Proces verbal din 26.01.2017

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 26/01/2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 26 IANUARIE 2017

9

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform

5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 159/20.01.2017.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 21.01.2017.

Ședința Consiliului Local din data de 26.01.2017 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Șerban Alexandru Gabriel.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 26.01.2017

9               9

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 1/27.06.2016 privind constituirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile locale din data de 05.06.2016;

 • 3. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local înscris pe listele de candidați ai Partidului Național Liberal pentru alegerile din data de 05.06.2016;

 • 4. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local înscris pe listele de candidați ai Uniunii Naționale pentru Progresul României pentru alegerile din data de 05.06.2016;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4 Traian Nord, Aleea Platanilor, nr. 49;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Tecuci, nr. 244;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați, pe anul 2017;

 • 8. Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului "Dezvoltarea regională și a transportului în zona Dunăre-Marea Neagră către o regiune multiport de acces transnațională" - DBS Gateway și aprobarea cheltuielilor necesare realizării acestuia;

 • 9. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați pentru anul școlar 2017-2018;

 • 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, precum și scoaterea lor din funcțiune în vederea casării;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Brăhășești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galați";

 • 12. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru atribuirea denumirii "Dumbrava minunată" unui complex de servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați;

 • 13. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • 14. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică;

 • 15. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL

„RESTRUCTURARE URBANĂ ȚIGLINA II. Fundamentarea condițiilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică”;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință din Municipiul Galați;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Poliția Locală Galați;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice "Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați;

 • 19. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 258 din 28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 20. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către “Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați” a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;

 • 22. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 124,00 mp din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce se vor executa de persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pe anul 2017'';

 • 24. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2017 de către societatea CALORGAL S.A. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați;

 • 25. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2017 de către societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați;

 • 26. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2017 de către societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței lunare ce trebuie plătită în anul 2017 pentru prestarea serviciului de transport public local de călători în municipiul Galați, de către Societatea Transurb S.A. Galați;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat și a prețului local al energiei termice facturată populației;

 • 29. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Zimbrului, nr. 28;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Aurel Manolache, nr.20;

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Realizarea unei surse de producere și distribuție a energiei termice pentru cartierul Micro 19”;

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Galați;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Ecosal Galați;

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/2008 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați;

 • 37. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social și modificarea actului constitutiv al Societății Industrial Parc S.R.L. Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați a unui teren în suprafață de 16,8 ha;

 • 39. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 95/10.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Galați în consiliile de administrație a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați;

 • 40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Galați în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Galați;

 • 41. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L nr. 33/31.01.2013 privind implementarea guvernanței corporative la societățile la care Municipiul Galați este acționar unic și la Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Galați", cu modificările și completările ulterioare;

 • > Scrisoarea Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 2334/21.12.2016;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 15459/31.10.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13/20.03.2014, Decizia nr. 13/2014/4/18.11.2016, Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 15461/31.10.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a recomandărilor din Scrisoarea nr. 2/22.03.2016 și Decizia nr. 2/2016-AP/1/18.11.2016-cu referire la activitatea Societății „Transurb” SA;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 112346/08.11.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 59/28.07.2014 și Decizia nr. 59/2014/4/18.12.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 59 din 28 iulie 2014-cu referire la Municipiul Galați;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 24815/09.12.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 17/20.05.2013 și Decizia nr. 17/2013/4/27.12.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 17 din 20 mai 2013 -cu referire la activitatea Societății „Administrația Piețelor

9     ~~                               9                9

Agroalimentare” SA;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 48/06.01.2017, Raportul nr. 42626/09.12.2016 și Decizia nr. 109/2014/3/06.01.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 109 din 10 ianuarie 2014 -cu referire la activitatea Societății „Apă Canal” SA.

 • 42. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 43. Diverse.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Bine v-am găsit la prima ședință ordinară a Consiliului Local de azi, 26 ianuarie 2017. Salutăm prezența în sală a dlui. Prefect Gabriel Panaitescu.

Dl. Petrea Ionel s-a înscris pentru o intervenție. Aveți cuvântul.

DL. PETREA IONEL:

Bună ziua. Stimate dl. Prefect, stimate dl. Primar, doamnelor și domnilor

~                                                              ~                                         5

consilieri, vă rog să-mi permiteți ca, în treizeci de secunde, să transmit un mesaj cu precizarea că o fac strict în nume propriu. Nu am pe nimeni în spate, însă cred că este util să fac lucrul acesta.

Mă numesc Petrea Ionel. Sunt cadru didactic. Am 53 de ani, și, deși m-am născut

~   5   ~          5

în comuna Schela, am absolvit Facultatea de Mecanică 1988 și sunt gălățean din 1991.

Subiectul intervenției mele de astăzi privește un videoclip care circulă pe rețelele de socializare de câteva zile, e un videoclip preluat și de o televiziune națională, într-o emisiune cu audiență importantă. După părerea mea afirmațiile făcute în acest videoclip de dl. Picu Roman, Viceprimarul Municipiului Galați, videoclip pe care dumnealui nu la contestat nicio clipă, aduc atingere importantă pentru interesele gălățenilor.

Cu toată considerația vă invit, stimate doamne și stimați domni consilieri să găsiți modalitatea de a dezbate aceste afirmații, iar, după părerea mea, cred că se impune demararea procedurilor privind demisia din funcția de viceprimar a dlui. Picu Roman.

Închei rugându-vă să nu puneți interesele de partid, să nu puneți calculul privind majoritatea din Consiliul Local înaintea intereselor și onoarei gălățenilor.

Vă mulțumesc mult. O zi bună.

5

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Dau cuvântul dlui. Secretar pentru prezentarea prezenței și pentru a supune la vot procesele verbale ale ședințelor precedente.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Din totalul de 25 de consilieri în funcție, sunt prezenți 24, absentează dl. Dima Cristian.

În continuare am să vă supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din 15.12.2016.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 15.12.2016 a fost aprobat cu 24 de voturi „pentru”.

Vă supun spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din 09.01.2017. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09.01.2017 a fost aprobat cu 24 de voturi „pentru”.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Dl. Secretar, vă mulțumesc. Dau cuvântul dlui. Primar cu privire la ordinea de zi.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Bună ziua. Bine v-am regăsit. Din cele 44 de proiecte de hotărâre, vă supun atenției retragerea, pentru că au fost discuții, și am de cuviință în a retrage „Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „RESTRUCTURARE URBANĂ, ȚIGLINA II” și suplimentarea față de ceea ce a apărut în presa locală și ceea ce știați dvs. cu alte patru proiecte care au apărut pe ultima sută de metri, tocmai pentru că sunt urgente și am să le dau citire.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați și susținătorii legali ai acestora;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Medico - Social Pechea și susținătorii legali ai acestora;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora.

 • 1. „Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați și susținătorii legali ai acestora”;

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” se aprobă suplimentarea ordinii de zi a ședinței cu acest proiect de hotărâre.

 • 2. „Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Medico - Social Pechea și susținătorii legali ai acestora”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” se aprobă suplimentarea ordinii de zi a ședinței cu acest proiect de hotărâre.

 • 3. „Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” se aprobă suplimentarea ordinii de zi a ședinței cu acest proiect de hotărâre.

 • 4. „Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” se aprobă suplimentarea ordinii de zi a ședinței cu acest proiect de hotărâre.

DL. GĂVAN EUGEN:

O singură întrebare am pentru dl. Secretar. Între timp s-au semnat avizele? Ca să nu mai fie nevoie de pauză.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Sunt.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost prezentată împreună cu modificările aduse:

 • 1.    Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 1/27.06.2016 privind constituirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali declarați aleși la

5                  5

alegerile locale din data de 05.06.2016;

 • 3. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local înscris pe listele de candidați ai Partidului Național Liberal pentru alegerile din data de 05.06.2016;

 • 4. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local înscris pe listele de candidați ai Uniunii Naționale pentru Progresul României pentru alegerile din data de 05.06.2016;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4 Traian Nord, Aleea Platanilor, nr. 49;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Tecuci, nr. 244;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați, pe anul 2017;

 • 8. Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului "Dezvoltarea regională și a transportului în zona Dunăre-Marea Neagră către o regiune multiport de acces transnațională" - DBS Gateway și aprobarea cheltuielilor necesare realizării acestuia;

 • 9. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați pentru anul școlar 2017-2018;

 • 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, precum și scoaterea lor din funcțiune în vederea casării;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Brăhășești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galați";

 • 12. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru atribuirea denumirii "Dumbrava minunată" unui complex de servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați;

 • 13. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal

S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • 14. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință din Municipiul Galați;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Poliția Locală Galați;

5                                           5   ~

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice "Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați;

 • 18. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 258 din 28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 19.   Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați;

 • 20.   Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către “Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați” a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;

 • 21.   Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 124,00 mp din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

 • 22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce se vor executa de persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pe anul 2017'';

 • 23.   Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2017 de către societatea CALORGAL S.A. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați;

 • 24.   Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2017 de către societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați;

 • 25.   Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2017 de către societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați;

 • 26.   Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței lunare ce trebuie plătită în anul 2017 pentru prestarea serviciului de transport public local de călători în municipiul Galați, de către Societatea Transurb S.A. Galați;

 • 27.   Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat și a prețului local al energiei termice facturată populației;

 • 28. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Zimbrului, nr. 28;

 • 30.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Aurel Manolache, nr.20;

 • 31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Realizarea unei surse de producere și distribuție a energiei termice pentru cartierul Micro 19”;

 • 32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Galați;

5                                     5                                             5

 • 33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Ecosal Galați;

5

 • 34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

5                                                             5

 • 35.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/2008 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați;

5                                                                                                                             5

 • 36.   Proiect de hotărâre privind diminuarea capitalului social și modificarea actului constitutiv al Societății Industrial Parc S.R.L. Galați;

5                                                                                     5

 • 37.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați a unui teren în suprafață de 16,8 ha;

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de intretinere stabilita pentru beneficiarii Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati și susținătorii legali ai acestora;

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întretinere stabilită pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și susținătorii legali ai acestora;

 • 40.   Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Sfântul Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora;

 • 41.   Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilita pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora;

 • 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 95/10.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Galați în consiliile de administrație a unităților de învățământ preuniversitar de stat și

5                                                                                   5                             5                                   5                    1                                                                5

particular din Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 43.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al

Municipiului Galați în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Galați;

 • 44.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L nr. 33/31.01.2013

privind implementarea guvernanței corporative la societățile la care Municipiul Galați este acționar unic și la Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Galați", cu modificările și completările ulterioare;

 • □    Scrisoarea Camerei de Conturi a Județului Galati nr. 2334/21.12.2016;

 • □    Raportul Camerei de Conturi a Judetului Galati nr. 15459/31.10.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13/20.03.2014, Decizia nr. 13/2014/4/18.11.2016, Raportul Camerei de Conturi a Județului Galati nr. 15461/31.10.2016 privind modul de ducere la indeplinire a recomandarilor din Scrisoarea nr. 2/22.03.2016 si Decizia nr. 2/2016-AP/1/18.11.2016 - cu referire la activitatea societății Transurb S.A;

5                                              ~

 • □    Raportul Camerei de Conturi a Judetului Galati nr. 112346/08.11.2016 privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 59/28.07.2014 si Decizia nr. 59/2014/4/18.12.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 59 din 28 iulie 2014 - cu referire la Municipiul Galați;

 • □    Raportul Camerei de Conturi a Judetului Galati nr. 24815/09.12.2016 privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 17/20.05.2013 si Decizia nr. 17/2013/4/27.12.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 17 din 20 mai 2013 - cu referire la activitatea societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.;

 • □    Decizia Camerei de Conturi a Judetului Galati nr. 48/06.01.2017, Raportul nr. 42626/09.12.2016 si Decizia nr. 109/2014/3/06.01.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 109 din 10 ianuarie 2014 - cu referire la activitatea societății Apă Canal S.A;

 • 45.   Interpelări, intervenții, cereri;

 • 46.   Diverse.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține. Ordinea de zi a fost votată cu 24 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?

- 0 voturi


9

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 1/27.06.2016 privind constituirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data de 05.06.2016”.

Invităm grupul UNPR să facă o nominalizare în locul dlui. Marian Alexandru.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

Grupul UNPR îl propune pe dl. Dima Giorgică.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7 9

Vă mulțumesc.

5

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Având în vedere necesitatea validării celor două mandate, atât a consilierului din partea PNL cât și a consilierului din partea UNPR, rog comisia de validare să analizeze documentele și dosarele.

5

Vă invit să luați loc.

5

Îl rugăm pe domnul președintele al comisiei de validare să ne prezinte raportul analizei.

Domnule Bogatu aveți cuvântul.

DL. BOGATU HRISTACHE:

Mulțumesc, domnule președinte.

În urma întrunirii comisie de validare s-a încheiat următorul proces-verbal. Proces-verbal încheiat în data de 26.01. 2017 cu ocazia validării mandatului de consilier local al dlui. Ioan Paul Găvănescu în ședința ordinară a Consiliului Local Galați ca 5               5                                                                                                                             5

urmare a încetării mandatului de consilier local al dlui. George Cătălin Stângă.

Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali ai Consiliului Local al Municipiului Galați, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 3 din Legea nr.

215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, a examinat dosarul dlui. Ioan Paul Găvănescu, supleant pe lista PNL, depus la alegerile din 05.06.2016. După examinarea actelor prezentate de Secretarul Municipiului Galați, comisia a constatat că sunt întrunite condițiile legale necesare și propune validarea mandatului de consilier local al dlui. Ioan Paul Găvănescu. Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal și toți membrii comisiei au fost de acord și și-au dat semnătura.

5      5

Pentru celălalt proiect de hotărâre, s-a încheiat următorul proces-verbal.

Proces-verbal încheiat astăzi, 26.01.2017, cu ocazia validării mandatului de consilier local al dlui. Ilie Ghețu, în ședința ordinară a Consiliului Local Galați, ca 5    ~             5             5                                                                                                              5  ~

urmare a încetării mandatului de consilier local al dlui. Marius Stan.

Comisia de validare a mandatelor consilier local consilierilor locali ai Consiliului Local al Municipiului Galați, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, a examinat dosarul dlui. Ilie Ghețu, supleant pe lista Uniunii Naționale pentru Progresul României, depus la alegerile din 05.06.2016, precum și adresa nr. 10/20.12.2016 și adresa nr. 225/20.12.2016 și adresa nr. 11/19.01.2017, ale 5                                                                                      5                                                                               ~

Uniunii Naționale pentru Progresul României- Organizația Județeană Galați, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 129570/21.12.2016, nr. 130568/22.12.2016, respectiv nr. 7508/25.01.2017.

După examinarea actelor prezentate de Secretarul Municipiului Galați, comisia a constatat că sunt întrunite condițiile legale necesare și propune validarea mandatului de consilier local al dlui. Ilie Ghețu, drept pentru care prezentul proces-verbal a fost semnat de subsemnatul, dl. Găvan Eugen și dl. Dima Giorgică.

S-au făcut discuții vizavi de aceste două adrese care erau dl. Victor Malinovici și

5

dl. Ilie Ghețu și noi ne-am orientat asupra celei de-a doua adrese a dlui. Ilie Ghețu, pentru că ni s-a părut mai aproape de legalitate. Acuma depinde.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7

Domnul Atanasiu, aveți cuvântul.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Trebuie să-mi justific nesemnarea celui de-al doilea proces-verbal. Pentru validarea în Consiliul Local, au fost trimise două nume, practic cu ștampile identice, doar culoarea este diferită și cred că, în momentul de față, nu se știe exact cine este 9                           ~                                                           9    >                       5

președintele UNPR și cine desemnează pentru Consiliul Local următorul pe listă.

De aceea am propus comisiei ca validarea mandatului formațiunii UNPR să aibă loc într-o ședință viitoare până când departamentul Juridic al Primăriei ar fi făcut demersurile necesare pentru a afla cine este președintele partidului și care poate semna o astfel de decizie din partea partidului Uniunea pentru Progresul României.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Vă mulțumesc. Domnul Găvan.

