Hotărârea nr. 77/2017

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Serviciul Public Ecosal Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 77

din 23.02.2017

privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Public Ecosal Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 70/14.02.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.02.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 16364/14.02.2017,. a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 16366/14.02.2017, al Biroului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere Nota justificativă nr. 1589/14.02.2017 a Serviciului Public Ecosal Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 16292/14.02.2017;

Având în vedere adresa nr. 1590/14.02..2017 a Serviciului Public Ecosal Galați înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 16294/14.02.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a, alin. (3), Ut. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HCL nr. 77/2017

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul Public Ecosal Galați, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 36/26.01.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Public Ecosal Galați își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octquian Kovacs

ANEXA 2 LA HCL NR. 77/23.02.2017

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI Str. PRELUNGIREA BRĂILEI NR.7-A TeL/Fax. 312282,411197,32272

STAT DE FUNCȚII-NR, POSTURI

- Serviciul Public Ecosal Galati-

)

FUNCȚIA

Nivel - post conducere

- execuție

Nivel Studii S ■ superioare, SSD- studii de scurta d urata, PL-studii post liceale, M-studii medii,G-studil generale

COD COR

NR POSTURI

OCUPATE

LU

H

Z

O

_

CONDUCEREA

Director general

conducere

S

111210

1

Director tehnic

conducere

S

112024

1

Director economic

conducere

s

112020

1

TOTAL POSTURI

3

COMPARTIMENT REGISTRATURA SECRETARIAT,RELAȚII CU PUBLICUL

Asistent director

execuție

SSD/S

243217

1

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Auditor intern              [ execuție

S     |   241306

2

TOTAL POSTURI        |

_

2

COMPARTIMENT coNtRGI

L FINANCIAR DE GESTIUNE

■■        Controlor de gestiune

execuție

S

241106

2

'        TOTAL POSTURI

2

lOMPARTIM

ENT JURIDIC

Consilier - juridic

execuție

S

261103

2

TOTAL POSTURI

2

BIROU

RESURSEU

MANE SALARIZARE

Sef birou RUS

conducere

S

111220

1

Specialist RUS

execuție

SSD/S

242314

1

Inspector RUS

execuție

M/PL

333304

3

Contabil

execuție

M/PL

331302

2

TOTAL POSTURI

7

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECȚIE SI SITUAȚII DE URGENTA

