Hotărârea nr. 722/2017

Incheierea conventiei pe anul 2018 cu Fundatia "Inima de copil" Galati, in vederea subventionarii proiectului "Centru de zi pentru copii din familiile in dificultare" din municipiul Galati, in temeiul Legii nr. 34/1998

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 722

din 19.12.2017

privind încheierea Convenției pe anul 2018 cu Fundația „Inimă de copil” Galați, în vederea subvenționării proiectului CENTRUL DE ZI PENTRU COPII DIN FAMILII ÎN DIFICULTATE, din municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998

Inițiator: Hristăche Bogatu, Ion Cordoneanu, Moise-Cornel Oancea, Oana-Claudia Iurescu, Catalain Popa - consilieri locali;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 733/04.12.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 19.12.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 117398/04.12.2017, a inițiatorilor-Hristăche Bogatu, Ion Cordoneanu, Moise-Cornel Oancea, Oana-Claudia Iurescu, Cătălin Popa - consilieri locali;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 117400/04.12.2017, al Direcției de Asistență Socială și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1), art. 11, alin. (1), art. 12, alin. (1) și ale art. 14, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprooaie prin tiotararea guvernului nr. 1153/2001, cu moaipcarue și comptetarue ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), Ut. ”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea Convenției pe anul 2018 cu Fundația „Inima de copil" Galați, în vederea subvenționării proiectului CENTRUL DE ZI PENTRU COPII DIN FAMILII IN DIFICULTATE din municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998. Convenția este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează, ---

Secretarul Municipiului Galați,  Radu Octallan Kovacs

Anexa la HCL nr. 722/19.12.2017

ROMÂNIA                           FUNDAȚIA “INIMA DE COPIL”

JUDEȚUL GALAȚI                            GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

Nr._______/___________2018

CONVENȚIE

Nr.__/________2O18

pentru acordarea de servicii de asistenta sociala

în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială,

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul în Galați str Domnească nr.54, tel 0236/307700 cod fiscal nr 3814810, cont de virament R073TREZ30624680259XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat de dl. Ionuț Florin Pucheanu - PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI

și

FUNDAȚIA INIMA DE COPIL cu sediul în Galați, Biv. Dunarea nr. 3, bloc A8, apart. 2 , cod 800630 tel. 0236/312199, cod fiscal 9076002 emis de Ministerul Finanțelor Galați, cont R098RNCB0141032886400001 deschis la Banca Comercială, Sucursala Galați, reprezentată de doamna Burtea Anna Cristina - director administrativ, au convenit următoarele:

 • I. Obiectul convenției

 • 1. Acordarea de către Fundația “Inima de Copil” Galați a serviciilor de asistență socială, în conformitate cu fișa tehnică a unității de asistență socială Centru de zi pentru copii din familii in dificultate din municipiul Galați pentru un număr mediu lunar de 2/ copii si 10 părinți.

 • 2.    Subvenționarea de la bugetul local a serviciilor de asistență socială acordate de Fundația "‘Inima de copil” Galați în limita sumei de 73.434 lei în anul 2018. Nivelul mediu lunar al subvenției este de 6119,50 lei.

 • 3.    Fundația “Inima de copil” Galați se angajează să asigure din venituri proprii, conform bugetului unității de asistență socială cheltuieli curente de funcționare, respectiv cu suma de 72.159,00 lei, în bani și/sau natură, după cum urmează:

 • - în bani 72.159,00 lei;

 • - în natură.....o.... lei.

 • 4.    Suma alocata va fi utilizata pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • a) Cheltuielile de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • b) Cheltuielile cu hrana pentru beneficiarii unității de asistență socială;

 • c) Cheltuielile cu carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport din cadrul unității de asistență socială;

 • d) Cheltuielile de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon, internet și pază;

 • e) Cheltuielile cu materiale de curățenie, materiale igienico-sanitare și alte obiecte de inventar și echipamente de mică valoare sau scurtă durată, pentru persoanele asistate.

 • II. Durata convenției

Durata convenției este de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2018.

 • III. Obligațiile asociației sunt:

 • 1.     Acordarea serviciilor de asistență socială potrivit fișei tehnice a unității de asistență socială;

 • 2.     Utilizarea subvenției în exclusivitate pentru serviciile de asistență socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenția a fost aprobată

 • 3.    Depunerea până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în luna anterioară și a cererii privind subvenția pentru luna curentă, la Municipiul Galați,

 • 4.    Depunerea, în termen de 15 zile de la data încetării convenției definitive, lâ

Municipiul Galați, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anulpentrtrcare a fost încheiată convenția;          ........................ 5- Menționarea în documentele referitoare la activitatea de asistență socială a faptului că beneficiază de subvenție de la bugetul local conform Legii nr 34 / 1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială;

 • 6.    Comunicarea în termen de 30 de zile Municipiului Galați, în scris, a oricărei modificări cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza aprobării subvenției;

 • 7.     Asigurarea accesului la sediul asociației și a unității de asistență socială a persoanelor împuternicite de Municipiul Galați să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistență socială și modul de utilizare a subvenției, precum și punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate ;

 • 8.    Restituirea, in termen de 5 zile de la încetarea convenției, a sumelor primite cu titlu de subvenție si ramase necheltuite pana la 31.12.2018.

 • 9.    Utilizarea programului «AJUTOARE SOCIALE » si depunerea informat electronic conform aplicației a bazei de date cu beneficiarii si serviciile sociale lunare acordate pana pe data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioara.

 • 10.   Decontarea cheltuielilor cu salariile se va face potrivit sistemului de stabilire a salariilor pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu viza Biroului Resurse Umane si Salarizare.

 • IV. Obligațiile Municipiului Galați sunt:

 • 1.    Acordarea, până la data de 25 a fiecărei luni a subvenției acordate;

 • 2.    Acordarea de asistență de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției de către asociație;

 • V. Forța majoră

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese

Forța majoră exonerează părțile de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

în situația în care Municipiul Galați se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forță majoră și în această perioadă serviciile de asistență socială au fost acordate cu respectarea condițiilor care au stat la baza acordării subvenției, subvenția se poate acorda și retroactiv, pe o perioadă care nu poate depăși trei luni calendaristice.

în cazul încetării forței majore care a condus la imposibilitatea de plată, Municipiul Galați va notifica imediat asociației această situație.

în perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră, asociația se află în imposibilitatea de a acorda serviciile de asistență socială, subvenția nu se acordă.

 • VI. Suspendarea subvenției

Prezenta convenție se suspendă în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la Capitolul III, punctul 3 și 7.

Municipiul Galați va notifica asociației că subvenția pe luna respectivă nu se mai acordă.

 • VII. încetarea convenției

Prezenta convenție încetează:

 • a.    Prin acordul de voință al părților;

 • b.     Prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

 • c.    La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

 • d.    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni.

în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral, convenția.

 • VIII. Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi făcută prin act adițional, cu acordul ambelor părți:                                                                      = va. Litigii

în caz de litigiu, părțile vor încerca soluționarea acestuia, în mod amiabil.

în cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

X. Dispoziții finale

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice documente scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezenta convenție s-a încheiat la sediul Municipiului Galați, în două exemplare.

MUNICIPIUL GALAȚI                  FUNDAȚIA “INIMA DE COPIL” GALAȚI

PRIMAR,                                          Director administrativ

Director,

Direcția Financiar Contabilitate

Director,

Direcția de Asistenta Sociala

Avizat Juridic,