuvântul dlui. Primar.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

'                                                            9

Mulțumesc. Bună ziua. Bine ne-am regăsit.

Voi începe cu o formalitate, dar ca o formă de respect pentru consilierii locali de a încerca și a și reuși să le înmânăm niște legitimații, așa cum se cuvine. E o formă minimă, din punctul meu de vedere, de respect, vizavi de dumnealor și de funcțiile pe care le dețin.

5

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Mulțumesc, dl. Primar. Dau cuvântul dlui. Secretar al Municipiului Galați, Radu Kovacs.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună dimineața. Vreau să supun votului dvs. aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 22 iunie 2017.

5               5

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 22 iunie 2017, a fost votat cu 24

5             5                                                                                                               ~

de voturi „pentru”.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9

Mulțumesc. În privința retragerii unor proiecte și suplimentării ordinii de zi, dau cuvântul dlui. Primar.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Mulțumesc. Față de ordinea de zi pe care o cunoașteți, propun retragerea a două proiecte care au niște probleme nelămurite, din multe puncte de vedere.

Cele două proiecte pe care le retrag sunt:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Galați, 2016-2025;

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statului Fundației ”Sportul Gălățean” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/29.05.2014, cu modificările și completările ulterioare.

Acestea sunt cele două proiecte pe care doresc să le retrag de pe ordinea de zi și suplimentarea cu o singură hotărâre:

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei.

E pur și simplu o revizuire, pentru că încercăm să îndreptăm niște mici erori care s-au strecurat la momentul acela. Este vorba de lista proiectelor cu sumele aferente.

Acestea sunt propunerile pe care le aduc în atenția dvs.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        1 2 3 4 5 6 7

Vă mulțumesc. În aceste condiții supun la vot aprobarea ordinii de zi împreună cu suplimentarea propusă de dl. Primar.

 • 6. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați în cadrul proiectului „ȘANSA de a merge la ȘCOALĂ împreună!”;

 • 7. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați în cadrul proiectului „ȘCOALA, mediu activ pentru toți!”;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați UTR 10, str. Științei nr. 142;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Galați;

 • 10.Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului „STEATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ” și 5 asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia;

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Nobilis Visio” SRL-D pentru Societatea „Butan Grup” SRL;

 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „TOTALTRANS NCM” SRL pentru Societatea „Unicom Oil Terminal” SRL;

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Galați și a formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Galați;

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Galați și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Galați;

5  ~

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Galați nr. 112124/01.10.2010;

 • 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de gestiune a activității de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Galați și a Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare;

 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de delegare a serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a parcărilor de reședință și a Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluții optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a parcărilor rezidențiale din Municipiul Galați și a activității de ridicare a vehiculelor;

5     5                               5                                                                             ~

 • 18.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei;

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de credit între Municipiul Galați și CEC Bank SA;

5     5                                               ~

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de credite interne al Municipiului Galați pe anul 2017;

 • 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2017-trimestrul II;

 • 22.Proiect de hotărâre privind rectificarea documentației de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ȘI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI;

5    ~

 • 23.Proiect de hotărâre privind rectificarea documentației de urbanism „PLAN URBZANISTIC ZONAL ZONE PROTEJATE CONSTRUITE ALE MUNICIPIULUI GALAȚI;

5    ~

 • 24.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 6 mp din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 25.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 26.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 27.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 182 din 27.04.2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați, a imobilului situat în str. Științei nr. 26;

 • 28.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfântul Ioan” Galați a unor imobile proprietate a Municipiului Galați;

5  ~

 • 29.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați a unor imobile proprietate a Municipiului Galați;

 • 30.Proiect de hotărâre privind prelungirea folosinței gratuite a imobilului situat în Galați, str. Basarabiei nr. 24 pe o durată de 5 ani, pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Galați;

5                           5   ~

 • 31.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, către Asociația Uniunea Artiștilor Plastici Galați, a spațiului situat în str. Domnească nr. 19, bl. C-parter;

 • 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a suplimentării cotizației pe anul 2017, pentru Fundația „Sportul Gălățean”;

 • 33.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea Societății „APĂ CANAL” SA;

 • 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea SDEE ELECTRICA MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI,

5    ~

pentru unele terenuri în suprafață totală de 213,44 mp, proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului Muzical „Nae Leonard” pentru perioada 2012-2017;

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare pentru Poliția Locala Galați;

 • 37. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați;

5  ~

 • 38. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 8/19.07.2012 privind aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuință socială, criteriile de prioritate și actele necesare ce vor sta la baza repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați sau care urmează să

5                                      5                                                                                                            5

fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

 • 39. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

5

 • 40.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Poliției Locale Galați;

5                                                                                            5                                             5

 • 41. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 194/2014 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru unele utilaje aflate în dotarea Serviciului Public Ecosal Galați;

5

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 111 din 20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea „Gospodărire Urbană” SRL Galați;

 • 43. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 306/2007 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de transport public local de călători de către Societatea „TRANSURB” SA Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 44. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 3647 mp, proprietatea Municipiului Galați situat în Galați, str. Traian nr. 390;

 • 45.Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilelor 302 și 3006, din domeniu public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în vederea realizării de locuințe prin programe ANL;

 • 46.Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”;

 • 47.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 150/20.04.2006 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare;

 • 48.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 95 din 10.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Galați în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ preuniversitar de stat și

5                              5                                    5                     1                                                                  5

particular din Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 49.Proiect   de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților

Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „Gospodărire Urbană” SRL și aprobarea mandatului acestuia/acestora;

 • 50.Proiect   de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților

Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Industrial Parc SRL și aprobarea mandatului acestuia/acestora;

 • 51.Proiect   de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților

Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transurb SA și aprobarea mandatului acestuia/acestora;

 • 52.Proiect   de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților

Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare SA și aprobarea mandatului acestuia/acestora;

 • 53.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Cons Management Parc de Soft SRL;

> Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 8136/26.07.2017 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 67/11.01.2013 și Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 67/2012/5/14.07.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 67 din 11 ianuarie 2013;

54.Interpelări, intervenții, cereri;

55.Diverse.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Ordinea de zi a fost aprobată cu 24 de voturi „pentru”, împreună cu suplimentarea propusă de dl. Primar.

Trecem la discutarea propriu-zisă a ordinii de zi. Vreau să vă menționez de la început că toate proiectele de hotărâre au avizele comisiilor de specialitate.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați UTR 13 zona Rizer cuprinsă între străzile Rizer, Stelei, Războieni și Anul Revoluției 1848”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:„Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Galați pentru organizarea Programului „Școală după școală” în cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea Societății Gospodărire Urbană SRL în administrarea Consiliului Local Galați a unui teren cu suprafața de 15218,75 mp situat în zona sud a Talciocului”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația „Ivan Patzaichin - Mila 23".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Galați, în calitate de partener împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc la organizarea evenimentului „Caravana Filmelor TIFF”, perioada 23-25 august 2017, în Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați în cadrul proiectului „ȘANSA de a merge la ȘCOALĂ împreună!”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați în cadrul proiectului „ȘCOALA, mediu activ pentru toți!”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați UTR 10, str. Științei nr. 142”.

1              f          f

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. POPA CĂTĂLIN:

Dl. Președinte, la acest punct nu particip la vot. Să se menționeze în procesul-verbal. Mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Vă rog să consemnați în procesul-verbal.

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului „STEATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Nobilis Visio” SRL-D pentru Societatea „Butan Grup” SRL”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „TOTALTRANS NCM” SRL pentru Societatea „Unicom Oil Terminal” SRL”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Galați și a formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Galați și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU: 9

Legat de „Caietul de Sarcini”, la Anexa 2, ar fi câteva lucruri de spus. Cred că sunt lucruri legate de tehnoredactare, pentru că nu știu de un consum maxim de 203 W la un element, la pagina 28.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

K                 7

Îl voi ruga pe dl. director Jalbă să vă răspundă, dar aș dori, ca pe viitor, problemele de fond să fie menționate și în avizul comisiei, pentru ca Aparatul de specialitate să o formuleze în timp util. E recomandarea mea.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Cerem foarte multe prin „Caietul de sarcini” societății care va prelua iluminatul public din Galați: întreținerea iluminatului public și totuși nu-i cerem bonitatea, adică existența cifrei de afaceri corespunzătoare cerințelor noastre, pentru că, bănuiesc, că firma ar trebui să aibă toate elementele respective și, totodată, să poată să aibă un fond de rulaj pentru a putea întreține iluminatul.

DL. JALBĂ LAURENȚIU-DIRECTOR D.G.S.C.U.P.:

9

Bună ziua. Despre problema de la pagina 28 am discutat cu domnul consilier. Da probabil este o eroare. S-au inversat cifrele.

În privința cifrei de afaceri, aceste elemente se introduc în fișa de achiziție pe care o întocmesc colegii de la Departamentul de achiziții. „Caietul de Sarcini” este tehnic. Cifra de afaceri, alte condiții se stabilesc de către Departamentul de achiziții când se publică în SEAP.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Ca să poți să te califici, e o fișă care trebuie realizată.

Vă propun un experiment. Stabiliți de comun acord pragul minimal de bun simț ca o viitoare societate, care se va ocupa de iluminatul din Galați să aibă cifra minimală pe care dvs. credeți. Din experiența ultimei perioade în care încercăm să scoatem Caietele de sarcini, ANAP - ul ni le întoarce ca fiind restrictive și o să eliminăm, de ~                                                                                                                                            5                                                ~

obicei, tot ce consideră dumnealor că ar putea fi restrictiv pentru a ajunge la un preț cât mai bun. Facem încercarea aceasta de comun acord dacă vreți să intrăm în „parteneriat”, dvs. fixați o sumă minimă ca și cifră de afaceri și vedem exact ce iese.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Mă gândeam că poate sunt și alte municipii care au același sistem de delegare

către o firmă și poate, comparativ, am putea să luăm firmele respective ce cifre de

afaceri au și reușesc să facă acest serviciu.

5                 5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Vă înțeleg ce spuneți. Întru în acest „parteneriat”, dacă doriți să participați activ la întocmirea fișei de achiziții prin introducerea cifrei de afaceri.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                              7                                                                                                     Z\

Așadar nu sunt modificări decât de tehnoredactare. În aceste condiții, supun la vot acest proiect de hotărâre cu modificările de tehnoredactare.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Galați nr. 112124/01.10.2010”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de gestiune a activității de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Galați și a Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de delegare a serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a parcărilor de reședință și a Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluții optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a parcărilor rezidențiale din Municipiul Galați și a activității de ridicare a vehiculelor”.

>                                            -L                          >     >                                >

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Aș avea o referire la Anexa aferentă acestui proiect de hotărâre, respectiv la

Studiul de Oportunitate, la punctul 2, aliniat a.1. Avem aici un paragraf în care nu

includem, sau presupun că ar trebui modificat, și posibilitatea achitării parcării prin

SMS. Și aș dori să-l citez:

5           5

„Tichetul de utilizare a parcărilor rezidențiale poate face dovada plății tarifului de parcare numai în cazul în care este expus în mod vizibil pe bordul vehiculului.”

Cu plata prin SMS nu mai avem posibilitatea să afișăm în bordul autoturismului și cred că acest studiu ar trebui adaptat noilor posibilități de a achita această taxă.

DL. JALBĂ LAURENȚIU-DIRECTOR D.G.S.C.U.P.:

Acest material de referă la parcările de reședință. Aceste parcări de reședință vor fi atribuite, în urma unei proceduri care a fost deja votată de către Consiliul Local și se va încheia un contract. Beneficiarul își va achita locul de parcare la casieria Primăriei. Sunt trei tipuri de parcări. Parcările cu plată care funcționează și au sistem SMS, acestea sunt parcările rezidențiale. Achită o dată pe an.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Iar acolo au modificat Anexa la HCL prin care să stipulăm că venim cu această plată prin SMS și nu mai e necesar?

DL. JALBĂ LAURENȚIU-DIRECTOR D.G.S.C.U.P.:

9

Era prevăzută. Oricum noi luăm toate Regulamentele pe toate activitățile, pentru că ele trebuie actualizate și adaptate. Aici este o activitate nouă, în schimb.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Mai sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Înțeleg, din Raportul de specialitate, că este necesară modificarea HCL 292 din 31 mai 2017, cu defalcarea sumei de 100.000.000 pe fiecare obiectiv de investiții de interes public. Defalcarea nu este nicăieri. Dacă poate cineva să ne prezinte această defalcare?

D-na. BUDĂU LAVINIA - ȘEF SERVICIU- SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL:

Hotărârea de Consiliu 292 aprobată de dvs. în 31 mai 2017, avea o Anexă care cuprindea mai multe obiective de investiții pe care dorim să le realizăm și prin contractarea acestui împrumut de 100.000.000 aprobat, dar suma nu era defalcată concret pe fiecare lucrare în parte. Erau trecuți doar indicatorii rezultați din Studiile de Fezabilitate aprobate prin Hotărârile Consiliului Local. Deoarece niciunul dintre aceste obiective de investiții nu este licitat, am încercat să nu defalcăm creditul de la început, deoarece era posibil ca aceste obiective să aibă o sumă mai mică decât Studiile de Fezabilitate aprobate inițial. Am depus documentația la Comisia de autorizare a împrumuturilor locale. Este în analiză. Urmează, în termenul cel mai scurt, să ni se dea un punct de vedere. Așteptăm un răspuns favorabil, dar ne-au solicitat pentru a fi cât mai transparenți să defalcăm creditul pe care dorim să-l contractăm, pe fiecare contract în parte.