DL. GĂVAN EUGEN:

Dacă e să ne justificăm votul și semnătura. Am mers pe ideea că nu poți să fii președinte de partid fiind deputat al altui partid. În una din cele două adrese și anume adresa cu ștampilă roșie, apropos de culori, nu cred că are susținere legală.

În ceea ce privește problema între cele două ștampile e treaba lor să se adreseze în instanță pentru uzurpare de calități oficiale și alte chestii de genul acesta. Dacă ar fi fost valabilă ștampila roșie, părerea mea e că s-ar fi întâmplat mult mai multe lucruri cu UNPR.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Domnule președinte, dacă îmi permiteți.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Vă mulțumesc, domnule Găvan. Dna Vreme.

9                   “

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Știm cu toții că comisia juridică, în acest caz, este o comisie de fond și, din cunoștințele pe care le dețin, nu aveți raportul comisie juridice. Nu aveți raportul de avizare a comisiei de fond.

Mai mult decât atât puteți vedea că nu avem atașat acestui proiect de hotărâre, așa cum avem pentru toate celelalte, un raport de specialitate semnat de către departamentul Juridic și Legalitate din cadrul Primăriei. Adică, pentru proiectul privind validarea unui mandat de consilier local înscris pe listele PNL avem acest raport de specialitate din partea departamentului Juridic din cadrul Primăriei, pe când atunci când facem vorbire de proiectul de hotărâre privind validarea reprezentantului de pe listele UNPR, nu mai există acest raport de specialitate. Consider și este imperios necesar, pentru că nu aveți raportul de avizare al comisie juridice, nu aveți cum să introduceți pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre și ar trebui retras.

Mai mult decât atât, vreau să vă amintesc faptul că, conform și potrivit Deciziei nr. 117/2016 a Curții Constituționale și conform OG 35/2002 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare, comisia de validare emite hotărâri cu caracter constatator, cu caracter consultativ. Comisie de fond este comisia juridică. Nu este consultativ. Fără avizul nostru, proiectul de hotărâre nu trebuie să fie pe ordinea de zi. Repet nu aveți nici raportul de specialitate de la departamentului Juridic din cadrul Primăriei. Noi ce rol mai avem dacă totul este consultativ.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

D-na Vreme, dacă îmi permiteți, doar pentru că vreau să fac un amendament la ceea ce ați spus. Ceea ce doream să vă spun este că avizul dvs. este unul „consultativ”, scrie în orice manual de administrație publică, asta și pentru că o comisie formată din trei oameni, așa cum este cea juridică, nu poate bloca prin voința proprie a celor trei oameni demararea unor proiecte. Proiectele dacă vor fi validate sau nu, se face în acest plen împreună cu ceilalți 27 de colegi ai dvs. Atât am avut să vă spun.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Vă mulțumesc, trecem mai departe. Domnul Bugeag.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Mă iertați, doar o întrebare nevinovată pentru d-na. consilier Vreme. Ce comisie de fond v-a validat pe dvs. când ați intrat în Consiliul Local? Ce comisie de fond era cea care v-a validat pe dvs.? O întrebare complet nevinovată.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Au fost dosarele depuse la Instituția Prefectului. Au fost analizate și au existat toate documentele solicitate conform legii, la dosar, valide. Și am avut un certificat privind obținerea acestui mandat din partea Autorității Electorale Permanente.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Eu cred că nu are rost să băgăm în aceste discuții această comisie de fond juridică a Consiliului Local.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Vorbim dacă poate intra pe ordinea de zi, nu vorbim de validare. D-na. consilier s-a referit la acest proiect de hotărâre dacă să intre sau nu pe ordinea de zi. Doar atât, nu era vorba de validare.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7 9

Domnul Bugeag, vă rog frumos! Domnul Găvan.

DL. GĂVAN EUGEN:

Dl. Președinte, haideți să ne înțelegem în ceea ce privește partea de atribuții pentru fiecare comisie. Comisia de fond avizează un proiect de hotărâre. Ceea ce s-a avizat la acest proiect de hotărâre este constatarea faptului că este vacant un loc liber la UNPR, și „se validează mandatul de consilier al dlui. ..Comisia juridică a semnat avizul, am înțeles că sunt două semnături. Eu știu de la dl. Secretar că sunt două semnături.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Vreau să le văd.

DL. GĂVAN EUGEN:

Domnule Secretar, vă rog să arătați avizul. Haideți, ca să terminăm. După aceea, având avizul comisiei juridice, pentru a intra acest proiect de hotărâre cu „dl. ...” în Consiliul Local a fost nevoie de avizul și constatarea comisiei de validare a calității de reprezentant al celor doi. Abia votul Consiliului Local va duce în final acest proces care va valida mandatul de consilier local.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Vă mulțumesc. Supunem la vot:„ Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local înscris pe listele de candidați ai Partidului Național Liberal pentru alegerile din data de 05.06.2016” în persoana dlui. Paul Găvănescu.

Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Găvănescu, vă felicit și vă invit să depuneți jurământul.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

„Subsemnatul, GĂVĂNESCU IOAN PAUL, consilier local, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Galați, următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7 9

Felicitări, dl. Găvănescu.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local înscris pe listele de candidați ai Uniunii Naționale pentru Progresul României pentru alegerile din data de 05.06.2016” în persoana dlui. Ilie Ghețu.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

- 15 voturi

- 0 voturi

- 10 voturi: d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Badiu Nicoleta d-na. Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Ciumacenco Nicușor

9

dl. Cordoneanu Ion dl. Găvănescu Ioan Paul dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

dl.Șerban Alexandru Gabriel

9

Cu 15 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 10 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Dl. Gețu, vă rog depuneți jurământul.

DL. GHEȚU ILIE:

9

„Subsemnatul, GHEȚU ILIE, consilier local, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Galați, următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Felicitări, dl. Ghețu. Luați loc alături de grupul UNPR. Suntem 26 de consilieri prezenți. Trecem mai departe.

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, UTR 4 Traian Nord, Aleea Platanilor nr. 49”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 3, str. Tecuci nr. 244”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați, pe anul 2017”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Din câte am citit se mărește numărul de posturi cu 10. Înțeleg că e conform legii. Nu am înțeles exact necesitatea măririi schemei. Dacă se poate, o explicație.

D-na. CHICOȘ ELENA VICTORIA-ȘEF BRUS:

9                                                                        9

Bună ziua. Planul de ocupare a funcțiilor publice este oglinda organigramei aprobată de dvs. în luna septembrie 2016, anume prevede modul în care se vor ocupa funcțiile publice vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor. De asemenea, prevede pe categorii de funcții, grade profesionale, funcții publice de conducere, de execuție câte sunt ocupate, câte sunt vacante, câți funcționari publici de execuție îndeplinesc condițiile legale de promovare în anul 2017 și care vor participa la concurs. Nu este vorba de nici un fel de modificare de mărire a schemei de personal. Este doar oglinda numărului de personal aprobat în luna septembrie 2016.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Vă mulțumim. Supun la vot.

Cine este pentru?              -26 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului „Dezvoltarea regională și a transportului în zona Dunăre - Marea Neagră către o regiune multiport de acces transnațională” - DBS Gateway și aprobarea cheltuielilor necesare realizării acestuia”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -26 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2017-2018”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, precum și scoaterea din funcțiune în vederea casării”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-25 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Brăhășești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru atribuirea denumirii ”Dumbrava minunată” unui complex de servicii

sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

>                                                                           >                                   >                          >                  -L

Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public al Municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare a Municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea „Apă Canal” SA Galați, aprobat prin HCL nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -26 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și în administrarea Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Galați în vederea închirierii f                                                                                                                 f

acestuia prin licitație publică”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -26 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință din Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. IACOB CLAUDIU:

Dl. Președinte, am dori niște informații de la dl. director Mirică în legătură cu alocarea locurilor de parcare, în legătură cu zilele de sâmbătă și duminică.

DL. GĂVAN EUGEN:

Am avut la comisia 3 un amendament în legătură cu ce se întâmplă cu locurile de parcare sâmbătă și duminică. Programul de alocare a parcării pe baza atribuirii e prevăzut de la ora 16.00 până a doua zi la ora 08.00 de luni până vineri. Să se precizeze ce se întâmplă sâmbătă și duminică, dacă rămâne în același regim. Omul poate să stea liniștit dacă pleacă la piață.

