Hotărârea nr. 709/2017

Modificarea HCL nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului municipiului Galati, cu modificarea si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 709 din 19.12.2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 617/18.10.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 19.12.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 104026/18.10.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 104028/18.10.2017, al Comisiei pentru stabilirea zonelor de impozitare a terenurilor din municipiul Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 453, lit. ”i” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 9, alin. (1) și alin (3) ale Titlul IX, Capitolul I din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

~~în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „c" din Legea acbninistrațieipublice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 181/28.05.2016 privind zonarea municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare se modifică și va avea cuprinsul în Anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 181/28.05.2016 privind zonarea municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare se modifică și va avea cuprinsul în Anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 181/28.05.2016 privind zonarea municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare se modifică și va avea cuprinsul în Anexa III care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 1 ianuarie 2018.

Art. V - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. VI - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

o*


Președinte de șefință,


Vergiliu-Sppă^ Vals


./


/

7 / z l

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Ootfâian Kovacs =

/ //

NR. CRT.

TIP ARI

ERĂ

\l UME BULEVARD / STRADĂ / ALEE / CALE/VAD

1

STR/

DA

1 DECEMBRIE 1918

2

STRZ

iDA

13 DECEMBRIE

3

STRZ

DA

24 IANUARIE 1859

4

STR/ț

ba

8 MARTIE

5

STR/

BA

9 MAI 1945

6

STR7

BA

ABRUD

7

str;

BA

AFINULUI

8

str;

BA

ALBA IULIA

9

str;

>DA

ALBATROSULUI

10

ALE

fE

ALBINEI

11

STRZ

BA

ALEXANDRU CEL BUN

12

STFGf

BA

ALEXANDRU DAVILA

13

strJ

BA

ALEXANDRU IOAN CUZA

14

stfJ

BA

ALEXANDRU LĂPUȘNEANU

15

STR/i

BA

ALEXANDRU MĂCELARU

Anexa I la HCL nr. 709/19.12.201

H.C.L. privind atribuirea denumirii stradă/alee

Zonare

Observații

an fiscal 2018

B

C

B

B

B

A

A

B

A

A

B

A

A

A

B

p.v. 100750/10.10.2017

16

STRA

DA

ALEXANDRU MORUZZl

17

STRA

DA

ALEXANDRU MORUZZl

18

STRA

DA

ALEXANDRU VLAHUȚĂ

19

STRA

DA

ALUNIȘULUI

20

STRA

Ba

AMURGULUI

21

STRA

DA

ANA IPĂTESCU

22

ALE

ANEMONELOR

23

STRA

bA

I

ANUL REVOLUȚIEI 1848

24

STRA

APOLON

25

STRA

t>A

APRODUL PURICE

26

STRA

DA

ARAD

STRA

ARCAȘILOR

27

STRA

ARCAȘILOR

28

STR£

bA

ARDELEANĂ

29

STRA

bA

ARGEȘULUI

30

STRA

t>A

ARHIPELAG

31

STRA

DA

ARIEI

32

STRA

Da

ARIEȘULUI

33

ALE

b

ARINILOR

34

STRA

DA

ARMATA POPORULUI

35

ALE

E

AUREL MANOLACHE

36

STRA

DA

AUREL VLAICU

37

STRA

DA

AUROREI

între str. Dogăriei și str. Ana Ipătescu

B

între nr. 1 - 7 și nr. 2-52

C

între nr. 52A - capăt și nr. 7A -capăt

D

B

B

B

HCL 611/22.12.2011

C

p.v.100750/10.10.2017

A

B

B

p.v.100750/10.10.2017

A

B

între nr. 2-22

p.v.100750/10.10.2017

C

între nr. 24 - capăt și nr. 1 -capăt

D

B

A

A

A

HCL 423/29.09.2011

D

A

HCL 161/27.05.2010

C

B

A

38

STRAi

U

AV. VASILE CRAIU

39

STRAI

)A

AV. MIRCEA ZORILEANU

40

STRA

DA

AVIATORILOR

41

STRA

PA

AVRAM IANCU

42

STRA

DA

BAHLUIULUI

43

STRA

DA

BANATULUI

44

STRA

PA

BANULUI

45

STRA

DA

BĂRBOȘI

46

STRA

|DA

BASARABIEI

47

ALE

BAZINUL NOU

48

STRA

DA

BAZINUL NOU

49

STRA

DA

I

BELDIE IOAN

50

STRA

t)A

BERHECI

51

PAS

BERZEI

52

STR^

t>A

BLAJ

53

ALE

BOHOCIU IOAN

54

STRA

DA

BORZEȘTI

55

STR^

DA

BOURULUI

56

STR/5

DA

BOURULUI

57

STRZ

DA

BRADULUI

58

STRA

DA

BRĂILEI

59

STRA

DA

BRĂILEI

60

STRA

DA

BRĂILEI

61

STR^

DA

BRÎNDUȘEI

B

p.v. 100750/10.10.2017

B

p.v.100750/10.10.2017

B

A

B

D

B

B

A

D

D

HCL 60/10.02.2005

C

p.v.100750/10.10.2017

D

A

B

HCL 61/10.02.2005

D

B

p.v.100750/10.10.2017

D

pare între nr. 2 - 8

C

numere impare și pare între nr.

10 - capăt

D

A

între nr. 1 -175 și nr. 2 -142

B

între nr. 177 - 219 și nr. 144 -

266

C

între nr. 221 - capăt și nr. 268 -capăt

B

62

STRA

DA

BRAȘOV

63

STRA

DA

BRATEȘ

64

STRA

PA

BRAVILOR

65

ALE

BRAVILOR

66

STRA

DA

BUCOVINEI

67

STRA

DA

BUCUREȘTII NOI

68

STRA

DA

CAIȘILOR

69

STRA

DA

CĂLĂRAȘI

70

STRA

DA

CĂLINULUI

71

STRA

DA

CALISTRAT HOGAȘ

72

STRA

DA

CĂLUGĂRENI

73

STRA

DA

CAMIL RESSU

74

STRA

DA

CĂPRIOAREI

75

VAI

P

CĂRĂBUȘ

76

STRA

DA

CARAIMAN

77

STRA

DA

CĂRĂMIDĂRIEI

78

STRA

DA

CARDAȘ AGRICOLA

79

STRA

DA

CARPAȚI

80

STRA

DA

CAȘIN

81

ALE

E

CASTANILOR

82

STRA

DA

CASTRUL ROMAN

83

ALE

E

CEDRILOR

84

ALE

E

CEFERIȘTILOR 1

85

ALE

E

CEFERIȘTILOR 2

86

AL^

E

CEFERIȘTILOR 3

87

STR/J

1DA

CERCULUI

B

C

C

c

B

A

B

C

B

D

B

B

p.v.100750/10.10.2017

B

p.v.100750/10.10.2017

C

B

D

HCL 236/04.07.2006

C

D

B

HOL 565/21.12.2010

C

D

HCL 139/22.11.2012

D

HCL 163/27.05.2010

C

HCL 163/27.05.2010

C

HCL 163/27.05.2010

C

B

88

STRA

DA

CEREALELOR

89

FD1

CERNE!

90

STRA

bA

CERULUI

91

STRA

PA

CETĂȚIANU IOAN

92

STRA

0A

CETĂȚUIEI

93

STRA

bA

CEZAR

94

STRA

PA

CEZAR BOLLIAC

95

ALE

E

C.F.R. 1

96

ALE

C.F.R. 11

97

ALE

C.F.R. III

98

STRZ

.DA

CICERO

99

STRZ

]dă

CIOCÂRLIEI

100

STRZ

|da

CIPRIAN PORUMBESCU

STRA

DA

CLAUDIU MARIUS COVRIG

101

STRA

DA

CLĂBUCET

102

STRZ

!dă

CLOȘCA

103

STRZ

(DA

CLUJ

k

COLINEI

104

STRZ

(DA

COLECTIVIȘTILOR

105

STRZ

(da

1

COL. NICOLAE HOLBAN

106

STRZ

țDA

COMBINATULUI

107

STRZ

pA

COMETEI

108

STRZ

(DA

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

109

STRZ

(DA

1

CONSTANTIN NOTTARA

110

STRZ

pA

CONSTRUCTORILOR

111

STRZ

pA

CORĂBIEI

B

B

p.v.100750/10.10.2017

D

HCL 419/12.12.2002

C

D

B

B

C

C

C

A

B

A

H.C.L. 316/22.06.2017

D

p.v.100750/10.10.2017

B

p.v.100750/10.10.2017

A

B

HCL 315/22.06.2017

D

p.v.100750/10.10.2017

D

A

B

A

A

D

A

D

112

STRA

DA

COSMINULUI

113

STRA

DA

COSTACHE CONACHI

114

STRA

DA

COTEȘTI

ALE

z

CPT. AV. VICTOR CRĂCIUN

115

STRA

DA

CPT. VASILE PANU

ALE

z

CRĂCIUNIȚELOR

116

STRA

DA

CRÂNGULUI

117

STRA

DA

CRICOV

118

STRA

DA

CRINULUI

120

STRA

pA

CRIȘANA

121

STR/>

Jda

CRISTOFORCOLUMB

122

ALE

E

CRIVĂȚULUI

123

STR/

|DA

CRIZANTEMELOR

STR/

DA

CUCULUI

124

STRZ

|DA

CURCUBEULUI

125

STR^

DA

DACIEI

126

STRZ

DA

DACULUI

127

ALE

E

DAFINULUI

128

STR/

DA

DĂNĂILĂ NEGOIȚĂ

129

STR/

.DA

DELFINULUI

130

STR/

IDA

DEMOCRAȚIEI

131

STR^

|.da

DEPOULUI

132

strtJ

.DA

DIMITRIE BOLINTINEANU

133

STRÂ

DA

DIMITRIE CANTEMIR

134

STR/

.DA

DOBROGEI

135

STRZ

DA

DOCHIEI

B

B

B

HCL 53/23.02.2017

D

p.v. 74360/14.07.2017

B

HCL 206/24.11.2016

D

p.v. 21968/06.03.2017

HCL 120/29.04.2014

D

B

B

B

p.v.100750/10.10.2017

A

A

A

C

p.v.100750/10.10.2017

B

B

B

HCL 175 28.05.2015

D

HCL 234/04.07.2006

HCL 162/27.05.2010

C

D

A

D

A

B

p.v.100750/10.10.2017

C

C

136

STRA

DA

DOGĂRIEl

137

STRA

DA

DOMNEASCĂ

138

STRA

DA

DOMNEASCĂ

139

STRA

DA

DORNEI

140

STRA

bA

DOROBANȚI

141

STRA

|da

DR. ALEXANDRU CARNABEL

142

STRA

|da

DR. CONSTANTIN LEVADITTI

143

STRA

bA

DR. MIHAIL PETRINI GALATZi

144

STRA

*DA

DR. NICOLAE ALEXANDRESCU

145

STRA

|da

DR. PETRU GROZA

STRA

Ida

DR. RĂUTU

146

STRA

OA

DR. RĂUTU

147

STRA

Ida

DR. VICTOR BABEȘ

148

STR^

DA

DRAGOȘ VODĂ

149

STRA

DA

DROPIEI

150

STRA

DA

DRUMUL DE CENTURĂ

STR/

iDA

DRUMUL DE CENTURĂ

STRA

\DA

DRUMUL VIILOR tronson 1

B

A

între nr. 1 -191 și nr. 2 -160 bis

B

între nr. 193 - capăt și nr. 162 -capăt

A

C

A

B

B

p.v. 100750/10.10.2017

A

B

B

între nr. 1 - 7 și nr. 2-4 p.v.100750/10.10.2017

C

între nr. 9 - capăt și nr. 6 - capăt

C

A

p.v.100750/10.10.2017

B

p.v.100750/10.10.2017

C

între nr. 1 - capăt și nr. 2 - 48, 244- capăt p.v.100750/10.10.2017

D

între nr. 50 - 242

B

între nr. 1-11 și nr. 2 - 8 p.v.100750/10.10.2017

151

STRA

DA

DRUMUL VIILOR tronsonl tronson 2

152

STRAi

PA

DUMBRAVA ROȘIE

153

BULEV

(krd

DUNĂREA

154

STRA

pA

EGALITĂȚII

155

ALE

.L H

EGRETEI

156

STRA

PA

ELENA DOAMNA

157

STRA

bA

ELICEI

158

STRA

b>A

EMIL RACOVIȚĂ

159

ALE

EMIL RACOVIȚĂ

160

STRA

f>A

ENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU

161

STRA

DA

ENERGIEI

162

STRA

^DA

EPISCOP MELCHISEDEC

163

STRA

DA

EROILOR

164

STRA

PA

ETERNITĂȚII

165

STRA

pA

ETNA

166

STRA

PA

FAGULUI

167

ALE

I

FALEZA DUNĂRII

168

STRA

PA

FARULUI

169

STRA

PA

FELDIOARA

170

STR£

PA

FEROVIARILOR

171

STR^

DA

FILEȘTI

172

STR£

DA

FLORILOR

173

FD-

FLORILOR DE JOS

174

STRA

bA

FOCȘANI

ALE

£

FOIȘOR

175

STRA

PA

FRATERNITĂȚII

C

între nr. 13 - capăt și nr. 10 -capăt

B

p.v.100750/10.10.2017

B

A

HCL 585/22.12.2011

D

A

B

C

HCL 125/26.03.2009

C

C

B

A

A

B

D

B

HCL 119/29.04.2014

A

B

B

C

D

A

A

B

p.v.100750/10.10.2017

HCL 103/28.03.2017

D

p.v.74360/14.07.2017

A

176

ALEI

F

FRASINILOR

177

STRAI

ț)A

FRUNZEI-TRONSON 1

178

STRAI

DA

FRUNZEI      TRONSON 2

179

STRA

pA

FURNALIȘTILOR

180

BULEV/

XRD

GALAȚI

181

STRA

da

GALAȚII NOI

182

STRA

pA

GĂRII NR. 8

183

STRA

PA

GĂRII

184

STRA

|)A

GAROFIȚEI

185

STRA

pA

GEORGE BACOVIA

186

ALE

1"

GEORGE BACOVIA

187

BULEV>

Lrd

GEORGE COȘBUC

188

BULEVj

Ud

GEORGE COȘBUC

189

STRA

PA

GEORGE ENESCU

190

STRA

DA

GERULUI

191

STRADA

GHECET

192

STRAbA

GHEORGHE ASACHI

193

STRADA

GHEORGHE DOJA

194

STRADA

GHEORGHE ȘINCAI

195

STRAfpA

GHEORGHE STROICIU

196

STRA

PA

GHEORGHIENI

197

STRA

Pa

GIUSEPPE GARIBALDI

198

STRA

PA

GLORIEI

199

ALE

r

GORUNULUI

200

STRA

Pa

GRĂDINA VECHE

201

STRA

pA

G-RAL ALEXANDRU CERNAT

HCL 43/28.02.2013

D

B

B

B

B

B

C

A

D

D

D

A

între nr. 1 - 219A și nr. 2 -174

B

între nr. 221 - capăt și nr. 176 -capăt

A

B

B

B

B

D

B

D

A

B

B

A

A

202

STRAI

j)A

G-RAL EREMIA GRIGORESCU

203

STRA

PA

G-RAL IACOB LAHOVARY

204

STRA

f>A

G-RAL IOAN DRAGALINA

205

STRAI

?A

GRAURULUI

206

STRAI

DA

GRIGORE VENTURA

207

STRA

DA

GRIVIȚEI

208

BULEVj

kRD

HENRI COANDĂ

209

STRA

DA

HORIA

210

ALE

F r

HORTENSIILOR

211

STRA

ț)A

IASOMIEI

212

STRA

t)A

ILEANA COSÎNZEANA

213

STRA

PA

INCUBATORULUI

214

STRA

DA

INDEPENDENȚEI

215

ALE

INDUSTRIILOR

216

STRA

DA

ING. AUREL ROZEI ROSENBERG (1907- 1952)

217

STRA

DA

ING. ANGHEL SALIGNY

218

STRA

DA

INSTRUCȚIEI

219

STRA

DA

ION CREANGĂ

220

STRA

PA

ION IONESCU DE LA BRAD

221

STRA

PA

ION LUCA CARAGIALE

222

STRA

PA

ION NECULCE

223

STRA

PA

ION NENIȚESCU

224

STRA

DA

IONEL FERNIC

225

ALE

-

IORDAN CHIMET

226

STRA

DA

IZVOR

B

A

B

B

p.v.100750/10.10.2017

B

p.v.100750/10.10.2017

C

B

A

HCL 465/24.11.2011

D

B

B

B

A

HCL 143/22.03.2011

D

HCL 472/14.12.2015

D

B

A

A

D

A

D

B

B

p.v.100750/10.10.2017

HCL 613/21.12.2010

C

B

p.v.100750/10.10.2017

227

STR?

