Hotărârea nr. 94/2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construire parcare multietajata zona Mazepa I, aferent bloc R5"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 94 din 09.03.2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construire parcare multietajată zona Mazepa I, aferent bloc R$”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 98/07.03.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 09.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24336/06.03.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. V, alin. (4), lit. “d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă studiul de fezabilitate la obiectivul „Construire parcare multietajată zona Mazepa I, aferent bloc R5’’, având principalele caracteristici și principalii indicatorii tehnico-economici din anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Octgfiah Kovacs

Anexa la H.C.L. nr. 94/09.03.2017

Construire parcare multietajată zona Mazepa I, aferent bloc R5

Obiectivul propus este dedicat creșterii calității vieții prin extinderea și susținerea infrastructurii urbane prin creșterea ofertei privind locurile de parcare în afara străzii și descongestionarea traficului auto creat de autovehicule staționate/oprite. Oportunitatea investiției este data de contextul urban favorabil, vecinătatea cu faleza Dunării și zona rezidențială dens ocupată (clădiri cu regim de înălțime peste P+4E) creează premisele unei integrări armonioase într-o zonă aglomerată cu un flux crescut de vizitatori și un număr insuficient de locuri de parcare.

Amplasarea unei parcări supraterane este o soluție viabilă care va satisface necesitățile de asigurare a locurilor de parcare valorificându-se la maximum posibilitățile existente.

Terenul pe care va fi amplasată construcția cu destinație parcare supraterană etajată este situat în intravilanul municipiului Galați, județul Galați, zona Mazepa I.

Necesitatea realizării acestui proiect rezida din dificultățile tot mai mari întâmpinate de participanții la traficul rutier în tranzitarea arterelor rutiere ale orașului. Aceste dificultăți își au originea atât în creșterea parcului auto rezident, cât și în imposibilitatea modificării corespunzătoare a tramei stradale existente. în prezent, municipiul Galați se confruntă cu o deficiență în gestionarea locurilor de parcare. Aceasta situație se manifestă cu pregnantă iîn zona centrală a orașului și în zonele unde sunt concentrate instituțiile socioculturale, administrative, de sănătate publică, a spațiilor comerciale, etc.

Se propune realizarea unei construcții parter + 3 etaje care va oferi o plajă largă de rezolvare funcțională, tehnică și volumetrică ca urmare a eliminării condiționărilor legate de distribuția presiunilor în terenul de fundare. De asemenea, se pune accent pe optimizarea funcționalului, toate nivelurile fiind destinate parcărilor și boxelor.

Sisteme pentru eficiență energetică propuse în parcare:

  • - Iluminat LED cu senzor de proximitate și aprindere în cascadă

  • - Panouri solare producere apă caldă în paralel cu instant electric

  • - Termoizolații spații încălzite

  • - încălzire electrică locală cu senzor de prezență și programare temporală

Sisteme management inteligent propuse în parcare:

  • - Sistem control acces cartele cu autotaxare

  • - Sistem monitorizare video

  • - Sistem semaforizare cu senzor și afișaj nr. locuri de parcare

  • - 21 stații încărcare autovehicule electrice

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 12.155.519 lei

Din care C+M: 10.208.247 lei

Capacități: - număr de locuri de parcare 204; 49 boxe

-regim de înălțime parter + 3 etaje

-suprafață construită 1.940,44 mp.

-suprafață desfășurată 7.791,77 mp.

-suprafață spații verzi pe terasa 206 mp.

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.■; ■■ DEVIZ                           .

privitid cheltuielile iiccesQ^h

CONSTRUIRE PARCARE

LRENl'BL. R5.S J R.

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

de cheltuieli             .      .    .       ■ * ;

Wtva)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

. lei

1

'■■ A              ....      .                          2      . ■ ■               '     .          .         -

4

■5. ■■

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentruobținereasi aniens

jarca terenului .

LI

Obținerea terenului

■ 0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului                ■

0,000

< 0,000

1.3

Amenajări pt. protecția mediului și aducerea ja starea inițială

f a MOOMO

1.520,000

9.520,000

1.4

Cheltuieli pentrii relocarca/protccțiautllităților       ^^        ;

areâutliitOorti

cccsarc obiectivului

2.1

Alimentare cu energie electrica               .■!>' ■

~~WW

5.510,000

34.510;bDO

2.2

Alimentare cu apă potabilă                             / ? . ■?"

: 3.230,000

20,230,000

2.3

Canalizare ape uzate menajere

.28;ooîooo

5.320,000

33320,000

2.4

Alimentare cu gaze naturale

■       o,w

OiOOO

0,000

2.5

CAPITOLULUI Cheltuieli pentru

proieete^il^is

-4kQ(j0

ențătehnică

3.1

Studii

32.000,000

6.080,000

38.080,000

3.1,1 Studiiteren

■    30.000,000

5.700,000

35.700,000

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

2.000,000

380,000

23go,000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize* acorduri șt autorizații

52.680,976

0,000

52t680i976

33

Proiectare si inginerie

270.31&138

51.360,636

321.679,774

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

25.000^00

4.750,000

29.750,000

3.5

Consultantă

89,439,713

16.993,545

106.433,258

3.6

Asistență tehnică (proiectant)                          0,75%

67.079,785

12.745,159

79.824,944

3:6

Asistență tehnică (diriginte de șantier)                   0,75%

CAPITOLUL 4: Cheltuieli p

67.079,785

eiftriiInvestiția d

'      12345459

ebază

4.1

Construcții si instalații

8.332.825,072

1.583.236,764

9.916.061,836

Construcții și instalații

8.332.825,072

1.583,236,764

9316.061,836

4:2

Montaj utilaje tehnologice

136.702,200

25.973,418

162.675,618

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice $1 funcționale cu montaj

455.674,000

86.578,060

542352,060

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

■0,000

0,000

0,000

4,5

Dotări

18.770,000

3.566300

22336,300

4.6

CAPITOLUL 5: /

—^W0

ilte cheltuieli

_

———OM.

5.1

Organizare deșantier

31.303,899

5.947,741

37.251,640

5.1.1 luefări de construcții                             0,30%

26.831,914

5.098,064

31.929,977

5.1.2 cheltureli conexe organizării șantierului          0,05%

4.471,986

849,677

5.321,663

5.2

Comisioane, cote, tăxe, costul creditului

85.783,592

0,000

85.783,592

5.2.1 Comisionul băncii finanțatoare               •   0,0%

0,000

0,000

0,000

5.2,2 Inspectoratului de. Stat in Construcții               0,5%

42.891,796

0,000

42.891,796

5.2.3 Amcnaj.teritoriului, urbanism, autoriz.lucrărilor    0,0%

0,000

0,000

0,000

5.2,4 Casa Socială a Constructorilor                    0,5%

42.891,796

0,000

42,891,796

5.2.5 Cdâtuî creditului

0,000

0,000

0,000

5.3

Chelțulelidțrtl^șhșeprevăiK1^^^_^^^^^^5jO%^

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe teh

îologice și teste și

9J38IM52

predare la beneficia

572458385

ir-

6.1

Pregătirea personalului de exploatare                            1           0,000 |             0,000 1              0,000