DL. MIRICĂ ADRIAN-COMPARTIMENT TRANSPORT URBAN:

Dacă ați parcurs Regulamentul, prin Dispoziție de Primar se constituie o comisie formată din 7 persoane, comisie care va analiza documentația depusă de cetățeni. Totodată, această comisie va avea și rolul de a aronda parcările blocurilor din împrejurimi. Totodată, vreau să vă garantez că niciun bloc nu va rămâne nearondat unei parcări, proporțional cu numărul de apartamente din acel bloc.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Pentru că ați ridicat problema aceasta, ideea este următoarea. Dacă un cetățean va opta pentru a închiria un loc de parcare, în Regulament se spune că este atribuit de la ora 16.00 până la ora 08.00 dimineață. Dacă de la 08.00 până la 16.00 nu-și deplasează mașina, nu va fi absolut nicio problemă. Același lucru se va întâmpla și sâmbătă și duminică, dacă dumnealui găsește de cuviință să nu deplaseze mașina, nu este absolut nicio problemă. În perioada aceea, dacă nu-și mută problema, nu e nicio problemă.

DL. GĂVAN EUGEN:

Problema este sâmbăta și duminica când mai pleacă omul jumătate de oră la piață și se întoarce acasă, locul de parcare poate fi ocupat. Acesta era sensul discuției.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Aseară, după mai multe discuții, am convenit împreună să aducem taxa abonamentului la 120 lei/an, adică să fie 10 lei/lună. Procedura licitației va fi acolo unde ~                                                                                                                     5

nu vor fi locuri disponibile.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Vor fi locuri la toate blocurile.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Dar de unde știți, dl. Atanasiu. Aveți vreun studiu?

5     5  ~                                                     5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Nu credeți că trebuia făcut un studiu?

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Avem suficiente parcări. Nu va fi de mâine tot orașul cu parcări închiriate. Vom marca parcările generoase care sunt foarte multe în oraș... Acesta e primul pas.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Foarte bine că ați menționat lucrul acesta. E un lucru important ca gălățenii să știe că se începe cu parcările mari.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Și de acolo se va începe ordonarea. Ceilalți vor înțelege sa-și retragă mașina.Va fi un proces de civilizare, să zicem, necesar așa cum se face și în alte orașe. Nu am inventat noi acest regulament.

DL. MIRICĂ ADRIAN-COMPARTIMENT TRANSPORT URBAN:

Practic este un regulament de ordonare. Mai mult, nu este atribuire, este alocate a locurilor.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Cei care au garaje, să-și retragă mașinile, pentru că au unde să le țină. Propun acest amendament ca tariful să fie 120 lei/an, adică 10 lei/lună.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Accept amendamentul, pentru că l-am discutat. Am făcut și un studiu vizavi de taxele percepute de o parte din alte municipii care deja au implementat acest sistem de ceva vreme. Suntem media țării, ca să spun așa. Există orașe care au prețuri astronomice. Există și zone mai ieftine ca noi, dar cred că prețul de 120lei/an este un preț rezonabil. Vreau să dau citire câtorva prețuri ca să-și facă o idee și ceilalți:Tg. Jiu-persoane fizice - 120lei/an, persoane juridice - 150lei/an, Arad are pe două zone, zona „A„ - 12 lei/lună și zona „B”- 15 lei/lună, Brașov - zona „A”- 156 lei/an, zona „B” -144 lei/an, zona „C” - 132 lei/an, zona „D” - 120 lei/an, Târgoviște - 300 lei/an, Cluj 110lei/ pers. fizică/an, 840 lei/pers. juridică/an, Constanța - persoană fizică 170lei/an, persoană juridică 1070 lei/an, Sibiu - 15 lei/lună și la Bacău - 10 lei/lună.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

În Regulament la aliniatul „f”, art. 28 se spune:„banii vor fi folosiți cu precădere pentru amenajarea de noi locuri de parcare”. Am putea spune că fiecare bănuț va fi folosit pentru construirea de noi locuri de parcare.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Sunt de acord cu amendamentul vizavi de semantică. E preconizat cu „precădere”, pentru că amenajarea, întreținerea unor locuri de parcare înseamnă și reparații, înseamnă și trasajul locurilor de parcare, ceea ce nu înseamnă „construire”. Tocmai de aceea s-a folosit acel cuvânt, tocmai pentru a lăsa loc și altor activități, altele decât construirea de noi locuri de parcare.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Vreți să vă citesc partea respectivă?

DL. GĂVAN EUGEN:

Haideți să ne înțelegem. Omul se duce la piață sâmbătă. Dacă i se ocupă locul abia luni la 08.00 îl mai vede.

În concluzie, vă propun amendament la art. 9 alin. 1:„Contractele de închiriere pentru folosirea locurilor de parcare între orele 16.00 și 08.00 dimineața de luni până vineri, inclusiv sâmbăta și duminica”.

~                                                     5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Sunt de acord doar că ar trebui formulat mai clar amendamentul:„ de luni până duminica” sau „de vineri de la ora 16.00, până luni la ora 08.00”.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Ne-am dat seama cu toții că este oportun a iniția și aproba un astfel de proiect. În cât timp credeți că veți reuși să trasați astfel de parcări, să le amenajați, astfel încât să se ocupe toată suprafața Municipiului Galați? Pentru că am înțeles că vom începe cu zonele unde sunt locuri de parcare suficiente arondate fiecărui bloc. Problema majoră, și cetățenii care așteaptă cu interes acest proiect de hotărâre, o reprezintă zonele în care sunt foarte puține locuri de parcare. Și dânșii așteaptă cu interes, nu ceilalți unde locurile de parcare sunt suficiente.

Vă rog să-mi spuneți dacă, în timp, aveți un grafic și când am putea acoperi Municipiul Galați, nu doar zonal să intervenim cu acest proiect.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

În principiu, ne-am fixat un termen de șase luni, dar, așa cum spune proiectul, tocmai că avem nevoie de un surplus din punct de vedere al fondurilor pentru a amenaja locuri noi de parcare, vom începe de acolo de unde locurile sunt suficiente. Sperăm să acumulăm un capital consistent, ca în locurile descrise de dvs. ca fiind „insuficiente” să ne îndreptăm atenția, pentru a crea, cu banii strânși, noi locuri de parcare.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Cu promisiune, dl. Primar, că în bugetul care urmează a fi adoptat, să fie stipulat acest lucru.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Cu siguranță nu va trece neobservat de dvs., consilierii locali.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Supun la vot cu amendamentele dlui. Enache și dlui. Găvan.

Cine este pentru?

-26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Poliția Locală Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului pentru persoanele vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea anexei 1 la HCL nr. 258 din 28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Șerban Alexandru Gabriel nu participă la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către „Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați” a unor servicii de f                                 ”                                                                      f

asistență și reprezentare juridică prin avocat”.

Dacă sunt comentarii?

DL ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Din solicitarea Teatrului Dramatic nu am înțeles dacă au consultat

5

Departamentul Juridic al Primăriei în vederea problemelor de natură juridică pe care le au și înțeleg că, la nivelul Primăriei este chiar un contract dintre o firmă de avocatură și Primăria Galați și nu știu dacă ar fi putut să-i reprezinte.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Cu privire la problema dvs., Serviciul Juridic al Primăriei nu poate să reprezinte Teatrul Dramatic, pentru că acolo sunt sume de recuperat de către Primărie și ar fi un conflict de interese. De aceea trebuie apelat la o casă de avocatură, la o reprezentare juridică externă.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Din discuțiile avute cu dl. Director, dumnealui ne-a precizat faptul că în cuprinsul organigramei există două posturi deservite de juriști. De ce ar trebui să apelăm la o firmă de avocatură, dat fiind faptul că nu au un volum foarte mare de dosare aflate pe rolul instanței, astfel încât cei doi juriști să nu facă față celor două dosare aflate pe rol. Înțeleg necesitatea contractării unui astfel de contract, dar atunci când sunt supraîncărcați și nu mai fac față. Dar când vorbim doar de două dosare și avem doi 1                            5      5                                                 5                                                                                                                               5

oameni angajați specialiști, juriști, de ce ar mai fi nevoie să aprobăm o astfel de achiziție. Mulțumesc.

