Hotărârea nr. 699/2017

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2017

ROMANȚA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 699 din 13.12.2017

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2017

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 742/05.12,2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 13.12.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 117906/05.12.2017 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Având în vedere dispozițiile art. ig, alin. (2), art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HCLnr. 699/2017

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 secțiunea de funcționare - conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 3, 4, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2017 secțiunea de funcționare - conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2017 secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 7,8, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

HCL nr, 699/2017

MUNICIPIUL GALAȚI

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2017

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00,16+00.17+45.02)

00.01

“  577,146.âo

28,881.00

606,029.80

2 .

7ENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

405,033.94

-153.00

404,880.94

3

E. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

568,113.80

28,881.00

596,994.80

4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

536,809.74

28,703.00

565,512.74

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.0

00.04

191,503.30

897.00

192,400.30

6 ■

M.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOA

00.05

1,654.30

897.00

2,551.30

7

Impozit pe profit(cod 01.02.01)

01.02

1,654.30

897.00

2,551.30

a

Impozit pe profit de la agent! economici

01.02.01

1,654.30

897.00

2,551.30

10

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSO

00.06

189,849.00

0.00

189,849.00

ii

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

4,802.00

0.00

4,802.00

13

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din pa

03.02.18

4,802.00

0.00

4,802.00

14

2ote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

185,047.00

0.00

185,047.00

15

□ote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

182,713.00

0.00

182,713.00

16

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor loca

04.02.04

2,334.00

0.00

2,334.00

1

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

107,826.69

-1,386.00

106,440.69

24

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07,02.03+07.02.

07.02

107,826.69

-1,386.00

106,440.69

25

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

87,379.69

-1,386.00

85,993.69

26

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.0:

19,112.00

-1,386.00

17,726.00

27

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.0:

68,267.69

0.00

68,267.69

28

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

17,792.00

0.00

17,792.00

29

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02,o:

6,409.00

0.00

€,409.00

30

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02-0:

9,971.00

0.00

9,971,0Q

31

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.0.

1,412.00

0.00

1,412.00

32

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

2,655.00

0.00

2,655.00

34

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.0

00.10

237,479.00

29,192.00

266,671.00

35

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.

11.02

204,102.00

29,034.00

233,136.00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02 '

201,533.00

14,034.00

215,567.00

41

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buge

11.02.06

1,623.00

15,000.00

16,623.00

43

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invata

11.02.09

946.00

0.00

946.00

44

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

173.00

0.00

173.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

buget 2017

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

45

Caxe hoteliere

12.02.07

173.00

0.00

173.00

46

Faxe pe servicii specifice (cod 15.02.014-15.02.50)

15.02

411.00

0.00

411.00

47

Impozit pe spectacole

15.02.01

411.00

0.00

411.00

49

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

32,793.00

158.00

32,951.00

50

Impozitul pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,217.00

0.00

29,217.00

51

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.0:

21,903.00

0.00

21,903.00

52

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.6:

7,314.00

0.00

7,314.00

53

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de functio

16.02.03

3,109.00

158.00

3,267.00

54

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor s

16.02.50

467.00

0.00

467.00

55

A6. ALTE IMPOZITE SX TAXE(cod 18.02)

00.11

0,75

0.00

0.75

56

Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)

18.02

0.75

0.00

0.75

57

Alte impozite si taxe

18.02.50

0.75

0.00

0.75

58

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

31,304.06

178.00

31,482.06

59

Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

19,800.00

0.00

19,800.00

0

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

19,800.00

0.00

19,800.00

63

Venituri din concesiuni si Închirieri

30.02.05

18,891.00

0.00

18,891.00

64

Venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.3(

18,891.00

0.00

18,891.00

65

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.08

909.00

0.00

909.00

66

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.0:

909.00

0.00

909.00

70

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

11,504.06

178.00

11,682.06

71

tz^-n-î -k.il T-î H-î rt prestări de servicii si alte activitati (cod. 33.02.08+33.

33.02

2,117.00

178.00

2,295.00

72

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

272.00

0.00

272.00

73

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea

33.02.10

130.00

0.00

130.00

74

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

1,014.00

178.00

1,192.00

75

Contribuția persoanelor asistate

33.02.13

17.00

0.00

17.00

78

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si desp

33.02.28

5.00

0.00

5.00

79

Contribuții pentru finanțarea programului Școala după școala

33.02.33

679.00

0.00

679.00

81

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.0

34.02

109.40

0.00

109.40

82

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

109.40

0.00

109-40

84

Amenzi, penalitati si confiscări(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02

35.02

14,407.10

0.00

14,407.10

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2017

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

85

Menituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

35.02.01

14,407.00

0.00

14,407.60

86

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institut

35.02.01.0:

14,407.00

0-.00

14,407.00

87

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarați

35.02.02

0.10

0.00

0.10

91

Diverse venituri (cod 36.02.014*36.02.054-36.02.064*36.02.074-36.02.114-36.

36.02

35,892.70

0.00

35,892.70

92

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

18.00

0.00

18.00

93

Venituri din aplicarea prescripției

36.02.01.0:

18.00

0.00

18.00

95

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02,06

19,666.00

0.00

19,666.00

98

ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

36.02.14

255.00

0.00

255.00

101

Alte venituri

36.02.50

15,953.70

0.00

15,953.70

107

Transferuri voluntara, altele decât subvențiile(cod 37.02.014-37.02.03

37.02

-41,022.14

0.00

-41,022.14

108

Donații si sponsorizări

37.02.01

22.06

0.00

22.06

109

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunii d

37.02.03

-41,044.20

0.00

-41,044.20

134

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

9,035.00

0.00

9,035.00

135

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.024-43.0

00.18

9,035.00

0.00

9,035.00

'6

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.114-00.194-00.20)

42.02

9,035.00

0.00

9,035.00

164

B. Curente (cod 42.02.214-42.02.284-42.02.294-42.02.324-42.02.334-42.02.344-

00.20

9,035.00

0.00

9,035.00

170

Subvenții pt acordarea ajutorului pt încălzirea locuinței cu lemne ca

42.02.34

200.00

0.00

200-00

171

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

42.02.35

1,300.00

0.00

1,300.00

175

1

Subvenții de la B-S. pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

7,535.00

0.00

7,535.00

Secțiunea FUNCȚIONASE


î

i      Rectficari     Cheltuieli buget local

2017

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

buget APROBAT

INFLUENTE + /-

BUGET

MODIFICAT

itoritati publice si acțiuni externe

51.02

49,990.00

156.00

50,146.00

.. CHELTUIELI CURENTE

01

43,934.00

197,00

44,131.00

:TLU I, CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33,463,00

197.00

33,660.00

:TLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

10,462.00

0.00

10,462.00

:TLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

9.00

0.00

9,00

ACȚIUNI FINANCIARE

79

6,250.00

0.00

6,250,00

:TLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

6,250.00

0.00

6,250.00

,TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII IECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

-194.00

-41.00

-235,00

fRENT

ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI iCUPERATE IN ANUL CURENT

85

-194,00

-41.00

-235.00

.te servicii publice generale

54.02

4,615.00

-664,00

3,951.00

.. CHELTUIELI CURENTE

01

4,615.00

-664.00

3,951.00

:TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,719.00

11.00

3,730.00

:TLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

186.00

35.00

221.00

:TLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

710.00

-710.00

.•anzactii privind datoria publica si iprumuturi

55,02

10,480.00

0.00

10,480.00

.. CHELTUIELI CURENTE

01

10,480,00

0.00

10,480.00

ZTLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

652.00

0.00

652.00

;tlul iii. dobânzi

30

9, 828.00

0,00

9,828.00

.‘dine publica si siguranța naționala

61.02

19,244.00

0.00

19,244.00

.. CHELTUIELI CURENTE

01

19,244.00

0.00

19,244,00

:TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

616.00

0.00

616.00

:TLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

891.00

0.00

891.00

:TLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

17,737.00

0.00

17,737.00

■E ADMINISTATIEI PUBLICE

ivatamant

65.02

187,147.00

14,069.00

201,216.00

CHELTUIELI CURENTE

01

187,199.00

14,071.00

201,270.00

:-TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

151,400.00

14,034.00

165,434.00

:tlul ii. bunuri si servicii

20

30,385.00

0.00

30,385.00

:tlul vii, alte transferuri

55

953.00

-7.00

946.00

.TLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

1,633.00

44.00

1, 677.00

:TLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

2,828.00

0.00

2,828.00

:TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

B4

-52.00

-2.00

-54.00

IECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL fRENT

IUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 2

î      Reatficari     Cheltuieli buget local

2017

i

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

1 DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT

j .ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

"52.00

-2.00

-54.00

ÎCUPERATE IN ANUL CURENT

ș inatate

66.02

17,096.00

0.00

17,096.00

i .. CHELTUIELI CURENTE

01

17,096.00

0.00

17,096.00

i :TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,300.00

0.00

7,300,00

ș :tlul ii. bunuri si servicii

20

457.00

0.00

457.00

■ :tlul vi. transferuri intre unitati

51

9,339.00 .

0.00

9,339.00

; .E ADMINISTATIEI PUBLICE

iltura, recreare si religie

67.02

48,978.00

543.00

49,521.00

... CHELTUIELI CURENTE

01

48,990.00

543.00

49,533.00

= :TLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

17,180.00

620.00

17,800.00

; :tlul vi. transferuri INTRE UNITATI

51

17,850.00

-227.00

17,623.00

■ ,E ADMINISTATIEI PUBLICE

' ,TLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

13,960.00

150.00

14,110.00

:TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-12.00

0.00

-12.00

lECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

IRENT

.ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-12.00

0.00

-12.00

ÎCUPERATE IN ANUL CURENT

ligurari si asistenta sociala

68.02

60,93B.B0

-663.00

60,275.80

.. CHELTUIELI CURENTE

01

60, 994.80

-663.00

60,331.80

:TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24,057.00

-867.00

23,190.00

:TLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,603.80

204.00

6,807.80

:TLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

8,294.00

0.00

8,294.00

.E ADMINISTATIEI PUBLICE

:TLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

20,148.00

0.00

20,148.00

:TLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

1,892.00

0.00

1,892.00

:TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-56.00

0.00

-56.00

‘.ECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

IRENT

.ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-56.00

0.00

-56.00

ÎCUPERATE IN ANUL CURENT

>cuinte, servicii si dezvoltare

70.02

29,317.00

-285.00

29,032.00

iblica

.. CHELTUIELI CURENTE

01

29,503.00

-240.00

29,263.00

1TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

240.00

0.00

240.00

ITLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

25,323.00

0.00

25,323.00

TLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

240.00

-240.00

,E ADMINISTATIEI PUBLICE

TLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

3,700,00

0.00

3,700.00

1TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-186.00

-45.00

-231.00

'.ECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

2017

Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei “

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

buget APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

fRENT

ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI ’.CUPERATE IN ANUL CURENT

85

-186.00

-45.00

-231.00

rotectia mediului

74.02

44,344,00

-3,027.00

41,317.00

.. CHELTUIELI CURENTE

01

38,732.00

-3,027.00

35,705.00

:TLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

31,300.00

0.00

31,300,00

:TLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI <E ADMINISTATIEI PUBLICE

