Hotărârea nr. 95/2017

Aprobarea compensatiei rezultata din diferenta de tarif pentru contractul 52186/08.05.2015 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 95 din 09.03.2017

privind: aprobarea compensației rezultată din diferența de tarif pentru contractul 52186/08.05.2015 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 85/22.02.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 09.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 19474/22.02.2017 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (1), Ut. i), Ut. n) și art. 18 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit. „d”, alin. (6) Ut. „a” pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă compensația rezultată din diferența de tarif pentru contractul 52186/08.05.2015 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Galați, astfel:

  • - pentru perioada 09 mai 2015 - 31 decembrie 2015, în completare, în sumă de 121.555,85 lei,

  • - pentru perioada 01 ianuarie 2016 ~ 08 mai 2016, în sumă de 2.428.060,57 lei.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinți

Alexandru-/


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Ocțavian Kovacs