Hotărârea nr. 86/2017

Acordul Consiliului Local a municipiului Galati cu privire la aderarea comunei Cudalbi la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 86

din 23.02.2017

privind: acordul Consiliului Local al municipiului Galați cu privire la aderarea comunei Cudalbi la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 83/21.02.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 20154/23.02.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 20156/23.02.2017, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere adresa comunei Cudalbi nr. 1299/14.02.2017 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 16402/14.02.2017;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Galați nr. 55/14.02.2008 privind aprobarea asocierii municipiului Galați în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați” si aprobarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați”, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Cudalbi nr. 26/17.07.2013 teritoriale din județ în vederea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați”;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) și alin. (2), Ut. „e”, alin. (7), lit. „c" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. ,f’ din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă aderarea comunei Cudalbi la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați".

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,