51

120.00

-120.00

:TLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

7,312.00

-2,907.00

4,405.00

[...ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,612.00

0.00

5,612.00

:TLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5,612.00

0.00

5,612.00

itiuni generale economica, comerciale

80.02

1,633.00

1,900.00

3,533.00

. de munca

,. CHELTUIELI CURENTE

01

1,633.00

1,900,00

3,533.00

:TLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,633.00

1,900.00

3,533.00

unbustibili si energie

81.02

33,993.00

16,800.00

50,793.00

.. CHELTUIELI CURENTE

01

37,600.00

16,800.00

54,400.00

:TLtJL IV. SUBVENȚII

40

15,600,00

15,000.00

30,600.00

:TLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

22, 000.00

1,800.00

23,800.00

•. ACȚIUNI FINANCIARE

79

794.00

0.00

794.00

■TLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

794,00

0.00

794.00

:TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-4,401.00

0.00

-4,401.00

iECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

IRENT

ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-4,401.00

0.00

-4,401.00

1CUPERATE IN ANUL CURENT

ransporturi

84.02

69,133.00

292.00

69,425,00

.. CHELTUIELI CURENTE

01

57,473,00

292.00

57,765.00

:TLU'L II. BUNURI SI SERVICII

20

22,473.00

292.00

22,765.00

:TLUL IV. SUBVENȚII

40

35,000.00

0.00

35,000.00

(.ACȚIUNI FINANCIARE

79

11,660.00

0.00

11,660.00

:TLUL XVII, RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

11,660.00

0.00

11,660.00

.te aatiuni economice

87.02

240.00

-240.00

.. CHELTUIELI CURENTE

01

240.00

-240.00

:TLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

240.00

-240.00

iE ADMINISTATIEI PUBLICE

ttal :

577,148.80

28,881.00

606,029.80

ÎUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 2


Rectficari

Cheltuieli buget

local

2017

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET aprobat

INFLUENTE +/”

BUGET MODIFICAT

Președinte de ședință,

j ÎUNICIPIUL GALAȚI

j

i

l

?      Reatficari     Cheltuieli buget local


ANEXA 2


PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE. ANUL 2017

Anexa 3 la HCL 699/13.12.2017


- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2017

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

EOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

52,023.36

328.00

52,351.36

2

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

6,601.00

325.00

6,926.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

41,721.20

130.00

41,851.20

58

2. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

41,721.20

130.00

41,851,20

70

22. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

41,721.20

130.00

41,851.20

91

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

677.00

130.00

807.00

96

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

359.00

0.00

359.00

100

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare

36.02.31

318.00

130.00

448.00

107

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

41,044.20

0.00

41,044.20

111

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

41,044.20

0.00

41,044.20

113

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

5,924.00

195.00

6,119.00

114

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04

39.02

5,924.00

195.00

6,119.00

115

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

1,543.00

0.00

1,543.00

116

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

350.00

90.00

440.00

3

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

3,903.00

80.00

3/983.00

1191

Rate loc.Ord.19

39.02.10

128.00

25.00

153.00

134

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

4,164.1^

1.00

4,165.16

135

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.0

00.18

4,164.16

1.00

4,165.16

136

Subvenții de la bugetul de stat (cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

4,164.16

1.00

4,165.16

137

A. De capital(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.

00.19

7.00

0.00

7.00

163

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susțin

42.02.20

7.00

0.00

7.00

164

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

4,157.16

1.00

4,158.16

184

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

4,141.16

0.00

4,141,16

186

Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii pr

42.02.69

16.00

1.00

17.00

197

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate(cod 45.02.01+45.02

45.02

21.00

0.00

21.00

198

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+4

45.02.01

21.00

0,00

21.00

200

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.0.

21.00

0.00

21.00

242

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

48.02

193.00

2.00

195.00

243

Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02

48.02.01

106.00

2.00

108.00

244

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.01.0

0.00

2.00

2.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

INDICATOR

BUGET 2017

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

245

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.01.0.

106.00

0.00

106,00

246

FSE

48.02.02

87.00

0.00

87.00,

247

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

87.00

0.00

87.00

Rectficari Cheltuieli buget local                          2017

■ iNUMIREA INDICATORILOR

Capitole Titluri

Secțiunea DEZVOLTARE

INFLUENTE +/-

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

oritati publice si acțiuni externe

51.02

8,132,00

0.00

8,132.00

■ LTUIELI DE CAPITAL

70

8,132.00

0.00

8,132.00

; LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

8,132.00

0.00

8,132.00

. e servicii publice generale

54.02

17.00

1.00

18.00

: LTUIELI DE CAPITAL

70

17.00

1.00

18.00

LUL XIII, ACTIVE NEFINANCIARE

71

17.00

1.00

18.00

J

ine publica si siguranța naționala

61.02

531.00

1.00

532.00

LTUIELI DE CAPITAL

70

531.00

1.00

532.00

LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

531.00

1.00

532.00

atamant

65.02

5,323.00

196.00

5,519.00

LTUIELI DE CAPITAL

70

5,323.00

196.00

5,519.00

LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,323.00

196.00

5,519.00

atate

66.02

7,386.00

0.00

7,386.00

: CHELTUIELI CURENTE

01

1,870.0'0

0.00

1,870.00

LUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,870.00

0.00

1,870.00

LTUIELI DE CAPITAL

70

5,516.00

0.00

5,516.00

LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,516.00

0,00

5,516.00

tura, recreare si religie

67.02

2,128.00

70.00

2,198.00

LTUIELI DE CAPITAL

70

2,128.00

70.00

2,198.00

LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,128.00

70.00

2,198.00

gurari si asistenta sociala

68.02

868.20

2.00

870.20

CHELTUIELI CURENTE

01

337.00

1.00

338.00

LUL VI, TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

247.00

0.00

247.00

ADMINISTATIEI PUBLICE

LUL X. Proiecte cu finanțare din duri externe nerambursabile

58

90.00

1.00

91.00

rente cadrului financiar 2014-2020

LTUIELI DE CAPITAL'

70

531.20

1.00

532.20

LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

531.20

1.00

532.20

iiinte, servicii si dezvoltare

70.02

9,540.00

37.00

9,577.00

lica

Rectficari     Cheltuieli buget local

2017

Capitole

Titluri

Secțiunea

DEZVOLTARE

- mii lei -

1NUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

CHELTUIELI CURENTE

01

0.00

4.00

4,00

LUL X, Proiecte cu finanțare din duri externe nerambursabile rente cadrului financiar 2014-2020

58

0.00

4.00

4.00

LTUIELI DE CAPITAL

70

9,540.00

33.00

9,573,00

LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

8,655,00

33.00

8,688.00

LUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

72

885.00

0,00

885.00

tectia mediului

74.02

3,008.72

10.00

3,018.72

LTUxr.il DE CAPITAL

70

3,008.72

10.00

3,018.72

LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,008.72

10.00

3,018.72

bustibili si energie

81.02

673.00

0.00

673.00

LTUIELI DE CAPITAL

70

673.00

0.00

673.00

LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

673.00

0.00

673.00

nsporturi

84.02

17,466.44

11.00 .

17,477.44

CHELTUIELI CURENTE

01

125.00

0.00

125.00

LUL X. Proiecte cu finanțare din duri externe nerambursabile rente cadrului financiar 2014-2020

58

125.00

0.00

125.00

LTUIELI DE CAPITAL

70

17,341,44

11.00

17,352.44

LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

17,341,44

11.00

17,352.44

al • .

55,073.36

328.00

55,401.36

NICIPIUL GALAȚI


Page


ANEXA 4


z:5ț A// Jx

X^e^edinte\<dexșeHjnță,

ROMANIA


VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2017


Anexa 5 la HCL 699/13.12.2017

- Mii Lei

r. rt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2017

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

212,366.64

-6,519.60

205,847.04

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

135,758.64

-5,692.60

130,066.04

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

135,758.64

-5,692.60

130,066.04

3 ■

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

445.10

1.00

446.10

.0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30-10.09+30.10.50)

30.10

445.10

1.00

446.10

.1

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

445.10

1.00

446.10

.2

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.3(

445.10

1.00

446.10

.5

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

135,313.54

-5,693.60

129,619.94

.8

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33

£3.10

136,823.90

-5,605.30

131,218.60

.9

laxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

3,847.00

69.00

3,916.00

îl

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

65,562.00

-5,687.30

59,874.70

12

Contribuția de Întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

1,943.00

0.00

1,943.00

13

Contribuția elevilor si studenților pentru internater cămine si canti

33.10-14

2,116.90

13.00

2,129.90

14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea propri

33.10.16

64.00

0.00

64.00

16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profes

33.10.17

27.00

0.00

27.00

18

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

52,371.00

0,00

52,371.00

19

Venituri din contractele Încheiate cu direcțiile de sanatate publica

33-10.30

8,289.00

0.00

8,289.00

10

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.31

1,608.00

0.00

1,608.00

32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

996.00

0.00

996.00

J5

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

73.00

0.00

■73.00

36

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

73.00

0.00

73.00

n

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

15.00

0.00

15.00

39

Alte venituri

36.10.50

15.00

0.00

15.00

■io

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

-1,598.36

-88.30

-1,686.66

(1

Donații si sponsorizări

37.10.01

8.64

38.10

46.74

12

Vărsaminte din secțiunea de. funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

-1,607.00

-126.40

-1,733.40

(9

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

76,608.00

-827.00

75,781.00

>0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

76,608.00

-827.0Q

75,781.00

51

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

76/608.00

-827.00

75,781.00

52

Subvenții pentru instituții publice

43,10.09

45,781.00

-827.00

44,954.00

ANEXA. 5

rt

denumirea indicatorilor

COD

INDICATOR

BUGET 2017

INFLUENTE

buget RECTIFICAT

53

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente

43.10.10

8,039.00

0.00

8,039.00

?5

Subvenții din bugetul Fondului unic de s?n?tate

43.10.33

22,788.00

0.00

22,788.00

.M^^âintede.ședință,

NICIPIUL GALAȚI


Page 1 of 2

Anexa 6 la HCL 699/13.12.2017

Rectficari     Cheltuieli venituri proprii si subvenții

2017

Capitole Titluri

Secțiunea

FUNCȚIONARE

- mii lei -

ÎNUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/"

MODIFICAT

INE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA 61.10

17,746.00

0.00

17,746.00

CHELTUIELI CURENTE

01

17,746.00

0.00

17,746.00

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

16,457.00

-102.00

16,355.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,289,00

102,00

1,391.00

ATAMANT

65.10

6,529.00

58.00

6,587.00

CHELTUIELI CURENTE

01

6,529.00

58.00

6,587.00

LU ') CHELTUIELI DE PERSONAL

10

98.00

0.00

98.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,431.00

58.00

6,489.00

atate

66.10

98,472.64

0.00

98,472.64

CHELTUIELI CURENTE

01

98,472.64

0.00

98,472.64

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

71,159.00

0.00

71,159.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

26,976.64

0.00

26,976.64

LUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

337.00

0.00

337.00

tura, recreere si religie

67.10

18,962.30

-222.30

18,740.00

. CHELTUIELI CURENTE

01

18,962.30

-222.30

18,740.00

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,376.00

-261.00

6,115.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4,983.30

416.70

5,400.00

LUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

7,603.00

-378.00

7,225.00

gureși si asistenta sociala

, )

68.10

10,237.00

0,00

10,237.00

CHELTUIELI CURENTE

01

10,237.00

0.00

10,237.00

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,096.00

0.00

6,096.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4,141.00

0.00

4,141.00

uinte, servicii si dezvoltare

70.10

1,789.00

-321.00

1,468.00

lica

CHELTUIELI CURENTE

01

1,789.00

-321.00

1,468.00

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

758.00

0.00

758.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,031.00

-321.00

710.00

tectia mediului

74.10

44,148.00

-2,147.00

42,001.00

CHELTUIELI CURENTE

01

44,148.00

-2,147.00

42,001.00

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,575.00

0.00

8,575.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

35,573.00

-2,147.00

33,426.00

NICIPIUL GALAȚI


Page 2 of 2


ANEXA 6


Reatficari Cheltuieli venituri proprii si subvenții         2017

Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

3NUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

n sporturi

84.10

16,222.70

-3,939.30

12,283.40

CHELTUIELI CURENTE

01

16,222.70

-3,939.30

12,283.40

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

505.00

0.00

505.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

15,717.70

-3,939.30

11,778.40

e acțiuni economice

87.10

1,654.00

52.00

1,706.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,654.00

52.00

1,706.00

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10 .

1,096.00

52.00

1,148.00

LUL I. BUNURI SI SERVICII

t

20

558.00

0.00

558.00

al :

215,760.64

-6,519.60

209,241.04

Președinte de ședință/

............V-y \      /

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2017

MUNICIPIUL GALAȚI                                  Secțiunea DEZVOLTARE

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2017

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00,17+45.10)

00.01

3,724.00

126.40

3,850.40

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1,607.00

126.40

1,733.40

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14}

00.12

1,607.00

126.40

1,733,40

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

1,607.00

126.40

1,733.40

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

1,607.00

126.40

1,733.40

43

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1,607.00

126.40

1,733.40

49

LV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

2,117.00

0.00

2,117.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

2,117.00

0.00

2,117.00

61

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

2,117.00

0.00

2,117.00

64

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de cap

43.10.14

1,870.00

0.00

1,870.00

74

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

247.00

0.00

247. OOf

NICIPIUL GALAȚI


Page 1 of 1

Anexa 8 la HCL 699/13.12.2017

Rectficari     Cheltuieli venituri proprii sl subvenții

2017

Capitole

Titluri

Secțiunea

DEZVOLTARE

- mii lei -

JNUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

INE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA fii. 10

0.00

0.00

ATAMANT

65,10

16.00

0.00

16.00

LTUIELI DE CAPITAL

70

16.00

0.00

16.00

LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71'

16.00

0.00

16.00

atate

66.10

4,202.50

0.00

4,202.50

LTUIELI DE CAPITAL

70

4,202.50

0.00

4,202.50

LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,202.50

0.00

4,202.50

tura, recreere ai religie

67.10

0.00

0.00

gurari si asistenta sociala

68.10

357.00

0.00

357.00

LTUIELI DE CAPITAL

70

357,00

0.00

357.00

LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

357.00

0.00

357.00

tectia mediului

74.10

5,075.00

126.40

5,201.40

LTUIELI DE CAPITAL

70

5,075.00

126.40

5,201.40

LUL XIII, ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,075.00

126.40

5,201.40

nsporturi

84.10

0.00

0.00

a acțiuni economice

87.10

336.00

0.00

336.00

LTUIELI DE CAPITAL

70

336.00

0,00

336.00

LUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

336.00

0.00

336.00

al :

9,986.50

126.40

10,112.90

președinte de ședință, ( £{Vdtgiliu-SorirraIs

i

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2017

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2016

2017

BUGETLOCAL

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

9

TOTAL

1.388.468.55

321.665,87

1.066.803.70

5X17.00

43.737,31

3.910,05

52.741,36

53.064.36

323.00

CAP.51.02.71 -Autorități nublice si acțiuni externe

41.422.70

22.288.50

19.134.20

1.042.00

7.090.00

0,00

8.132.00

8.132,00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

37.655.50

22.288.50

15.367.00

1.042.00

6.446,00

0,00

7.488.00

7.488,00

0,00

1

Modernizare imobil str. Domneasca nr.54 H.C.L.nr.431/2013

37.655,50

22.288,50

15.367,00

1.042,00

6.446,00

7.488,00

7.488,00

0,00

B

OBIECTIVE NOI

3.188,20

0,00

3.188,20

0,00

65,00

0,00

65,00

65,00

0,00

1

Sistem informatic integrat de management al documentelor, arhivă electronică si managementul relației cu cetățenii si mediul de afaceri, H.C.L.nr.88/2O13

3.188,20

3.188,20

65,00

65,00

65,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

579.00

579.00

579,00

579.00

579,00

CAP.54.02 Alte servicii oublice aenerale

18.00

0.00

18.00

0.00

18.00

0.00

17.00

18.00

1.00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

18.00

18.00

18,00

17,00

18,00

1,00

CAP.61.02.71 -Ordine si sîauranta

532.00

0.00

532.00

0.00

532.00

0,00

531.00

532.00

1.00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

532.00

0

532.00

0

532.00

0

531.00

532,00

1,00

A

CAP.65.02.71- INVATAMANT

38.589.32

5.459.00

33.130.34

92.00

5.427.00

0,00

5.323.00

5.519,00

196.00

OBIECTIVE IN CONTINUARE

21.566,30

5.459,00

16.107,30

16,00

814,00

0,00

830,00

830,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Modernizarea si reabilitarea Scolii nr.9 „Calistrat Hogaș", H.C.L.nr.435/2009

2.121,90

2.107,90

14,00

14,00

14,00

14,00

| NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

|CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

2

Centrala termica Grădiniță nr.26,

H.C.L.nr.319/2014

93,00

91,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3

înlocuire conducta de apa calda si încălzire Colegiul Tehnic „Traian Vuia"H.C.L.nr.120/2013

1.039,30

469,30

570,00

512,00

512,00

512,00

4

Campus Școlar la Colegiul National „AU.Cuza" H.C.L.nr.404/2007

16.230,20

1.000,90

15.229,30

10,00

10,00

10,00

5

Reabilitare Colegiul Economic „Virgil Madgearu", municipiul Galați H.C.L.nr.14/2008

1.305,90

1.303,90

2,00

2,00

2,00

2,00

COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU"

1

Utilități Grup Școlar Radu Negru, instalații termice interioare

776,00

486,00

290,00

290,00

290,00

290,00

B

OBIECTIVE NOI

14.543,02

0,00

14.543,04

0,00

2.209,00

0,00

2.209,00

2.209,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

12.531,20

0,00

12.531,20

0,00

198,00

0,00

198,00

198,00

0,00

1

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.3 ,

H.C.L.nr.178/2017

2.895,50

2.895,50

60,00

60,00

60,00

2

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.22 Dimitrie

Cantemir, H.C.L.nr. 179Z2017

2.752,60

2.752,60

5,00

5,00

5,00

3

Anvelopare Școala Gimnaziala nr. 40 lulia

Hasdeu, H.C.Lnr. 180/2017

2.890,40

2.890,40

50,00

50,00

50,00

4

Modernizare Școala Gimnaziala nr.33

H.C.L.nr.213/2917

3.910,00

3.910,00

1,00

1,00

1,00

5

Școala Gimnazilă Nr. 9 HCL

288/31,05.2017

39,00

0,00

39,00

39,00

39,00

39,00

6

Instalație de stingere a incendiilor la Școala Gimnazială Nr. 9 , HCL 289/31.05.2017

43,70

0,00

43,70

43,00

43,00

43,00

UNITAT1 DE INVATAMANT

2.011,82

0,00

2.011,84

0,00

2.011,00

0,00

2.011,00

2.011,00

0,00

Grădiniță cu program prelungit nr.36

199,50

0,00

199,52

0,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

7

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.36 H.C.L. nr.446/2017

199,50

0,00

199,52

200,00

200,00

200,00

--L

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu

297,50

0,00

297,50

0,00

297,00

0,00

297,00

297,00

0,00

8

Centrala termica Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu, H.C.L. nr.444/2017

297,50

0,00

297,50

0,00

297,00

297.00

297,00

0,00

Școala Gimnaziala nr.26

281,80

0,00

281,80

0,00

281,00

0,00

281,00

281,00

0,00

9

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.26, H.C.L. nr. 445/2017

281,80

0,00

281,80

281,00

281,00

281,00

Colegiul National "Al.LCuza"

306,00

0,00

306,00

0,00

306,00

0,00

306,00

306,00

0,00

10

Centrala termica Colegiul National "Al.l.Cuza", H.C.L. nr. 441/2017

306,00

0,00

306,00

0,00

306,00

306,00

306,00

Colegiul Economic "Virgil Madgearu"

455,02

0,00

455,02

0,00

455,00

455,00

455,00

0,00

11

Centrala termica Colegiul Economic "Virgil Madgearu", H.C.L. nr 442/2017

455,02

0,00

455,02

0,00

455,00

455,00

455,00

Liceul Teoretic " Emil Racoviță”

472,00

0,00

472,00

0,00

472,00

0,00

472,00

472,00

0,00

12

Centrală termică Liceul Teoretic" Emil

Racoviță" , H.C.L. nr. 443/2017

472,00

0,00

472,00

0,00

472,00

472,00

472,00

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.480,00

2.480,00

76,00

2.404,00

2.284,00

2.480,00

196,00

CAP. 66.02.71-Sanatate

5.516.00

0,00

5.516.00

1,00

5.515,00

0,00

5.516.00

5.516.00

0.00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

5.516,00

5.516,00

1,00

5.515,00

5.516,00

5.516,00

CAP. 67.02.71-Cultura.recreere si religie

102.713.57

22.101,00

80.612.57

12.00

2.186.00

0.00

2.128.00

2.198.00

70.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

50.425,80

22.101,00

28.324,80

12,00

459,00

0,00

471,00

471,00

0,00

1

Amenajare scuar bd.Galați- strada Otelarilor H.C.L.nr.677/2009, H.C.L.nr.258/2015

11.703,80

143,30

11.560,50

6,00

220,00

226,00

226,00

2

Amenajare extindere Talcioc

H.C.L.nr.201/2013

H.C.L.58/2015

7.297,20

157,20

7.140,00

6,00

15,00

21,00

21,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

influente

|CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

garant»

de realizat

3

Modernizare Parc Eminescu,

H.C.L.nr.418/2015

5.742,80

157,60

5.585,20

163,00

163,00

163,00

4

Modernizare Baia Comunala -bazin inot H.C.L.nr.14/2007

11.403,10

11.382,10

21,00

21,00

21,00

21,00

5

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galați H.C.Lnr.118/2010,H.C.L.nr.149/2011

13.342,90

10.236,70

3.106,20

10,00

10,00

10,00

6

Sala S portu ritor-masuri suplimentare privind

936,00

24,10

911,90

30,00

30,00

30,00

securitatea la incendiu,H.C.L.nr,7/2015

B

OBIECTIVE NO!

50.587,77

0,00

50.587,77

0,00

27,00

0,00

27,00

27,00

0,00

1

Amenajare târg auto, Strada Macului, HCL nr.278/31.05.2017

6.743,94

0,00

6.743,94

5,00

5,00

5,00

2

Amenajare zona centrală între Strada Navelor limita bloc P și Potcoava de Aur HCL 291/31.05.2017

14.499,00

0,00

14.499,00

10,00

10,00

10,00

3

Construire depozit HCL 320/22.06.2017

10.661,81

0,00

10.661,81

2,00

2,00

2,00

4

Punere in valoare sit Tirighina Bărboși, HCL 44/2016

18.683,02

0,00

18.683,02

10,00

10,00

10,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1.630,00

1.700,00

70,00

CAP.68.02.71-Asiaurări si asistenta sociala

2.432.47

1.540.30

892.17

0,00

532.20

0.00

531.20

532,20

1.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.564,30

1.540,30

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Centrul multifuncțional pentru tineri aflati in situații de risc,H.C.L.nr. 142/2009, H.C.L.nr.531/2009, H.C.Lnr.670/2009

1.564,30

1.540,30

24,00

24,00

24,00

24,00

B

OBIECTIVE NOI

379,97

0,00

379,97

0,00

20,00

0,00

20,00

20,00

1

Refacere rețea canalizare Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale, strada Domneasca nr. 160

HCL nr. 321/22.06.2017

379,97

0,00

379,97

20,00

20,00

20,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

488,20

488,20

488,20

487,20

488,20

W

Ț

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

LA 31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

CAP. 70.02.71.-Locuințe servicii sî dezvoltare publica

117.467,07

45.726,40

71.740,67

1.669,00

7.904,00

0.00

9.540,00

9.573,00

33,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

95.011,70

45.726,40

49.285,30

1.300,00

4.076,00

0,00

5.376,00

5.376,00

0,00

1

Reabilitare conducta apa str.AIJ.Cuza H.C.L.nr.3/2014, H.C.L.nr.100/2016

1.185,60

359,60

826,00

36,00

715,00

751,00

751,00

2

Alimentarea cu energie electrica cartier locuințe Micro 17, H.C.L.nr.45/2015

7.213,00

3.933,00

3.280,00

1.119,00

161,00

1.280,00

1.280,00

3

Reabilitare conducta apa, str.Stadionului,V.Vîlcovici, b-dul Dunarea, H.C.L.nr.2/2014

3.316,80

2.191,80

1.125,00

137,00

1.173,00

1.310,00

1.310,00

4

Construire locuințe sociale Micro 17 H.C.L.nr.415/2013

45.332,70

36.854,70

8.478,00

8,00

2.000,00

2.008,00

2.008,00

5

Construire locuințe sociale Drumul Viilor nr.8 H.C.Lnr.416/2013

33.182,50

632,40

32.550,10

5,00

5,00

5,00

' 6

Extindere iluminat public-zona Drum de Centura-Lac Catusa, Galați H.C.L.nr.493/2009

682,20

46,60

635,60

7

îmbunătățire confort termic cămin 1, str.Pictor Isser, H.C.Lnr.53/2015

2.524,90

151,30

2.373,60

5,00

5,00

5,00

8

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe,bl.G10,aferent Asociației de proprietari nr.380 siX4 aferent Asociației de proprietari nr.574 din municipiul Galați, H.C.L.nr.236/2013

1.574,00

1.557,00

17,00

17,00

17,00

17,00

B

OBIECTIVE NOI

18.368,37

0,00

18.368,37

0,00

110,00

0,00

110,00

110,00

0,00

1

Extindere iluminat public in municipiul Galați ,etapa II, H.C.L.nr.400/2015

6.298,00

6.298,00

70,00

70,00

70,00

2

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe, bl.G1, strada Brăilei nr.250,Micro 18 H.C.L.nr.150/2016

1.122,60

1.122,60

5,00

5,00

5,00

3

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe, bl.G8, strada Brăilei nr.258 Bis Micro 18 ,H.C.L.nr.149/2016

1.180,00

1.180,00

5,00

5,00

5,00

4

Rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor, H.C.Lnr.81/2017

200,50

200,50

20,00

20,00

20,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

LA 31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

5

Reabilitare zona istorica Municipiul Galati-reabilitare imobil Str. Domneasca, Nr. 58, HCL 136/2017

9.567,27

9.567,27

10,00

10,00

10,00

C

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

4.087,00

4.087,00

369,00

3.718,00

4.054,00

4.087,00

33,00

CAP.74.02.71-Protecția mediului

7.721,82

943.70

6.778.12

65,00

2.939.00

14,72

3.008,72

3.018,72

10.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.903,00

943,70

959,30

18,00

350,00

0,00

368,00

368,00

0,00

1

Introducere canalizare str. Romana (str. Brailei-str. Armata Poporului),H.C.L.nr.202/2012

953,00

435,00

518,00

18,00

350,00

368,00

368,00

2

Amenajare depozit de materiale si baza de ecarisaj str.Zimbrului H.C.L.nr. 17/2009,H.C.L.nr.397/2013

950,00

508,70

441,30

B

OBIECTIVE NOI

3.213,10

0,00

3.213,10

0,00

45,00

0,00

45,00

45,00

0,00

1

Statie epurare ape uzate cartier Dimitrie

Cantemir H.C.L.nr.62/2017

3.213,10

3.213,10

45,00

45,00

45,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.605,72

2.605,72

47,00

2.544,00

14,72

2.595,72

2.605,72

10,00

CAP.81.02.71-Combustibîli si eneraie

510.518.00

105.044.00

405.474.00

426.00

247.00

0,00

673.00

673.00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

465.010,00

105.044,00

359.966,00

20,00

180,00

0,00

200,00

200,00

0,00

1

Reabilitare si modernizare puncte termice

H.C.L. nr.29/2004 ,H.C.Lnr.312/2008,

H.C.L.nr. 445/2013

153.085,00

48.107,00

104.978,00

20,00

180,00

200,00

200,00

2

Reabilitare, modernizare rețele termice (încălzire, a.c.m., recirculatie) H.C.L.nr.28/2004 ,H.C.L.nr.299/2008

311.925,00

56.937,00

254.988,00

B

OBIECTIVE NOI

45.035,00

0,00

45.035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Realizarea unei surse de producere si distribuție a energiei termice pentni cartierul Micro 19 din municipiul Galați, H.C.L,nr.34/2017

45.035,00

45.035,00

\

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

473,00

473,00

406,00

67,00

473,00

473,00

CAP.84.02.71

561.537,60

118.562,97

442.975.63

2.110.00

11.347.11

3.895.33

17.341.44

17.352,44

11,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

420.439,78

118.562,97

301.877,81

2.110,00

7.310,11

3.895,33

13.304,44

13.315,44

11,00

1

Modernizare str.Tecuci,

H.C.L.nr.59/2014,H.C.L.nr.364/2014

35.923,90

23.637,90

12.286,00

764,00

1.603,00

2.367,00

2.367,00

0,00

2

Modernizare strada Traian între Metro si strada Brăilei (lărgire carosabil), H.C.L.nr.465/2013,H.C.L.nr.166/2015

11.338,30

7.770,30

3.568,00

3,00

2.260,00

2.260,00

2.263,00

3,00

3

Modernizare strada Traian intre strada Brăilei si Metro, H.C.L.nr.33/2011

39.311,70

35.679,70

3.632,00

1,00

301,11

2.895,33

3.197,44

3.197,44

4

Amenajare artera de legătura strAl.Lapusneanu-str. Roșiori, în du siv spatii parcare cartier Mazepa I, H.C.L.nr.165/2015

2.288,64

1.157,90

1.130,74

338,00

685,00

1.023,00

1.023,00

5

Modernizare strada Anghel Saligny intre str.Basarabiei si str.Gh-Asachi, H.C.L.nr.57/2014,H.C.L.nr.366/2014, H.C.L.nr.148/2016

19.728,20

16.790,20

2.938,00

386,00

307,00

693,00

693,00

0,00

6

Modernizare strada Leonida Zamfirescu, H.C.Lnr.401/2015

7.923,90

73,00

7.850,90

50,00

57,00

1.000,00

1.107,00

1.107,00

7

Modernizări străzi Valea Orașului

H.C.L. nr.421/2002

17.310,80

15.860,80

1.450,00

438,00

637,00

1.068,00

1.075,00

7,00

8

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa Est-Vest,intrări in Galați, H.C.L.nr.38/2016

145.101,30

133,10

144.968,20

130,00

90,00

220,00

220,00

9

Modernizare strada Pictor Isser H.C.Lnr.14/2008

3.980,00

480,00

3.500,00

500,00

500,00

500,00

10

Modernizare strada Traian intre str.Brailei si Metro (rețele apa-canal) H.C.L.nr.48/2013

10

Eficientizarea transportului public locaf H.C.L.nr.6/2014, H.C.L.nr.187/2016

34.582,14

207,10

34.375,04

11

Modernizare str.Cerealelor.str.Dr.Carnabel între str.Basarabiei si str.V.AIecsandri, H.C.L.nr.389/2014

9.487,30

111,40

9.375,90

25,00

25,00

25,00

12

Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel Mare,

H.C.L.nr.320/2014

1.348,70

4,30

1.344,40

40,00

40,00

40,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA fa 31.12.2016

REALIZAT

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2016

13

Modernizare str.Siderurgistilor, strada 1 Decembrie 1918, strada Traian Vuia.bd.G.Cosbuc (tronson str.H.Coanda-str.AI.Macelaru), sens giratoriu , Piața Energiei,etapa I, H.C.L.nr.393/2015,H.C.L.nr.22/2016

8.292,20

263,80

14

Amenajare artera de legătură intre b-dul Dunarea si b-dul Mării Uniri, H.C.L.nr.394/2015

4.352,00

252,00

15

Reabilitare rețea electrica de transport public cu troleibuze ,H .C. Lnr.23/2016

21.262,90

36,00

16 '

Resistematizare strada Brăilei intre b-dul Dunarea si intrarea în municipiul Galați (fost DN2B Tîrighina) H.C.L.nr.333/2011, H.C.L.nr.92/2017

37.268,00

75,70

17

Amenajare parcare si parcTiglina II, aferent bl.E6,H.C.Lnr.103/2016

4.285,20

21,40

8

Modernizare străzi cartier Traian Nord, etapa II

H.C.L.nr.443/2009

9.657,60

9.652,60

19

Modernizare strada Mihai Bravu, H.C.L nr.5/2014

6.007,40

6.005,40

20

Modernizare Strada incubatorului, HCL nr. 1/2014

257,60

256,60

21

Drum acces stația sortare, HCL 112/2009

732,00

93,77

B

OBIECTIVE NOI

140.179,82

0,00

1

Modernizare Aleea Păcii (strada Moruzzi nr.74-82), H.C.L.nr.231/2016

265,50

2

Sistematizare zona Colegiului National M.Kogalniceanu,H.C.L.nr.93/2017

7.026,00

3

Construire parcare supratejata zona Mazepa I, aferenta bl.R5, H.C.L.nr.494/2017

12.155,00

4

Modernizare strada Siderurgistîlor, strada 1 Decembrie 1918, H.C.L.nr. 215/2017

107.559,84

5

Remediere accident teren bd. Marii Uniri, Zona elice - Faleza Inferioara , H.C.Lnr. 214/2017

3.985,08

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

8.028,40

1,00

1,00

1,00

4.100,00

216,00

215,00

216,00

1,00

21.226,90

424,00

424,00

424,00

37.192,30

30,00

30,00

30,00

4.263,80

120,00

120,00

120,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

638,23

5,00

5,00

5,00

140.179,82

0,00

3.119,00

0,00

3.419,00

3.119,00

0,00

265,50

52,00

52,00

52,00

7.026,00

20,00

20,00

20,00

12.155,00

10,00

10,00

10,00

107.559,84

15,00

15,00

15,00

3.985,08

2.992,00

2.992,00

2.992,00

F1-PP17

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

6

Modernizare Strada Al. 1. Cuza - HCL nr. 474/2017

9.188,40

9.188,40

30,00

30,00

30,00

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

918,00

918,00

918,00

918,00

918,00

0,00

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII P

*OPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2017 VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUAUZATĂIa 31.12.2016

LA

31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

10.999.80

909,90

11.141.90

0,00

2.117,00

7.995,90

9.986,50

10.112.90

126.40

CAP.65.10.71 -INVATAMANT

16.00

0,00

16,00

0,00

0,00

16.00

16,00

16.00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

0,00

CAP.66.10.71-SANATATE

5.089.40

909,90

5.231,50

0,00

1.870.00

2.332,50

4.202,50

4.202.50

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

1.259,90

909,90

350,00

0,00

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00

Redîmensionare si înlocuire posturi de transformare si separare consumatori vitali-Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.loan"Galati H.C.L.nr.480/2013

1.259,90

909,90

350,00

350,00

350,00

350,00

0,00

B

OBIECTIVE NOI

0,00

0,00

1.052,00

0,00

23,00

0,00

23,00

23,00

0,00

1

Sistem de ventilație bucătărie si spălătorie la Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf.loan, Galați .H.C.L.nr. 133/2017

215,00

22,00

22,00

22,00

0,00

2

înlocuire inel de apa pentru alimentare Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf.loan,Galați, H.C.L..nr. 132/2017

837,00

1,00

1,00

1,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

3.829,50

3.829,50

1.497,00

2.332,50

3.829,50

3.829,50

0,00

CAP.68/10.71-Asistenta sociala

357,00

0,00

357,00

0,00

247,00

110,00

357.00

357.00

0.00

c

DOTĂRI SI PLAT! PROIECTE

357,00

357,00

247,00

110,00

357,00

357,00

0,00

CAP.74.10.71-SALUBRITATE X A y

A   5.201.40

0,00

5.201.40

0,00

0.00

5.201,40

5.075,00

5.201,40

12640

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE X   " -

.X XS.201,40

5.201,40

5.201,40

5.075,00

5.201,40

126,40

/    / î

\ \

CAP.87.10.71

U 336.00

0.00

336.00

0,00

0.00

336.00

336,00

336.00

0°°

c

DOTĂRI SI PLATI PRO1ECTE X

X 336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

$00

Președinte deședrirta.^^

Ve rgi li u-Sori n'Va

Anexa V la HCL 699/13.12.2017

LISTA poziției "Dotări si plăti proiecte pe anul 2017"

mii lei

Nr. Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri sl a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti tate

Buget Inițial

Buget rectificat

Influente

TOTAL C

19.084.92

19.396.92

312,00

CAP. 51,02.71 - Autoritatl publicași acțiuni

579,00

579,00

0,00

externe

MUNICIPIUL GALAȚI

n

DOTĂRI INDEPENDENTE

374,00

374,00

0,00

1

Centrala termica (sediu) (din 2016)

buc

1

4,00

4,00

2

Instalație sonorizare ședințe CL

buc

1

128,00

128,00

3

Manual identitate vizuala

buc.