5                         5

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Era bine să fie aici dl. Director de la Teatrul Dramatic. De aceea mă văd eu nevoit să dau explicații. Vă spun că și noi, ca și Primărie, când avem litigii de o anumită valoare apelăm la o casă de avocatură cu care avem contract, deoarece complexitatea este una foarte mare și un jurist nu ar face parte și ar fi riscul enorm.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Poate Casa de Avocatură a Primăriei...

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Ar fi conflict de interese.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Din ceea ce ați relatat, dl. Viceprimar, nu prea mai vedem utilitatea prezenței în organigramă a celor doi juriști. Ar trebui să externalizăm acest serviciu.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

D-na. Vreme, tocmai pentru că știu că aveți studii juridice, după cum știți prezența juristului în cadrul unei societăți, este pentru vizarea legalității. Cam aceasta e rolul unui jurist.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Și de reprezentare în instanță.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Îi reprezintă în instanță doar dacă cunoștințele și prezența dumnealor se impune.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 124,00 mp din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul privat al Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce se vor executa de persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pe anul 2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -26 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2017 de către Societatea CALORGAL SA Galați > > pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Urmează câteva hotărâri ale Consiliului Local privind redevențele ale societăților care aparțin de Consiliul Local, unele dintre ele cum este CALORGAL, este subvenționată de Consiliul Local. A fost o discuție și la comisie vizavi de lucrul acesta.

5                                                                                                                                         5          5

Încasăm niște bani, ca să-i dăm sub altă formă înapoi, nu știu exact care e partea legală, nu știu exact cum se procedează. Cred că pentru unele societăți, Consiliul Local, respectiv Primăria, ar trebui să mărească aceste redevențe, pentru CALORGAL. Cred că ar putea deveni doar simbolică.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot.

Dl. Găvan Eugen a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


-22 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia

d-na. Vreme Daniela Simona)

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2017 de către Societatea „Gospodărire Urbană” SRL Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al Municipiului Galați”.

>

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2017 de către Societatea „Administrația Piețelor f                                                                                                                                                                                 f                 f

Agroalimentare” SA Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței lunare datorate în anul 2017 pentru prestarea serviciului de transport public local de călători în Municipiul Galați, de către Societatea „Transurb” SA Galați”.

>

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat și a prețului al energiei termice facturată populației”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Cred că știe toată lumea despre ce vorbim. Am înțeles că se mărește prețul la 180 de lei? De la 150? Să mă corecteze cineva dacă greșesc. De la 174 la 189? Doream să știu dacă toată lumea este de acord cu mărirea prețului cu 15 lei, pentru populație.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Nu mărim noi, ci ANRSCE și noi doar ne conformăm. Creșterea este cu 16 lei.

7                                          5                                                                                           5

Creșterea e la nivel național.

5                                                            5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

ANRSCE este reprezentat, la nivel național, de PSD, cred.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

’                                                      9

De unde ați tras concluzia? Eu știu că directorul este PNL-ist. Eu așa știu. Bag mâna în foc că așa e, dacă mă gândesc la dl. Senator care a plecat la București, la ce relație bună avea cu ANRSCE. Ați ratat ocazia impecabilă de a tăcea din gură.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot.

Cine este pentru?

-17 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

Cine se abține?

9

- 8 voturi

(d-na. Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Ciumacenco Nicușor

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

dl.Șerban Alexandru Gabriel)

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? -24 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?              - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, UTR 4, Traian Nord, Aleea Zimbrului nr. 28”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, UTR 4, Aleea Aurel Manolache nr. 20”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Realizarea unei surse de producere și distribuție a energiei termice pentru cartierul Micro 19”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public „Ecosal” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Găvan Eugen a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 268/2008 pentru modificare și completarea HCL nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public „Ecosal” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -26 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social și modificarea actului constitutiv al Societății „Industrial Parc” SRL Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? -25 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?              - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Galați a unui teren în suprafață de 16,8 ha”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

În ședința de data trecută, dl. city manager a promis mai multe informații. Vă aduceți aminte. Mutăm un teren dintr-o parte în alta. Sunt convinsă că avem toată documentația. Vrem să știm exact despre ce este vorba. Vă mulțumesc.

DL. HUMELNICU MARIUS-ADMINISTRATOR PUBLIC:

Avem toată documentația. Singura problemă este că a fost o întâlnire între liderii de grup și n-am fi vrut să fie publică. Avem un investitor important cu care am semnat

un Acord de confidențialitate, până facem noi pașii necesari, care ar dori să achiziționeze, prin licitație publică, bineînțeles, terenul rămas liber la Zona Liberă, dar care dorea o suprafață mai mare. Și atunci am găsit de cuviință să putem să luăm de la Parcul Industrial și să putem să-l alipim Zonei Libere.

Știți că am avut o discuție cu liderii de grup în care am explicat mai multe decât vă putem spune noi acum.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Mi-am permis să adresez această întrebare, dl. Primar, în vederea transparenței pe care o afișăm. Îmi place să cred că în componența Consiliului Local Galați, inclusiv dvs., dl. Primar, mizăm pe asta, pe transparență. Și atunci când ducem, și nu o bucățică de teren, toți cetățenii ar trebui să știe.

~        5                5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Ce să știe? La ce vă referiți? Este un investitor...

5

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Spuneam de transparență.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Rugați-o pe dna. Vreme ca este consilier juridic să vă explice ce înseamnă acord de confidențialitate. E o persoană care dorește să închirieze întreaga suprafață de teren care a rămas neocupat din cadrul Zonei Libere. I s-a părut prea mic pentru proiectele, a dorit și zona din Parcul Industrial cu condiția să aibă același statut de zonă liberă. Partea 5                                                                                                                          5                                                    5

care a fost scoasă din Zona Liberă, acum câțiva ani, pentru a putea fi constituit Parcul Industrial, revine în parte înapoi la Zona Liberă. Asta în mod special pentru ca viitorul și potențialul investitor să aibă o deschidere mai mare la Dunăre, pentru că ceea ce a rămas neînchiriat, pentru viitoarele proiecte, era o suprafață cu mult prea mică, iar transportul bunurilor pe care le va importa în zona respectivă, ar fi însemnat trecerea din Zona Liberă într-o zonă de Parc Industrial, acolo unde ar fi trebuit să plătească taxe și impozite aferente unui spațiu care nu mai reprezintă zonă liberă și ar fi revenit în Zona Liberă, acolo unde dumnealui are de gând să dezvolte ce are în plan. Drept pentru care rugămintea lui a fost că va ratifica eventuala licitație pe care Primăria Municipiului Galați o va face pentru respectivul teren, în sarcina noastră a căzut reîntregirea acestei suprafețe de care v-am amintit puțin mai devreme. Dacă, în cazul în care nu vom desființa Parcul Industrial, vom lăsa o suprafață minimă necesară de funcționare, vom lăsa toate dotările pe care le are în momentul de față și anume, spațiul de birouri, hala și toate celelalte investiții care au avut loc în cadrul Parcului Industrial urmând ca, în cazul

5                                                                                                                                                                        ~

în care acest investitor să se dovedească a fi neserios, aceeași procedură pe care o facem acum va fi reversibilă.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Tocmai despre asta era vorba. Dacă este neserios.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Faceți o cruce mare cu toții și veți avea niște surprize extrem de interesante.

5                                                          5       5           5                          5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

În stadiul actual trebuie să știm dacă noi suntem în regulă cu ceea ce vrem să transferăm de la Parcul Industrial către Zona Liberă și întreb dacă avem documentație 5

cadastrală, carte funciară ca să nu existe riscul să dăm banii înapoi, noi, consilierii, noi, municipalitatea. Dacă pe Statutul de Parc Industrial, zona pe care noi o transferăm către Zona Liberă nu este afectată de instalații, de tot felul de conducte, utilități care au fost

5    ~                                                                         ~

făcute cu bani veniți de la Guvern pentru a se constitui Parc Industrial și nu intrăm în vreo incidență legală să fim obligați să dăm banii înapoi. Dacă aceste lucruri sunt în regulă, dacă avem tot ceea ce este corect să avem pentru a face acest transfer de teren, cred că ulterior vom vedea cine este investitorul. Important, în această fază, este să fim legal.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Din punctul acesta de vedere, vă pot asigura că avem toate avizele inclusiv din partea ministerelor, de a nu fi în situația de a returna această sumă. Suntem absolviți de răspundere din punctul acesta de vedere. Avem hârtie din partea Ministerului de Dezvoltare privind negația asupra acestei probleme. Nu, nu răspundem din punct de vedere pecuniar, iar când vine vorba de celelalte probleme ridicate de dvs., cadastru, suntem bine.