Sumele sunt defalcate astfel:

- centralele termice pentru unitățile de învățământ, Studiul de Fezabilitate are o sumă de 20.478.000 lei. Dorim, din împrumut, să plătim 18.000.000 lei.

- pentru construire parcare supraetajată (zona „Mazepa I), Studiul de Fezabilitate are suma aproximată este de 12.000.000 de lei. Dorim, din împrumut, să finanțăm 10.000.000 de lei.

- la resistematizare strada Brăilei între b-dul. „Dunărea” și intrarea în municipiul Galați, Studiul de Fezabilitate are valoare de 37.000.000. Din împrumut dorim să plătim 10.000.000 de lei.

- amenajare parcare și parc „Țiglina II” (zona bloc „E6”), Studiul aproximat este de 4.200.000 de lei. Dorim să finanțăm 3.000.000 lei.

5

- reabilitare infrastructură transport inclusiv viaduct zona est-vest, Studiul are o valoare mare de 145.101.000 lei. Lucrarea este de anvergură. Pentru a utiliza creditul, am prognozat doar 10.000.000 de lei, ca să putem utiliza cât mai repede creditul, de care beneficiem.

- modernizare parc „Eminescu”, Studiul de fezabilitate este 5.700.000 lei. Din credit am trecut 4.000.000 lei, în ideea că poate la licitație va ieși o valoare mai mică.

- amenajare și extindere „Talcioc”, Studiul are o valoare de 7.200.000 de lei. Din credit am prognozat doar 5.000.000 lei.

- târg auto,valoarea Studiului este de 6.743.000 de lei. Din credit dorim să finanțăm 5.000.000 lei.

5

- Diferența este pentru achiziția de autobuze. Studiul de Fezabilitate are o valoare de 41.719.000 lei. Diferența de credit de 25.000.000 lei am prognozat-o pentru achiziția de autobuze.

5

Am încercat să alocăm mai întâi pentru obiectivele de investiții prioritare. Acesta a fost singurul criteriul.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Poate am numărat greșit. Dar sunt 90 de milioane. La autobuze sunt 35, dar nu contează.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Voi ruga secretariatul să multiplice materialul să-l prezinte consilierilor.

În aceste condiții, supun votului dvs., proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de credit între Municipiul Galați și CEC Bank SA”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Aș avea o întrebare să adresez Aparatului de specialitate, dar mi s-a răspuns anterior. Să înțeleg că nu avem un aviz din partea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Nu am văzut nicio Anexă cu modul de calcul al gradului de îndatorare a municipalității, pentru a contracta un nou credit și, în condițiile acestea, cred că ar trebui puțin amânat acest proiect de hotărâre, deoarece nu avem toată documentele necesare, din punct de vedere legal, pentru a demara această procedură.

D-na. BUDĂU LAVINIA - ȘEF SERVICIU- SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL:

Procedura de contractare a unui împrumut, etapele, conform legii, sunt:aprobarea de principiu al contractării unui împrumut în Consiliul Local, acea Hotărâre 292, pe care acum am completat-o. Conform legii achizițiilor publice, nu mai este necesară, dar pentru transparență, noi ne-am făcut o procedură internă de lucru privind contractarea unui credit și am organizat o licitație deschisă privind achiziția acestui împrumut. Acesta era următorul pas. După ce avem un proiect de contract, în urma licitației și alegerea unității de credit câștigătoare, prezentăm acest proiect de contract în Consiliul Local și, totodată, depunem documentația privind autorizarea împrumutului la Comisia de autorizare a împrumuturilor. Deja, noi am prezentat toată documentația la Comisia de autorizare a împrumutului. Ei așteaptă această Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea contractului de credit, urmând să primim autorizarea împrumutului, efectiv, și plafonul aferent anului acesta, în cazul în care suntem norocoși, și beneficiem de plafon, la momentul acesta.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

A doua întrebare era care este gradul de îndatorare al municipalității în acest moment?

D-na. BUDĂU LAVINIA - ȘEF SERVICIU- SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL:

Gradul de îndatorare este de 20%, în acest moment cu noul credit pe care îl contractăm. Este postat pe site-ul instituției. Este obligatoriu să fie pe site. Îl pot prezenta oricând. Este obligatoriu să respectăm gradul de îndatorare. De la Proiectul de hotărâre prin care am inițiat creditarea uni credit, deja am luat în calcul respectarea gradului de îndatorare.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Cu cât s-a majorat gradul de îndatorare prin accesarea acestui nou împrumut?

D-na. BUDĂU LAVINIA - ȘEF SERVICIU- SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL:

În anul curent, nu s-a majorat absolut deloc, deoarece rambursările vor fi...

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Dar pentru perioada următoare, pentru că, în momentul în care calculăm gradul de îndatorare, știm că îl calculăm pentru viitor. Care va fi punctul culminant al gradului de îndatorare și care va fi acela?

D-na. BUDĂU LAVINIA - ȘEF SERVICIU- SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL:

Nu am documentul. Mă voi documenta. Pot să vă zic doar că valoarea creditului pe care în contractăm acum, adică dobânda și comisionul aferent, e de 8.048.000 de lei. E cel mai avantajos credit pe care l-am obținut la momentul acesta. Avem o marjă de 0,56%. Este cea mai mică din țară.

~                                                                                   5

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Aș dori ca aceste întrebări să le formulați în comisiile de specialitate.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Documentația ar fi trebuit actualizată. Acest mod de calcul al gradului de îndatorare ar fi trebuit să fie atașat. Vă mulțumesc.

5                                    5

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?               - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de credite interne al Municipiului Galați pe anul 2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2017-trimestrul II”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind rectificarea documentației de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ȘI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI”.

> >

Dacă sunt comentarii?

D-na. BADIU NICOLETA:

Am o întrebare pentru Direcția de Urbanism. În primul rând, vreau să știu dacă mai suntem în termenul acela de 2 ani în care elaboratorul își asumă răspunderea pentru calitatea serviciilor prestate și va asigura consultanță.