DA

ÎNFRĂȚIRII

228

ALE

JDERULUI

229

STRjO

t>A

JIULUI

230

STRA

DA

JUPITER

ALE

LALELELOR

231

STR^

PA

LABIRINT

232

STR/5

|DA

LĂCĂTUȘILOR

233

STRZ

)da

LĂCRĂMIOAREI

234

STR/s

DA

LACULUI

235

STR/

|da

LAMINORIȘTILOR

236

STR/j

<DA

LATERALĂ C.F.R.

237

STR/

\DA

LEBEDEI

238

STR/

1DA

LEMNARI

239

STR/

|da

LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA

240

STR>

IlDA

LEULUI

241

STRJ

(DA

LIBELULEI

242

STR>

^DA

LIBERTĂȚII

243

STR;

<DA

LIBERTĂȚII

244

ALț

EE

LILIACULUI

245

STRz

\DA

LIVEZENI

246

str}

\DA

LOCOMOBILEI

247

STR^

kDA

LOGOFĂT TĂUTU

248

STFtț

\DA

LOZOVENI

249

STRJ

\DA

LUCEAFĂRULUI

250

STR.'

\DA

LUGOJ

251

ALli

EE

LUMINIȘULUI

D

HCL 586/22.12.2011

D

B

B

p.v.100750/10.10.2017

HCL 260/31.05.2017

D

p.v.100750/10.10.2017

A

B

D

B

B

C

B

C

HCL 420/12.12.2002

C

C

B

p.v.100750/10.10.2017

A

între nr. 1 - 29 și nr. 2 - 58

B

între nr. 31 - capăt și nr. 60 -capăt

HCL 566/21.12.2010

C

A

D

A

B

C

A

HCL 86/18.10.2012

D

252

STRA

DA

LUNCA ȘIRETULUI

253

STRA

DA

LUPENI

254

STRA

DA

MACAZULUI

255

STRA

DA

MACEDONĂ

256

STRA

DA

MĂCIN

257

STRA

DA

MACULUI

258

STRA

DA

MAGAZIILOR

259

ALE

MAGNOLIEI

260

STR/°

DA

MĂGURA

261

ALE

E

MĂLINILOR

262

STRZ

1DA

MALUL BRATEȘ

263

STRZ

DA

MARAMUREȘ

264

STRA

DA

MĂRĂȘEȘTI

265

STR/J

DA

MĂRĂȘTI

266

ALE

E

MAREA NEAGRĂ

267

BULEV

ARD

MAREA UNIRE

268

ALEÎ

.E

MARGARETELOR

269

STRZ

DA

MARINARILOR

270

stJ

DA

MARINEI

271

STR>

DA

MĂRULUI

272

ale

.E

MAVROMOL

273

ALfi

:e

MELODIEI

274

ALțE

MERCUR

275

STRADA

MESERIAȘILOR

276

STR/

DA

METALURGIEI

277

ALE

iE

METEO

278

AL^

•E

MICĂ

279

STR#

DA

MIHAI BRAVU

D

A

D

B

B

p.v.100750/10.10.2017

D

D

HCL 567/21.12.2010

D

B

HOL 568/21.12.2010

D

D

HCL 62/10.02.2005

B

A

C

B

A

HCL 338/30.09.2010

B

A

D

A

A

A

A

B

D

HCL 77/28.08.2008

C

A

A

.. .. .

280

STR/

MJ)A

MIHAI EMINESCU

281

STRADA

MIHAIL KOGALNICEANU

282

STRAJDA

MIHAIL SADOVEANU

283

BULE\

/ARD

MILCOV

284

ALE

MIMOZA

285

STR?

X DA

MINERALELOR

286

STR?

XDA

MIORIȚEI

287

STR/

O A

MIRCEA CEL BATRÎN

288

STR/

pA

MIRON COSTIN

289

ALf

Se

MOLIDULUI

290

STFG

^DA

MORILOR

291

ALEjE

MORILOR

292

STRj

<DA

MOVILEI

293

STRj

#<DA

MR. IANCU FOTEA

294

STR;

Kda

MUNCII VOLUNTARE

295

STRj

jkDA

MURELOR

296

STR<

\DA

MUREȘULUI

297

STR

ADA

MUZICII

298

STR

<KDA

NAE LEONARD

299

STR

ADA

NĂMOLOASA

300

STRiADA j

NARCISELOR

301

STR

ADA

NĂRUJA

302

STR

ADA

NAVELOR

303

STR|

ADA

NĂVODULUI

304

STFț

ADA

NEAJLOV

305

STFt

ADA

NICOLAE BĂLCESCU

306

STFjf

ADA

NICOLAE DELEANU

307

a|

EE

NICOLAE DELEANU

A

A

B

B

p.v. 100750/10.10.2017

B

C

B

B

p.v.100750/10.10.2017

B

B

A

A

A

A

A

D

A

A

B

B

B

B

A

HCL 612/21.12.2010

C

B

A

HCL 459/20.12.2002

C

HCL 460/20.12.2002

C

308

STR/

VJ)A

NICOLAE GAMULEA

309

STR/

kț)A

NICOLAE LABIȘ

310

STRADA

NICOLAE MANTU

311

STR/

\t>A

NORDULUI

312

ALE

NORDULUI

313

STR/

EDA

NUCULUI

314

STR/

iDA

NUFĂRULUI

315

STR/

î|DA

ODOBEȘT!

316

STR/

:|da

OLTENIȚA

317

STR/

|da

OLTULUI

318

STR)

FA

ORADEA

319

STR;

WA

OȚELARILOR

320

STR;

La

OVIDIU

321

stfJ

|^DA

PACU MOISE

322

STR

țkDA

PANAIT ISTRATI

323

STR

La

PANCIU

324

STR[

^DA

PAPADOPOL CALIMAH

325

strJ

^DA

PARCULUI

326

al;

EE

PAUL BUJOR

327

strJ

*\DA

PAUL PĂLTÂNEA

328

stfJ

^DA

PĂUNULUI

329

STRADA

PESCARI

330

STFț

ADA

PESCĂRUȘULUI

331

STRADA

PETRU RAREȘ

332

STRADA

PIAȚA FALEZEI

333

STR.

ADA

PIAȚA VICTORIEI

334

STE^

ADA

PICTOR IOSIF ISER

I

A

D

C

D

D

B

p.v. 100750/10.10.2017

B

B

C

B

B

B

A

HCL 237/04.07.2006

C

D

A

HCL 235/04.07.2006

C

B

HCL 614/21.12.2010

C

HCL 338/02.06.2009

A

A

D

C

A

A

B

C

335

STRA

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

336

STRZ

PICTOR OCTAV BĂNCILÂ

337

STRZ

t>A

PICTURII

338

STRZ

bA

PIEȚII

339

STRZ

DA

PIETROȘIȚA

340

STRZ

DA

PLANTELOR

341

ALE

E

PLATANILOR

342

STR/>

JDA

PLEVNEI

343

ALE

|e

PLOPILOR

344

STRZ

.DA

PLUGULUI

345

STRZ

Ida

PODUL ÎNALT

346

STRZ

DA

POET VASILE CÂRLOVA

347

ALE

lE

POIENIȚEI

348

STRZ

,DA

PORTULUI

349

STRZj

(DA

PORUMBACU

350

STRZ

(DA

POȘTA VECHE

351

STRZ

(DA

PREDEAL

352

STRZ

(DA

PRELUNGIREA BRĂILEI

353

STRZ

pA

PRISACA

354

STRZ

(DA

PRISACA

355

STRZ

DA

PRIVIGHETOAREI

356

STRZ

(DA

PRUNARI

357

STRZ

fDA

PRUNDULUI

358

STRZ

Ida

PRUNDULUI

359

CAL

EA

PRUTULUI

B

p.v.100750/10.10.2017

B

C

A

B

A

HCL 124/26.03.2009

D

C

HCL 569/21.12.2010

D

A

B

D

HCL 174/22.11.2012

D

A

C

B

B

B

din str. Ghe. Asachi

C

între nr. 1 - 5

din str. Frunzei

C

între nr. 2 - 4

B

p.v.100750/10.10.2017

B

din str. Domnească

B

între nr. 1 - 37

din str. Traian

C

între nr. 39 - capăt și nr. 2 -capăt

C

360

STRA

Pa

RĂCHITAȘI

361

STRA

bA

RĂCHITEI

362

STRA

6a

RADU NEGRU

363

STRA

DA

RĂSĂRITULUI

364

STRA

PA

RĂȘINARI

365

STRA

bA

RĂZBOIENI

366

STRA

PA

RĂZOARE

367

STRA

PA

REGIMENTUL 11 ȘIRET

368

ALE

E

REGALĂ

369

STRA

RÎNDUNELELOR

370

STRA

RÎPEI

371

STRA

t>A

RIZER

372

STRA

|da

ROMÂNĂ

373

STRA

DA

ROMÂNĂ

374

ALE

țA

ROMÂNĂ

375

STRA

Jda

ROMULUS

376

STRZ5

PA

ROȘIORI

377

STR/J

1DA

ROZELOR

378

STR/s

.DA

RUBINELOR

379

VA

SACALELOR

380

STRZ

|DA

SĂCELE

381

ALE

|e

SALCÂMILOR

382

STRZ

(DA

SĂLIȘTE

383

STR/j

l|DA

ȘARPELUI

384

STR/j

0A

SATURN

A

B

p.v.100750/10.10.2017

B

B

D

B

B

A

HCL 44/28.02.2013

D

A

A

A

A

între nr. 1 -149 și nr. 2 -196

B

între nr. 198 - capăt, nr. 1 - 5 blocuri și nr. 2 -10 blocuri

A

A

A

C

A

A

A

HCL 570/21.12.2010

C

B

B

A

385

str;

DA

SĂVINEȘTI

386

FD

ȘCOLII

387

STR/

DA

SCULPTURII

388

STRJ

DA

SECERII

389

STR/

DA

SERG. GHEORGHE DONICI

390

str/

DA

SERII

391

STR/

XDA

SFÎNTUL SPIRIDON

392

BULEX

ARD

SIDERURGIȘTILOR

393

BULEX

ARD

SIDERURGIȘTILOR

394

STRf

(DA

SILFIDELOR

str;

DA

SIMON AJARESCU

395

STRj

DA

SINDICATELOR

396

STR

DA

SINDICATELOR

397

STR

jkDA

ȘIRETULUI

398

STRj

\DA

SLĂNIC

399

STRj

DA

SMÎRDAN

400

CAL

EA

SMÎRDAN

401

STRj

XDA

SOARELUI

402

STRj

XDA

ȘOIMULUI

403

STR

\da

SOMEȘULUI

404

STR

\da

SPANIOLĂ

405

STR

(\da

SPĂTARULUI

406

STR

\da

STADIONULUI

STRj

{DA

ȘTEFAN CEL MARE

B

A

B

A

B

A

A

A

HCL 192/29.06.2014

B

între nr. 47 - capăt și nr. 44 -capăt

A

HCL 181/24.11.2016

D

p.v. 21968/06.03.2017

A

între nr. 1 -15 și nr. 2-14

B

între nr. 17 - capăt și nr. 16 -capăt

C

B

p.v.100750/10.10.2017

A

D

D

A

C

C

A

B

B

nr. 1 și între nr. 2-30 p.v. 100750/10.10.2017

......... -.............-................

[

407

STR7

r

ȘTEFAN CEL MARE

408

STRADA

ȘTEFAN PETICĂ

409

ALE

ȘTEJARILOR

410

STR>

*bA

STELEI

411

STR/

*|DA

ȘTIINȚEI

412

ALE$E

ȘTIINȚEI

413

FDȚ.

STOICOVICI

414

străda

STRUNGARILOR

415

STRADA

SUCEVEI

416

ALțE

SULFINEI

417

STR/

\DA

SULFINEI

418

STRj

KDA

SULINE1

419

STR

^DA

TĂUNI

420

STR

ADA

TAZLĂULUI

421

strJ

ADA

TECUCI

422

STR

ADA

TECUCI

423

STO

4DA

TECUCI

424

a|

EE

TEILOR

425

STRADA

TEIULUI

426

strada

TELEAJEN

427

STRADA

TEM1ȘANA

428

STRADA

TEXTILIȘTILOR

429

STI^

ADA

THEODOR NECULUȚĂ

C

între nr. 3 - capăt și nr. 32 -capăt

D

HCL 571/21.12.2010

D

B

A

p.v. 100750/10.10.2017

A

p.v.100750/10.10.2017

A

B

B

HCL 126/26.03.2009

C

B

p.v.100750/10.10.2017

B

B

D

A

între nr. 1 - 219 și nr. 2 - 208

B

între nr. 221 - 259 și nr. 210 -

290

C

între nr. 261 - capăt și nr. 292 -capăt

p.v. 100750/10.10.2017

HCL 572/21.12.2010

D

A

B

D

B

B

430

STRA

IPA

TIMIȘULUI

431

STRA

Ipa

TINERETULUI I

432

STRA

PA

TINERETULUI II

433

STRApA

TOAMNEI

434

STRA

Pa

TOMIS

435

STRA

pA

TRAIAN

436

STRA

^A

TRAIAN

438

BULEV

TRAIAN VUIA

439

ALE

TRANDAFIRILOR

440

STRA

^A

TRANSILVANIEI

441

ALE

TRESTIILOR

442

STR^

Jda

TUDOR VLADIMIRESCU

443

STRA

pA

TUFANELELOR

444

STR/5

jDA

TUNELULUI

445

STRZ

(DA

TURTURELELOR

446

STRZ

|DA

TUȘNAD

447

STRZ

(DA

UNIRII

448

STRZ

.DA

UNIVERSITĂȚII

449

STR/j

,DA

V.A.URECHIA

450

STR/j

DA

VĂDENI

451

STRij

DA

VAMEl

452

STR/J

IDA

VAPORULUI

453

STRjj

IDA

VASILE ALECSANDRI

454

STRfl

DA

VASILE LUPU

455

STR/f

DA

VEGETALELOR

B

B

B

D

D

A

între nr. 1 - 203 și nr. 2 - 250

B

între nr. 205 - capăt și nr. 252 ■ capăt p. v. 100750/10.10.2017

B

p.v.100750/10.10.2017

A

B

HCL 142/22.03.2011

D

B

B

p.v.100750/10.10.2017

C

B

B

B

HCL 146 /17.04.2003

A

D

B

C

D

A

B

C

456

STRA

jt)A

VENUS

457

STRA

PA

VEZUVIULUI

458

STRAI

U

VICTOR PAPILIAN

459

STRA

DA

VICTOR VÎLCOVICl

460

STRA

j)A

VIDRA

461

STRA

PA

VIITORULUI

462

STRAI

pA

vInători

463

STRAI

pA

VIZANTEA

464

STRA

L)A

VLAD ȚEPEȘ

465

STRA

pA

VRANCEI

466

STRA

DA

VULCAN

467

STRA

DA

VULTUR

468

STRA

DA

ZAMBILELOR

469

STRA

DA

ZEFIRULUI

470

STRA

DA

ZIDARILOR

471

STRA

DA

ZILEI

472

ALE

ZIMBRULUI

473

STRA

(DA

ZIMBRULUI

474

STRA

DA

ZÎNELOR

475

STRA

DA

ZORILQR

P

eședinte de ședință, Ver^ilîu-Sorin Vals

____

C

D

B

p.v.100750/10.10.2017

B

B

A

B

p.v.100750/10.10.2017

B

p.v.100750/10.10.2017

A

B

C

A

p.v.100750/10.10.2017

B

p.v. 100750/10.10.2017

B

B

A

HCL 78/28.08.2008

C

C

A

A

Anexa II la HCL nr. 709/19.12.2017

Delimitarea zonelor de impozitare a terenurilor arabile situate în intravilanul și extravilanul municipiului Galați, înregistrat în Registrul Cadastral al Parcelelor F11 Galați Est

TARLA

PARCELA

ZONA

AMPLASARE

Observații

0

760

C

APE DUNĂREA EXTRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

0

672

C

APE PRUT EXTRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

0

677

C

APE PRUT EXTRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

0

11

C

APE CHINEJA EXTRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

0

161

C

CANAL EXTRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

0

1010

D

CANAL EXTRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

0

1004

D

CANALINTÎRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

0

1008

D

CANAL INTRAVILAN

p.v.89550/25.08.2017

0

1009

D

CANAL INTRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

1

1

C

EXTRAVILAN

1

2

c

EXTRAVILAN

1

3

c

EXTRAVILAN

1

4

c

EXTRAVILAN

1

5

c

EXTRAVILAN

1

6

c

EXTRAVILAN

1

6/1

c

EXTRAVILAN

2

7

c

EXTRAVILAN

2

8

c

EXTRAVILAN

2

9

c

EXTRAVILAN

2

10

c

EXTRAVILAN

2

11

c

EXTRAVILAN

2

12

c

EXTRAVILAN

2

13

c

EXTRAVILAN

2

14

c

INTRAVILAN

2

15

c

INTRAVILAN

2

16

c

INTRAVILAN

2

17

c

INTRAVILAN

2

18

c

INTRAVILAN

3

19

c

INTRAVILAN

2

20

c

INTRAVll AN

3

21

c

INTRAVILAN

3

22

c

INTRAVILAN

.4

23

c

INTRAVILAN

-■-—4-----------

------24

c

INTRAVILAN

.............................. .................... ,

4

25

c

INTRAVILAN

4

26

c

INTRAVILAN

4

27

c

EXTRAVILAN

4

28

C

EXTRAVILAN

4

29

C

EXTRAVILAN

4

30

C

EXTRAVILAN

4

31

C

EXTRAVILAN

4

32

C

EXTRAVILAN

4

33

C

EXTRAVILAN

4

34

C

EXTRAVILAN

4

35

C

EXTRAVILAN

5

36

C

EXTRAVILAN

5

36/1

C

EXTRAVILAN

5

37

C

EXTRAVILAN

6

38

C

EXTRAVILAN

6

39

C

EXTRAVILAN

6

40

C

EXTRAVILAN

6

41

C

EXTRAVILAN

6

42

c

EXTRAVILAN

6

43

c

EXTRAVILAN

6

44

c

EXTRAVILAN

6

45

c

EXTRAVILAN

7

46

c

EXTRAVILAN

8

47

c

EXTRAVILAN

8

48

c

EXTRAVILAN

8

49

c

EXTRAVILAN

8

50

c

EXTRAVILAN

9

51

c

LUCIU DE APA EXTRAVILAN

9

51

c

INTRAVILAN

9

52

c

EXTRAVILAN

9

53

c

EXTRAVILAN

9

54

c

EXTRAVILAN

9

55

c

INTRAVILAN

9

56

c

INTRAVILAN

9

57

c

INTRAVILAN

9

58

c

EXTRAVILAN

10

59

c

EXTRAVILAN

10

60

c

EXTRAVILAN

10

61

c

EXTRAVILAN

10

62

c

EXTRAVILAN

10

63

c

EXTRAVILAN

11

64/1

c

EXTRAVILAN

11

64

c

EXTRAVILAN

11

----“H----

65

-----66-----

c

G

EXTRAVILAN PYTRAVII AN

12

67

c

EXTRAVILAN

12

68

c

EXTRAVILAN

-—4-2-—

.   69

c

EXTRAVILAN

13

70

c

EXTRAVILAN

13

71

c

EXTRAVILAN

13

72

c

EXTRAVILAN

13

73

c

EXTRAVILAN

14

74

C

EXTRAVILAN

14

75

C

EXTRAVILAN

14

76

c

EXTRAVILAN

15

77

c

EXTRAVILAN

15

78

c

EXTRAVILAN

15

79

c

EXTRAVILAN

16

80/4

c

EXTRAVILAN

16

80/1

c

EXTRAVILAN

16

81

c

EXTRAVILAN

16

82

c

EXTRAVILAN

16

83

c

EXTRAVILAN

17

84

c

EXTRAVILAN

17

85

c

EXTRAVILAN

17

86

c

EXTRAVILAN

17

87

c

EXTRAVILAN

18

88

c

EXTRAVILAN

18

89

c

EXTRAVILAN

18

90

c

EXTRAVILAN

19

91

c

EXTRAVILAN

19

92

c

EXTRAVILAN

19

93

c

EXTRAVILAN

20

94

c

EXTRAVILAN

20

95

c

EXTRAVILAN

20

96

c

EXTRAVILAN

21

97

c

EXTRAVILAN

21

98

c

EXTRAVILAN

21

99

c

EXTRAVILAN

21

100

c

EXTRAVILAN

22

101

c

EXTRAVILAN

22

102

c

EXTRAVILAN

22

103

c

EXTRAVILAN

23

104

c

EXTRAVILAN

23

105

0

EXTRAVILAN

23

106

c

EXTRAVILAN

24

107

c

EXTRAVILAN

24

108

c

EXTRAVILAN

24

109

c

EXTRAVILAN

25

110

c

EXTRAVILAN

25

111

c

EXTRAVILAN

25

112

c

EXTRAVILAN

26

113

c

EXTRAVILAN

26

114

c

EXTRAVILAN

---26---

----145----

-C—

FXTRAVILAN

27

116

c

EXTRAVILAN

28

117

c

EXTRAVILAN

=-28-

— 11R

c

EXTRAVILAN

28

119

c

EXTRAVILAN

29

120

c

EXTRAVILAN

29

121

c

EXTRAVILAN

29

122

c

EXTRAVILAN

30

123

c

EXTRAVILAN

30

124

c

EXTRAVILAN

30

125

c

EXTRAVILAN

30

126

c

EXTRAVILAN

31

127

c

EXTRAVILAN

31

128

c

EXTRAVILAN

31

129

c

EXTRAVILAN

32

130

c

EXTRAVILAN

32

131

c

EXTRAVILAN

32

132

c

EXTRAVILAN

32

133

c

EXTRAVILAN

33

134

c

EXTRAVILAN

33

135

c

EXTRAVILAN

33

136

c

EXTRAVILAN

34

137

c

EXTRAVILAN

34

138

c

EXTRAVILAN

35

139

c

EXTRAVILAN

35

140

c

EXTRAVILAN

35

141

c

EXTRAVILAN

36

142

c

EXTRAVILAN

36

143

c

EXTRAVILAN

36

144

c

EXTRAVILAN

37

145

c

EXTRAVILAN

37

146

c

EXTRAVILAN

37

147

c

EXTRAVILAN

37

148

c

EXTRAVILAN

37

149

c

EXTRAVILAN

38

150

c

EXTRAVILAN

38

151

c

EXTRAVILAN

38

152

c

EXTRAVILAN

39

153

c

EXTRAVILAN

39

154

c

EXTRAVILAN

39

155

c

EXTRAVILAN

40

156

c

EXTRAVILAN

40

157

c

EXTRAVILAN

40

158

c

EXTRAVILAN

40

159

c

EXTRAVILAN

41

160

c

EXTRAVILAN

41

160/1

c

EXTRAVILAN

41

161

c

EXTRAVILAN

41

162

c

EXTRAVILAN

41

163

c

EXTRAVILAN

----J-O

A

r

CYTDA\/II AM

o

E/\ 1 r\HV 11—/"Al N------

42

165

c

EXTRAVILAN

42

166

c

EXTRAVILAN

187

-—C--

EXTRAVII AN

43

168

c

EXTRAVILAN

43

169

c

EXTRAVILAN

43

170

c

EXTRAVILAN

43

171     | C

EXTRAVILAN

43

172

C

EXTRAVILAN

43

173

C

EXTRAVILAN

44

174

C

EXTRAVILAN

44

175

C

EXTRAVILAN

44

176

C

EXTRAVILAN

44

177

C

EXTRAVILAN

45

178

C

EXTRAVILAN

45

179

c

EXTRAVILAN

45

180

c

EXTRAVILAN

45

181

c

EXTRAVILAN

45

182

c

EXTRAVILAN

45

183

c

EXTRAVILAN

46

184

c

EXTRAVILAN

46

185

c

EXTRAVILAN

46

186

c

EXTRAVILAN

47

187

c

EXTRAVILAN

47

188

c

EXTRAVILAN

48

189

c

EXTRAVILAN

48

190

c

EXTRAVILAN

48

191

c

EXTRAVILAN

49

192

c

EXTRAVILAN

49

193

c

EXTRAVILAN

49

194

c

EXTRAVILAN

50

195

c

EXTRAVILAN

50

196

c

EXTRAVILAN

50

197

c

EXTRAVILAN

51

198

c

EXTRAVILAN

51

199

c

EXTRAVILAN

51

200

c

EXTRAVILAN

52

201

c

EXTRAVILAN

52

202

c

EXTRAVILAN

52

203

c

EXTRAVILAN

53

204

c

EXTRAVILAN

53

205

c

EXTRAVILAN

53

206

c

EXTRAVILAN

54

207

c

EXTRAVILAN

54

208

c

EXTRAVILAN

54

209

c

EXTRAVILAN

55

210

c

EXTRAVILAN

55

211

c

EXTRAVILAN

55

212

c

EXTRAVILAN

56

213

c

EXTRAVILAN

ee

214

c

EXTRAVILAN

56

215

c

EXTRAVILAN

57

216

c

EXTRAVILAN

-57

217

c

EXTRAVILAN

57

218

c

EXTRAVILAN

58

219

c

EXTRAVILAN

58

220

c

EXTRAVILAN

58

221

c

EXTRAVILAN

î

1

59

222

C

EXTRAVILAN

59

223

C

EXTRAVILAN

59

224

c

EXTRAVILAN

60

225

c

EXTRAVILAN

60

226

c

EXTRAVILAN

60

227

c

EXTRAVILAN

60

228

c

EXTRAVILAN

61

229

c

EXTRAVILAN

61

230

c

EXTRAVILAN

61

231

c

EXTRAVILAN

62

232

c

EXTRAVILAN

62

233

c

EXTRAVILAN

62

234

c

EXTRAVILAN

63

235

c

EXTRAVILAN

63

236

c

EXTRAVILAN

63

237

c

EXTRAVILAN

64

238

c

EXTRAVILAN

64

239

c

EXTRAVILAN

64

240

c

EXTRAVILAN

65

241

c

EXTRAVILAN

65

242

c

EXTRAVILAN

65

243

c

EXTRAVILAN

66

244

c

EXTRAVILAN

66

245

c

EXTRAVILAN

66

246

c

EXTRAVILAN

67

247

c

EXTRAVILAN

67

248

c

EXTRAVILAN

J

67

249

c

EXTRAVILAN

67

250

c

EXTRAVILAN

67

251

c

EXTRAVILAN

67

252

c

EXTRAVILAN

68

253

c

EXTRAVILAN

68

254

c

EXTRAVILAN

68

255

c

EXTRAVILAN

69

256

c

EXTRAVILAN

69

257

c

EXTRAVILAN

69

258

c

EXTRAVILAN

70

259

c

EXTRAVILAN

70

260

c

EXTRAVILAN

70

261

c

EXTRAVILAN

71

262

c

EXTRAVILAN

71

263

c

EXTRAVILAN

_

RYTPA\/II AM

71

264

tA I KAVILAIM

71

C

EXTRAVILAN

72

265

C

EXTRAVILAN

......72.........

........-266.............

c —

— EXTRAVILAN

72

267

C

EXTRAVILAN

73

268

c

EXTRAVILAN

73

269

c

EXTRAVILAN

73

270

c

EXTRAVILAN

74

271

C

EXTRAVILAN

74

272

C

EXTRAVILAN

74

273

C

EXTRAVILAN

75

274

C

EXTRAVILAN

75

275

C

EXTRAVILAN

75

276

C

EXTRAVILAN

76

277

C

EXTRAVILAN

76

278

C

EXTRAVILAN

76

279

C

EXTRAVILAN

77

280

C

EXTRAVILAN

77

281

c

EXTRAVILAN

77

282

c

EXTRAVILAN

78

283

c

EXTRAVILAN

78

284

c

EXTRAVILAN

78

285

c

EXTRAVILAN

79

286

c

EXTRAVILAN

79

287

c

EXTRAVILAN

79

288

c

EXTRAVILAN

80

289

c

EXTRAVILAN

80

290

c

EXTRAVILAN

80

291

c

EXTRAVILAN

81

292

c

EXTRAVILAN

81

293

c

EXTRAVILAN

81

294

c

EXTRAVILAN

82

295

c

EXTRAVILAN

82

296

c

EXTRAVILAN

82

297

c

EXTRAVILAN

83

298

c

EXTRAVILAN

83

299

c

EXTRAVILAN

84

300

c

EXTRAVILAN

84

301

c

EXTRAVILAN

84

302

c

EXTRAVILAN

85

303

c

EXTRAVILAN

85

304

c

EXTRAVILAN

86

305

c

EXTRAVILAN

86

306

c

EXTRAVILAN

87

307

c

EXTRAVILAN

87

308

c

EXTRAVILAN

87

309

c

EXTRAVILAN

88

310

c

EXTRAVILAN

88

311

c

EXTRAVILAN

89

312

c

EXTRAVILAN

---89---

----343----

---C---

---EXTRAVII AN

89

314

c

EXTRAVILAN

89

315

c

EXTRAVILAN

89

316

c

EXTRAVILAN

90

317

c

EXTRAVILAN

90

318

c

EXTRAVILAN

91

319

c

EXTRAVILAN

91

320

c

EXTRAVILAN

i

92

321

C

EXTRAVILAN

92

322

C

EXTRAVILAN

92

323

C

EXTRAVILAN

92

324

C

EXTRAVILAN

92

325

C

EXTRAVILAN

92

326

C

EXTRAVILAN

93

327

C

EXTRAVILAN

93

328

C

EXTRAVILAN

93

329

C

EXTRAVILAN

93

330

C

EXTRAVILAN

94

331

C

EXTRAVILAN

94

332

C

EXTRAVILAN

94

333

C

EXTRAVILAN

94

334

C

EXTRAVILAN

94

335

C

EXTRAVILAN

95

336

C

EXTRAVILAN

95

337

C

EXTRAVILAN

95

338

C

EXTRAVILAN

95

339

C

EXTRAVILAN

95

340

C

EXTRAVILAN

95

341

C

EXTRAVILAN

96

342

C

EXTRAVILAN

96

343

C

EXTRAVILAN

96

344

C

EXTRAVILAN

96

345

C

EXTRAVILAN

97

346

C

EXTRAVILAN

97

347

c

EXTRAVILAN

97

348

c

EXTRAVILAN

98

349

c

EXTRAVILAN

99

350

c

EXTRAVILAN

99

351

c

EXTRAVILAN

99

352

c

EXTRAVILAN

99

353

c

EXTRAVILAN

99

354

c

EXTRAVILAN

99

c

EXTRAVILAN

100

355

c

EXTRAVILAN

100

356

c

EXTRAVILAN

100

357

c

EXTRAVILAN

100

358

c

EXTRAVILAN

100

359

c

EXTRAVILAN

100

360

c

EXTRAVILAN

100

361

c

EXTRAVILAN

---d nn---

qpțd 14

EVTDAX/II AM

IUU

JO 1/ 1

EA 1 rx/\VII rMN-----

100

362

c

EXTRAVILAN

100

363

c

EXTRAVILAN

=400^

.364---

EXTRAVILAN

101

365

c

EXTRAVILAN

101

366

c

EXTRAVILAN

101

367

c

EXTRAVILAN

101

368

c

EXTRAVILAN


102

369

C

EXTRAVILAN

102

370

C

EXTRAVILAN

102

371

C

EXTRAVILAN

103

372

C

EXTRAVILAN

103

373

C

EXTRAVILAN

103

374

C

EXTRAVILAN

103

375

C

EXTRAVILAN

104

376

C

EXTRAVILAN

104

377

C

EXTRAVILAN

105

378

c

EXTRAVILAN

105

379

c

EXTRAVILAN

105

380

c

EXTRAVILAN

105

381

c

EXTRAVILAN

106

382

c

EXTRAVILAN

107

383

c

EXTRAVILAN

107

384

c

EXTRAVILAN

107

385

c

EXTRAVILAN

107

386

c

EXTRAVILAN

108

387

c

EXTRAVILAN

109

388

c

EXTRAVILAN

109

389

c

EXTRAVILAN

109

390

c

EXTRAVILAN

110

391

c

EXTRAVILAN

111

392

c

EXTRAVILAN

111

393

c

EXTRAVILAN

111

394

c

EXTRAVILAN

112

395

c

EXTRAVILAN

113

396

c

EXTRAVILAN

113

397

c

EXTRAVILAN

114

398

c

EXTRAVILAN

114

399

c

EXTRAVILAN

114

400

c

EXTRAVILAN

115

401

c

EXTRAVILAN

115

402

c

EXTRAVILAN

116

403

c

EXTRAVILAN

117

404

c

EXTRAVILAN

117

405

c

EXTRAVILAN

117

406

c

EXTRAVILAN

118

407

c

EXTRAVILAN

118

408

c

EXTRAVILAN

118

409

c

EXTRAVILAN

119

410

c

EXTRAVILAN

----11 Q----

444

r

FXTRAVILAN

1 1 Cf

*r I 1

119

412

c

EXTRAVILAN

120

413

c

EXTRAVILAN

414

Q

EXTRAVILAN

120

415

c

EXTRAVILAN

120

416

c

EXTRAVILAN

120

c

EXTRAVILAN

121

417

c

EXTRAVILAN


121

418

C

EXTRAVILAN

121

419

C

EXTRAVILAN

121

420

C

EXTRAVILAN

122

421

C

EXTRAVILAN

122

422

C

EXTRAVILAN

122

423

C

EXTRAVILAN

122

424

c

EXTRAVILAN

122

425

c

EXTRAVILAN

122

426

c

EXTRAVILAN

122

427

c

EXTRAVILAN

123

428

c

EXTRAVILAN

123

429

c

EXTRAVILAN

123

430

c

EXTRAVILAN

123

431

c

EXTRAVILAN

124

432

c

EXTRAVILAN

124

432/1

c

EXTRAVILAN

124

433

c

EXTRAVILAN

125

434

c

EXTRAVILAN

125

434/1

c

EXTRAVILAN

125

435

c

EXTRAVILAN

125

436

c

EXTRAVILAN

126

437

c

EXTRAVILAN

126

437/1

c

EXTRAVILAN

126

438

c

EXTRAVILAN

126

toată

c

EXTRAVILAN

p.v. 32248/31.03.2017

127

439

c

EXTRAVILAN

127

439/1

c

EXTRAVILAN

127

439/2

c

EXTRAVILAN

127

440

c

EXTRAVILAN

127

441

c

EXTRAVILAN

128

442

c

INTRAVILAN

128

443

c

EXTRAVILAN

128

444

c

INTRAVILAN

128

445

c

INTRAVILAN

128

446

c

EXTRAVILAN

128

447

c

EXTRAVILAN

128

448

c

EXTRAVILAN

128

449

c

EXTRAVILAN

129

450

c

INTRAVILAN

129

451

c

INTRAVILAN

129

452

c

INTRAVILAN

129

--

453

--

c

---p---

EXTRAVILAN

FXTRAVII AN

130

----JO----

454

c

i/\ I lv \ V 11—r \lN EXTRAVILAN

130

455

c

EXTRAVILAN

—- 43Q

=--EXTRAVILAN

130.......

45671

c

INTRAVILAN

130

457

c

EXTRAVILAN

130

458

c

EXTRAVILAN

130

459

c

EXTRAVILAN

130

460

C

EXTRAVILAN

130

461

C

EXTRAVILAN

130

462

C

EXTRAVILAN

130

463

C

EXTRAVILAN

130

464

C

EXTRAVILAN

131

465

c

EXTRAVILAN

p.v. 21968/0603.2017

131

466

c

EXTRAVILAN

131

467

c

EXTRAVILAN

131

468

c

EXTRAVILAN

132

469

c

INTRAVILAN

132

470

c

EXTRAVILAN

133

471

c

EXTRAVILAN

133

472

c

EXTRAVILAN

134

473

c

EXTRAVILAN

134

474

c

EXTRAVILAN

134

475

c

EXTRAVILAN

134

476

c

EXTRAVILAN

134

477

c

EXTRAVILAN

135

478

c

EXTRAVILAN

135

479

c

EXTRAVILAN

135

480

c

EXTRAVILAN

136

481

c

EXTRAVILAN

136

482

c

EXTRAVILAN

136

483

c

EXTRAVILAN

136

484

c

EXTRAVILAN

136

485

c

EXTRAVILAN

137

486

c

EXTRAVILAN

137

487

c

EXTRAVILAN

137

488

c

EXTRAVILAN

137

489

c

EXTRAVILAN

137

490

0

EXTRAVILAN

138

491

c

EXTRAVILAN

138

492

c

EXTRAVILAN

138

493

c

EXTRAVILAN

138

494

c

EXTRAVILAN

139

495

c

EXTRAVILAN

139

496

c

EXTRAVILAN

139

497

c

EXTRAVILAN

139

498

c

EXTRAVILAN

139

499

c

EXTRAVILAN

140

500

c

EXTRAVILAN

140

501

c

EXTRAVILAN

141

502

cno

c

--

EXTRAVILAN

141

1.42

oOw

504

c

t A 1 r\A v 1 LAN----

INTRAVILAN

142

505

c

EXTRAVILAN

142

506

țj

---EXTRAVILAN

143

507

c

EXTRAVILAN

143

507/1

c

EXTRAVILAN

143

508

c

EXTRAVILAN

143

508/1

C

EXTRAVILAN

143

508/2

C

EXTRAVILAN

143

509

C

EXTRAVILAN

143

509/1

C

EXTRAVILAN

143

509/2

C

EXTRAVILAN

143

510

c

EXTRAVILAN

143

510/1

c

EXTRAVILAN

143

510/2

c

EXTRAVILAN

143

511

c

EXTRAVILAN

143

512

c

EXTRAVILAN

143

513

c

EXTRAVILAN

143

513/1

c

EXTRAVILAN

144

514

c

EXTRAVILAN

144

515

c

EXTRAVILAN

144

516

c

EXTRAVILAN

144

517

c

EXTRAVILAN

145

518

c

EXTRAVILAN

145

519

c

EXTRAVILAN

145

520

c

EXTRAVILAN

145

521

c

EXTRAVILAN

146

522

c

EXTRAVILAN

146

523

c

EXTRAVILAN

146

524

c

EXTRAVILAN

146

525

c

EXTRAVILAN

146

526

c

EXTRAVILAN

146

527

c

EXTRAVILAN

147

528

c

EXTRAVILAN

147

529

c

EXTRAVILAN

147

530

c

EXTRAVILAN

147

531

c

EXTRAVILAN

148

532

c

EXTRAVILAN

149

533

c

INTRAVILAN

149

534

c

EXTRAVILAN

150

535

c

EXTRAVILAN

150

536

c

EXTRAVILAN

151

537

c

EXTRAVILAN

151

538

c

EXTRAVILAN

152

539

c

EXTRAVILAN

152

540

c

EXTRAVILAN

153

541

c

EXTRAVILAN

153

542

c

EXTRAVILAN

154

543

c

EXTRAVILAN

154

545

c

EXTRAVILAN

154

546

c

EXTRAVILAN

™^547---

(y

EXTRAVILAN

155

548

c

EXTRAVILAN

155

549

c

EXTRAVILAN

156

550

c

EXTRAVILAN

156

551

c

EXTRAVILAN

156

552

C

EXTRAVILAN

156

553

C

EXTRAVILAN

157

554

C

EXTRAVILAN

157

555

c

EXTRAVILAN

158

556

c

EXTRAVILAN

158

557

c

EXTRAVILAN

158

558

c

EXTRAVILAN

158

559

c

EXTRAVILAN

158

560

c

EXTRAVILAN

159

561

c

EXTRAVILAN

159

562

c

EXTRAVILAN

159

563

c

EXTRAVILAN

159

564

c

EXTRAVILAN

160

565

c

EXTRAVILAN

160

566

c

EXTRAVILAN

160

567

c

EXTRAVILAN

160

568

c

EXTRAVILAN

160

569

c

EXTRAVILAN

161

570

c

EXTRAVILAN

161

570/1

c

INTRAVILAN

161

570/2

c

INTRAVILAN

161

570/3

c

INTRAVILAN

161

571

c

EXTRAVILAN

161

572

c

EXTRAVILAN

161

573

c

EXTRAVILAN

161

574

c

EXTRAVILAN

162

575

c

EXTRAVILAN

162

576

c

EXTRAVILAN

162

577

c

EXTRAVILAN

162

578

c

EXTRAVILAN

162

579

c

EXTRAVILAN

162

580

c

EXTRAVILAN

162

581

c

EXTRAVILAN

162

582

c

EXTRAVILAN

162

583

c

EXTRAVILAN

163

584

c

EXTRAVILAN

163

584/1

c

EXTRAVILAN

163

584/2

c

EXTRAVILAN

163

585

c

EXTRAVILAN

164

586

c

EXTRAVILAN

164

587

c

EXTRAVILAN

164

586/1

c

EXTRAVILAN

—dR/

RQR/O

p

CVTDAWII AM

poo/z

C.A 1 r\AA V1LAAIN

165

588

c

EXTRAVILAN

165

589

c

EXTRAVILAN

__

5£M-I

---C---

EXTRAVILAN

165

591

c

EXTRAVILAN

166

592

c

EXTRAVILAN

166

593

c

EXTRAVILAN

166

594

c

EXTRAVILAN

166

595

C

EXTRAVILAN

167

596

C

EXTRAVILAN

167

596/1

c

EXTRAVILAN

167

596/2

c

EXTRAVILAN

167

597

c

EXTRAVILAN

167

598

c

EXTRAVILAN

167

599

c

EXTRAVILAN

167

600

c

EXTRAVILAN

167

601

c

EXTRAVILAN

168

602

c

EXTRAVILAN

158

603

c

EXTRAVILAN

169

604

c

EXTRAVILAN

169

605

c

EXTRAVILAN

169

606

c

EXTRAVILAN

169

607

c

EXTRAVILAN

170

608

c

EXTRAVILAN

170

608/1

c

EXTRAVILAN

170

609

c

EXTRAVILAN

170

610

c

EXTRAVILAN

171

611

c

EXTRAVILAN

171

612

c

EXTRAVILAN

171

613

c

EXTRAVILAN

172

614

c

EXTRAVILAN

172

615

c

EXTRAVILAN

172

616

c

EXTRAVILAN

172

617

c

EXTRAVILAN

172

618

c

EXTRAVILAN

173

619

c

EXTRAVILAN

173

620

c

EXTRAVILAN

173

621

c

EXTRAVILAN

173

622

c

EXTRAVILAN

173

623

c

EXTRAVILAN

174

624

c

EXTRAVILAN

174

625

c

EXTRAVILAN

174

626

c

EXTRAVILAN

174

627

c

EXTRAVILAN

174

628

c

EXTRAVILAN

175

629

c

EXTRAVILAN

175

630

c

EXTRAVILAN

175

631

c

EXTRAVILAN

175

632

c

EXTRAVILAN

175

633

c

EXTRAVILAN

176 —

----634

c

EXTRAVILAN

176

176

 • 635

 • 636

c c

t AI RA VI LAN---

EXTRAVILAN

=476=

63Z

c

EXTRAVILAN

176

c

EXTRAVILAN---

177

638

c

EXTRAVILAN

177

639

c

EXTRAVILAN

177

640

c

EXTRAVILAN

177

C

EXTRAVILAN

178

641

C

EXTRAVILAN

178

642

C

EXTRAVILAN

178

643

C

EXTRAVILAN

178

644

C

EXTRAVILAN

179

645

C

EXTRAVILAN

179

646

C

EXTRAVILAN

179

647

C

EXTRAVILAN

179

648

C

EXTRAVILAN

180

649

C

EXTRAVILAN

180

650

C

EXTRAVILAN

180

651

c

EXTRAVILAN

180

652

c

EXTRAVILAN

181

653

c

EXTRAVILAN

181

654

c

EXTRAVILAN

182

655

c

EXTRAVILAN

183

656

c

EXTRAVILAN

183

657

c

EXTRAVILAN

184

658

c

EXTRAVILAN

184

658/1

c

EXTRAVILAN

185

659

c

EXTRAVILAN

185

660

c

EXTRAVILAN

185

661

c

EXTRAVILAN

185

659/1

c

EXTRAVILAN

185

662

c

EXTRAVILAN

186

663

c

EXTRAVILAN

186

664

c

EXTRAVILAN

187

665

c

EXTRAVILAN

187

666

c

EXTRAVILAN

187

667

c

EXTRAVILAN

187

668

c

EXTRAVILAN

187

669

c

EXTRAVILAN

187

670

c

EXTRAVILAN

187

671

c

EXTRAVILAN

187

672

c

EXTRAVILAN

187

673

c

EXTRAVILAN

187

674

c

EXTRAVILAN

187

675

c

EXTRAVILAN

188

676

c

EXTRAVILAN

188

676/1

c

EXTRAVILAN

188

677

c

EXTRAVILAN

188

d QQ

678

c

------r*------

EXTRAVILAN

---FYTPAVII AM---

I oy

189

o/ y

680

c

EXTRAVILAN

189

681

c

EXTRAVILAN

—189 ~~~

=............fift?--r—-t-

---EXTRAVILAN

190

683

c

EXTRAVILAN

190

684

c

EXTRAVILAN

190

685

c

EXTRAVILAN

190

686

c

EXTRAVILAN

190

687

C

EXTRAVILAN

190

688

C

EXTRAVILAN

190

689

c

EXTRAVILAN

191

690

c

EXTRAVILAN

191

691

c

EXTRAVILAN

191

692

c

EXTRAVILAN

191

693

c

EXTRAVILAN

191

694

c

EXTRAVILAN

191

695

c

EXTRAVILAN

191

696

c

EXTRAVILAN

192

697

c

EXTRAVILAN

192

698

c

EXTRAVILAN

192

699

c

EXTRAVILAN

193

700

c

EXTRAVILAN

193

700/1

c

EXTRAVILAN

193

c

EXTRAVILAN

194

701

c

EXTRAVILAN

184

702

c

EXTRAVILAN

195

703

c

EXTRAVILAN

195

704

c

EXTRAVILAN

195

705

c

EXTRAVILAN

195

706

c

EXTRAVILAN

196

707

c

EXTRAVILAN

196

703/2

B

EXTRAVILAN

197

708

c

EXTRAVILAN

197

709

c

EXTRAVILAN

197

710

c

EXTRAVILAN

197

711

c

EXTRAVILAN

198

712

c

EXTRAVILAN

199

713

c

EXTRAVILAN

200

714

c

EXTRAVILAN

200

715

c

EXTRAVILAN

200

716

c

EXTRAVILAN

200

717

c

EXTRAVILAN

200

718

c

EXTRAVILAN

200

719

c

EXTRAVILAN

200

720

c

EXTRAVILAN

200

721

c

EXTRAVILAN

200

722

c

EXTRAVILAN

200

723

c

EXTRAVILAN

200

724

c

EXTRAVILAN

200

725

c

EXTRAVILAN

rYTRA'/ll AM

---ZLKJ---

-----Zzb----

u

tĂ 1 IaAVILAIN

200

727

c

EXTRAVILAN

200

728

c

EXTRAVILAN

=004=

—.....-729

FXTRAVILAN

201

730

c

EXTRAVILAN

201

731

c

EXTRAVILAN

201

732

c

EXTRAVILAN

201

733

c

EXTRAVILAN

201

734

C

EXTRAVILAN

202

735

C

EXTRAVILAN

202

736

C

EXTRAVILAN

202

737

C

EXTRAVILAN

202

738

C

EXTRAVILAN

203

739

C

EXTRAVILAN

204

740

C

EXTRAVILAN

204

741

C

EXTRAVILAN

204

742

C

EXTRAVILAN

205

743

C

EXTRAVILAN

205

744

C

EXTRAVILAN

206

745

C

EXTRAVILAN

206

746

C

EXTRAVILAN

206

747

C

EXTRAVILAN

206

748

C

EXTRAVILAN

206

749

C

EXTRAVILAN

206

750

C

EXTRAVILAN

207

751

C

EXTRAVILAN

207

752

C

EXTRAVILAN

208

753

c

EXTRAVILAN

208

754

c

EXTRAVILAN

208

755

c

EXTRAVILAN

208

756

c

EXTRAVILAN

208

757

c

EXTRAVILAN

208

758

c

EXTRAVILAN

208

759

c

EXTRAVILAN

208

760

c

EXTRAVILAN

209

761

c

EXTRAVILAN

209

762

c

EXTRAVILAN

209

763

c

EXTRAVILAN

209

764

c

EXTRAVILAN

209

765

c

EXTRAVILAN

210

766

c

EXTRAVILAN

211/1

D

INTRAVILAN

p.v. 46470/15.05.2017

p.v. 55880/26.05.2017

211/2

D

INTRAVILAN

p.v. 46470/15.05.2017

p.v. 55880/26.05.2017

213

D

INTRAVILAN

p.v, 46470/15.05.2017

p.v. 55880/26.05 2017

214

D

INTRAVILAN

p.v.

100750/10.10.2017

214/1

D

INTRAVILAN

p.v. 46470/15.05.2017

p.v. 55880/26.05.2017

217/1

D

INTRAVILAN

p;V; 46470/15.65^017

p.v. 55880/26.05.2017

210/1

D

INTRAVILAN

p.v. 46470/15.05.2017

p.v. bt>UW/2b.06.201/

222/1

D

INTRAVILAN

p.v. 46470/15.05.2017

p.v. 55880/26.05.2017

222/2

D

INTRAVILAN

p.v. 46470/15.05.2017

p.v. 55880/26.05.2017

223

D

p.V. 48470715 ^2017

p.V.55880/26.05.2017

225

1051/1

B

EXTRAVILAN

225

1051/2

B

EXTRAVILAN

225

1051/3

B

EXTRAVILAN

225

CN

B

EXTRAVILAN

226

1055/1

B

EXTRAVILAN

226

1055/2

B

EXTRAVILAN

226

1054

B

EXTRAVILAN

226

1057

B

EXTRAVILAN

226

CN

B

EXTRAVILAN

227

1058

B

EXTRAVILAN

228

1060

B

EXTRAVILAN

228

1063

B

EXTRAVILAN

228

1065

B

EXTRAVILAN

228

CN

B

EXTRAVILAN

*229

1166

B

EXTRAVILAN

231

1070

B

EXTRAVILAN

233

1074

B

EXTRAVILAN

233

1076

B

EXTRAVILAN

233

CN

B

EXTRAVILAN

234

1077

B

EXTRAVILAN

234

1079

B

EXTRAVILAN

234

CN

B

EXTRAVILAN

235

1080

B

EXTRAVILAN

235

1081

B

EXTRAVILAN

235

CN

B

EXTRAVILAN

236

1084

B

EXTRAVILAN

236

1085

B

EXTRAVILAN

237

1086/1

B

EXTRAVILAN

237

1086/2

B

EXTRAVILAN

237

1088

B

EXTRAVILAN

237

CN

B

EXTRAVILAN

238

1092/1

B

EXTRAVILAN

238

1092

B

EXTRAVILAN

238

1092/5

B

EXTRAVILAN

238

1097

B

EXTRAVILAN

238

CN

B

EXTRAVILAN

239

1095

B

EXTRAVILAN

239

CN

B

EXTRAVILAN

241

1100

B

EXTRAVILAN

241

CN

B

EXTRAVILAN

—2A2

1102

B

-----r>--------

EXTRAVILAN

 • 243

 • 244

1104

1106

D

B

Ea 1 KAVtLAN---

EXTRAVILAN

245

1108

B

EXTRAVILAN

245

1110

B---

====EXTF^VItAN===

245

CN

B

EXTRAVILAN

246

1111

B

EXTRAVILAN

247

1115

B

EXTRAVILAN

247

CN

B

EXTRAVILAN

248

1119

B

EXTRAVILAN

248

1122

B

EXTRAVILAN

248

B

EXTRAVILAN

249

1123

B

EXTRAVILAN

249

1125/1

B

EXTRAVILAN

249

1125/2

B

EXTRAVILAN

249

CN

B

EXTRAVILAN

249

B

EXTRAVILAN

250

1128/1

B

EXTRAVILAN

250

1128/2

B

EXTRAVILAN

250

CN

B

EXTRAVILAN

251

1130/1

B

EXTRAVILAN

251

1130/4

B

EXTRAVILAN

251

1130/6

B

EXTRAVILAN

251

CN

B

EXTRAVILAN

252

1155

B

EXTRAVILAN

252

CN

B

EXTRAVILAN

252

1140

B

INTRAVILAN

252

1142

B

INTRAVILAN

253

1143

B

EXTRAVILAN

254

1147

B

INTRAVILAN

254

1149

B

INTRAVILAN

255

1145/1

B

EXTRAVILAN

255

1155/2

B

EXTRAVILAN

255

1155/3

B

EXTRAVILAN

255

CN

B

EXTRAVILAN

256

1160/2

B

EXTRAVILAN

256

1161

B

EXTRAVILAN

256

1162

B

EXTRAVILAN

256

CN

B

EXTRAVILAN

257

PD

B

EXTRAVILAN

258

PDT

B

EXTRAVILAN

CN - canal irigații

PD - pădure

PDT - pădure tufișuri

Notă: Conform documentației de urbanism "Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism și Strategia de Dezvoltare Spațiala a municipiului Galați” aprobată prin H.C.L. nr. 62/26.02.2015 - tarlalele colorate cu galben se află amplasate cadastral în intravilanul municipiului Galați.

Anexa III la HCL nr. 709/19.12.2017

Delimitarea zonelor de impozitare a terenurilor arabile situate în intravilanul și extravilanul municipiului Galați, înregistrat în Registrul Cadastral al Parcelelor F11 Galați Vest

TARLA

PARCELA

ZONA

AMPLASARE

OBSERVAȚII

0

1508

D

APE ȘIRET INTRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

0

1692

B

DUNĂREA INTRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

0

723

B

CĂTUȘA/ CALCICA INTRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

0

661

D

FÂLOAIA INTRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

0

348

B

CĂTUȘA/ CALCICA EXTRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

0

B

FĂLOAIA EXTRAVILAN

p.v. 89550/25.08.2017

18/1

A

EXTRAVILAN

19

A

EXTRAVILAN

20

A

EXTRAVILAN

21

A

EXTRAVILAN

22

A

EXTRAVILAN

23

A

EXTRAVILAN

24

A

EXTRAVILAN

25

A

EXTRAVILAN

26

A

EXTRAVILAN

27

A

EXTRAVILAN

27/1

70/1

A

EXTRAVILAN

27/1

-------------70/2“

--A--

TXTRAVII AN

27/1

85/1

A

EXTRAVILAN

30/1

86/1

A

EXTRAVILAN

30/1

"95/1

=---A----

EXTRAVILAN—

30/1

95/2

A

EXTRAVILAN

34/2

100/1

A

EXTRAVILAN

34/1

105/2/1

A

EXTRAVILAN

34/2

105/2/2

A

EXTRAVILAN

37/1

120/1/1

A

EXTRAVILAN

37/2

120/1/2

A

EXTRAVILAN

37/2

124

A

EXTRAVILAN

38

125

"■'.Q-d

TraianNord            ■■■..

38

'126

IIS1T                  "

38

w

â^7777< 7777777777 / v

38

1><

1^777777--77 7777® 7'

39/1

129/1

fjg fiS S77®M7 17Î.

39/1

1 so

■■ ■ ■ ■:

|I|7®'W7777<7 77777'7 ■ ■.

39/1

131

39/1

132

•’ 7'felj

jNiîOinWj ■

39/1

133/1

c

7'77 '■ -777777 ■ ■ ■'

39/1

135

39/1

136

-              -; --.7' ■< :     - :r 7. -<■Lz .

39/1

137

S7;'.7!t7.7;7-\-:®.77'<;'77    '

39/1

138

39/1    ,

139

W-■■■77.■

39/1

140

''07.7

39/1

141

G

OiSiiO

39/1

142

c

39/1

143

c

INTRAVILAN

39/1

144

c

39/1

145

C

intravilan

40/1

146/1

C

intravilan

40/1

147:

c

INTRAVILAN

40/1

149

C

INTRAVILAN ?

40/1

150

C

INTRAVILAN

40/1

151

c

INTRAVILAN

40/1

152

C

INTRAVILAN ;

40/1

153

••••;

V

OraVila^ ■

40/1

154

c

INTRAVILAN

40/1

155

c

INTRAVILAN

40/1

156

c

INTRAVILAN

40/1

157

c

INTRAVILAN

40/1

158

c

INTRAVILAN

40/1

159

c

INTRAVILAN

40/1

160

c

INTRAVILAN

40/1

161

c

INTRAVILAN

40/1

162

c

INTRAVILAN

-------------IRQ

c

IMTDA\ZII AM

Ina

1 IN l/F\Z-X V )

40/1

164

c

INTRAVILAN

4071

’  165

C

INTRAVILAN

----------------------------------------------—

-P-................

Ai    Har

40/1

166

INTRAVILAN

Aleea-Meteo

40/1

167

■“ c

INTRAVILAN

40/1

168

G

INTRAVILAN

42

171

C

INTRAVILAN

«43

C

■... .. ■.

“43.........

......— “172

—6—

INTRAVILAN

43

173

c <

43

174

C Z

'' '                /A?/-?'?'

43

174/1-

?

43

175

L.-CTZZ

®it-- o r m/OW'

43

175/1

■'

43

176

C Z

g| f         O-"- B z

43

■ ■ ■■ C ;• >

gfZZtAZ    Z'7-<^?ZZ:.

44

177-

■■■■ C

SȘMBMMțfe

^ZZZZ'J- --;      ; ^Z<; .<■ ■<. Z

44

178

^ZZZZ;'       ;

45

179

^y^rtal 45 ,   :<Z Z

45

180

■€<Z

■IBSâffiW

Oârtal 45 Z

46/1

: 181

,'Z - 7 ■

46/1

182

OZ;'- \

46/1

182/1

C ?

r■■      ■- ’          .?'■/'■■ ■

46/1

182/3

c

N;;:-■ ,Z :           .

46/1

183

c

46/1

184

c

46/1

185

c

si'fiiiiOWM-.

46/1

186

c

OjOiiSz

46/1

187

c

intravilan

46/1

188

c

injtrtWiWn

46/1

188/1

c

INTRAVILAN

46/1

189/1

c

INTRAVILAN

46/1

189/2

G

INTRAVILAN

46/1

190

0

INTRAVILAN

46/1

191

c

INTRAVILAN

46/1

192

c

INTRAVILAN

48/1

194/1

C

INTRAVILAN

48/1

194/2

G

INTRAVILAN

48/1

196

C

INtRAVILAN

49

197

C

INTRAVILAN

49

198

C

INTRAVILAN

49

199

C

INTRAVILAN

51/1

201/1

C

INTRAVILAN

51/1

202

D

EXTRAVILAN

51/1

203

D

EXTRAVILAN

51/1

204

D

EXTRAVILAN

51/1

205

D

EXTRAVILAN

51/1

206

D

EXTRAVILAN

51/1

207

D

EXTRAVILAN

51/1

-

208

--------------- 9(TCr4

D

--R---

EXTRAVILAN

Fytpa\/iI AM

□ ii i

51/1

210

D

L/\ 1 rv VV-IL-/A+4i---

EXTRAVILAN

51/1

-

21Î

D

EXTRAVILAN EXTRAVILAN

O 1/ 1

51/1

213

D

EXTRAVILAN

51/1

214

D

INTRAVILAN

52

215/1

D

INTRAVILAN

52

215/2

D

EXTRAVILAN

j)2Z77'.

jniravilan

52

2Î8

D

EXTRAVILAN

53/1


53/1


57/1


r57/4-


220/2/1


223


224/1/1

224/1/2

224/2


 • 225

 • 226

227 228/1 228/2

229 230/1 235/3

236 237/1

239

 • 241 241/1 241/2

 • 242

 • 245

 • 246

 • 247


247/1


 • 248

 • 249

 • 250


c

C :

C

C

■■ C

c

- c m

c

C<Ț

• c

. C.'T

c

c

c

c

G

C

C

C

I C

I G

G

C

C

G

C

G

G

C ■ .|

O I

c

G

C

C

C

C

C

C

C

— C

c

c


.. -2-70/2-

____________271

272 273/1


■2-75"


wiSggO

INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN intravilan INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN I INTRAVILAN I INTRAVILAN

INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN -INTRAVILAN

INTRAVILAN""

INTRAVILAN INTRAVILAINTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN ' 4NTRÂVILAN~^


Str, Malul Brateș


I f


i J


58

276

C :

jWte

59

277

■ G B

■HKS

59

278

' ,"C- ^

MfSSS

7-L.L                           '

59

279

■ c

■18®

:JV        .'r'u, 2                                      /".

60

280

60

281

: D ®

■M

60

282

o

61

283

■ <£)■■'-'-3t

>;-■ - ~

61

284

mus®

■B

62

285

D

MMI

62

286

D

IHBWfi

62

287

D

62

288

D 5

62

289

D

62

290

D

62

291

B

EXTRAVILAN

62

292

B

EXTRAVILAN

63

293

B

EXTRAVILAN

63

294

B

EXTRAVILAN

63

295

B

EXTRAVILAN

63

296

B

EXTRAVILAN

63

297

B

EXTRAVILAN

63

298

B

EXTRAVILAN

63

299

B

EXTRAVILAN

63

300

B

EXTRAVILAN

64

301/1

B

EXTRAVILAN

64

301/2

B

EXTRAVILAN

64

301/3

B

EXTRAVILAN

64

301/4

B

EXTRAVILAN

64

302

B

EXTRAVILAN

64

303

B

EXTRAVILAN

64

304

B

EXTRAVILAN

64

305

B

EXTRAVILAN

64

306

B

EXTRAVILAN

64

307

B

EXTRAVILAN

64

308

B

EXTRAVILAN

64

309/1

B

EXTRAVILAN

64

309/2

B

EXTRAVILAN

64

309/3

B

EXTRAVILAN

64

310/1

B

EXTRAVILAN

64

310/2

B

EXTRAVILAN

64

310/3

B

EXTRAVILAN

64

310/4

B

EXTRAVILAN

64

--------------31-0/5-

---B---

EaTRAVILaN—

64

311

B

EXTRAVILAN

64

315

B

EXTRAVILAN

-

---------'HAM

D---

CYTD A-VZLUAM

04

O 10/1

D

LAI IAMvILMIN--

64

316/2

B

EXTRAVILAN

64

317

B

EXTRAVILAN

64

318

B

EXTRAVILAN

64

319

B

EXTRAVILAN

64

320/1

B

EXTRAVILAN

64

320/2

B

EXTRAVILAN64

321/1

B

EXTRAVILAN

64

321/2

B

EXTRAVILAN

64

322

B

EXTRAVILAN

64

323/1

B

EXTRAVILAN

64

323/2

B

EXTRAVILAN

64

323/3

B

EXTRAVILAN

64

323/4

B

EXTRAVILAN

64

323/5

B

EXTRAVILAN

64

323/6

B

EXTRAVILAN

64

324/1

B

EXTRAVILAN

64

324/2

B

EXTRAVILAN

64

324/3

B

EXTRAVILAN

64

324/4

B

EXTRAVILAN

64

324/5

B

EXTRAVILAN

64

324/6

B

EXTRAVILAN

64

324/7

B

EXTRAVILAN

64

324/10

B

EXTRAVILAN

64

324/11

B

EXTRAVILAN

64

324/12

B

EXTRAVILAN

64

324/13

B

EXTRAVILAN

64

324/14

B

EXTRAVILAN

64

324/15

B

EXTRAVILAN

64

324/16

B

EXTRAVILAN

64

324/17

B

EXTRAVILAN

64

324/18

B

EXTRAVILAN

64

324/19

B

EXTRAVILAN

64

324/20

B

EXTRAVILAN

64

324/21

B

EXTRAVILAN

64

324/22

B

EXTRAVILAN

64

324/23

B

EXTRAVILAN

64

324/24

B

EXTRAVILAN

64

324/25

B

EXTRAVILAN

64

324/26

B

EXTRAVILAN

64

324/27

B

EXTRAVILAN

64

324/28

B

EXTRAVILAN

64

324/29

B

EXTRAVILAN

64

324/30

B

EXTRAVILAN

64

324/31

B

EXTRAVILAN

64

324/32

B

EXTRAVILAN

64

324/33

B

EXTRAVILAN

64

324/34

B

EXTRAVILAN

64

324/35

B

EXTRAVILAN

64

324/36

------------------*30/1 /*3*7

B

---e---

EXTRAVILAN FYTRAVII AM—

!

04

64

OZL'1 !v 1 324/38

B

—EA^I-FWA-V-14-rtlX--

EXTRAVILAN

64

325/1

B

EXTRAVILAN

325/2=

EXTRAVILAN

_

64

326/1

B

EXTRAVILAN

64

326/2

B

EXTRAVILAN

64

326/3

B

EXTRAVILAN

64

327/1

B

EXTRAVILAN

64

327/2

B

EXTRAVILAN

64

328

B

EXTRAVILAN


64

329/1

B

EXTRAVILAN

64

329/2

B

EXTRAVILAN

64

330/1

B

EXTRAVILAN

64

330/2

B

EXTRAVILAN

64

330/3

B

EXTRAVILAN

64

331/1

B

EXTRAVILAN

64

331/2

B

EXTRAVILAN

64

332

B

EXTRAVILAN

65

333/1

B

EXTRAVILAN

65

333/3

B

EXTRAVILAN

65

333/4

B

EXTRAVILAN

65

333/6

B

EXTRAVILAN

65

333/7

B

EXTRAVILAN

65

333/8

B

EXTRAVILAN

65

333/11

B

EXTRAVILAN

65

333/13

B

EXTRAVILAN

65

334/1

B

EXTRAVILAN

65

334/2

B

EXTRAVILAN

65

334/3

B

EXTRAVILAN

65

334/4

B

EXTRAVILAN

65

334/5

B

EXTRAVILAN

65

334/6

B

EXTRAVILAN

65

334/7

B

EXTRAVILAN

65

334/10

B

EXTRAVILAN

65

334/12

B

EXTRAVILAN

65

335

B

EXTRAVILAN

65

336/1

B

EXTRAVILAN

65

336/1/1

B

EXTRAVILAN

65

336/2

B

EXTRAVILAN

65

336/2/1

B

EXTRAVILAN

65

336/3

B

EXTRAVILAN

65

336/4/1

B

EXTRAVILAN

65

336/4/2

B

EXTRAVILAN

65

336/5/1

B

EXTRAVILAN

65

336/5/2

B

EXTRAVILAN

65

336/5/3

B

EXTRAVILAN

65

337/1

B

EXTRAVILAN

65

337/2

B

EXTRAVILAN

65

339

B

EXTRAVILAN

65

341

B

EXTRAVILAN

65

342

B

EXTRAVILAN

65

343

B

EXTRAVILAN

66

344/1+345

B

EXTRAVILAN

=66-----

------------346

---B

EXTRAVILAN—

66

347

B

EXTRAVILAN

66

348

B

EXTRAVILAN

=EXTRAVfeAN=

66 =

-....................- 349

---B---

66

350

B

EXTRAVILAN

67

351

B

EXTRAVILAN

67

352

B

EXTRAVILAN

67

353

B

EXTRAVILAN

67

354

B

EXTRAVILAN

67

355

B

EXTRAVILAN

67

356

B

EXTRAVILAN

67

357

B

EXTRAVILAN

67

358

B

EXTRAVILAN

67

359

B

EXTRAVILAN

67

360

B

EXTRAVILAN

67

361

B

EXTRAVILAN

67

362

B

EXTRAVILAN

67

363

B

EXTRAVILAN

67

364

B

EXTRAVILAN

67

365

B

EXTRAVILAN

67

366

B

EXTRAVILAN

67

367

B

EXTRAVILAN

67

368

B

EXTRAVILAN

67

369

B

EXTRAVILAN

67

370

B

EXTRAVILAN

67

371

B

EXTRAVILAN

67

372

B

EXTRAVILAN

67

373

B

EXTRAVILAN

67

374

B

EXTRAVILAN

67

375

B

EXTRAVILAN

67

376

C

EXTRAVILAN

68

377

C

EXTRAVILAN

68

378

C

EXTRAVILAN

68

379

C

EXTRAVILAN

68

380

C

EXTRAVILAN

68

381

C

EXTRAVILAN

68

382

C

EXTRAVILAN

68

383

C

EXTRAVILAN

68

384

C

EXTRAVILAN

69

385

C

EXTRAVILAN

69

386

C

EXTRAVILAN

69

387

c

EXTRAVILAN

69

388

c

EXTRAVILAN

70

389

c

EXTRAVILAN

70

390

c

EXTRAVILAN

70

391

c

EXTRAVILAN

70

392

c

EXTRAVILAN

70

393

c

EXTRAVILAN

70

394

c

EXTRAVILAN

70

395

c

EXTRAVILAN

70

396

c

EXTRAVILAN

70

397

c

EXTRAVILAN

70

398

c

EXTRAVILAN

qnn

f'

1— X h?/\\/ AN

/U

CV\ 1 rvrA V ILTAIN

70

400

c

EXTRAVILAN

70

401

c

EXTRAVILAN

'7'0

..............................^uz

V

70

403

c

EXTRAVILAN

70

404

c

EXTRAVILAN

70

405

c

EXTRAVILAN

70

406

c

EXTRAVILAN

70

407

c

EXTRAVILAN

70

408

c

EXTRAVILAN

70

409

C

EXTRAVILAN

70

410

C

EXTRAVILAN

70

411

C

EXTRAVILAN

70

412

C

EXTRAVILAN

70

413

C

EXTRAVILAN

70

414

C

EXTRAVILAN

70

415

C

EXTRAVILAN

70

416

C

EXTRAVILAN

70

417

C

EXTRAVILAN

70

418

C

EXTRAVILAN

70

419

C

EXTRAVILAN

70

420

c

EXTRAVILAN

70

421

c

EXTRAVILAN

70

422

c

EXTRAVILAN

70

423

c

EXTRAVILAN

70

424

c

EXTRAVILAN

70

425

c

EXTRAVILAN

70

426

c

EXTRAVILAN

70

427

c

EXTRAVILAN

70

428

c

EXTRAVILAN

70

429

c

EXTRAVILAN

70

430

c

EXTRAVILAN

70

431

c

EXTRAVILAN

70

432

c

EXTRAVILAN

70

433

c

EXTRAVILAN

70

434

c

EXTRAVILAN

71

435

B

EXTRAVILAN

71

436

B

EXTRAVILAN

71

437

B

EXTRAVILAN

71

438

B

EXTRAVILAN

71

439

B

EXTRAVILAN

71

440

B

EXTRAVILAN

71

441

B

EXTRAVILAN

71

442

B

EXTRAVILAN

71

443

B

EXTRAVILAN

71

444

B

EXTRAVILAN

71

448/1

B

EXTRAVILAN

71

449/1

B

EXTRAVILAN

73/1

450/1

A

EXTRAVILAN

73/1

450/2

A

EXTRAVILAN

74/1

450/3

A

EXTRAVILAN

74/1

451

A

EXTRAVILAN

75 .

452

B

---e---

INTRAVILAN RYTRAVII AM—

<0-----

76/1

-----------400

455

---D---

B

—EA-I-KM-V4LMIN--

EXTRAVILAN

76/1

456

B

EXTRAVILAN

wi........

—-.................

EXTRAVILAN

76/1

458

B

EXTRAVILAN

76/1

458/1

B

EXTRAVILAN

76/1

459

B

EXTRAVILAN

76/1

460

B

EXTRAVILAN

76/1

461

B

EXTRAVILAN

76/1

462

B

EXTRAVILAN

76/1

463

B

EXTRAVILAN

76/1

464

B

EXTRAVILAN

76/1

465

B

EXTRAVILAN

77/1

467/1

B

EXTRAVILAN

77/1

467/2

B

EXTRAVILAN

77/1

B

EXTRAVILAN

76/1

467/3

B

EXTRAVILAN

78/1

469

B

EXTRAVILAN

78/1

470

B

EXTRAVILAN

78/1

471

B

EXTRAVILAN

78/1

472

B

EXTRAVILAN

78/1

473

D

IN WWM;

78/1

474

■■ D l

78/1

475

78/1

476

. D

sHaiSoM5

78/1

477

oisO&w

78/1

478

D ■'

intravilan

78/1

479

D

78/1

480

D

MM' ■

78/1

481

D

INTRAVILAN

78/1

482

D

INTRAVILAN

78/1

483

D

1!®®BÎLAN

78/1

483/1

D

INTR^IIMN

78/1

484

D

INTRAVILAN

78/1

485

D

INTRAVILAN

78/1

486

D

INTRAVILAN

78/1

487/1

D

INTRAVILAN

79/1

488/1

D

INTRAVILAN

79/1

488/2

D

INTRAVILAN

79/1

488/3

D

INTRAVILAN

79/1

488/5

D

INTRAVILAN

79/1

490

D

INTRAVILAN

79/1

491

D

INTRAVILAN

79/1

492

D

INTRAVILAN

81/1

493

D

INTRAVILAN

80/1

494

D

INTRAVILAN

80/1

494/1

D

INTRAVILAN

80/1

496

B

EXTRAVILAN

80/1

497/1

B

EXTRAVILAN

82

498

B

EXTRAVILAN

82

498/1/1

B

INTRAVILAN

82

498/1/2

B

EXTRAVILAN

82

_ '—

499

--ztQQ/1 I

B

--R—

EXTRAVILAN FYTRAVH AN

83

500

C

EXTRAVILAN

83

501

C

EXTRAVILAN

502

-EXTRAVILAN

83

503

c

EXTRAVILAN

82

503/1

c

EXTRAVILAN

83

504

c

INTRAVILAN

83

505/1

c

EXTRAVILAN

82

507

c

EXTRAVILAN

84

508“

.......B.....-

INTRAVILAN

.....——...............

85/1

510/1

B

EXTRAVILAN

85/1

513

B

EXTRAVILAN

86

514/1

B

EXTRAVILAN

86

523

B

EXTRAVILAN

87

524/1

B

EXTRAVILAN

88/1

530

D

EXTRAVILAN

88/1

530/1

D

EXTRAVILAN

88/1

531

D

EXTRAVILAN

88/1

532

D

EXTRAVILAN

88/1

533

D

EXTRAVILAN

88/1

534

C

EXTRAVILAN

89

535

B

EXTRAVILAN

90

536/1

B

EXTRAVILAN

90

537

B

EXTRAVILAN

91

540

C

EXTRAVILAN

91

541

C

EXTRAVILAN

91

542

C

EXTRAVILAN

92

543

B

EXTRAVILAN

92

544

B

EXTRAVILAN

92

545

B

EXTRAVILAN

92

546

B

EXTRAVILAN

92

547/1

D

INTRAVILAN

92

547/2

B

EXTRAVILAN

92

548/1

B

EXTRAVILAN

92

549

B

EXTRAVILAN

92

550

B

EXTRAVILAN

92

551/1

B

EXTRAVILAN

92

551/2

B

EXTRAVILAN

92

552

D

INTRAVILAN

93/1

553

D

INTRAVILAN

93/1

555/1

D

INTRAVILAN

93/1

558

0

INTRAVILAN

93/1

559

D

INTRAVILAN

94/1

566

B

INTRAVILAN

94/1

B

INTRAVILAN

!

95/1

570/1

B

INTRAVILAN

95/1

570/2

B

INTRAVILAN

95/1

57171

B

INTRAVILAN

95/1

577/1

B

INTRAVILAN

95/1

toată

B

INTRAVILAN

p.v. 21968/06.03.2017

96

578

B

EXTRAVILAN

96

579

B

EXTRAVILAN

97

580

B

EXTRAVILAN

------—582/1-

---B---

EXTRAVILAN—

98

582/2

B

EXTRAVILAN

98

582/3

B

EXTRAVILAN

—---—--

-- D-----.

IMTD A-\/l| . A M

'98"

□tfcy/l.....

............D........

IN 1 rvAVTLMN

98

584

B

EXTRAVILAN

98

587

B

EXTRAVILAN

98

591

B

EXTRAVILAN

98

592

B

EXTRAVILAN

98‘

r r,■ ,.y_- „:vW- -

—0—

INTRAVILAN

99

594/1

C

EXTRAVILAN

99

594/2

B

EXTRAVILAN

99

594/3

C

EXTRAVILAN

99

595/1

C

INTRAVILAN

99

596

C

EXTRAVILAN

99

597

C

EXTRAVILAN

99

598

C

EXTRAVILAN

99

599

B

100

600

C

EXTRAVILAN

100

601

C

EXTRAVILAN

101

602

C

EXTRAVILAN

102

603

C

EXTRAVILAN

102

604

B

EXTRAVILAN

103

605

C

EXTRAVILAN

103

606

B

EXTRAVILAN

103

607

C

EXTRAVILAN

103

608

C

EXTRAVILAN

103

609

c

EXTRAVILAN

103

610

c

EXTRAVILAN

103

611

c

EXTRAVILAN

104

612

c

EXTRAVILAN

104

613

c

EXTRAVILAN

104

614

c

EXTRAVILAN

105

615

c

EXTRAVILAN

105

616

c

EXTRAVILAN

106

617

c

EXTRAVILAN

106

618

c

EXTRAVILAN

106

c

EXTRAVILAN

106

619

c

EXTRAVILAN

106

620

c

EXTRAVILAN

107

621

c

INTRAVILAN

107

622

D

INTRAVILAN

107

623

c

OMM

p,v. 32248/31 03.2017

107

624

c

INTRAVILAN

107

625

c

intravilan

107

626

c

INTRAVILAN

108/1

627

c

INTRAVILAN

108/1

629

c

INTRAVILAN

109/1

631

c

EXTRAVILAN

109/1

632

c

EXTRAVILAN

110

633

D

INTRAVILAN

110

634

D

INTRAVILAN

110

635/1+636

D

INTRAVILAN

110

637

D

INTRAVILAN

--CQQ.j.CQnxRjIfi/d

—IMTRAVII AN--

IIl/l---

—OOOJ»TLOOs7+OztU/ 1

—-----

112

643

D

INTRAVILAN

^12

644

D

INTRAVILAN

■.......-......-------------------T------------------

-41-3----

645=

- .......

INTRAVILAN...........

1T3   ”

- -       646”

------B-

INTRAVILAN

----------------------------------------

113

647

D

INTRAVILAN

114

648

D

INTRAVILAN

114

649

D

INTRAVILAN

114    |              651

D

“INTRAVILAN^

114

652

D

114

653

D

OfaBfe

114

654

D

115

655/1

115

657

-■<Efe-fe

115

653

■ ■ d

115

659

' D

pfe/X S'. '    • . ■■ ■■

115

660

gfefe'---. ■■■'■           : Sfe .fe-

115

661

116

662

■ .-Tfefe

■fe'S               fe '

116

663

fefefe                ■ ’ ■',

117

664

Q

117

665

D fe

117

666

118

667/1

D

iwSliiito

118

670

D

118

672

D

INTRAVILAN

118

672/1

D

118

673

D

INTRAVILAN

118

674

D

118

675

D

INTRAVILAN

118

676

D

INTRAVILAN '

119

677

D

INTRAVILAN

119

678

B

EXTRAVILAN

120

679/1

B

INTRAVILAN

120

682

B

INTRAVILAN

120

683

B

INTRAVILAN

120

684

B

INTRAVILAN

120

686

B

INTRAVILAN

120

704

B

INTRAVILAN

120

705

B

INTRAVILAN

120

B

INTRAVILAN

121

718/1

B

INTRAVILAN

121

723

B

INTRAVILAN

121

B

INTRAVILAN

122

724/1

B

INTRAVILAN

122

725/1

B

INTRAVILAN

122

729

B

INTRAVILAN

122

732

D

EXTRAVILAN

123

733

D

INTRAVILAN

123

734

D

INTRAVILAN

123

735

D

INTRAVILAN

123

736

----------------°7Q7

D

--R--

INTRAVILAN -IMTRAVII AN

rzo----

123

---------------/ GA—

738

D

—1 IN       V 1 L—m î v

INTRAVILAN

123   ~

739

D

INTRAVILAN

- - ......-......-.........................

-         710

123

~ 741..

D

INTRAVILAN

........ ------------„■------------------------_.-----

123

742

D

INTRAVILAN

123

743

D

INTRAVILAN

123

744

D

INTRAVILAN

■1NTRAVILAN;7,

123

"" .............. 746"

—D™

“INTRAVILAN"

123

747

D

123

748

D <

:?L-LlL-LL L: -L

124

749

.'D/B

L.’B-L       ■L'"'1 ■■?--?         Bl'7'r ’?■ .B/pl ■ ■

125

750

125

751

D n

126

752

■ PC;L

. ■' .= L\ <■ ;,J          /f-'                                r' ■

126

753

.d-lB

SBffiWHKBW

126

754

D

:L-A       /LyLL-^L'LL ’■ L;.

126

754/1

D

'LLL'LLL. •

127

755

D

’-YjțV;.,     ’ : 1

127

756/1

/?/?’                     IL''f'\       •■'

129/1

761

D

V?1' '                             \

129/1

762

D ;

-■ r '• ?                               ■

129/1

763

D

L?;L ■■■.■ ■■ ■■>■■■■'

129/1

764

D ■

>?■

129/1

766/1

D

a®Bfe

129/1

768

D

129/1

769

D

129/1

771/1

P

129/1

772/1

D

129/1

D

wtkoS®

130/1

774/1

D

INTRAVILAN

130/1

777

D

INTRAVILAN

Str. N. Mantu

130/1

779

D

INTRAVILAN

131

780/1

D

INTRAVILAN

131

780/2

D

INTRAVILAN

131

780/3

D

INTRAVILAN

131

781

0

INTRAVILAN

131

782

C

INTRAVILAN

Str. Drumul Viilor

1

132

783

D

INTRAVILAN

132

784

C

INTRAVILAN

132

785

C

INTRAVILAN

132

786

C

INTRAVILAN

132

787

C

intravilan

132

788

C

INTRAVILAN

i

132

789

C

INTRAVILAN

132

790

C

INTRAVILAN

132

791

C

INTRAVILAN

132

792

C

INTRAVILAN

132

793

C

INTRAVILAN

132

794

c

INTRAVILAN

132

795

c

INTRAVILAN

132

796

c

INTRAVILAN

—4-ag

7Q7

IM T R A VI1 AN

I oZ

132

798

c

INTRAVILAN

132

------799

—C -

INTRAVILAN”

- —- - - -...........—......—..........

............... -nraA.

■ ■ ........ /

IM-TD-A\/I1 -AM........

132

HiAkHrvrw-H=rWN---

1’3’2” “

gor

---o—

INTRAVILAN

...... . ■ ..............

132

802

C

INTRAVILAN

132

803

C

INTRAVILAN

132

804

C

INTRAVILAN

133

806

INTRAVILAN"

133

807

-

133

808

■ ■ W

133

809

■' ;■/'-■■’ ■'          ’ '.y. y-              ''

133

810

■■

133

811

: •>.•-" S:        ■' Ț/-. ’Ț "■

133

81171

y 7'.''' ■’’’: ■'

133

812

■ T? .7 ''"T 73 ■'

133

813

77L;!77:'-'' y'L •• • '. yy -7'' -

133

814

; TWS

yW7.7;‘-.y;':yy..y' -'<7 7.L - ■

133

815

77' \   ■•-■ y.y

133

816

W77 7y 7?'' ?T" 7     ■'

133

817

siSs^saBsiisi

7?y "'J y' '■■' ' ■ ' ■■ ■'      .              ' '

133

818

’’ ■       ’ . ■•        ..7                                  <

133

819

■■■

7ZL 7'/7- —y/z ■ '■■■■ ■ ""

133

820

; -7

133

821

. c

JMîife:

133

822

G: 33

slOgiWBKS

133

823

C 3

133

824

c :

OWW0W<7

133

825

’ •£r >

INWlLÂN j

133

825/î

c

wiiOiS^y'

133

826

c

■jMSWMNr

133

827

c

INTRAVILAN

133

828

c

INTRAVILAN

133

829

c

INTRAVILAN

133

830

c

INTRAVILAN

133

831

c

INTRAVILAN

133

832

c

INTRAVILAN

133

833

c

INTRAVILAN

133

834

c

INTRAVILAN

133

835

G

INTRAVILAN

133

836

c

INTRAVILAN

133

837

c

INTRAVILAN

133

838

c

INTRAVILAN

133

839

c

INTRAVILAN

133

840

c

INTRAVILAN

133

841

c

INTRAVILAN

133

842

c

INTRAVILAN

133

843

c

INTRAVILAN

133

844

c

INTRAVILAN

133

845

c

INTRAVILAN

133

846

c

INTRAVILAN

133

847

c

INTRAVILAN

INTRAVILAN—

133

849

c

INTRAVILAN

T33   ’

850

c

INTRAVILAN

- - —.....- -------------------------------—

---—

— ...... - -

.r>.............

IMTDAA/II AM

oul

■ —

-|N-HyA-VILAIN---

“T34

852“

c

"INTRAVILAN

.........—-------------------

134

853

c

INTRAVILAN

134

854

c

INTRAVILAN

134

855

c

INTRAVILAN

INTRA^i^l’lsAN15’®^

134

857

C“

INTRAVILAN*

136


138/r


 • 859

 • 860

861

862

 • 863

 • 864

 • 865

866.

 • 867

 • 868

 • 869

 • 870 871/1 871/2

872

 • 873

 • 874


875/1


 • 878

 • 879


toată


887


923INTRAV . INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN 4NTRAVILAN=

INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN

INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN


'INTRAVILAN

“INTRAVILAN


140

924

"tentei

140

925

140

926

J8teSteB.®-Ș     i. ■

140

927

140

928

■-

tLrumcleCentura / W

140

toată

141

936

■■'■xwa

iWRWjiO"

141

937/1

■ wsa

./-/L ■■■

141

938

Itete.lte; -■■W'./' I"

141

942

3Ntra^®N

141

943

142

944

../fes

ai^MB

142

945

... zfes

gir'V.■

142

946

tete/; ■               / ’■•’ ' ■ ■

142

947

< •'•fete

142

948

• D

WKSKBi®!

142

949

D ■

OSSmbb

142

950

d ■:

lOSSfc'

142

951

D

inOWlW

142

952

b

142

953

D

142

954

D

intraMIWn '

142

955

D

INTRAVILAN

142

956

D

intravilan

142

957

D

intravilan

142

958

D

INTRAVILAN

142

959

D

INTRAVILAN

142

960

D

INTRAVILAN

143

961

D

1NTRAVI LAN

143

962

D

INTRAVILAN

143

963

D

INTRAVILAN

143

964

D

intravilan

143

965

D

INTRAVILAN

143

966

D

INTRAVILAN

144/1

967

D

INTRAVILAN

144/1

968

D

INTRAVILAN

144/1

969

D

INTRAVILAN

144/1

970

D

INTRAVILAN

144/1

971

D

1 NTRAVI LAN

144/1

972

D

INTRAVILAN

144/1

973

D

INTRAVILAN

145

974/1

D

INTRAVILAN

145

974/2/1

D

INTRAVILAN

/1

Q7 4/9/9

D

INITR AV/II AKL

IH-H-/ 1

1—J

145

976

D

INTRAVILAN

”146

977

- D

INTRAVILAN

• —-----------------------------------------------

———..... 070

IMTDAAZII AM...........

"14&

y/□

— u--

1 INIrxMV-lLMIXI......--■

INTRAVILAN

“147

979

D

147

982

D

INTRAVILAN

148

983

D

INTRAVILAN

148

984

D

INTRAVILAN

—98‘5-«

-INTRA¥IM\: N !ssa!

———

148

986

D

INTRAVILAN" “

149

987/1

D 3

SSiHiMliS

148

987/2

' D

■VJVI.'        ,L’H 13

149

988

gl: 1 P1 ■ p - lp\l       ; ■. <-' >'<> -'<        1. \ ’l

150

989

A ;d-3

'/ 311131.11- 3111'1- k ■ '■

150

990

150

991/1

150

993

L^;,< . ;z ■'

150

994

iiisiiiii

-’z:"

150

995

" D -1

3I11I 1.; 4 ■ 1111<.

150

996

. D .1

151

1006/1

R3ii <          '

151

1008

. D ■■■!

1: ■? "= ■ ■

151

1010

■■ ■ D l

151

1011

D ’S

152/1

1014/1

D 1

152/1

1034/1

D

152/1

1050/1

D 1

siiHSHfc:

152/1

1054

B

152/1

1055

B

156/1

1059/1

B 1

îiiiwStisw: ■ .■

156/1

1059/2

B

1NTRAVILAN :

156/1

1064

B

156/1

1065

B 1

INTRAVILAN

156/1

1066

B

INTRAVILAN

156/1

1067

B

INTRAVILAN <

Str. Dr. P. Groza

156/1

toată

B

p.v. 32248/31.03.2017

157

1068/1

B

INTRAVILAN

157

1068/2

B

INTRAVILAN

157

1069

B

INTRAVILAN

Str, Leonida Eliza Zamfirescu

158

1070

B

'INTRAVILAN

158

1071

B

INTRAVILAN

158

1074/1

B

INTRAVILAN

158

1075

B

INTRAVILAN

158

1076

D

INTRAVILAN

158

1077

B

INTRAVILAN

158

1078

B

INTRAVILAN

158

1079

D

INTRAVILAN

159

1080/1

B

INTRAVILAN

159

1080/2

B

INTRAVILAN

159

1081/1

B

INTRAVILAN

159

1081/2

B

INTRAVILAN

159

1081/4

D

INTRAVILAN

H-59---

---------10teM-

--

—INTRAVILAN—

159

1082/2

B

INTRAVILAN

T60 “

” ”        ÎO83

B “

INTRAVILAN

■ .......... ■•■■■ ■■ ■■ -----------------•■•■■■■ ..................................... ■■■■■■

... n..............

-1MTD A\ ZII AM.......

