Hotărârea nr. 87/2017

Numirea reprezentantului municipiului Galati in adunarea generala a actionarilor S.C. Calorgal S.A. Galati, cat si in adunarea generala a actionarilor asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Serviciul Regional de Termoficare Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 87

din 23.02.2017

privind: numirea reprezentantului municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății CALORGAL SA. Galați, cât și în Adunarea Generală a Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional de Termoficare Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 51/09.02.2017

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 14830/09.02.2017 a inițiatorului Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14832/09.02.2017 al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa domnului Enacache Liviu, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 10782/31.01.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 3, pct. 2, Ut. „a” din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și— completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), Ut. „c”, art. 37 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

—~—întcmeiul-ar-N45,-alin.-(l-),-alin.(5)dinLegeccadministrațieLpublice locale—--nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 ~ Se aprobă numirea doamnei Rodica Ciucă, în calitate de reprezentant al municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății CALORGAL SA. Galați, cât și în Adunarea Generală a Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional de Termoficare Galați”.

Art. 2 - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr. 70/2S.07.2016 privind numirea reprezentantului municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CALORGAL SA. Galați, cât și în Adunarea Generală a Acționarilor din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional de Termoficare Galați”.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președint&ac ’ ședință,

Alexandfu^GabrietȘerban

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Octavihn Kovacs