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

9

Termenul de 2 ani, prevăzut în hotărârea anterioară era data limită la care noi puteam să solicităm aceste rectificări. Noi le-am solicitat în termen de doi ani.

D-na. BADIU NICOLETA:

Și se vor face în acest termen?

5

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

9

S-au făcut. Acum prezentăm și supunem aprobării deja rectificările realizate.

D-na. BADIU NICOLETA:

Aceste modificări sunt făcute în PUG?

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

9

Sunt făcute în Planul General și Planul Urbanistic Zonal.

5

D-na. BADIU NICOLETA:

La punctul 1 din „Raportul de Specialitate” aici unde scrie că s-a înlocuit enunțul „în zonele cu interdicție temporară de construcție ca urmare a existenței unui potențial risc natural, autorizarea construcțiilor se va realiza ca urmare a elaborării unor PUZ -uri și” a fost înlocuit cu „sau studii geotehnice detaliate”.

Prin PUZ se aduc și studii geo nedetaliate. Considerați că e oportun să înlocuim cu „sau”?

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

Riscul natural generat de alunecări de teren, de tasări inegale nu poate fi corectat prin PUZ, ci prin studiul geotehnic.

D-na. BADIU NICOLETA:

Nu cred că trebuie scris „sau”. Pentru că „sau” înseamnă că poți să aduci PUZ fără Studiu geo detaliat și să construiești.

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

9

Pentru zona marcată prin PUG cu astfel de cerință, noi avem deja în elaborare Planul Urbanistic Zonal. Așadar un PUZ va exista, urmând, ca în vederea autorizării, să 5                                                           7                      7                                                                 7

se facă studii geotehnice detaliate.

D-na. BADIU NICOLETA:

Eu aș avea un amendament să rămână scris „și”.

5                                                                                                   ~~ 5

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

9

Asta ar însemna ca pentru autorizarea unei anexe gospodărești să cerem PUZ.

D-na. BADIU NICOLETA:

Dacă e în zonă cu risc, da.

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

9

Dar PUZ - ul nu ajută. Noi avem deja în elaborare. Vom avea noi reglementări...

D-na. BADIU NICOLETA:

Cum credeți. Eu întreb și propun acestea în urma discuțiilor.

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

9

În regulă. Noi am considerat, că un studiu geotehnic detaliat susține măsurile pentru construcții.

D-na. BADIU NICOLETA:

Tocmai. Deci poate fi înlocuit studiul geo detaliat cu PUZ? Asta scrie „PUZ sau”.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Vă mulțumesc. Totuși nu pot să nu remarc d-na. consilier, sunteți în Comisia de urbanism. V-ați dat avizul.

5

D-na. BADIU NICOLETA:

Da, dl. Președinte, nu am avut timp să mă documentez. Îmi cer scuze.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

K                 7

Întreb inițiatorul dacă e de acord cu modificarea articolului.

5

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

9

Înțeleg că doriți să renunțăm la PUZ. Să rămânem doar cu studiul geotehnic.

D-na. BADIU NICOLETA:

Să renunțăm la „sau”, să rămână „și”. Să rămână PUZ și studiul geo pentru zonele cu risc.

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

9

Noi am încercat să eliminăm aceste solicitări.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Cred că aici e o întrebare foarte bună adresată de dl. Viceprimar. Vă rog dl. Viceprimar.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

D-nă., vreau să vă întreb un singur lucru. Amendamentul dvs. simplifică documentația sau o complică? Dacă o complică, vă spun că eu sunt sătul de câți petenți avem în fiecare zi la Primărie pe aceste probleme. Stau agățați în PUZ - uri, în studii geo. Răspundeți, dacă simplifică sau complică?

D-na. BADIU NICOLETA:

Cred că elimină riscurile.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Elimină riscurile?

D-na. BADIU NICOLETA:

Da. Fiind zone cu risc.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Atunci eu propun să menținem proiectul așa cum a fost întocmit.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                                   9                                   z\

D-na. Arhitect -Șef, sunteți elaboratoarea. Îmi asum punctul dvs. de vedere. Propunerea d-nei. consilier de a scoate din acea propoziție acel enunț „sau”. Vreau un punct de vedere cât se poate de pertinent. Ajută sau nu ajută? E într-adevăr un punct de vedere care să stea în picioare?

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

Menținerea acestei prevederi, cerința de elaborare PUZ și studiu geotehnic detaliat, va conduce la solicitarea de documentații de urbanism la orice autorizare pe zona respectivă. Vorbim de taluzul spre Filești. Noi avem deja în elaborare Planul Urbanistic. Primăria îl face. Avem și studii geotehnice. Noi am vrut să eliminăm această cerință de PUZ. Am încercat să simplificăm, să rămânem doar cu studiu geotehnic detaliat care recomandă condiții de fundare și de protecție a clădirilor.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Eu înțeleg că Primăria, într-o lună, două, trei, va avea acest studiu. Va fi un studiu general care va veni în completarea documentației tuturor solicitanților de pe zona respectivă. E un studiu pe care Primăria îl face în ajutorul lor, pentru a nu mai fi cerut fiecărui solicitant în parte.

D-na. BADIU NICOLETA:

Atunci considerăm că putem să votăm atunci și scoaterea lui „și”. Când va fi PUZ - ul gata. Acum, pentru o perioadă, se pot întâmpla lucruri.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Acum întreb, cu riscurile de a prelungi mai mult sau mai puțin ședința, spuneți-mi care este pericolul iminent la care suntem supuși în momentul de față?

D-na. BADIU NICOLETA:

Sunt zone de risc. Este „PUZ sau studiu geo”. În general în zonele cu risc, trebuie studiu geo detaliat. PUZ - ul nu conține studiu geo detaliat. Și atunci, dacă e o zonă cu risc se cere doar PUZ, se construiește acolo cu un anumit risc.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

PUZ - ul trece oricum prin mâinile dvs.

D-na. BADIU NICOLETA:

Da, dar nu suntem de specialitate. Comisia de Urbanism nu e de specialitate.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

D-na. Arhitect în cât timp va fi elaborat acest PUZ pe care îl facem noi?

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

9

Suntem în etapa de avizare. În câteva luni. Suntem în etapa finală. După avizare, urmează aprobarea.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Următoarea întrebare este: Aveți la cunoștință existența unor solicitări pe zona respectivă, în momentul de față, care ar putea justifica temerea doamnei consilier? În perioada de două, trei luni, până când va apărea studiul să se edifice vreun zgârâie-nori în zona respectivă și să pună în pericol?

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

Avem două solicitări care sunt în fază de PUZ, la rândul lor.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

În faza de PUZ li se poate solicita studiu geo?

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

9

Sigur. Obligatoriu. Studiu geotehnic detaliat.

D-na. BADIU NICOLETA:

Dacă rămâne „și”.

~~ 5

D-na. VOICILĂ TEODORA - ARHITECT ȘEF:

9

Ca să nu mai existe nici un fel de confuzie,eu aș propune să renunțăm la PUZ. Să rămână „se va realiza ca urmare a elaborării unor studii geotehnice detaliate”. Și eliminăm PUZ - ul cu totul.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Eu cred că ar trebui să rămână formularea așa cum este ea, dintr-un motiv foarte 5                                         ~

simplu. În câteva luni,vom avea PUZ - ul. Atunci, categoric, nu se va mai cere PUZ -ul. Dar se va cere studiu geo, pentru că este „sau”. Ca la grădiniță.

Pe de altă parte, nici nu poți acum să scoți PUZ în contextul în care nu avem un PUZ făcut acolo și iar este cumva la limita normalității să-i cerem numai studiu geo nefiind reglementată din punct de vedere urbanistic. Cred că formularea „PUZ sau/și studiu geo” este oportună în momentul de față.

Pe de altă parte comisia 2, eu știu că e comisie de specialitate.

D-na. BADIU NICOLETA:

Formată din specialiști? Dvs. sunteți specialist în comisia din care faceți parte?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Ați afirmat că nu este de specialitate comisia doi. Este.

D-na. BADIU NICOLETA:

Este comisie de specialitate, dar nu e formată din specialiști.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

E vina partidelor că nu au pus acolo oameni de specialitate.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Terminăm discuțiile colaterale.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Se va vota cum a fost emisă în primă fază. În aceste condiții, supun votului dvs. proiectul de hotărâre în forma în care a fost prezentat.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-22 voturi

- 2 voturi (d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia)

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 2 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind rectificarea documentației de urbanism „PLAN URBZANISTIC ZONAL ZONE PROTEJATE CONSTRUITE ALE MUNICIPIULUI GALAȚI”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 6 mp din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul privat al Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?               - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 182 din 27.04.2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați, a imobilului situat în str. Științei nr. 26”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfântul Ioan” Galați a unor imobile proprietate a Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

D-na. Iurescu Oana Claudia nu participă la vot.

Cine este pentru?

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Am o rugăminte referitor la aceste proiecte de hotărâre, ca Aparatul de Specialitate să analizeze solicitările și de la celelalte instituii subordonate Consiliului Local, pentru că există. Celelalte două spitale, unitățile de învățământ și așa mai departe.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați a unor imobile proprietate a Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind prelungirea folosinței gratuite a imobilului situat în Galați, str. Basarabiei nr. 24 pe o durată de 5 ani, pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Galați”,

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, către Asociația Uniunea Artiștilor Plastici Galați, a spațiului situat în str. Domnească nr. 19, bl. C-parter”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a suplimentării cotizației pe anul 2017, pentru Fundația „Sportul Gălățean”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

De câte ori am suplimentat în anul 2017 prin proiecte de hotărâri cotizația acestei fundații, care a fost cuantumul suplimentar total și care a fost necesitatea, deoarece și țin minte că acum o lună sau două, am mai suplimentat cotizația către Fundația „Sportul Gălățean”, tocmai din aceeași prismă în urma faptului că am preluat „Siderurgistul” și atunci am avut o intervenție. Aștept un răspuns.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                                   9                                                                                                                           /\

D-na. Vreme, tot ceea ce ați întrebat dvs., găsiți în „Expunerea de Motive”. În principiu acestea sunt discuții pe care de obicei, și ar fi normal, să le aveți în cadrul comisiei. Dacă vreți să prelungim ședința și să facem deliciul audienței, putem să o

facem. Dar sunt aspecte pe care cred că le știți deja.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Da, sunt aspecte pe care le cunoaștem cu toții, dar ar trebui și să subliniem faptul că este pentru a doua oară când suplimentăm pentru același lucru cotizația Fundației. Am înțeles în mod eronat?

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu este același lucru. E vorba de faptul că am preluat de la momentul în care

anul acesta s-a făcut acea suplimentare, aceasta survine în urma preluării bazei

„Siderurgistul”.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Iar acum două luni sau când am suplimentat, pentru ce am suplimentat?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Pentru femeile de serviciu, aud.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

M-ați ignorat. Dl. Budescu a dorit să-mi răspundă, iar dvs....

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Dar a răspuns. D-na. Vreme, vă rog să vă formulați întrebările într-o singură interpelare.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Deși nu am vrut să prelungesc ședința, mă forțați să spun ceva care nu e plăcut pentru dvs. Ați invitat șefii de compartimente la Comisia de specialitate, dânșii au făcut coadă la ușa dvs., iar dvs. nu ați venit.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Dl. Viceprimar, dați-mi voie să vă spun că am fost telefonată și am spus că sunt în concediu.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Atunci, vă rog frumos să adresați acele întrebări, cum va recomandat și

dl. Primar. Avem patru ședințe pe comisii de specialitate. Aveți timp suficient să vă lămuriți. V-ați „abținut” când s-a votat proiectul cu suplimentarea cotizației și acum mă întrebați ce s-a votat atunci? E penibil. Haideți, să depășim momentele acestea. Vă rog frumos din colegialitate.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?               - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea Societății „APĂ CANAL” SA”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea SDEE ELECTRICA MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru unele terenuri în suprafață totală de 213,44 mp, proprietate publică a Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului Muzical „Nae Leonard” pentru perioada 2012-2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare pentru Poliția Locala Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Șerban Alexandru Gabriel a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 8/19.07.2012 privind aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuință socială, criteriile de prioritate și actele necesare ce vor sta la baza repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor

J                    }                                                   J                    }                         }                                 J }

proprietari”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Iacob Claudiu a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

-22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați”.

Dacă sunt comentarii?

D-na VREME DANIELA SIMONA:

O întrebare scurtă. Care este impactul asupra bugetului dacă prin modificarea grilei de salarizare cheltuiala aferentă salariilor se majorează pe anul 2017 și cu cât? Și din ce articol bugetar vom lua acești bani pentru a suplini în cazul în care s-a modificat prin majorare cheltuiala salariilor.

DL. MUNTEANU NICU:

Impactul bugetar nu se va modifica decât într-o mică măsură. Vorbim de salariile funcțiilor de demnitate care cresc, în rest, în zona Aparatului, salariile rămân la fel.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Pe alocuri chiar scad.

DL. MUNTEANU NICU: Exact. Pe buget nu va fi o presiune.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Maxim 3%.

DL. MUNTEANU NICU:

Pentru anul acesta este bugetat. Avem bugetul asigurat.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot.

