Hotărârea nr. 710/2017

Modificarea Anexei 1 la HCL nr. 228/15.12.2016 privind aprobarea programului multianul cu privire la reabilitarea fatadelor pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, in muniicpiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 710

din 19.12.2017

pentru modificarea Anexei 1 la HCL nr. 228/15.12.2016 privind aprobarea Programului multianual cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 721/28.11.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 19212.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 116122/28.11.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 116124/28.11.2017, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (2), art. 5, alin. (3) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

7^uândAiiAjederedispoziț-uleiirL-36,-ului^Ct)-diiLLegeaadiJuiui>Lj^LțLeLpLLldicc locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2) litera „e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea pct.3.2. - Stabilirea zonelor de acțiune prioritară din Anexa 1 la H.C.L. nr. 228/15.12.2016 privind aprobarea Programului multianual cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, în municipiul Galați, și va avea următorul cuprins:

"pct.3.2 - Stabilirea zonelor de acțiune prioritară în funcție de regulamentele (ghidurile) aprobate pe zone precum și stabilirea termenelor specifice pentru îndeplinirea măsurilor de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor.

Zone de acțiune prioritare:

  • - etapa I: zona construită protejată - perioada de desfășurare cuprinsă între 01.01.2017-31.12.2018;

  • - etapa II: zona cartiere blocuri - perioada de desfășurare cuprinsă între 01.01.2018 - 31.12.2019;

  • - etapa III: țesut tradițional Țiglina I si Țiglina II - perioada de desjășurare cuprinsă între 01.01.2019 - 31.12.2019”.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art» III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Oci


lan Kovacs