Hotărârea nr. 75/2017

Vanzarea terenului in suprafata de 27,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe Str. Brailei nr. 165 S3A

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 75

din 23.02.2017

privind: vânzarea terenului în suprafață de 27,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 165 S3A

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 67/14.02.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.02.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 16602/14.02.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 16604/14.02.2017, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului și a Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 6925/11.02.2015;

Având în vedere dispozițiile Cap. 1,1.2, pct. 1 din Anexa la H.C.L. nr. 207 din 29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit V și ale art. 123, alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului în suprafață de 27,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, str. Brăilei nr. 165 S3A.

Art. 2 - Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 27,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, str. Brăilei nr. 165 S3A, domnului Sâmpetru Vasile, teren pe care îl deține în baza contractului de concesiune nr. 234/2348/24.08.2012.

Art. 3 - Se aprobă prețul de vânzare de 163,00 euro/mp, jură TVA, la cursul oficial comunicat de BNR, la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de concesiune nr. 234/2348/24.08.2012, împreună cu actele sale adiționale, își încetează valabilitatea.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


^dtșsdință. Gafiriel Șerban


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octafâgn Kovacs