Hotărârea nr. 73/2017

Aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. MeroniTrans S.R.L. pentru societatea Mairon S.A. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 73 din 23.02.2017

privind: aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Meroni Trans S.R.L. pentru Societatea Mairon Galați SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 66/14.02.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 16090/13.02.2017 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 16092/13.02.2017 al Serviciului de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății Meroni Trans S.R.L. nr. 011/30.01.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 4251/31.01.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), Ut. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1) și art. 34 din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353 / 2007pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), Ut. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Meroni Trans S.R.L., pentru Societatea Mairon Galați S.A., pe următoarea rută:

Hotel Magnus (Micro 19) - str. Oțelarilor - str. Brăilei - str. Vrancei - str. Oltului -str. Prelungirea Brăilei - str. Brăilei - Trei Star - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor -str. 1 Decembrie 1918 - bld. Milcov - str. Nicolae Mantu ~ Drumul de Centură -Calea Smârdan - S.C. Mairon S.A.și retur.

Art. 2 ~ Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octaviun Kovacs