1

38,00

38,00

Sistem procesare corespondenta

59,00

. 59,00

5

Birou primar

buc

2

18,00

18,00

6

Scaun primar

buc

2

6,00

6,00

7

Masă consiliu primar

buc

2

8,00

8,00

8

Masă discuții primar

buc

2

12,00

12,00

9

Canapea extensibilă cameră odihnă

buc

2

11,00

11,00

10

Birou managerial cu casetieră vice,city, manager

buc

4

12,00

12,00

11

Masa sala de consiliu

set

1

78,00

78,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

130,00

130,00

0,00

1

Servicii de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008

5,00

5,00

Autorizație securitate la incendiu, sediu primăria municipiului Galați, bloc A4 (din 2016)

0,00

0,00

3

Servicii de elaborare Raport de mediu si asistenta tehnica pentru Strategia de Dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025 (din .2016)

23,00

23,00

4

Strategia Smart City Galați

102,00

102,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

75,00

75,00

0,00

1

Licențe software

buc

0,00

0,00

2

Aplicații informatice

75,00

75,00

0,00

CAP. 54.02 - Alte servicii publice generale

17,00

18,00

1,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

17,00

18,00

1,00

,1..

Sistem Electronic de Dirijare și Ordonare

buc

1

17,00

18,00

1,00

II

CAP. 61.02.71 - Ordine publica si siguranța

531.00

532.00

100

naționala

DOTĂRI INDEPENDENTE

531,00

532,00

1,00

1

Autospeciala pentru intervenție si salvare de la înălțime necesara pentru intervenția in situații de urgenta la imobilele cu 10 etaje

buc.

1

5,00

5,00

2

Sirenă electronică 1200W

buc.

4

243,00

243,00

3

Cofret pentru sirene cu motor electric trifazat

buc.

8

53,00

53,00

4

Cofret pentru sirene electronică

buc.

5

34,00

34,00

5

Sirenă electronică 600W

buc.

5

196,00

197,00

1,00

ii

CAP, 65,02.71 - Invatamant

2.284.00

2480.00

196,00

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.458,00

1.560,00

102,00

UNITATI DE INVATAMANT

1.361,00

1.391,00

30,00

Grădiniță cu Program Prelungit nr. 1

21,00

21,00

1

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.6

21,00

21,00

Grădiniță cu Program Prelungit Elena Doamna

30,00

30,00

0,00

2

Centrala termica Grădiniță cu program normal "Tweety"

30,00

30,00

Grădiniță cu program prelungit "Sf. Stelian”

49,00

49,00

3

)

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Sf. Stelian"

49,00

49,00

Grădiniță cu program prelungit Tedi

44,00

64,00

20,00

4

Centrala termica Gradinta cu program prelungit "CiDrian Porumbescu"

44,00

64,00

20,00

Grădiniță cu program prelungit "Licurici"

72,00

72,00

0,00

5

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Licurici"

72,00

72,00

Grădiniță cu program prelungit "Croitorasul cel viteaz"

133,00

133,00

0,00

6

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Croitorasul cel viteaz"

133,00

133,00

Grădiniță cu program prelungit Ariechino

64,00

64,00

0,00

7

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Otilia Cazimir"

64,00

64,00

Grădiniță cu program prelungit nr.39

139,00

144,00

5,00

8

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.19

27,00

27,00

9

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.47

112,00

117,00

5,00

Grădiniță cu program prelungit nr.64

17,00

17,00

0,00

10

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.64

17,00

17,00

Școala Gimnaziala nr.17

300,00

300,00

11

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.17

300,00

300,00

Școala Gimnaziala Ludovic Cosma

75,00

75,00

0,00

12

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.22

37,00

37,00

13

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.34

19,00

19,00

14

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.1O

19,00

19,00

Colegiul National "MihaiI Kogalniceanu"

296,00

296,00

0,00

15

Centrala termica Colegiul National "Mihail Kogalniceanu”

296,00

296,00

Școala Gimnaziala Nr. 20

14,00

14,00

0,00

1

Rampe pentru acces persoane cu dizabîtitati

14,00

14,00

Grădiniță cu program prelungit nr.39

7,00

7,00

0,00

1

Grădinița cu PP Nr. 39 - pompă CT

7,00

7,00

Grădiniță cu program prelungit Ariechino

15,00

15,00

0,00

1

Grădinița cu PP "Ariechino” - pompă CT

15,00

15,00

Grădiniță cu Program Prelungit Elena Doamna

70,00

70,00

0,00

1

Grădinița Nr. 24 Mugurel- Achiziție cu montaj cazan încălzire - 2 buc. (2x90 KW)

65,00

65,00

2

Grădinița Nr. 5 "Elena Doamna" - CT achiziție cu montaj CT (1x28 kw)

5,00

5,00

Școala Gimnazială Mlhal Viteazul

5,00

5,00

0,00

1

Școala Gimnazială Mihai Viteazu- 2 pompe pt CT

5,00

5,00

Grădiniță cu program prelungit ”Sf. Stei ian”

10,00

15,00

5,00

1

Rampa de acces pentru persoane cu handicap Grădiniță cu program prelungit "Sf. Stelian"

10,00

15,00

5,00

MUNICIPIUL GALAȚI - centrale unitati

0,00

0,00

UNITATI DE INVATAMANT

92,00

164,00

72,00

Grădiniță cu Program Prelungit nr.7

2,00

2,00

0,00

1

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.7

1,00

1,00

.)

Centrala termica Grădiniță cu program saptamanal nr.32

1,00

1,00

Grădiniță cu Program Prelungit nr.9

2,00

2,00

0,00

3

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.9

1,00

1,00

4

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.4O

1,00

1,00

Grădiniță cu program prelungit nr.30

3,00

6,00

3,00

5

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.30

2,00

5,00

3,00

6

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.27

1,00

1,00

Grădiniță cu program prelungit "Codruta"

1,00

1,00

0,00

7

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Codruta"

1,00

1,00

8

Grădiniță cu program prelungit "Step by step"

1,00

1,00

0,00

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Step by step"

1,00

1,00

Grădiniță cu program prelungit "Motanul incaltat"

4,00

4,00

0,00

9

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Motanul incaltat"

1,00

1,00

10

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit 'Motanul incaltat". Anexa - str. Brăilei, bloc A5

1,00

1,00

11

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit ‘Voinicelul"

1,00

1,00

12

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit ■Alice"

1,00

1,00

Grădiniță cu program prelungit “Camil Ressu”

2,00

2,00

0,00

13

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit ’Camil Ressu"

1,00

1,00

14

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr,56

1,00

1,00

Școala Gimnaziala nr.3

1,00

1,00

0,00 (

15

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.3

1,00

1,00

Școala Gimnaziala nr.5

6,00

9,00

3,00

16

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.5

2,00

5,00

3,00

17

Centrala termica Scoaia Gimnaziala nr.9

3,00

3,00

18

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.44

1,00

1,00

Scoaia Gimnaziala nr.10

3,00

6,00

3,00

19

Centrala termica Scoaia Gimnaziala nr,10

3,00

6,00

3,00

20

Centrala termica Grădiniță cu program normal "Lizuca"

0,00

0,00

Scoaia Gimnaziala "Mihai Sadoveanu"

3,00

6,00

3,00

21

Centrale termice Scoaia Gimnaziala "Mihai Sadoveanu"

3,00

6,00

3,00

Scoaia Gimnaziala "Miron Costin”

3,00

14,00

11,00

22

Centrala termica Scoaia Gimnaziala "Miron Costin"

3,00

14,00

11,00

Scoaia Gimnaziala nr.16

3,00

6,00

3,00

23

Centrala termica Scoaia Gimnaziala nr.16

3,00

6,00

3,00

Scoaia Gimnaziala nr.18

6,00

13,00

7,00

Centrala termica Scoaia Gimnaziala nr,18

3,00

10,00

7,00

25

Centrala termica Scoaia Gimnaziala "Ghe.Munteanu"

3,00

3,00

Scoaia Gimnaziala nr.22

1,00

1,00

0,00

26

Centrala termica Scoaia Gimnaziala nr.22

1,00

1,00

27

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.14

0,00

0,00

Scoaia Gimnaziala nr.24

2,00

2,00

0,00

28

Centrala termica Scoaia Gimnaziala nr.24

2,00

2,00

Scoaia Gimnaziala nr.25

3,00

4,00

1,00

29

Centrala termica Scoaia Gimnaziala nr.25

3,00

4,00

1,00

Scoaia Gimnaziala nr.29

3,00

7,00

4,00

30

Centrala termica Scoaia Gimnaziala nr.29

3,00

7,00

4,00

Scoaia Gimnaziala nr.33

2,00

4,00

2,00

Centrala termica Scoaia Gimnaziala nr.33

2,00

4,00

2,00

Scoaia Gimnaziala "Mihai Viteazul"

3,00

3,00

0,00

Centrala termica Scoaia Gimnaziala "Mihai Viteazul"

3,00

3,00

Scoaia Gimnaziala "Grigore Moisil"

2,00

4,00

2,00

Centrala termica Scoaia Gimnaziala "Grigore Moisil"

2,00

4,00

2,00

Scoaia Gimnaziala "lulia Hasdeu"

1,00

1,00

0,00

Centrala termica Scoaia Gimnaziala "lulia Hasdeu"

1,00

1,00

Scoaia Gimnaziala "Sf. Grigorle Teologul"

3,00

5,00

2,00

Centrala termica Scoaia Gimnaziala "Sf. Grigorie Teologul"

3,00

5,00

2,00

Scoaia Gimnaziala "Sf. Imparati"

1,00

3,00

2,00

Centrala termica Scoaia Gimnaziala "Sf. Imparati"

1,00

3,00

2,00

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.11

0,00

0,00

Scoaia Gimnaziala "Dan Barblllan"

1,00

1,00

0,00

Centrala termica Scoaia Gimnaziala "Dan Barbilian"

1,00

1,00

Colegiul National "Costache Negri"

3,00

8,00

5,00

Centrala termica Colegiul National "Costache Negri"