Dl. Șerban Alexandru Gabriel a revenit în sala de ședință.

5                                                                                                                                                            5

D-na. Badiu Nicoleta, d-na. Costea Daniela Marcela și dl. Oancea Moise Cornel ~

nu participă la vot.

Cine este pentru?              -20 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Poliției Locale Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

O întrebare. Pentru că eu nu am avut la dispoziție această Anexă în care sunt salariile de bază pentru personalul Poliției Locale și marți și mi se prezentase la comisie că pentru aceeași funcție în Primărie era un salariu, la Poliția Locală era altul.

Dacă sunt mai mici la Poliția Locală care e motivul?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Într-adevăr, aveți dreptate. Într-adevăr, a existat o inadvertență. Pe aceleași funcții existau salarii diferite. Ieri am reglementat aspectul acesta. Le-am diminuat, pentru că erau mai mari la Poliția Locală. Le-am adus la nivelul Primăriei Municipiului Galați. În momentul de față, ambele instituții merg pe aceleași principii.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Dl. consilier, vreau să vă spun că au mai fost solicitate corelări de genul acesta în cadrul comisiilor de specialitate. Sper, ca de data aceasta, să avem și succes.

Supun la vot.

Dl. Iacob Claudiu a revenit în sala de ședință.

5               5

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 194/2014 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru unele utilaje aflate în dotarea Serviciului Public Ecosal Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 111 din 20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea „Gospodărire Urbană” SRL Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 306/2007 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de transport public local de călători de către Societatea „TRANSURB” SA Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 3647 mp, proprietatea Municipiului Galați situat în Galați, str. Traian nr. 390”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilelor 302 și 3006, din domeniu public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în vederea realizării de locuințe prin programe

ANL”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?          -17 voturi

Cine este împotrivă?      - 7 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Ciumacenco Nicușor

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 17 voturi „pentru ”, 7 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Urmează un pachet de hotărâri de consiliu cu vot secret:

 • 47.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 150/20.04.2006 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare;

 • 48.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 95 din 10.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Galați în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ preuniversitar de stat și 5                              5                                    5                     1                                                                  5

particular din Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 49.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea „Gospodărire Urbană” SRL și aprobarea mandatului acestuia/acestora;

 • 50.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea Industrial Parc SRL și aprobarea mandatului acestuia/acestora;

 • 51.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea Transurb SA și aprobarea mandatului acestuia/acestora;

 • 52.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare SA și aprobarea mandatului acestuia/acestora;

 • 53. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea Cons Management Parc de Soft SRL.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Dl. Președinte, în calitate de președinte al comisiei de numărare a votului vin cu propunerea către domnii consilieri de a completa această comisie de numărare a voturilor, deoarece, cum foarte bine știți, prin plecarea domnului Sandu Vali Viorel comisia a rămas în deficit cu 1 membru.

Vă rog, să faceți o propunere, din rândul consilierilor locali, în acest sens.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

D-na. consilier, faptul că există patru consilieri în comisia de numărare din cinci, nu împiedică funcționarea comisiei, doar că, la următoarea ședință, putem face acest lucru.

Vă rog, dl. Secretar, să luați act de completarea comisiei.

În continuare, rog să fie prezentat „Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 8136/26.07.2017 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 67/11.01.2013 și Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 67/2012/5/14.07.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 67 din 11 ianuarie 2013”.

D-na. FURTUNĂ MIRELA-DIRECTOR SP „ECOSAL” GALAȚI:

În urma controlului efectuat de Curtea de Conturi la SP „ECOSAL” s-au trasat nouă măsuri. Opt au fost duse la îndeplinire, mai rămâne una de dus la îndeplinire. Măsura, care urmează să fie îndeplinită, se referă la calcularea debitelor restante. Este vorba de o societate comercială care, între timp, a intrat în insolvență.

Mulțumesc.

5

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Proces-verbal „pentru HCL nr. 150/20.04.2006 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare ”.

Din 23 de voturi exprimate, d-na. Costea Marcela Daniela, a obținut 16 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” și 1 vot „nul”.

Din 23 de voturi exprimate, dl. Dima Giorgică, a obținut 14 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” și 1 vot „nul”.

Din 22 de voturi exprimate, dl. Bugeag Gheorghe, a obținut 15 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” și 1 vot „nul”.

Din 23 de voturi exprimate, dl. Vasile Claudiu Ionuț, a obținut 16 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” și 1 vot „nul”.

Din 23 de voturi exprimate, d-na. Cocu Desilia, a obținut 16 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” și 1 vot „nul”.

Proces-verbal „pentru modificarea Anexei la HCL nr. 95 din 10.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Galați în consiliile de administrație a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Din 22 de voturi exprimate s-au obținut 22 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

Proces-verbal „numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „Gospodărire Urbană” SRL și aprobarea mandatului acestuia/acestora.

Din 22 de voturi exprimate, dl. Vals Vergiliu Sorin, a obținut 13 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”.

Din 23 de voturi exprimate, d-na. Vrabie Tincuța, a obținut 9 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” și 3 voturi „nule”.

Proces-verbal „pentru numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Industrial Parc SRL și > > > aprobarea mandatului acestuia/acestora.

Din 23 de voturi exprimate, d-na. Costea Marcela Daniela, a obținut 16 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă”.

Din 23 de voturi exprimate, dl. Budescu Mitică, a obținut 12 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” și 1 vot „nul”.

Proces-verbal „pentru numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Transurb” SA și aprobarea mandatului acestuia/acestora”.

Din 23 de voturi exprimate, dl. Otrocol Dorin, a obținut 15 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”.

Din 23 de voturi exprimate, dl. Andrei Lucian Valeriu, a obținut 12 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” și 6 voturi „nul”.

Proces-verbal „pentru numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor > > > > Agroalimentare SA și aprobarea mandatului acestuia/acestora”.

Din 22 de voturi exprimate, d-na. Grigorescu Carmen, a obținut 14 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” și 2 voturi „nule”.

Din 22 de voturi exprimate, dl. Popa Cătălin, a obținut 12 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” și 1 vot „nul”.

Proces-verbal „pentru numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Cons Management Parc de Soft SRL”.

Din 23 de voturi exprimate, d-na. Ciupercă Silviana, a obținut 15 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 150/20.04.2006 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Iacob Claudiu, dl. Ichim Laurențiu și dl. Roman Apostol Picu au ieșit din sala de ședință.

5               5

Dl. Bugeag Gheorghe nu participă la vot.

Cine este pentru?              -20 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 95 din 10.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Galați în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dl. Popa Cătălin nu participă la vot.

Cine este pentru?              -20 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a 39

Asociațiilor la Societatea „Gospodărire Urbană” SRL și aprobarea mandatului acestuia/acestora”.

Dl. Vals Vergiliu Sorin nu participă la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-15 voturi

- 5 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Ciumacenco Nicușor

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Cu 15 voturi „pentru ”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Industrial Parc SRL și aprobarea mandatului acestuia/acestora”.

D-na. Costea Marcela Daniela nu participă la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-15 voturi

- 4 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul)

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?

9

- 1 vot (dl. Ciumacenco Nicușor)

Cu 15 voturi „pentru ”, 4 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 51 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transurb SA și aprobarea mandatului acestuia/acestora”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-17 voturi

- 4 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul)

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Cu 17 voturi „pentru ”, 4 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 52 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare SA și aprobarea mandatului acestuia/acestora”.

Dl. Popa Cătălin nu participă la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-16 voturi

- 4 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul)

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Cu 16 voturi „pentru ”, 4 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 53 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Cons Management Parc de Soft SRL”.

D-na. Ciupercă Silviana nu participă la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-16 voturi

- 4 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul)

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Cu 16 voturi „pentru ”, 4 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 54 de pe ordinea de zi:„Interpelări, intervenții, cereri”.

DL. ILIE ZANFIR:

Dl. Primar și distinși colegi, anul 2018 are evenimentul numărul 1, Aniversarea Centenarului Marii Uniri.

Haideți să ne întâlnim în lunile septembrie, octombrie să facem o gândire unitară privind acest mare eveniment al românilor, să se simtă și la Galați că există sentimentul de românism și noi să-l aniversăm așa cum se cuvine.

5                                                                         5

Spun lucrul acesta, fiindcă nu numai că evenimentul în sine își are mesajul și semnificația lui, ci pentru faptul că ne-au plăcut activitățile organizate cu prilejul „Zilei Dunării”, un început bun, și, de asemenea, am văzut programul pentru 15 august, „Ziua Marinei”. Aș dori ca să fie implicată și consultată și comisia de specialitate numărul 4 și toate instituțiile publice de cultură, fiindcă din momentele pe care le-am amintit au scăpat două chestiuni care, dacă am fi fost consultați, nu ar fi scăpat. Ca să fiu și mai concret, cu prilejul „Zilei Dunării” documentele cele mai importante se găsesc la două instituții publice de cultură și nu s-au regăsit printre organizatori. Este vorba de Muzeul de Istorie și de bibliotecă.

5

Să nu mai fie astfel de scăpări. Mulțumesc.

DL ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Aș propune dlui. Primar, pentru că dumnealui este cel care are cele mai multe inițiative, transformarea căminului de la „Mircea Eliade” în locuințe pentru profesorii tineri. Dacă știți este dezafectat și începe să se degradeze. Mai mult de atât să știți că, printr-un proiect european, cantina de la Liceul „Mircea Eliade” este funcțională, dar, pentru că nu mai există elevi la cămin, nu e nimeni care să o folosească. E păcat de dotările de acolo. E vorba de cantina și căminul de la „Mircea Eliade”. Totodată era și în programul dvs. ca să realizați locuințe pentru profesori. Dacă dvs. credeți că e o oportunitate, eu așa o consider și eu.

Tot legat de inițiative, înțeleg că a fost o discuție cu IMM-urile pentru crearea unui birou al IMM-urilor în cadrul Primăriei. Dacă considerați că e ok, cred că ar fi 5                            ~

bine.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Am un consilier personal reprezentant al IMM-urilor.

DL ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Și avem un birou al IMM-urilor?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Avem un departament special creat pentru relația cu mediul de afaceri care există, este populat. Există un consilier personal al Primarului, dl. Chivu Octavian, care este și vicepreședinte al IMM-urilor pe zona sud-est.

Prin urmare relația cu mediul de afaceri, zic eu, e una dintre cele mai deschise.

5                                                                   7                   7

DL ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Voi transmite celor care mi-au spus așa ceva.

IMM-urile mi-au mai semnalizat faptul că taxa de ecarisaj ar fi plătită de patru ori cam de aceleași persoane, adică o dată plătesc ca persoană fizică, altă dată plătesc prin asociația de locatari, încă o dată plătesc dacă au o firmă în cadrul apartamentului și încă o dată plătesc dacă au și a doua firmă tot în cadrul aceluiași apartament.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Sunt câteva aspecte. Unele de legalitate, altele doar la nivel de subiecte deja discutate și care au fost reglementate la momentul respectiv. Problema dublei impuneri prin taxa de ecarisaj asupra persoanelor fizice sau asociațiile de locatari, de anul trecut a fost reglementată. Eu știu că e un subiect pe care l-am discutat, inclusiv presa l-a dezbătut la momentul respectiv.

Apoi, trebuie să se înțeleagă că taxa de ecarisaj nu se plătește per locație, ci per persoană atât juridică cât și fizică. Dacă ai binevoit în ați face sediul societății pe un contract de comodat în propriul apartament este normal, din punctul meu de vedere, ca societatea respectivă să aibă separat contract încheiat. Asta e obligatoriu. Ai încheiat contract de salubrizare cu „Ecosal”, pentru că e singurul operator zonal, faptul că nu-și desfășoară activitatea la locația respectivă, e un aspect pe care dumnealui trebuie să-l declare Registrul Comerțului. Eu țin minte că la Registrul Comerțului bifezi sediul cu activitate sau fără activitate. Mai mult pe aceiași locație nu ai voie să ai mai mult de o societate.

DL ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Întrebările mi-au fost adresate, eu vi le adresez, pentru că nu sunt nici cu firmă sau ceva de genul acesta și nu știu exact cum stau lucrurile.

Ar mai fi de întrebat despre monumentele pe care le avem, casele pe care le avem, dacă s-ar putea un sediu pentru IMM care să se transforme în „incubator de afaceri”? Și, cu ocazia aceasta, ar putea fi atrase fonduri europene.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Așteptăm să vedem ce ne va spune Studiul de Fezabilitate pentru imobilul câștigat în instanță. Mă refer la Palatul Gheorghiu și dacă Studiul de Fezabilitate ne va arăta că, într-adevăr, pe fonduri europene se poate face un astfel de „incubator de afaceri” și să i se dea o destinație foarte bună, fiind în centrul orașului, cu mare drag vom intra într-o astfel de construcție, fără probleme.

Revenind la solicitarea de a intra în folosința unei astfel de case de patrimoniu, vreau să vă spun că, în centrul orașului, Primăria Municipiului nu prea mai are 43

proprietăți. Ele au fost retrocedate. Sper să nu greșesc, dat pe tot aliniamentul străzii Domnească cred că Primăria nu are mai mult de cinci construcții în proprietate, poate acum cu Palatul Gheorghiu să fie șase. Pe de o parte ele sunt ocupate, sunt cu contractele la zi, pentru că altfel ar fi fost evacuați. E greu, în momentul de față, să dai pe cineva afară doar pentru că vrem noi să facem altceva. Se va putea în viitor. Vom analiza, dar cred că oportun ar fi să găsim un rol „Palatului Gheorghiu” și pentru a beneficia de fonduri europene, cred că s-ar putea preta unei astfel de inițiative.

DL ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Vă mulțumesc. Întrebările mi-au fost adresate de cei care fac parte din astfel de instituții. Eu aș putea să obțin o promisiune din partea dvs. pentru transformarea căminului.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Apropos, ați votat în ședința de astăzi intenția noastră de preluare a două terenuri aflate în proprietatea Ministerului Apărării, terenuri care vor fi folosite astfel: cel de pe „Coșbuc”, in suprafață de 10.000-11.000 mp au fost transferați către Ministerul Justiției care, în viitor, va construi noul Tribunal. Tribunalul actual va rămâne doar ca și Curte ~                          ~                                                                                                                                                                                                 5

de Apel, iar, în spate, pe cei 11.000 mp pe care îi vizăm, sperăm să ridicăm 40 de apartamente pentru profesori, în acordul pe care îl avem deja semnat cu Inspectoratul Școlar și încă 40 de apartamente pentru medici în acordul pe care îl avem semnat cu DSV - ul.

DL ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Dacă îmi dați voie, să știți că acolo au mai locuit profesori. Cu o investiție mai mică și într-un termen mult mai scurt ați putea face lucrurile acestea la căminul respectiv.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

E vorba de probleme care, într-adevăr, sunt la limita logicii și anume că pentru orice spațiu care a fost atribuit în folosința unei instituții de învățământ, orice ai face decât sală de curs e schimbare de destinație, înseamnă acordul ministerelor. E o 5      ~

procedură, nu imposibilă, dar mai anevoioasă și de lungă durată. Dar nu imposibilă.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Eu aș avea o întrebare strict personală. Ce se mai întâmplă cu Situl arheologic de la Tirighina? Știu că am făcut niște eforturi.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

În perioada absenței dvs., lucruri frumoase s-au întâmplat. Studiul arheologic a luat sfârșit. S-au găsit relicve, artefacte care să ne pună din nou pe harta intereselor ministerului. „Off the record” se pare că avem avizul ministerului, ceea ce înseamnă că e un proiect eligibil, sau a devenit eligibil. În momentul în care vom primi oficial înștiințarea ministerului, proiectul la care lucrăm cu toții, se pare că va deveni eligibil pentru fonduri europene.

Pe de altă parte, săptămâna aceasta am semnat pentru sumele aferente pentru începerea a două alte șantiere arheologice la Galați, tocmai pentru a putea, din nou, să punem și aceste două puncte și să le exploatăm și să le explorăm așa cum trebuie. E vorba de „Cavoul roman”, acolo unde au fost alocate 150.000 de lei pentru lucrări arheologice în colaborare cu Muzeul de Istorie și „Poarta turcească” care beneficiază de 133.000 de lei pentru lucrări de arheologie pentru ca tot situl și toată zona rămasă liberă să poată fi explorată și pusă în valoare.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Vă mulțumesc, dl. Primar. Chiar dacă am fost plecat, asta nu înseamnă că nu am urmărit evoluția evenimentelor din oraș prin internet. Știam de artefactele arheologice de acolo. Rămăsese ideea de acceptare a ministerului.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Se pare că am trecut.

D-na. BADIU NICOLETA:

Vreau să fac câteva precizări în legătură cu amendamentul meu care nu a trecut. Solicitarea pe care am făcut-o era dorită și de specialiști în domeniu, de arhitecți și urbaniști din Municipiul Galați.

D-na. Arhitect-șef fusese de acord cu una din cerințe. În urma solicitării dlui. 5                                                                                                                                           5

Ciumacenco, nu știu în ce calitate, a rămas în forma inițială. Vorbim de solicitarea >5          ~             5

profesioniștilor vizavi de solicitarea domnului consilier, care nu este specialist sau arhitect. Aceeași specialiști mi-au cerut să vă rog, la rândul meu, să fiți foarte atenți la următoarele autorizații de construire care se vor acorda de către Primărie, referitoare la 5                                                                                                                                                          ~

zonele de risc ținând cont că în Galați sunt astfel de construcții făcute în anii anteriori 5                                                                          5                                                                                  5

care prezintă un risc major. Și datorită acestui șist care s-a lăsat acolo există riscul să mai fie emise astfel de autorizații de construire.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Vom ține cont de acestea, dacă, într-adevăr, sunt atât de periculoase pe cât sunt prezentate...

D-na. BADIU NICOLETA:

Sunt. Galațiul se află pe un teren periculos. Și construcțiile de o anumită înălțime chiar prezintă riscuri in anumite zone. Și știm că sunt niște cereri pentru astfel de construcții.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu știu dacă în zona Filești...

D-na. BADIU NICOLETA:

Dar nu vorbesc de Filești. Nu era vorba de zona Filești.

5                                                                                                 5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Voi ține cont de atenționarea dvs. Vă promit că vom ține cont de cereri.

DL. VALS VERGILIU:

Dl. Primar, ca o continuare a ideii distinsului meu coleg, dl. Ilie Zanfir, am rugămintea la dvs. ca, în pregătirea Centenarului Marii Uniri, să reabilităm Monumentul Regiment 11 Siret și a zonei adiacente. Cred că este un monument care nu este pus în valoare, care este într-o stare deplorabilă și cred că merită mai mult. A fost componenta Armatei Române. Mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, declar închisă ședința de astăzi. Mulțumesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eugen GĂVAN

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT

1

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați UTR 13 zona Rizer cuprinsă între străzile Rizer, Stelei, Războieni și Anul Revoluției 1848;

~                  ~                                  5                                          5                        ~

2

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Galați pentru organizarea Programului „Școală după școală” în cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați;

3

Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea Societății Gospodărire Urbană SRL în administrarea Consiliului Local Galați a unui teren cu suprafața de 15218,75 mp situat în zona sud a Talciocului;

4

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația „Ivan Patzaichin - Mila 23”;

5

Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Galați, în calitate de

6

partener împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc la

7

organizarea evenimentului „Caravana Filmelor TIFF”, perioada 23-25 august 2017, în Municipiul Galați;