DL. GĂVAN EUGEN:

Cred că prima problemă la care s-a răspuns între timp, este că Parcul Industrial rămâne cu deschidere la Dunăre. Dacă nu rămâne, avem o problemă.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu, nu rămâne. Credeți că până în momentul de față s-a înghesuit lumea?

DL. GĂVAN EUGEN:

Părerea mea este c-ar fi trebuit să rămână și posibilitatea Parcului Industrial de avea acces la Dunăre, dar asta este o altă problemă.

A doua problemă este dacă licitația eșuează, evident că nu putem să readucem terenul înapoi. Și cred că totuși principala mențiune care trebuia să o faceți era cea legată de locurile de muncă.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

E un proiect într-o formă incipientă. Dacă aveți încredere în echipa aceasta pe care o reprezint, nu facem acest lucru în ciuda cuiva. Este un acord de confidențialitate prin care partenerul se obligă să ne dea daune interese trecute în precontractul pe care l-am semnat de 200.000 Euro, tocmai costurile pe care le înregistrăm.

DL. GĂVAN EUGEN:

Așadar în ideea de a valorifica terenul nu avem nici un impediment și dacă sunt respectate condițiile legale pentru a vota acest proiect de hotărâre, cred că dăm o utilizare terenurilor de acolo.

D-na. COSTEA MARCELA DANIELA:

Aceste ședințe fiind publice, cred că este un semnal foarte bun pentru toți cetățenii Galațiului, să arătăm că administrația, că municipalitatea se preocupă de crearea locurilor de muncă. Mulțumesc.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Haideți să nu spunem hop până nu am sărit pârleazul.

D-na. COSTEA MARCELA DANIELA:

Sunt oportunități.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Galațiul a mai avut oportunități. Să așteptăm rezultatul final.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot.

DL. Bugeag Gheorghe a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctele suplimentate de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați și susținătorii legali ai acestora”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct: „Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Medico - Social Pechea și susținătorii legali ai acestora”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Bugeag Gheorghe a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?              -26 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct: „Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Trecem la Raportul Camerei de conturi legat de activitatea Societății„ Transurb” SA Galați. Este d-na. Director aici. o invităm să ne prezinte stadiul acestor măsuri. Și dacă aveți întrebări i le puteți adresa, după finalizării prezentării dânsei.

D-na TOTOLICI GENICA-DIRECTOR SOC. „TRANSURB” SA GALAȚI:

9

Bună seara. Referitor la Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a recomandărilor din Scrisoarea nr. 2/22.03.2016 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13 emisă pentru Societatea „Transurb” SA Galați, pot să vă prezint situația implementării recomandărilor din Scrisoarea nr. 2 cu recomandări înaintate de către Camera de Conturi a Județului Galați și anume:

5                               5      5

Având în vedere recomandarea din Scrisoarea nr.2 înaintată de către Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi, SC „Transurb” SA a luat următoarele măsuri.

La recomandarea nr.1, inițierea demersurilor către autoritatea administrației

~            5                                                                                                                                                  5

publice locale de a se realiza revizuirea rutelor de transport astfel că traseele atribuite operatorului public de transport să fie stabilite distinct fără a se suprapune cu operatorul de transport persoane private. În data de 03.05.2016, a fost semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr. 49304 și aprobat prin HCL 160 în care Primăria Municipiului Galați reprezintă autoritatea contractantă, iar SC „Transurb” are calitatea de operator unic de transport în Municipiul Galați. Așadar toate rutele de transport fiind deservite de către societatea noastră, nu mai este cazul de suprapunere cu operatorii privați.

La recomandarea nr. 2 veți supune atenției UAT - ului Municipiul Galați un tarif pe cost km, fundamentat pe costuri reale, determinat corect și transparent, costuri evidențiate în contabilitate pe surse de finanțare în vederea dimensionării corecte subvenției de plată și pentru a evita supracompensarea sau subcompensarea.

Referitor la recomandarea nr. 2 am înaintat adrese către Primăria Municipiului Galați, și către Consiliul Local pentru a se efectua un audit tehnico-economic referitor la prețul pe km. Demersul este făcut și așteptăm implementarea lui.

La recomandarea nr. 3, continuarea demersurilor către UAT Municipiul Galați, în vederea încasării debitelor din subvenție compensare înregistrate în 2014-2015 în vederea asigurării resurselor financiare necesare desfășurării eficiente a activității de transport public local, urmare a Raportului de fallow-up și a Decizie nr. 2, noi suntem acum cu cereri de chemare în judecată concretizată prin Dosarul nr. 1999 pe rolul Tribunalului Galați.

5

Referitor la măsurile din Decizia nr. 13, măsura nr. 1 a fost rezolvată, cu măsura nr. 2 suntem pe rolul instanțelor de judecată și ne judecăm cu cele 3 societăți debitoare și la măsura nr. 3 sumele au fost recuperate în parte următoarele sume sunt cu angajament de plată din partea salariaților.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Vă mulțumim. Trecem mai departe la ” Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 24815/09.12.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 17/20.05.2013 și Decizia nr. 17/2013/4/27.12.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 17 din 20 mai 2013 -cu referire la activitatea Societății „Administrația Piețelor Agroalimentare” SA”.

DL. ZAHARIA EUGEN-DIRECTOR SOC. „ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE” SA GALAȚI:

Eu nu vă țin mult, doar vă citesc finalul. Măsurile care au fost rezolvate în

5                       ~

totalitate și sunt măsurile 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 și 12. Măsuri care au fost îndeplinite parțial, măsura 11. Măsuri care nu au fost îndeplinite deloc, nu este cazul.

DL. BOGATU HRISTACHE:

Dl. Director, dar noi știm măsurile. Spuneți-ne ce a constatat Curtea de Conturi și ce s-a rezolvat, dacă s-a rezolvat ceva.

DL. ZAHARIA EUGEN-DIRECTOR SOC. „ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE” SA GALAȚI:

Ascultați-mă un pic. Deci eu v-am citit ce s-a rezolvat în totalitate, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 și 12.

5

Dacă dvs. ați fost atent, acest control a fost în anul 2012, dvs. ați fost consilier

5                                 ~                                                                                                     ~                     5

local în legislatura trecută și am mai prezentat de două ori acest lucru. Dar o iau de la capăt dacă vreți.

O parte din măsuri a fost calculul unor penalități pe care ei au zis că ar fi trebuit să le iau de la oameni. Ne-am judecat, că de asta a durat așa de mult, din 2012 până acum. Ne-am judecat, am câștigat, măsura s-a rezolvat. A fost cu investiția din Micro 39, un zid de sprijin căruia spunea că „de ce am făcut zidul de sprijin”. Păi, când plouă venea tot pământul, tot noroiul, venea în hala și proiectantul n-a prevăzut-o inițial. A fost dat și la ANRMAP. Se încadra în cel 20%, problema s-a rezolvat.

Care să vă mai spun? Probabil că dvs. aveți toate măsurile trecute.

Am avut măsura nr.9, de exemplu. Am cumpărat două autoturisme, am casat două autoturisme prin programul rabla. Numai că șoferul a dus ambele tichete de la rabla la o singură mașină, nu a dus și la cealaltă. Când a venit Curtea de Conturi zice „pardon”...

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Dl. Director, tocmai că mă pricep în domeniu. Cum a ajuns? Nu se poate. Sunt două dosare distincte pe fiecare mașină. Nu există un dosar. Sunt două dosare distincte. Un tichet merge la o mașină, nu se poate așa ceva.

DL. ZAHARIA EUGEN-DIRECTOR SOC. „ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE” SA GALAȚI:

9

Deci, nu mă ascultați.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Legislația spune foarte clar.

DL. ZAHARIA EUGEN-DIRECTOR SOC. „ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE” SA GALAȚI:

9

Stați un pic, că eu pot să duc și șase tichete la o singură mașină. Greșeala a fost că au fost duse la primul contract două tichete în loc de unul. A venit Curtea de Conturi, am rezolvat-o. Am vândut mașina, am adus banii înapoi, s-a rezolvat problema.

Singura problemă care este nerezolvată este 11, despre care vreau să vă spun mai multe lucruri. Ambiguitatea Ordonanței 109 a creat foarte multe probleme din toate punctele de vedere. Ea a fost dată în 2011 cu începere de la 01 ianuarie 2012. Tot atunci, în 2011, s-a abrogat Ordonanța 79 care reglementa activitatea noastră. Consiliul de Administrație nu ne-a mai încheiat contract de mandat, pentru că spunea un articol 39, dacă rețin exact, că acolo unde Consiliul de Administrație nu și-a încheiat activitatea și la mine nu se încheiase activitatea, de-abia în octombrie și-a încheiat activitatea, plata directorilor executivi, generali și consiliul de administrații se face conform salariilor stabilite la numirea lor. Noi am procedat așa. Ne-am dus înapoi la hotărârea care a fost dată tot de Consiliul Local cu aproape 4 ani în urmă, am luat textul hotărârii, l-am aplicat, ne-am dus la decizia Primarului, când a fost numit directorul general, l-am aplicat, am aplicat toate cotele și am mers în continuare. Când a venit Curtea de Conturi a zis „păi, dar de ce nu ați încheiat contract de mandat în continuare”? Păi, zic, se abrogase ordonanța. „Nu, trebuia să faceți contract în continuare”. Și, deși Legea 111, care e foarte recentă, prin care abia acum s-a aprobat ordonanța 109, stabilește foarte clar, numai că eu am avut ghinion aici, procesul s-a terminat și legea a apărut după două săptămâni, stabilește abrogarea articolului și stabilește foarte clar și de fapt ne spune că era bine aș acum am făcut noi, numai că, între timp, a fost definitivă hotărâre și mai am de recuperat de la câțiva membri din Consiliul de Administrație și acțiunea s-a încheiat.

1                                     5                                                                                                                     5        5

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Vă mulțumim, dl. Director.

5

DL. ZAHARIA EUGEN-DIRECTOR SOC. „ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE” SA GALAȚI:

9

Vreau să vă mai rețin o secundă, să vă întreb dacă v-a trimis Curtea de Conturi și

5                                     ~                                                                                                                                            5

Raportul din perioada 16.11-09.12.2016, pentru că au fost din nou în control. V-au trimis raportul? Nu. Iată ce scrie la concluzii. Concluzia e generală.

„Urmare verificărilor efectuate inclusiv la nivelul de elemente selectate din categoriile de operațiuni economice supuse controlului auditorii externi nu au constatat niciun fel de deficiență”.

5

Dar pe asta nu vi l-au trimis. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Vă mulțumim și noi. Trecem mai departe: Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 48/06.01.2017, Raportul nr. 42626/09.12.2016 și Decizia nr. 109/2014/3/06.01.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 109 din 10 ianuarie 2014 -cu referire la activitatea Societății „Apă Canal” SA”.

D-na. MOVILĂ ADRIANA-DIRECTOR ECONOMIC „APĂ CANAL” SA GALAȚI:

Bună ziua. Dl. Director General, cu scuzele de rigoare față de toți reprezentanții, este într-o delegație, o întâlnire cu toți operatorii din România în Israel, nefiind prezent.

Mă numesc Movilă Adriana. Sunt directorul economic din anul 2015, în cadrul Societății „Apă Canal” Galați. Cu permisiunea dvs. voi prezenta cele 4 măsuri care au fost în Raportul de fallow-up”.

Măsura 1,2,4, și 6 au rămas măsuri neînchise pentru care ni s-a încheiat Raportul de fallow-up.

Pe măsura 1 avem în stadiu un proces cu UAT Tecuci pentru recuperare și un proces pe o sumă mult mai mică cu UAT Galați. Cauza care a generat această măsură a fost o parte din taxele și impozitele plătite de societate către UAT și, conform Ordonanței 198/2005, UAT - urile respective, care fac parte din ADI, au de returnat în contul societății pentru alimentarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare sumele datorate din taxe, impozite și redevențe. Termenul de realizare a acestei măsuri este 28.04.2017. Iar pentru UAT Tecuci cauza se află în procedura de filtru la ICCJ, motiv pentru care ni s-a prelungit termenul. Pentru UAT Galați în Dosarul 27/ Tribunalul Galați avem suma de 71536. Dosarul a avut termen de judecată în 13.01.2017. Soluția comunicată respinge în parte o sumă și cealaltă de 35280 se așteaptă comunicarea pentru recurs în următoarele 15 zile de la comunicare.

Pe măsura 2 a fost pentru hotărâri judecătorești definitive, irevocabile în cazul creanțelor neîncasate. Ca demersuri, societatea, în ședința extraordinară a CA din 5                                                                                             ~                                 ~              5             5

18.01.2017, a luat la cunoștință de rapoartele de expertiză extrajudiciară angajate pentru constatarea și depistarea acelor creanțe pentru care s-a prescris termenul, respectiv entitatea va proceda la întinderea prejudiciului, a dobânzilor și foloaselor necuvenite și va dispune măsuri legale pentru recuperarea acestora. În cazul în care se va impune și se va aproba cu siguranță vom contracta servicii de avocatură având în vedere că există premisa unor încadrări prin serviciul juridic respectiv are o calitate de incompetență, serviciul care îl avem în cadrul societății.

5

Pe măsura 4- scrierea unei proceduri operaționale de stabilire, urmărire a creanțelor neîncasate. Procedura s-a emis. S-a emis o decizie, totodată, pentru că creanțele au un flux continuu din punctul nostru de vedere, iar pe rolul instanțelor de judecată dosarele se află în diverse cauze de soluționare cu termene, fie amânare pronunțare, fie în recurs, fie în cauze care au fost stabilite deja ca definitive și executorii. Întrucât instanța de judecată este cea care propune și validează recuperarea creanței respective sau respinge recuperarea creanței respective, nu putem a ne pronunța și nu suntem în măsură cei din entitate.

5

Ultima măsură, măsura 6-stabilirea unui prejudiciu datorat unei plăți din bugetul de venituri și cheltuieli în anul 2012, respectiv o remunerație către CA. Din măsura respectivă entitatea a stabilit ca plată nelegală 27522. A încasat 22746, a rămas de încasat 4775. Pe măsura respectivă există un dosar în executare, Dosarul nr. 355/2014. S-a admis sentința civilă. Sentința este pusă în executare. Lunar încasăm în jur de 200 de lei, lucru pe care până la finalizarea și recuperarea sumei de 3845 suntem în procedura de executare. Am anexat și transmis inclusiv Raportul de fallow-up și Decizia 109.

Pe Decizia 48/2016, am avut și avem în implementare două măsuri. Una a fost pentru cursuri de perfecționare pentru care am transmis notificări salariaților. Urmează să primim răspunsul. În cazul în care nu vor fi dispuși să achite cursurile de perfecționare efectuate din bugetul societății, vom deschide procese în instanță.

A doua măsură, primită ca o sinteză și cu asta voi încheia. Cea de-a doua măsură primită a fost pentru studiu făcut în anul 2014 pe care Curtea l-a încadrat ca fiind o plată mai mare decât ar fi fost estimat un preț prin compararea cu un alt studiu realizat în aceiași speță și aceiași încadrare. Pentru studiul respectiv și pentru cursuri am depus contestații. Așteptăm un răspuns de la Curtea de Conturi și, în funcție de răspuns, vă vom aduce la cunoștință demersurile următoare. Mulțumesc.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Cu tot respectul, d-na Director, o să vă fac și eu o sinteză că tocmai am citit, ca să nu trecem peste lucrurile acestea fără să fie bine știute. Studiul plătit de către societate a costat 120.000 de lei, iar cealaltă ofertă era 43.000 de lei. Dacă ne permitem să plătim de la 43.000 de lei la 120.000, cu părere de rău...Cam asta era remarca. Cineva va trebui într-o zi sau alta să plătească, pentru greșelile acestea așa cum spunea și dl. Director de mai devreme, pentru greșeli. Sunt oameni, greșim, dar ar mai trebui să plătească cineva. Nu tot Galațiul, nu toți cetățenii. Mulțumesc frumos.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Mulțumesc frumos și o rog pe d-na. Președintă a comisiei de numărare a voturilor să prezinte rezultatele.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Mulțumesc dl. Președinte.