3,00

8,00

5,00

Seminarul teologic ortodox "Sf. Apostol Andrei"

1,00

1,00

0,00

Centrala termica Seminarul teologic ortodox "Sf. Apostol Andrei”

1,00

1,00

Liceul Tehnologic de Marina

5,00

5,00

0,00

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu"

6,00

9,00

3,00

Centrala termica Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu"

6,00

9,00

3,00

Colegiul Tehnic "Tralan Vuia"

5,00

10,00

5,00

Centrala termica Colegiul Tehnic "Traian Vuia"

5,00

10,00

5,00

Liceul Tehnologic transporurl cai ferate

4,00

7,00

3,00

Centrala termica Liceul Tehnologic transporturi cai ferate

4,00

7,00

3,00

Liceul Teoretic "Mircea Ellade"

1,00

6,00

5,00

32

Centrala termica Liceul Teoretic "Mircea Eliade"

1,00

6,00

5,00

Colegiul Tehnic de alimentație si turism D.Motoc

1,00

1,00

0,00

33

Centrala termica Colegiul Tehnic de alimentație si turism "Dumitru Motoc"

1,00

1,00

Liceul Tehnologic "Anghel Sallgny"

4,00

9,00

5,00

34

Centrala termica Liceul Tehnologic "Anghel Sallgny"

4,00

9,00

5,00

35

MUNICIPIUL GALAȚI

5,00

5,00

0,00

Rampe pentru acces persoane cu dizabilitati

5,00

5,00

III

CONSOLIDĂRI

0,00

0,00

0,00

Consolidare Grădiniță cu program prelungit nr. 45 (din 2016)

0,00

0,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

539,00

633,00

94,00

MUNICIPIUL GALAȚI

446,00

469,00

23,00

1

Reabilitare Colegiul Tehnic Paul Dimo (din 2016)

1,00

1,00

2

Reabilitare Colegiul Tehnic Traian Vuia (din 2016)

2,00

2,00

3

R.K. Instalații electrice unitatl de invatamant (din 2016)

80,00

80,00

4

Actualizare documentații pentru finanțare unltati de invatamant (din 2016)

10,00

10,00

5

Expertize tehnice unitati de invatamant (din 2016)

2,00

2,00

6

Extindere Grădiniță cu program prelungit "Elena Doamna" nr. 5 (din 2016)

10,00

10,00

7

R.K. Centrala termica Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna" (din 2016)

31,00

31,00

8

Centrala termicâ-Gradinita nr.36 (din 2016)

0,00

0,00

9

Grădiniță cu 12 Săli grupa nr.10 cu program prelungit (din 2016)

34,00

34,00

10

Grădiniță cu 8 Săli Grupa nr.40 cu program normal(din2O16)

22,00

22,00

11

Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu -racord gaze cantina

12

Montare centrale termice unitati de invatamant

2,00

2,00

13

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.3 (actualizare)

22,00

22,00

14

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.22 Dimitrle Cantemir (actualizare)

27,00

27,00

15

Anvelopare Școala Gimnaziala nr. 40lulia Hasdeu (actualizare)

22,00

22,00

16

Modernizare Școala Gimnaziala nr.11

56,00

56,00

17

Modernizare Școala Gimnaziala nr.22

5,00

5,00

18

Intrarea in legalitate imobil din str.Traian nr.318(Scoala Gimnaziala nr.20,Gradinita cu Program Prelungit Mugurel)

2,00

2,00

19

Redimensionare instalație electrica Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna

22,00

22,00

20

Luminator metalic peste curtea interioara Școala Gimnaziala Grigore Moisil

19,00

19,00

21

Modernizare Școala Gimnaziala nr.33

5,00

5,00

Grădinița cu program prelungit Prichinde-Documnetație aviz ISU

0,00

0,00

23

Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna -Documnetație aviz ISU

0,00

0,00

24

Colegiul Național Al. I. Cuza - Documentație aviz ISU

0,00

0,00

25

Reabilitare Grădinița cu Program Prelungit Codruța

2,00

2,00

26

Centrala termica Liceul Teoretic "Sf.Maria"

10,00

10,00

27

Demolare magazii Colegiul Național Vasile Alecsandri

10,00

10,00

28

ntrare in legalitate Corp A Colegiul National Vasile Alecsandri

15,00

15,00

29

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.31 (actualizare)

5,00

5,00

30

Anvelopare Școala Gimnaziala nr17 (actualizare)

5,00

5,00

' j

Anvelopare Liceul Tehnologic Anghel Saligny (actualizare)

5,00

5,00

32

Anvelopare Liceul Teoretic Dunarea (actualizare)

5,00

5,00

33

Modernizare si reabilitare Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare

5,00

5,00

34

Modernizare si reabilitare Școala Gimnaziala Nr. 18

5,00

5,00

35

Modernizare si reabilitare Școala Gimnaziala Grigore Teologul

5,00

5,00

36

Sală de sport de 180 locuri Colegiul Național Vasile Alecsandri

0,00

10,00

10,00

37

Reparație capitala instalație electrică Grădinița cu program prelungit „Step by step„

0,00

3,00

3,00

38

Sala de sport de 102 locuri Colegiul Național Mihail Kogălniceanu

0,00

10,00

10,00

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5

8,00

8,00

Oapo

1

Instalație detecție și semnalizare incendiu Școala Gimnazilâ Nr. 9

4,00

4,00

2

Instalație de stingere a incendiilor Școala Gimnazilă Nr. 9

4,00

4,00

Școala Gimnazială „Sf. Grlgore Teologul,,

0,00

2,50

2,50

1

Școala Gimnazială ,,Sf. Grigore Teologul, Autorizare porți minifotbal

0,00

2,50

2,50

Școala Gimnazială Nr. 26

0,00

2,50

2,50

1

Școala Gimnazială Nr. 26 ■ Autorizare panouri baschet

0,00

2,50

2,50

Liceul cu Program Sportiv

0,00

6,00

6,00

1

Liceul cu Program Sportiv- Autorizare panouri baschet si portl fotbal

0,00

6,00

6,00

UNITATI DE INVATAMANT - centrale termice

85,00

145,00

60,00

1

Grădiniță cu program prelungit nr.36

5,00

5,00

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.36

5,00

5,00

Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu

5,00

13,00

8,00

Centrala termica Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu

5,00

13,00

8,00

3

Școala Gimnaziala nr.26

5,00

5,00

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.26

5,00

5,00

4

Colegiul National "Al.l.Cuza"

5,00

5,00

Centrala termica Colegiul National "Al.l.Cuza"

5,00

5,00

5

Colegiul Economic "Vlrgll Madgearu"

5,00

5,00

Centrala termica Colegiul Economic "Virgil Madgearu"

5,00

5,00

6

Liceul Teoretic11 Emil Racoviță"

5,00

5,00

Centrală termică Liceul Teoretic" Emil Racoviță"

5,00

5,00

7

COLEGIUL TEHNIC PAUL DIMO

10,00

10,00

0,00

Instalație detecție și semnalizare incendiu Colegiul Tehnic "Paul Dîmo"

5,00

5,00

î

Instalație de stingere a incendiilor ia Colegiul Tehnic "Paul Di mo"

5,00

5,00

8

Grădinița cu program prelungit Nr. 7

14,00

14,00

0,00

Documentație aviz 1SU Grădinița cu program prelungir Nr. 45

14,00

14,00

9

Grădiniță cu PP Prichindel

10,00

10,00

0,00

Grădinița cu program prelungit Prichinde-Documnetatie aviz ISU

10,00

10,00

10

Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna

10,00

10,00

0,00

Colegiul de industrie Alimentară Elena Doamna -Documnetațle aviz ISU

10,00

10,00

11

Colegiul National Al. 1. Cuza

11,00

55,00

44,00

Colegiul Național Al. I. Cuza - Documentație aviz ISU

11,00

55,00

44,00

12

Școala Gimnazială „Constantin Ghe. Marinescu,,

0,00

8,00

8,00

Școala Gimnazială „Constantin Ghe. Marinescu -Documnetație aviz ISU

0,0C

8,0C

8,00

1

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

287,00

287,00

0,00

2

MUNICIPIUL GALAȚI

1

R.K. Instalat!© electrica Grădiniță cu program Prelungit nr.52 „Cărnii Ressu" (din 2016)

264,00

264,00

2

RK instalaței electrică Școala Gimnazială Nr. 17

8,00

8,00

3

RK instalație electrică Școala Gimnazială Nr 13

5,00

5,00

4

RK instalație electrică Școala Gimnazială Nr. 20

5,00

5,00

5

RK instalație electrică Liceul cu Program Sportiv

5,00

5,00

CAP. 66.02.71 - Sanatate

5.516.00

5.516.00

OJIO

1

Achiziție Imobil strada

N.AIexandrescu(Maternitate)

5.057,00

5.057,00

)

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

20,00

20,00

0,00

1

Serviciul de Asistență Medicală

20,00

20,00

0,00

Sterilizator

15,00

15,00

EKG portabil

5,00

5,00

III

CONSOLIDĂRI

416,00

416,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

416,00

416,00

0,00

1

Consolidare Pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie (din 2016)

226,00

226,00

2

Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie (din 2016)

190,00

190,00

r j

CHELTUIELI DE PROIECTARE

23,00

23,00

0,00

1

Reabilitare imobil strada Saturn nr. 6A (Centrul de transfuzii) - Centrul terapeutic pentru persoane vârstnice si persoane cu dizabilitati (din 2016)

3,00

3,00

2

Reabilitare Maternitatea Buna Vestire- Etapa I-Experize tehnice, Etapa II- DALI

10,00

10,00

3

Construire rezervor apă, capacitate 100 m.c. Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire

10,00

10,00

CAP. 67.02.71 - Cultura, recreare sl religie

1.630.00

1.700.00

70.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

275,00

275,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

275,00

275,00

0,00

1

Gard Stadion Gloria + tribune (din 2016)

86,00

86,00

2

Patinoarul Artificial "Dunarea"

50,00

50,00

0,00

sistem sonorizare (din 2016)

buc

1

0,00

0,00

Cazane

buc.

2

50,00

50,00

3

w

Autoutilitara cu platforma pentru ridicat autovehiculele

buc.

2

80,00

80,00

4

Sistem de irigații

buc

1

55,00

55,0C

5

Sistem de încălzire - CT Arena de box (P+3E)

0,00

0,00

6

Aparate de aer condiționat Artena de box

buc

2

4,00

4,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.355,00

1.425,00

70,00

1

Punerea in valoare a sitului arheologic Tirlghina Bărboși

393,00

393,00

2

Complex sportiv „Arena de box”

3

Construire depozit (din 2016)

72,00

72,00

4

Modernizare si extindere Patinoar (din 2016)

80,00

80,00

5

Amenajare Parc Anghel Saligny/strada Basarabiei (din 2016)

29,00

29,00

6

Amenajare târg auto, strada Macului (din 2016)

34,00

34,00

7

Actualizare registrul spatiilor verzi

5,00

5,00

8

Amenajare Parc Micro 39 aferent Talcioc

80,00

80,00

9

Fantana Inelul de Rocada

5,00

5,00

• ’)

10

Servicii silvice de paza, monitorizare a stării de sanatate,prevenire si stingere a incendiilor pentru suprafețele pe care s-a instalat vegetație forestiera 28,13 ha

5,00

5,00

11

Studiu peisagistic zona centrala strada Navelor limita bloc P-Potcoava de Aur

151,00

151,00

12

Expertiza tehnica dig (baraj) lac Vanatori

35,00

35,00

13

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizând statii automate de închiriere a bicicletelor-Galati VELOCity

36,00

36,00

14

Modernizare Parc Strada Domnească, aferent Viața Liberă

4,00

4,00

15

Amenajare Bază sportivă, Bulevardul Cloșca

10,00

10,00

16

Cavoul roman (din 2016)

174,00

244,00

70,00

17

Poarta de han turceasca

145,00

145,00

18

Amplasare statuie omagiul lui C.Brancusi

42,00

42,00

Reabilitare /modernizare locuri de joaca

10,00

10,00

Locuri de joaca noi

0,00

0,00

21

Amenajare loc de joacă Grădina Publică

5,00

5,00

22

Amenajare peisagistică Faleza dunării- b-dul Marea Unire

20,00

20,00

23

Modernizare Monumentul ostașilor români din războiul de independență și zonei adiacente acestuia

20,00

20,00

II

CAP. 68.02.71 - Asiaurari sl asistenta sociala

487,20

488,20

1,00

DOTĂRI INDEPENDENTE

62,70

62,70

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

0,00

0,00

0,00

1

Instalație climatizare „Cantina de Ajutor Sociai”

0,00

0,00

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

60,00

60,00

0,00

1

Instalație de climatizare Cantina de Ajutor Social

60,00

60,00

0,00

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

2,70

2,70

0,00

1

Calculator

buc

1

2,70

2,70

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

421,50

422,50

1,00

MUNICIPIUL GALAȚI

50,00

51,00

1,00

1

Refacere rețea canalizare Centrul Multifuncțional de

Servicii Sociale, strada Domneasca nr. 160 (din 2016)

10,00

10,00

2

Centrul multifuncțional de servicii socio-medicale, strada Traian nr,203

5,00

5,00

3

Construire magazie Cantina de Ajutor Social, strada Salistei nr.8

10,00

10,00

4

Cămin de batrani Ștefan cel Mare, strada Traian nr.2O3 corp C6

5,00

5,00

5

- \

Centru comunitar de servicii sociale -strada Stiintei nr.26 din municipiul Galați

5,00

5,00

6

Centrul multifuncțional pentru Persoane Vârstnice strada Traian nr,203 - corp C1, C2, C4

5,00

5,00

7

Centrul integrat pentru copii aflati in situații de risc

5,00

5,00

8

Adăpost de noapte -Centrul Rezidențial pentru Persoane fara Adăpost

5,00

5,00

9

Modernizare Cantina de ajutor social Dogariei 26 A

0,00

1,00

1,00

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

121,50

121,50

0,00

9

Reabilitarea termica si creșterea performantei energetice a clădirilor Centrului Multifuncțional de

121,50

121,50

Centrul de Locuințe si Sprijin pentru Tineri Galați, strada Zimbrului nr.5

110,00

110,00

0,00

10

Reabilitarea termica a clădirii Centrului de Locuințe si Sprijin pentru Tineri

110,00

110,00

■. )

C.F.Crese

140,00

140,00

11

Creștere performantei energetice si reabilitarea termica la Cresa nr. 36

70,00

70,00

12

Creștere performantei energetice si reabilitarea termica la Cresa nr. 1

70,00

70,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

3,00

3,00

0,00

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri

3,00

3,00

0,00

1

Program informatic

3,00

3,00

CAP. 70.02.71 - Locuințe, servicii si dezvoltare

4.054.00

4.087,00

33,00

publica

IV

DOTĂRI INDEPENDENTE

391,00

391,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

391,00

391,00

o,op

1

Centrale termice Imobil strada Traian nr.203(din 2016)

buc.

4

246,OC

246,00

2

Centrale termice ISU (din 2016)

buc.

2

6,00

6,00

3

Toalete publice modulare

buc.

7

14,00

14,00

4

Centrale termice imobil strada Traian nr.203 , corp școala

buc.

6

0,00

0,00

5

Cazane centrala termica aferenta bloc A.N.L.

buc.

2

120,00

120,00

6

Centrale termice la imobile

buc.

5,00

5,00

III

CONSOLIDĂRI

558,00

558,00

0,00

Consolidări Imobile - locuințe

558,00

558,00

0,00

1

DEMOLĂRI IMOBILE (din 2016)

200,00

200,00

2

Consolidare versant strada Al. I. Cuza nr. 62 (din 2016)

358,00

358,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

2.220,00

2.253,00

33,00

1.

Consolidări imobile (S.F.)

Demolări imobile (din 2016)

10,00

10,00

3

Expertize imobile (din 2016)

185,00

185,00

4

Documentații cadastrale (din 2016)

800,00

830,00

30,00

5

Consolidare Faleza - punere in siguranța (din 2016)

5,00

5,00

6

Certificat de performanta energetica locuințe A.N.L.(din 2016)

5,00

5,00

7

P.U.Z. Tiglina II (din 2016)

6,00

6,00

8

P.U.Z. UTR 37,39,40,41 (din 2016)

124,00

. 124,00

9

P.U.Z. Filesti (din 2016)

30,00

30,00

10

Avizări P.U.Z.-uri in derulare

3,00

3,00

11

P.U.Z-Regenerare urbana Brates

5,00

5,00

12

Documentații urbanism:restructurare urbana/regenerare urbana

0,00

0,00

J

13

Rampe pentru persoane cu handicap de acces in blocuri (din 2016)

32,00

32,00

14

Reabilitare imobil strada Domneasca nr58 (din 2016)

132,00

132,00

15

nlocuire rețea apa strada Romana tronson strada Brăilei - strada Armata Poporului (din 2016)

15,00

15,00

16

Reabilitare conducte de apa bruta Firul 4, Priza Dunării (din 2016)

70,00

70,00

17

Consultanta si asistenta tehnica pentru realizarea dentitatii vizuale a unui concept unitar si coerent cu piese de mobilier urban din elemente modulare 'din 2016)

36,00

36,00

Modernizarea sistemului de iluminat public al municipiului Galați

150,00

150,00

19

Creșterea performantelor energetice la blocurile de ocuinte,ptr.bl.X5,b-dul Galați nr.11,bl.X6,b-dul Galați

38,00

38,00

20

Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe,ptr.bl.D.str.Milcov nr.25.bl.GS1 ,str.Regiment 11 Șiret nr.47,

bl.PR3A,b-dul Galați nr.5,bl.M,str.Albatrosului, (actualizare documentație)

64,00

67,00

3,00

21

Consolidare imobil strada Eroilor nr.34

5,00

5,00

22

Regenerare urbana Uzina de Apa-,,Spațiu tematic, multifuncțional de recreere, sport si educație activa”

63,00

63,00

23

Reabilitare conducta alimentare cu apa Dn 800-Barbosi-Micro 19

60,00

60,00

24

Extindere .modernizare si upgradare sistem de semaforizare

5,00

5,00

25

Eficientizare iluminat public

2,00

2,00

26

Prelucrare date cu tehnologie GIS

5,00

5,00

27

Amenajare Piațetă aferentă Policlinica cu Plată Galați

50,00

50,00

28

Sisteme de încălzire imobile PMG

5,00

5,00

■)

29

Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe, pentru bloc CD1, scara 1 și 2, Str, Alexandru Davila, Nr.5, bloc CD2, scara 1 și scara 2, Str. Alexandru Davila, Nr. 3, bloc CD3, scara 1 și scara 2, Str. Alexandru Davila, Nr. 2, bloc CD4, scara 1 și scara 2, Str. Alexandru Davila, Nr. 7

30,00

30,00

30

Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe, pentru bloc D, Str. Domnească, Nr. 15, bloc SD9C, scara 1 și scara 2, Str. Siderurgiștilor, Nr. 23

30,00

30,00

31

Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe, pentru bloc E7, Str. Regimentul 11 Șiret, Nr. 27, pentru bloc E8, Str. Regimentul 11 Șiret, Nr. 35, pentru bloc C21, Str. Regimentul 11 Șiret, Nr. 29, pentru bloc C22, Str. Regimentul 11 Șiret, Nr. 31, Țiglina I

40,00

40,00

' j

Amenajare parcelă Cimitirul Sf. Lazăr

5,00

5,00

33

Reabilitare imobil Strada Domnească, Nr. 24

10,00

10,00

34

Rampa acces persoane cu dezabilitati între Bdul Marea Unire și Faleza inferioara a Dunării

30,00

30,00

35

Expertiză tehnică versant Str. Al. I Cuză, 72

40,00

40,00

36

Creșterea performantelor energetice la blocuri in municipiul Galați

10,00

10,00

37

Creșterea performantelor energetice la blocul C6C,

Str. N. Leonard Nr. 2, Sc. 3

30,00

30,00

38

Creșterea performantelor energetice la blocul CL3, Strada Armata poporului, Nr. 10

30,00

30,00

39

Creșterea performantelor energetice la blocurile G2,

G3, Str. Constructorilor, Nr. 10 si 16

60,00

60,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

885,00

885,00

0,00

1

Participare, la.capitaiuL.sociaL-Piata ..

.885,00

... 885,00

CAP. 74.02.05 - Salubritate

2.595.72

2.605.72

10,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.830,00

1.830,00

0,00

1

Microbuz cu 22+1 locuri - F.A. (din 2016)

buc

1

263,00

263,00

2

Sistem electronic de monitorizare si raportare pentru activitatile serviciilor de utilitati publice (din 2016)

buc.

1

334,00

334,00

3

Autoutilitara frigorifica-T.E.

buc.

1

140,00

140,00

4

Autoutilitara 3,5 tone-T.E.

buc.

1

225,00

225,00

5

Baza de ecarisaj -T.E.

buc.

1

858,00

858,00

6

wichic ynoiaiauc; Uc svncdC llldLWIdie IBUICIflUIIQ Ulii deșeuri municipale in incinta depozitului ecologic de

10,00

10,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

721,00

731,00

10,00

1

Construire guri de scurgere (din 2016)

47,00

47,00

?)

Servicii de elaborare studiu si asistenta tehnica pentru realizarea Planului de calitate a aerului in municipiul Galați (din 2016)

63,00

63,00

3

Servicii de consultanta in vederea valorificării unor fracții a deșeurilor colectate de pe raza municipiului Galați

73,00

73,00

4

Sistematizare teren strada Lunca Șiretului nr.1K (din 2016)

90,00

90,00

5

Servicii pentru realizarea cartării zgomotului, revizuirea harților strategice de zgomot si a rapoartelor de date specifice

50,00

50,00

6

Folosirea biogazulul din depozitul conform Tirlghina in statia de epurare ape uzate

0,00

0,00

7

Amenajare si modernizare puncte de colectare deșeuri

383,00

383,00

8

închidere celula 1 si deschidere celula 2 groapa de gunoi Tirighina

15,00

15,00

n

\

)

Folosirea biogazului din depozitul conform

Tirighina în Stația de epurare ape uzate

0,00

10,00

10,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

44,72

44,72

0,00

1

R.K.-retea canalizare bl. 11,12, Complex Studențesc, strada Domneasca

44,72

44,72

CAP. 81.02.71 - Combustibili si energie

473.00

473.00

SkSfi

V

DOTĂRI INDEPENDENTE

406,00

406,00

0,00

1

Contori (din 2016)

400,00

400,00

2

Vase expansiune centrale termice blocuri S1 si CF4 ANL

buc 2

6,00

6,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

67,00

67,00

0,00

1

Realizarea unei surse de producere si distribuție energie termica pentru cartierul Micro 19 (din 2016)

58,00

58,00

0,00

2

Expertize la puncte termice

9,00

9,00

0,00

CAP. 84.02.71 - Transporturi

918,00

918.00

0.00

11

DOTĂRI INDEPENDENTE

364,00

364,00

0,00

1

Achiziție si montaj adăposturi statii autobuz si tramvai

buc.

20

10,00

10,00

2

Autobuze

buc.

10

10,00

10,00

3

Tractoare agricole -F.A.

buc.

