Hotărârea nr. 84/2017

Asocierea municipiului Galati cu Federatia ROmana de Hochei pe gheata, in vederea organizarii si desfasurarii Campionatului mondial de seniori, Divizia II, Grupa B

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 84 din 23.02.2017

privind: asocierea Municipiului Galați cu Federația Română de Hochei pe Gheață, în vederea organizării și desfășurării Campionatului Mondial de Seniori, Divizia II, Grupa B

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 79/21.02.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.02.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 18916/21.02.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 18918/21.02.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

______Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere solicitarea Federației Române de Hochei pe Gheață nr. 793/26.09.2016, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 99780/05.10.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. 1 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 1447/2007privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin (1), alin (2) Ut. ”d", alin (6) lit. "a", pct. 5, 6, alin. (7) lit. “a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Federația Română de Hochei pe Gheață, în vederea organizării și desfășurării Campionatului Mondial de Seniori, Divizia II, Grupa B, care va avea loc la Galați, în perioada 03 - 09 aprilie 2017.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

ANEXA LA HCL NR, 84/2017

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.____________/___________2017

Art.i. Părțile:

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul în Galați, str. Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentat prin Primarul municipiului Galați..............................................și

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HOCHEI PE GHEAȚĂ cu sediul în București, Bulevardul Basarabia, nr. 35-37, sector 2,   C.I.F.:  4203806, cont nr.

RO14RNCB0082044185930001 , deschis la Banca Comercială Română, Piața Iancului, reprezentată legal prin Președinte..........................................

Art.2. Obiectul

Realizarea în parteneriat a Campionatului Mondial de Hochei pe Gheață, Seniori, Divizia II, Grupa B, pe perioada organizării și desfășurării competițiilor.

Art.3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

MUNICIPIUL GALAȚI:

 • • Să pună la dispoziția FEDERAȚIEI ROMÂNE DE HOCHEI PE GHEAȚĂ baza sportivă Patinoarul Artificial "Dunărea” Galați, în perioada 28 03 - 10 04 2017;

 • •  Să asigure amplasarea scenei tehnice, a instalațiilor de sunet și lumini;

 • •  Să întreprindă demersurile pentru realizarea spectacolului de deschidere a competiției;

 • •  Să asigure pregătirea suprafeței de gheață eu personal specializat în vederea desjășurării în condiții optime a competițiilor și a antrenamentelor oficiale;

 • •  Să asigure afișarea materialelor promoționale în locațiile special amenajate în acest sens, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați;

 • •  Să asigure o echipă de lucru în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a competițiilor sportive;

 • •  Să acorde acreditările reprezentanților mass-media;

 • •  Să asigure arborarea steagurilor echipelor participante la competiție atât în interiorul, cât și exteriorul bazei sportive;

 • •  Să asigure utilitățile necesare desfășurării competițiilor (energie electrică, apă,

~        salubrizare, internet de mare viteză pentru transmiterea meciurilor, etc);

 • •  Să asigure paza și prezența serviciilor de asistență medicală;

 • •  Sumele obținute din vânzarea biletelor se fac venituri la bugetul local al municipiului Galați.

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

 • •  Să transmită din timp spațiile necesare în vederea desfășurării competițiilor;

 • •  Să promoveze competiția în mass-media națională, internațională, regională și pe site-urile partenere ale competiției internaționale;

 • •  Să suporte cheltuielile de cazare și masă pentru delegațiile oficiale participante la competițiile sportive;

 • •  Să suporte cheltuielile de transport ale arbitrilor participanți la competițiile sportive;

 • •  Să transmită un raport final cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contractual de asociere la finalul competiției, dacă este cazul;

 • •  Să anunțe pe parcursul competiției sprijinul acordat de municipiul Galați în vederea realizării competiției;

 • •  Să promoveze sigla municipiului Galați pe materialele publicitare aferente competiției;

 • •  Să permită utilizarea, în scop necomercial, de către instituția finanțatoare, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la competiție;

 • •  Să obțină toate autorizațiile necesare desfășurării în bune condiții a acestor competiții;

 • •  Să transmită invitațiile de participare la competiția sportivă pentru oficialități;

 • •  Să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale cauzate bunurilor proprietatea Municipiului Galați, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în competițiile menționate;

 • •  Să întreprindă demersurile în eventualitatea unor sponsorizări și a respectării legislației în vigoare cu privire la afișarea materialelor promoționale pe mantinelă și a suprafeței de joc;

 • •  Să pună la dispoziția municipiului Galați grafica evenimentului;

 • •  Să monteze/demonteze și dezafecteze zonele din cadrul competițiilor în perioada stabilită ulterior cu Primăria Municipiului Galați, dacă este cazul;

 • •  Să respecte legislația în domeniul sportului astfel încât să nu atragă răspunderea materială, civilă, penală, contravențională, a organizatorilor și a partenerilor, după caz;

 • •  Să organizeze competițiile în condițiile impuse de legislația în vigoare.

Art. 4. Durata parteneriatului:                                    ______

Prezentul acord este valabil pe perioada organizării și desfășurării Campionatului Mondial de Hochei pe Gheață, Seniori, Grupa B, Divizia II, respectiv în intervalul 28 03 -10 04 2017.

Art. 5. Comunicări:

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmisă in scris.--------------------- -   ----------------- -------------------- ---------

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art, 6, Litigii:

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea protocolului. în cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Art. 7. Clauza de forță majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră așa cum este definită de lege.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi,........................,în2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

MUNICIPIUL GALAȚI    FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

Primar

Reprezentant legal

Direcția Financiar Contabilitate Director Executiv

Control Financiar Preventiv

Director General

Direcția Generală Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor

Șef Birou învățământ, Cultură, Turism, Agrement, Sport, Culte, Sănătate și Evenimente

Serviciul Juridic și Legalitate,