5                                              5

Proces - verbal pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Galați în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Galați.

Din 26 de voturi exprimate, dl. Găvan Eugen, a obținut 25 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”.

Proces - verbal pentru „modificarea și completarea anexei la HCL nr. 95/10.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Galați în consiliile de administrație a unităților de învățământ preuniversitar de stat și >                                                                                  >                             >                                   >                    -L                                                                 >

particular din Municipiul Galați”.

Din 26 de voturi exprimate, d-na. Costea Marcela Daniela, a obținut 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

Proces - verbal pentru modificarea și completarea HCL nr. 33/31.01.2013 privind implementarea guvernanței corporative la societățile la care Municipiul Galați este acționar unic și la Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”, cu modificările și completările ulterioare.

Din 26 de voturi exprimate, dl. Enache Cristian Sorin, a obținut 25 de voturi „pentru”, 0 vot „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Din 26 de voturi exprimate, dl. Iacob Claudiu, a obținut 24 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Din 26 de voturi exprimate, dl. Roman Apostol Picu, a obținut 23 de voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă”.

Din 26 de voturi exprimate, dl. Găvan Eugen, a obținut 25 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”.

Din 26 de voturi exprimate, d-na. Iurescu Oana Claudia, a obținut 23 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr. 95/10.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Galați în consiliile de administrație a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați.”

Cine este pentru?              -26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Galați în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Galați”.

Cine este pentru?              -26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 33/31.01.2013 privind implementarea guvernanței corporative la societățile la care Municipiul Galați este acționar unic și la Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”, cu modificările și completările ulterioare”.

Cine este pentru?              -26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Interpelări, intervenții, cereri”.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Mulțumesc. Aș dori să adresez o întrebare și profit și de prezența dlui. Director de la „CALORGAL”, dacă mai e prezent în sală, nu știu. Dacă ați putea să ne spuneți. Am

aflat din presă că s-a modificat organigrama acestei instituții. Întrebarea mea ar fi cum s-a modificat și de ce în cazul acestei instituții organigrama nu a mai trebuit să treacă prin Consiliul Local? Dacă avem argument juridic în spate, întrebarea următoare ar fi: Am văzut că reprezentantul pe care l-am desemnat noi în cadrul CA din cadrul Soc. „CALORGAL”, conform modificării și noii organigrame va ocupa o funcție de director. Măcar în acest sens cred ar fi trebuit să fim încunoștințați să putem demara și iniția un 5        5    5             1                                           5             5

proiect de hotărâre pentru o nouă propunere a noastră vizavi reprezentantul nostru în cadrul Soc. „CALORGAL”. Mulțumesc.

~~                                               5

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Dl. Director aveți cuvântul.

5

DL. MARIAN ALEXANDRU-DIRECTOR SOC. „CALORGAL” SA GALAȚI:

Voi începe cu sfârșitul întrebărilor d-nei. Vreme. Mă bucur că am fost întrebat referitor la această organigramă, pentru care s-a stârnit un scandal în presă nemaivăzut de parcă s-ar fi întâmplat un cataclism în Galați. Dar, mă rog, toate lămuririle vi le voi da imediat.

Referitor la calitatea juridică „CALORGAL” face parte dintr-o asociație de inter-dezvoltare și, conform legii, nu e obligată să treacă organigrama prin Consiliul Local. Asta nu înseamnă că noi nu o vom comunica Consiliului Local sau nu vom cere aprobarea Consiliului Local. Deocamdată, este un proiect de organigramă, există anumite proceduri de derulare a acestei organigrame. Această organigramă nu intră a doua zi în funcțiune, ci urmează să se desfășoare proceduri, de înștiințare, de comunicare, o eventuală mediere cu cei care și-au pierdut...

Directorul actual al Direcției de Dezvoltare, membru AGA, are timp, conform legii, 90 de zile, pentru a-și rezolva toate incompatibilitățile. Ulterior acest domn director va veni cu o demisie la acționarul majoritar Consiliul Local.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Dl. Director, vă mulțumim. Ați atins subiectele ridicate.

7                      5                            5

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

În concluzie, această organigramă a fost aprobată ca fiind modificată, sau mai aveți pași de urmat în acest sens.

DL. MARIAN ALEXANDRU-DIRECTOR SOC. „CALORGAL” SA GALAȚI:

9

Deci, nu vă gândiți că eu am făcut vreo o schimbare de acest gen fără să am aprobarea Consiliului de Administrație.

O singură precizare și închei, dl. Președinte. această organigramă nu a concediat, nu a angajat pe nimeni, ci, pur și simplu, s-a făcut o rearanjare pe criterii de eficiență a structurii ierarhice și funcționale din societate. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Mulțumim și noi. Alte interpelări, intervenții, cereri?

DL. ILIE ZANFIR:

Vreau să supun atenției colegilor și din celelalte comisii că, aseară, la comisia nr. 4, s-a prezentat d-na. Arhitect -Șef și a ridicat următoarea problemă: că a apărut ceva pe legislație, dl. Primar și dl. Secretar, privind aprobarea PUD - urilor, PUZ - urilor, și ceea ce ține de urbanism și fiecare consilier, potrivit acelei prevederi legislative, trebuie să vină cu justificări în scris. Ce știți despre acest lucru, pentru că nu am avut timp, pentru că a fost aseară ședința pe comisie și nu m-am edificat cum trebuie. Cum se procedează la alte Consilii Locale Municipale? Mulțumesc.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Având în vedere că, pentru un consilier local, regula generală este că nu trebuie să-și motiveze votul. Consiliul Local este un organ colegial. Sunt probleme la toate celelalte Primării și Consilii Locale din țară. Încă nu s-a stabilit o procedură. Noi am demarat, împreună cu d-na. Arhitect, am creat un document, pentru ca să vi-l supunem atenției la comisii începând de marți. Va fi un A4 pentru fiecare consilier local cu proiecte de hotărâre referitoare la documentațiile de urbanism. Și, fiecare consilier, va trebui să-și motiveze pe scurt, este o obligație legală, votul referitor la proiectele de hotărâri legate de documentațiile de urbanism. Fiind vorba de o ordonanță de urgență, poate se va întâmpla ceva în Parlament, la un moment dat, și nu vom avea foarte mult timp ocazia să ajungeți în situația aceasta de a vă motiva votul. Din punctul meu de vedere, e o chestiune destul de deplasată.

DL. ILIE ZANFIR:

N-aș fi vrut să aruncăm spre comisia de urbanism.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

E vorba de Consiliul Local.

DL. GĂVAN EUGEN:

Dl. Secretar, dar cine a dat ordonanța asta?

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Modificarea legii prin ordonanță de urgență.

DL. GĂVAN EUGEN:

Cum adică noi să spunem de ce suntem de acord să votăm un PUD? Că e frumos, că e urât, niște epitete să le trecem acolo. Și atașați-ne și nouă modificarea aceasta legislativă, că mi se pare o tâmpenie.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Mulțumim și noi. Alte interpelări, intervenții, cereri?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

O singură întrebare aș avea de adresat dlui. Secretar. Când credeți că veți avea pregătit Regulamentul de Organizare și Funcționare în vederea studierii și în vederea aprobării acestuia și actualizării, conform legislației în vigoare. Tot ne-ați promis încă de anul trecut.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

V-am promis și am ținut să fac acest lucru, exact cum am spus la momentul respectiv, după finalizarea procesului care s-a finalizat decembrie, urmează să fie trimis la comisie să-l studiați și să veniți cu propuneri.

PREȘEDINTE, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9                           7   9

Diverse”?

Vă mulțumesc și declar ședința ordinară a Consiliului Local Galați din data de

5                          5                              5               5                                                                                                                           5

26.01.2017 închisă. Vă mulțumesc.

5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alexandru Gabriel ȘERBAN

9

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT