Hotărârea nr. 71/2017

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati, scoaterea din functiune si casararea unor active aflate in concesiunea S.C. APA CANAL S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 71 din 23.02.2017

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor active aflate în concesiunea societății APĂ CANAL SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 64/14.02.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 15922/13.02.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 15924/13.02.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare a comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 3217/03.02.2017, a societății Apă Canal SA., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 13012/03.02.2017;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritorial;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;--------------

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a activelor menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea activelor prevăzute la art. 1.

Art. 3 - Suma rezultată din valorificarea activelor scoase din funcțiune, constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al Municipiului Galați.

Art. 4 - După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe menționate, atât Municipiul Galați, cât și societatea Apă Canal SA. își actualizează evidențele contabile/extracontabile aferente.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavtâh Kovacs

Anexa la HCL nr. 71/23.02.2017

Nr. crt.

Denumire activ aflat în domeniul public al municipiului Galați

Nr. inventar

Data punerii în funcțiune

Valoare de Inventar

lei

Valoare rămasă de amortizat la 31.12.2016 lei

1.

REȚEA APA STR. ROMÂNA,ȚEAVA OL DN

100 mm, L=i8oo m

215839

01.12.1982

25.456,01

0

2.

HIDRANȚI SUBTERANI LA REȚEAUA DE APĂ STRADA

ROMÂNĂ

215840

01.12.1982

1.651,79

454,49

3-

VANE DN 100 LA REȚEAUA DE APĂ STR. ROMÂNĂ

11 BUC.

216421

01.12.1986

8.645,67

3-540,14

4.

MODERNIZARE REȚEA APĂ STR.

ROMÂNĂ:

-BRANȘAMENTE TVOLZNDN2OO,

L=12soML,

- HIDRANȚI 13 BUC.

23171

AUG. 2010

34-491,39

28.422,40

TOTAL

70.244,86

Președinte

Alexandrut&riebȘefban

\