Sef serviciu SSM

conducere

SSD/S

111225

1

Expert in securitate si sanatate in munca

execuție

SSD/S

242304

2

Tehnician in securitate si sanatate in munca

execuție

M

325721

1

Inspector in securitate si sanatate in munca

execuție

M

325723

4

TOTAL POSTURI

8

COMPARTIMENT REȚEA INFORMATICA SI CALCULATOARE

Inginer de sistem in informatica

execuție

S

251203

1

TOTAL POSTURI

1

COMPARTIMENT MANAGE

MENTUL CAI

JTATII-RSCM

Auditor in domeniul calitatii

execuție

SSD/S

214130

1

TOTALPOSTURI

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV - ACHIZIȚII

Sef serviciu

conducere

SSD/S

111225

1

Economist

execuție

SSD/S

263102

1

Expert Achiziții Publice

execuție

s

214946

2

Sef Birou

conducere

s

111220

1

')          Lucrator gestionar

execuție

M

432111

1

Femeie de serviciu

execuție

G

911201

1

Portar

execuție

G

962909

1

Paznic

execuție

M/G

962907

3

TOTAL POSTURI

11

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

Inginer ecolog

execuție

S

213304

2

TOTAL POSTURI

2

SECȚIA STRĂZI - MENAJ

Menaj - Deszăpezire, Zone verzi

Sef secție

conducere

Ș

121903

1

Referent de specialitate administrație publica

execuție

SSD/S

242204

1

) Dispeceri operațiuni salubrizare

execuție

M

432205

12

Dispecer

execuție

M

432201

1

Tamplar universal

execuție

M/G

752201

2

Instalator

execuție

M/G

712602

1

Fasonator mecanic

execuție

M/G

621003

5

Lacatus mecanic

execuție

M/G

721410

1

Tinichigiu

execuție

M/G

721305

1

Lucratori pentru salubrizare

execuție

G

961303

36

Salubrizare Străzi

Dispeceri operațiuni salubrizare

execuție

M

432205

5

Lucratori pentru salubrizare

execuție

G

961303

55

TOTAL POSTURI

121

SERVICIUL PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FARA STAF

’AN

Sef serviciu

conducere

s

111225

1

Asistent veterinar

execuție

M/PL

324002

2

Operator introducere si validare date

execuție

M

413201

1

Dispecer

execuție

M

432201

2

Prinzator - câini

execuție

G

962204

4

îngrijitor - câini in adăposturi

execuție

G

962201

3

TOTAL POSTURI

13

SECȚIA ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII URBANE

Set secție

conducere

S

121903

1

Inginer

execuție

S

214204

3

Referent de specialitate administrație publica

execuție

SSD/S

242204

1

Sef echipa

execuție

M

711918

2

Asfaltator

execuție

G/M

711904

5

Pavator

execuție

G/M

711902

4

Sudor

execuție

G/M

721208

i

Mecanic utilaje

execuție

G/M

723302

1

"\ Constructor structuri monolitice

execuție

G/M

711404

2

'       TOTAL POSTURI

20

SECȚIA DEPOZITĂ

\RE SI RECICLARE

Sef secție                conducere

s

121903

1

STA TIE DE SORTARE SI COMPOSTARE

Sef depozit

conducere

SSD/S

132444

1

Lucrator sortator deșeuri recicla bile

execuție

G

932907

3

Dispecer operațiuni de salubrizare

execuție

M

432205

2

Mecanic utilaje

execuție

G/M

723302’

1

DEPOZIT ECOLOGIC DE DEȘEURI TIRIGHINA

Sef depozit

conducere

SSD/S

132444

1

Referent de specialitate chimist

execuție

SSD/S

211305

1

Inginer electromecanic

execuție

S

215216

1

Inginer ecolog

execuție

s

213304

1

Dispecer operațiuni de salubrizare

execuție

M

432205

2

Lucrator sortator deșeuri reciclabile

execuție

G

932907

3

1           Electromecanic

execuție

M/PL

311305

1

Mecanic utilaje

execuție

G/M

723302

2

Puncte Verzi

Dispecer operațiuni de salubrizare

execuție

M

432205

2

TOTAL POSTURI

22

SECȚIA AUTO - UTILAJ, SIGURANȚA CIRCULAI

IEI SI PROIECTARE

Sef secție

conducere

S

121903

1

Sef garaj

conducere

S

132433

1

Sef atelier

conducere

SSD/S

121902

1

Referent de specialitate administrație publica

execuție

SSD/S

242204

1

Subinginer rețele electrice

execuție

SSD

215113

1

Maistru - electrician

execuție

PL

311303

1

Inginer mecanic

execuție

S

214401

1

Lucrator gestionar

execuție

M

432111

2

Muncitori din care:

Mecanic auto

execuție

G/M

723103

6

Lacatus mecanic

execuție

G/M

721410

4

Sudor

execuție

G/M

721203

1

Electrician întreținere si reparații

execuție

G/M

741307

2

Tractorist

execuție

G/M

834101

3

Șofer autocamion/masina de mare tonaj

execuție

G/M

833201

23

Stivuitorist

execuție

G/M

834403

1

ifronist

execuție

G/M

834201

7

Operator validare date

execuție

G/M

413201

1

TOTAL POSTURI

57

SERVICIUL COMERCIAL

Sef serviciu

conducere

SSD/S

111225

1

Economist

execuție

SSD/S

263102

2

Contabil

execuție

M/PL

331302

4

v           Casieri - încasator

execuție

M

962302

5

)       TOTAL POSTURI

12

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE

Sef birou

conducere

S

111220

1

COMPARTIMENT FINANCIAR

Lucrator gestionar

execuție

M

432111

2

COMPARTIMENT CONTABILITATE

Economist

execuție

S

. 263102

3

Administrator financiar/patrimoniu

execuție

S

263111

1

Casier

execuție

M

523003

1

TOTAL POSTURI

8

COMPARTIMENT PRODUCȚIE NORMARE,CALCUL, TARIFE PRETURI

Economist

execuție

S

263102

2

TOTAL POSTURI

2