Hotărârea nr. 78/2017

Dezmembrarea in 2 loturi a terenului in suprafata de 96608 mp situat in intravilanul municipiului Galati, Tarlaua 253/1, Lot 2, Cartier Micro 13B

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 78 din 23.02.2017

privind: dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 96608 mp situat în intravilanul municipiului Galați, Tarla 253/1, Lot 2, cartier Micro 13B

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 71/14.02.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 23.02.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 16558/14.02.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 16560/14.02.2017 al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând Referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 17055/04.03.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezlipirea în 2 loturi a terenului în suprafață de 96608 mp situat în intravilanul municipiului Galați, Tarla 253/1, Lot 2, cartier Micro 13B, după cum urmează:

  • - Lot 2/1 - teren în suprafață de 89081 mp, având numărul cadastral 122805;

  • - Lot 2/2 - teren în suprafață de 7527 mp, având numărul cadastral 122806.

(2) Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


/

i i

1


Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octoflian Kovacs

Plan de amplasament si delimitare a imobiiuJej eu propunerea de dezliuire/alipire sc.m

KrmiDiinli WSSWi

)     Supraraia

Atlresn imobilului s

Mut»- Giiinl[,Mkr<j UA.Tîî.Vl, Lot 2

l    WO&ftDmti

WlKîFuiKhfaNf;

108594

tJAT: GALAȚI

1 .... .......


IKBVuSt PUBLIC d IUTOKJMII 6w

ti ,. >h ' SMEge^iZMi X.

__IȘ____XLĂi^-5-----jiÂJ-

H SWiCSiUPîE:.-..' ;,;i „we.au, ^"GtOTOPiX;.,?-•.’<■'■ .   ■ '

;orcf;

■ ./»^r X,. 4 „} ,- :.