--1:60 ■ "

■ Tuu4

ti

-INIrvAYVItAlN---

-------- ---------

---B •

"INTRAVILAN

160

1086

B

INTRAVILAN

160

1087

B

INTRAVILAN

160

1088

B

INTRAVILAN

160"

"   "1090"

—g—

"INTRAVILAN “

161


164


164

164

 • 164

 • 165

165

 • 165

 • 166


166


169


 • 1092

 • 1093

 • 1094

 • 1095 1096/1/1 1096/1/2

1O9ife


 • 1097

 • 1098

 • 1099 1099/1 109972 1099/3 1099/4

1108 1115/1 1150/1

 • 1151

 • 1152

 • 1153

 • 1154

 • 1155

1156/1

1157

1160

1161

1162


1163


4182-

 • 1183

 • 1184

 • 1185


1T87


INTRAVILAN : INTRAVILAN INTRAVILAN ' INTRAVILAN ' INTRAVILAN

INTRAVILAN ' INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN

INTRAVILAN ■

INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN ' INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN JNTRAVIIAN

INTRAVILAN"" INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN -INTRAViLAlfZ!


iii


Str. Combinatului


169

1188

D

169

1189

' 0 1

169

1189/1

D

169

1189/2

■- D

169

1189/3

169

1189/4

r D

1K

''-M' ■Â '

169

' 1190

169

1191

D

wfflSKi

KK >i-                     ■■■■

169

1192

.. TR®

169

1193

■■ TL®

■;              -... ' 'i:                         '■'. ■

169

1194

■■ D

sliOB

169

1195

D ■■■:

«’făsg.

169

1196

D ®

z'jl’IbK

169

1197

»|ț'ți3’j£îK\*/.$l: 1 (wHaIXI T?--''-; "■ -X’

® j.L-' '■'. >                                -■      ' ■'       ■       ■'.'      .

169

1198

D

169

1199

D '

îND

169

1200

D

169

1201

D

169

1202

D

INTRAVILAN

169

1203

D

INI

170

1204/1

D

INTRAVILAN ■.

170

1205

D

iN®8wîfiSN

170

1208

D

iNT®iiSi

170

1209

D

INTRAVILAN

170

1210

D

intravilan

170

1211

D

INTRAVILAN

170

1212

D

INTRAVILAN

171

1213

D

INTRAVILAN

171

1214/1

D

INTRAVILAN

171

1214

D

INTRAVILAN

171

1215

D

INTRAVILAN

171

1216

D

INTRAVILAN

171

1217

D

INTRAVILAN

171

1217/1

D

INTRAVILAN

i

171

1217/2

D

INTRAVILAN

i

171

1218

D

INTRAVILAN

171

1219

D

INTRAVILAN

171

1220

D

INTRAVILAN

i

171

1221

D

INTRAVILAN

i

171

1222

D

INTRAVILAN

171

1223

D

INTRAVILAN

171

1224

D

INTRAVILAN

171

1225

----1OOR

D

-----F*-----

INTRAVILAN

1/1

171

-

toată

------L/~-----

D

INTRAVILAN

p.v. 32248/31.03.2017

172 "

~   - -122771

------------ ——         O          ...I

 • -   D

 • — D

INTRAVILAN INTRA VII AN

--------------------------------------------------------

1 / o

174

1233"

----D-------

INTRAVILAN

--------_____

174

1234

D

INTRAVILAN

174

1234/1

D

INTRAVILAN

174

1235

D

INTRAVILAN

RAUI i La^ț

174

1237

,Q—

rNTRAVitAN-

——:--:————

174 ’

1238

D

MffiSMHKS

174

1239

jg7:7AA77?7-\;;7:. ^-7 ■

.174

1240

•• 0 . ■

iiiiissiHiiii

7 'AAA A/'1'' / "'7              '

174

1241

■ 77B7A

tt/7A7M7"777?- .   ■

174

1242

J77777777;7777; // ■'

174

1243

- 7D//7

174

1244

■ '

O©A777c7-'■ A-”-- ■

174

1245

174

1246

^r. ISheOrghieni ■

174

1247

V/D777

K7\7777''7'l-7<    ■

175

1248

' 7b7';.7

SA77777A7/ ■’

174

1249

a 7

JAA' 77<--:      '■

174

1250

b 2

176

1251

. /.b77®

A-A\            '            - ■

176

1252

' D

imbrMbs

77\ ■ ■’ . ■

176

1253

D

?iwWW«

77/ <7

176

toată

D

p.v. 32248/31.03.2017

177

1254

D

177

1255

D

178

1256

D

OiifflSiiȚ:■

178

1257

D

INTRAVILAN

178

1258

D

inorilan/

178

1259

D

INTRAVILAN

178

1260

D

INTRAVILAN

178

1261

D

INTRAVILAN

178

1261/1

D

INTRAVILAN

178

1261/2

D

INTRAVILAN

178

1261/3

D

INTRAVILAN

178

1262

D

INTRAVILAN

178

1263

D

intravilan

178

1264

D

INTRAVILAN

■I

178

1265

D

INTRAVILAN

178

1266

D

intravilan

178

1267

D

INTRAVILAN

178

1268

D

INTRAVILAN

178

1269

D

intravilan

178

1270

D

INTRAVILAN

178

1271

D

intravilan

178

1272

D

intravilan

178

1273

D

intravilan

178

1274

D

INTRAVILAN

178

1275

D

INTRAVILAN

178

1276

-1 0*7*7

D

INTRAVILAN

IKITD AVII AKI--

HTO

178

----------------TZrf-f—

1278

D

INTRAVILAN

T78T

1279

D

INTRAVILAN

......---------------------------------------—

1200

---D—-

INTRAVILAN

178---

--------1281

----D

INTRAVILAN"

----------------------------

178

1282

D

INTRAVILAN

178

1283

D

INTRAVILAN

178

1284

D

INTRAVILAN

^p^Ti3'2'248/3-1’i03^20^7^r

179

1285

"D"...........

INTRAVILAN

179

1286

CM

180

1287/1

182/1

1293

MC

W/--C            ' '■ '' .7’"'-

182/1

1292/1

D

■< ■ ’ ■■■ ■

183

1294/1

COS

/SCȘ.             ■■' ?■■: -: '■■■       '7 "       : ' :

183

1298/1

•• mc

CC. ,y ■' 7 . ..

183

1298

?:<O

C-C        ■'           ;               .

184

1299

■■CWCS

184

1299/1

//CC • '' '' ■ r;'' •

184

1301

«■■■KK

184

1304

C-         '■     ■■■ <;

184

1307

■. SDSC

189/1

1313

: MC

189/1

1316

’• MC

189/1

1317

D C

189/1

1318

D

ȘlWflRWMWiy:

189/1

1319

D ;

•W®R^i®W‘

189/1

1320

D

189/1

1321

D

SiSwftN

189/1

1322

D ■

intravilan

189/1

1323

D

■iiMȘSwriSN

189/1

1324

D

INTRAVILAN

189/1

1325

D

INTRAVILAN

189/1

1326

D

INTRAVILAN

189/1

1327

D

INTRAVILAN

189/1

D

INTRAVILAN

190/1

1328

D

INTRAVILAN

190/1

1329

C

EXTRAVILAN

190/1

1330

C

EXTRAVILAN

190/1

1331

D

INTRAVILAN

190/1

1337

D

INTRAVILAN

193/1

1338

C

EXTRAVILAN

193/1

1339

D

EXTRAVILAN

p.K 100750/10.10.2017

194

1340

C

INTRAVILAN

194

1340/1

C

intravilan

194

1341

c

INTRAVILAN

195

1342

c

INTRAVILAN

195

1343

o

INTRAVILAN

196

1344

c

INTRAVILAN

196

1345

c

INTRAVILAN

196

1346

c

INTRAVILAN

196

1347

G

INTRAVILAN

196

1348

C

INTRAVILAN

ah/'

r

INTRAVII AN

lao

i OH-y

O

•1111 lrr\TXV‘rLrMN

196

toată

c

INTRAVILAN

p.v. 100750/10.10.2017

INTRAVILAN

197/1

1351

D

.....'     T~\

.|M-TDA-\/IIAM

—r97/T

1352/T

■ D""

INIKAViLJAtN--

“T9871

” T35371

C “

INTRAVILAN

198/1

1354

c

INTRAVILAN

198/1

1355

c

EXTRAVILAN

199/1

1360/1

c

INTRAVILAN

200/1

1362

c

TNTTOVILAN“ ~

: 200/1

1363/1

200/1

1365

: 200/1

Zi?v.LL. ' 3? ';■ ; y - . /. -

201/1

1366

201/1

|IN WWB N ®

iZZ'ZZ       L.’                       i J,.        .'

202

1367

3D 1

:.L .

202

1368

D

■...          .yy.'/y.    :      .

203

1369

203

1370

203

1371

■■ZfcS

203

1372

203

1373

■■

;<tr. Castrul Roman

204

1374

.. . d

iiSălC.■,v'' "■"■-■■ .

205

1375

205

1376

...

IMBSfcS

Str. 1.Câlugăru

205

1377

" ir-?

206

1379'

hmMMes

206

1380

C ;

206

1381/1

c ■

207

1383

D

207

1384

b :

liWWiBN

207

1385

D

INTRAVILAN

207

1386

D

INTRAVILAN ,

207

1387

D

INTRAVILAN .

207

1388

D

INTRAVILAN '

208

1389

D

INTRAVILAN

208

1390

D

INTRAVILAN

208

1391

D

INTRAVILAN

209

1392

D

INTRAVILAN

209

1393

D

INTRAVILAN

209

1394

D

INTRAVILAN

209

1395

D

INTRAVliLAN

209

1396

D

INTRAVILAN

209

1397

D

intravilan

209

1398

P

INTRAVILAN

210

1399

D

INTRAVILAN

210

1400

D

INTRAVILAN

210

toată

D

INTRAVILAN

p.v. 32248/31.03.2017

211

1401

D

INTRAVILAN

211

1402

D

INTRAVILAN

211

1403

D

INTRAVILAN

211

1404

D

INTRAVILAN

211

1405

D

INTRAVILAN

..   .      pi

IMTDAV/II AM

21 T

U

Im rtftVrtAlN

211

1407

D

INTRAVILAN

211

1408

D

INTRAVILAN

“2T1----

1409

-----g-----:

INTRAVILAN -

212

- -- ■ f4T0

INTRAVILAN

212

1411

D

INTRAVILAN

212

1412/1

D

INTRAVILAN

212

1412/2

D

INTRAVILAN

213

1414

D

INTRAVILAN

213

1414/1

D

213

1414/2

D ::

213

1415/1

■ ' DtB

213

141972

ItT OBeT Bl®;® -; -

213

toată

214

1420

214

1421/1

< T -®T® TX'-S<®-B

215/1

1426/1

MSMflifc

-’L ’B:Ț'-® '■ 'A®,T?          ” ■

215/1

1434

215/1

1435/1

D

215/1

1437

-®®> <■■■''■ ■■■'.-

215/1

1438

D

215/1

1439/1

. .. T.X jP '■ ->■;-® ■-' ■.

216/1

1439/2

' D '■

216/1

1443/1

D

216/1

1445

D

216/1

1446

D

216/1

1447

D

217

1448

D

217

1449

D

intIOilan

217

1450

D

INTRAVILAN

218

1451

D

WRWVILAN

219

1452/1

D

INTRAVILAN

219

1453

D

INTRAVILAN

219

1459

D

INTRAVILAN

219

1460

D

INTRAVILAN

219

1463

D

INTRAVILAN

219

1464

D

INTRAVILAN

Str. G. Bacovia

220

1465

D

INTRAVILAN

220

1466

D

INTRAVILAN

220

1467

D

INTRAVILAN

220

1468

D

MTrȘVILÂN

220

1469

D

INTRAVILAN

220

1470

D

INTRAVILAN

220

1471

D

INTRAVILAN

221

1472

D

INTRAVILAN

221

1472/1

D

INTRAVILAN

221

1473/1

D

INTRAVILAN

221

1476

D

INTRAVILAN

221

1477

D

INTRAVILAN

222

1478/1

D

INTRAVILAN

222

1478/2

D

INTRAVILAN

222

1478/3

D

INTRAVILAN

“222---

--------:----1479"

---B---

INTRAVILAN—

222

1480

D

INTRAVILAN

222

1481

D

INTRAVILAN

222

—1482“

B

INTRAVILAN—

222

-     14’83“

B

INTRAVILAN

222

1484

D

INTRAVILAN

222

1485/1

D

INTRAVILAN

223

1045/1

D

INTRAVILAN

4NTRAA/ILA’N7"

224/1

1492

D

INTRAVILAN

225

1493/1

,-p-—

MK

225

1497

.-■#41

5-V1

225

1498

#63

226

1500

SiîMiMw

226

1501/1

226

1503/1

all^B

227

1507

swsBii

■..Ț.-'■.■■'■         . -

227

1508

: D IU

ggfcg

228

1509

229

1510/1

' D d

■M®

1 1

?&-■" -:'<T '                           ■/. ■'

229

1514

D î

;.Ț\: ?-7-

230

1515

■■

;.... ■

230

1516/1

230

1520

■ D

230

1521/1

D

■SlBilWW

230

1521/2

D

INTRAVILAN

230

1522/1

D

OÎMiih

230

1525/1

D 1

230

1527

D

INTRAVILAN

230

1528

D

INTRAVILAN ■

230

1529

D

TWIWiWl

230

1530

D •:

INTRAVILAN

str. Bărboși

231/1

1531/1

D

INftOiiMN P

231/1

1533

D

INTRAVILAN

231/1

1535

D

INTRAVILAN

233

1536/1

D

INTRAVILAN

233

1539

D

INTRAVILAN

234

1540

D

INTRAVILAN

234

1541

B

INTRAVILAN

236/1

1553/1

B

INTRAVILAN

237/1

1555/1

B

INTRAVILAN

238/1

1557/1

B

INTRAVILAN

239/1

156171

B

INTRAVILAN

239/1

1683

B

INTRAVILAN

239/1

1687

B

INTRAVILAN

247

1631

B

INTRAVILAN

str. Incubatorului

249/1

1686/1

B

INTRAVILAN

250

D

INTRAVILAN

p.v. 100750/10.10.2017

253/2

1637/1

B

INTRAVILAN

253/2

1641

B

INTRAVILAN

253/2

1642’

B

INTRAVILAN

253/2

1643

B

INTRAVILAN

253/2

1643/1

B

INTRAVILAN

■253/2

------------1644-

--

INTRAVILAN—

253/2

1645

B

INTRAVILAN

”253/2

”  --1646

B

INTRAVILAN

..................; -—■—......■—......... ........

-252/1

Topy/i

——u--

iNIrxAvIbAN--

252/1

.............—1-690“

B

INTRAVILAN

• • • •• • •

253/2

1692

B

INTRAVILAN

253/1

1693/1

B

INTRAVILAN

254

1694

B

INTRAVILAN

IM

256

1696

B

WRĂVILĂN “

256

1696/1/1

B

256

1696/1/2

B

257

1697

B ;

257

1698

B

INTRAVILAN ?

Notă: Conform documentației de urbanism “Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism și Strategia de Dezvoltare Spațiala a municipiului Galați” aprobată prin H.C.L. nr. 62/26.02.2015 - tarlalele colorate cu galben se află amplasate cadastral în intravilanul municipiului Galați.

9

'inte de ședință,


”1                  T              J 3

rliij-Sorin Vals