Hotărârea nr. 82/2017

Instituirea dreptului de uz si servitute se trecere subterana si supraterana, pe toata durata de viata a capacitatilor energetice, in favoarea S.D.E.E. Electrica Muntenia Nord S.A. - S.D.E.E. Galati, pentru un teren in suprafata totala de 1120 mp din domeniul public al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 82

din 23.02.2017

privind: instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA. - S.D.E.E. GALAȚI, pentru un teren în suprafață totală de 1120 mp din domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 77/16.02.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 17866/16.02.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 17868/16.02.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Serviciului Juridic și Legalitate, și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA. -S.D.E.E. GALAȚI nr. 1179/08.02.2017, înregistrată la Registratura Generală a munfcipili^[ui Qaluțpsul:rnr 2^232/08.02.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14, alin. (3), alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației

-_———-.-publice-locale,-r-epublicată,cu-modificărileșicompletările-ulterioare;.--^————

în temeiul art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană, de suprafață și aeriană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA, - S.D.E.E. GALAȚI și succesorii legali ai acestora, pentru terenul în suprafață de 1120 mp -proprietate publică a municipiului Galați, ocupat de capacitatea energetică necesară alimentării cu energie electrică a blocurilor de locuințe sociale M1+M6 din cartier Micro 17, conform planului de situație prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați