Hotărârea nr. 712/2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrala termica Scoala gimnaziala Grigorie Teologul"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 712 din 19.12.2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Centrală termică Școala gimnazială Grigorie Teologul"

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 723/04.12.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 19.12.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 117674/05.12.2017, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 117676/05.12.2017, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. „c”, art. 5, alin. (1), lit. „c” și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,—

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Centrală termică Școala gimnazială Grigorie Teologul", având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Anexa la HCL nr. 712/19.12.2017

Centrală termică Școala gimnazială Grigorie Teologul

în prezent școala este alimentată eu energie termică pentru încălzire de la sistemul centralizat de termoficare printr-o rețea existentă.

în scopul eficientizării utilizării fondurilor publice pentru utilitățile instituției de învățământ se propune realizarea unei centrale termice noi alimentată cu gaz metan. Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • - amplasarea unei construcții metalice cu închideri din panouri tip sandwich și vată bazaltică separată de construcțiile existente;

  • - construcția va avea dimensiunile ( 4.00x5.00)01 cu înălțimea de 2,8501;

  • - montarea a 4 cazane murale în condensație, cu randament ridicat, cu puterea

termică de 121KW fiecare ce prepară agent termic la temperatura de 8o/6o°C pentru încălzire;

  • - pompa de circulație pe cazane;

-pompa de circulație pe circuitul de încălzire;

  • - vas de expansiune închis cu membrană 500 litri;

  • - boiler 200 litri;

-filtre pentru impurități;

  • - butelie de egalizare presiune;

  • - supape de siguranță.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției: 373.656,64lei

din care C+M;             207.989,78^

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

sjcl .agxE       m.

mun <Bata& «r. Wa&Wcescy, n?. 24. U A2t.   t3

DEV^ZGBOAL


DEV^ZGBOAL

-atnbfectiyulutcieip^stltn


-atnbfectiyulutcieip^stltn

Tfetec2ft.«2mr