2

334,00

334,00

4

Tramvaie

10,00

10,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

554,00

554,00

0,00

1

Restructurare urbana -studiu trafic

110,00

110,00

2

Restructurare urbana si reorganizare trafic zona trecere bac (din 2016)

5,00

5,00

3

Sistematizare zona Colegiului National

M.Kogalniceanu (din 2016)

102,00

102,00

4

Construire parcare supraetajata zona Mazepa I, aferenta bl.RS (din 2016)

120,00

120,00

5

Modernizare strada Al.l.Cuza (din 2016)

50,00

50,00

6

Amenajare parcare strada Nufărului

5,00

5,00

7

înlocuire fir contact troleibuze

0,00

0,00

r

8

Realizare sistem stații de încărcare pentru vehicule electrice și vehicule hibrid plug-in

2,00

2,00

9

Resistematizare rigole Strada Macului

5,00

5,00

10

Modernizare Strada Ing. Aurei Rozei Rosemberg

5,00

5,00

11

Parcare etajată Strada Română

5,00

5,00

12

Expertiză tehnică Viaduct Sidex

5,00

5,00

13

Expertiză tehnică pod Filești

15,00

15,00

14

Expertiză tehnică versant Str. Al. I Cuza, 72

0,00

0,00

15

Amenajare Str. Brăilei între Str. Roșiori și Porcoava de Aur

5,00

5,00

16

Modernizare str. Domnească între Str. Brăilei și Str. Gamulea (Avântului)

5,00

5,00

17

Amenajare cale de acces aferentă Școlii Gimnaziale nr. 22

5,00

5,00

18

Expertiză tehnică scară Faleză

40,00

40,00

7

Modernizare depou tramvaie

10,00

10,00

20

Deviere rețele parcare R5

10,00

10,00

21

Modernizare Drum Centura - actualizare

50,00

50,00

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2017"- venituri proprii si subvenții

mii lei

Nr.

Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de Investiții

U.M.

Canti tate

Buget Inițial

Buget rectificat

Influente

0

1

2

3

4

5         6

TOTAL-CAP.C

9.613.50

9.739.90

126,40

CAP. 65,10-INVATAMANT

16.00

16.00

0,00

1

DOTĂRI INDEPENDENTE

15.00

15,00

0,00

COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI"

15.00

15,00

0,00

1

Aspirator industrial(surse proprii)

buc.

1

0,00

0,00

2

Laptop (surse proprii)

buc.

2

0,00

0,00

' 3

Bariera acces

buc.

1

15,00

15,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

1,00

1,00

0,00

COLEGIUL NATIONAL „Costache Negri"

1,00

1,00

0.00

1

Programe informatice (surse proprii)

buc.

1

1,00

1,00

CAP.66.10-SANATATE

3.829,50

3.829.50

6,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

3.672,50

3.672,50

0,00

Spitalul Clinic de Urgenta

pentru copii Sf.loan Galați

3.327,50

3.327,50

0,00

1

Aparat anestezie (buget local)

buc.

2

600,00

600,00

2

Masa operație (surse proprii)

buc.

2

500,00

500,00

3

Lampa scialitica (surse proprii)

buc.

2

500,00

500,00

4

Calculator (surse proprii)

buc.

10

35,00

35,00

5

ncubator neonatologie (surse proprii)

buc.

4

260,00

260,00

)6

Sistem Holter TA si EKG (buget local)

buc.

1

0,00

0,00

7

Masa radianta (surse proprii)

buc.

1

67,00

67,00

8

Aparat laparascople chirurgicala (buget local)

buc.

1

500,00

500,00

9

Ecocardiograf (surse proprii)

buc.

1

0,00

0,00

10

Cazan apa calda (surse proprii)

buc.

1

120,00

120,00

11

Freza pentru zapada (surse proprii)

buc.

1

10,00

10,00

12

Mașina spalat vasefsurse proprii)

buc.

10

92,00

92,00

13

usa plumbata automata (surse proprii)

buc.

4

0,00

0,00

14

Rețea wireless internet pentru pacientifsurse proprii)

buc.

1

45,00

45,00

15

Server (surse proprii)

buc.

1

16,00

16,00

16

Mașina de gătit (surse proprii)

buc.

2

0,00

0,00

17

Plita bucătărie (surse proprii)

buc.

1

0,00

0,00

18

Tigaie basculanta (surse proprii)

buc.

1

0,00

0,00

19

Marmita (surse proprii)

buc.

1

0,00

0,00

20

Mașina curatat cartofi 30 kg (surse proprii)

buc.

2

10,00

10,00

21

Mașina tocat carne (surse proprii)

buc.

2

5,00

5,00

22

mașina maruntit zarzavat (surse proprii)

buc.

2

0,00

0,00

23

Mixer profesional (surse proprii)

buc.

2

0,00

. 0,00

24

Dulap rafturi inox (surse proprii)

buc.

3

0,00

0,00

25

Masa de lucru inox (surse proprii)

buc.

3

0,00

0,00

26

Electrocardiograf (surse proprii)

buc.

2

0,00

0,00

27

Electroencefalograf (surse proprii)

buc.

1

0,00

0,00

28

Electromiograf (surse proprii)

buc.

1

0,00

0,00

29

Sterilizator de temperatura joasa cu peroxld de hidrogen(surse proprii)

buc.

1

0,00

0,00

30

Fiziodispenser cu fibra optica (surse proprii)

buc.

1

0.00

0.00

31

Aparat sterilizat aer cu filtre (surse proprii)

buc.

1

0,00

0,00

32

Videolaringoscop portabil (surse proprii)

buc.

4

44,00

44,00

33

Lampa scialitica mobila - sala ORL (surse proprii)

buc.

1

65,00

65,00

34

Masa operație - Sala ORL (surse proprii)

buc.

1

40,00

40,00

35

Nisa chimica (surse proprii)

buc.

1

0,00

. 0,00

36

Procesor automat de țesuturi (surse proprii)

buc.

1

83,00

83,00

37

Electrocauter (surse proprii)

buc.

2

0,00

0,00

38

Cutit electric (surse proprii)

buc.

1

5,00

5,00

39

Cărucior multifuncțional (surse proprii)

buc.

2

16,00

16,00

40

Usa automata batanta plumbata pentru radiologie 800*210 (surse proprii)

buc.

1

37,80

37,80

I p

Usa automata batanta plumbata pentru radiologie 1200*21 Ofsurse proprii)

buc.

3

119,70

119,70

42

Unitate de eiectrochirurgie cu argon si sigilare vasculara (surse proprii)

buc.

1

120,00

120,00

43

Radiolectrocauter cu radiofrecventa (surse proprii)

buc.

1

37,00

37,00

Spitalul obstetrica -ginecologie „Buna Vestire"

284,00

284,00

0,00

1

Vizualizor vene periferice nn (buget local)

buc.

1

35,90

35,90

2

Aparat măsurare transcutanata a bilirubinei(buget ocal)

buc.

1

11,10

11,10

3

Trusa instrumentar (buget local)

buc.

1

44,70

44,70

4

Cardiotocograf (buget local)

buc.

2

18,00

18,00

5

Masa ginecologica (buget local)

buc.

2

18,80

18,80

6

Monitor funcții vitale (Buget local)

buc.

6

79,80

79,80

7

Sistem centralizat de monitorizare (buget local)

buc.

1

48,00

48,00

.9

Masa ginecologica electrica(buget local)

buc.

1

16,20

16,20

40

Pompa volumetrica (buget local)

buc.

2

11,50

11,50

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

61,00

61,00

0,00

1

Analizor determinare electroliti (surse proprii)

buc.

1

54,00

54,00

2

Aparat aer condiționat (surse proprii)

buc.

1

7,00

7,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

113,00

113,00

0,00

Spitalul Clinic de Urgenta

90,00

90,00

0,00

pentru copii Sf.loan Galați

1

Reabilitare,modernizare,extindere si dotare

Compartiment de Primiri Urgente D.A.L.I. (buget ocal)

65,00

65,00

2

Modemizare.extindere si dotare Ambulatoriu integrat

D.A.L.L (buget local)

10,00

10,00

3

Reabilitare fațada spital si acoperiș D.A.L.I.(buget ocal)

0,00

0,00

4

Amenajare spațiu de studiu, Joaca si recreere pentru pacientii -studiu de fezabilitate (buget local)

0,00

0,00

5

R.K bloc operator-D. A.L.I. (buget local)

5,00

5,00

6

R.K. scări interioare spital -D.A.L.I.(buget local)

10,00

10,00

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

23,00

23,00

0,00

1

Studiu fezabilitate pentru "Centrul Memoriei Galați” (buget local)

23,00

23,00

0,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

44,00

44,00

0,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Sf.Ioan Galați

44,00

44,00

0,00

1

Licențe antivirus (surse proprii)

buc.

250

44,00

44,00

CAP.68.10-A8ISTENTA SOCIALA

357,00

357.00

0,00

1

DOTĂRI INDEPENDENTE

37,00

37,00

0,00

Căminul pentru persoane vârstnice Ștefan cel Mare

37,00

37,00

0,00

Uscator de rufe profesional (buget local)

buc

1

37,00

37,00

0,00

i

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

320,00

320,00

0,00

Extinderea si modernizarea Centrului Medico-Soclal Pechea

180,00

180,00

0,00

Redimensionare instalații electrice de forța (surse proprii)

110,00

110,00

Modernizarea si eficientizarea energetica Pavilion C5 (buget local)

70,00

70,00

Căminul pentru persoane vârstnice „Sf.Spirîdon"

70,00

70,00

0,00

Creșterea performantei energetice la Căminul pentru persoane vârstnice „Sf.Spirîdon" (buget local)

70,00

70,00

Căminul pentru persoane vârstnice Ștefan cel Mare

70,00

70,00

0,00

Creșterea performantei energetice la Căminul pentru persoane vârstnice Ștefan cel Mare (buget local)

70,00

70,00

CAP .74.10-SALUBRITATE

5.075.00

5.201.40

126,40

n

DOTĂRI INDEPENDENTE

5.075,00

5.201,40

126,40

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

1

Aparat de nituit ferodouri (surse proprii)

buc.

1

15,50

15,50

2

Autobasculanta 7,5 tone (surse proprii)

buc.

1

265,00

265,00

3

Autogunoiera 5 mc. (surse proprii)

buc.

1

242,20

242,20

4

Autogunoiera mare 15 mc, (surse proprii)

buc.

2

1.090,10

1.090,10

5

Autogunoiera mare 16 mc. (surse proprii)

buc.

1

545,30

545,30

6

Automaturatoare 2 mc. (surse proprii)

buc.

1

440,30

440,30

7

Autoturisme 4 locuri (1200-1600 cmc.) (surse proprii)

buc.

2

89,20

89,20

e

Autoutilitara VAN (1200-1600cmc)(surse proprii)

buc.

1

50,00

50,00

s

Autoutilitara , transport containere 24 mc. cu sistem de calare (surse proprii)

buc.

1

591,20

591,20

10

Centrala termica si instalație de gaz (surse proprii)

buc.

2

26,00

26,00

11

Cilindru vibrocompactor 1 to cu proțap (surse proprii)

buc.

1

52,50

52,50

12

Cupe graifer (surse proprii)

buc.

2

51,40

51,40

13

Generator sudura (surse proprii)

buc.

1

9,50

9,50

14

încărcător frontal tip bob cat cu periferice (surse oroDrii)

buc.

2

500,00

500,00

15

Mașina de marcaj treceri de pietoni +accesorii (surse proprii)

buc.

1

54,00

54,00

16

Mașina de marcaj treceri de pietoni (surse proprii)

buc.

1

32,50

32,50

)17

Mașina marcaje rutiere (2400cm3;44kw;2700 rot/min) (surse proprii)

buc.

1

357,00

357,00

18

Mașina sters marcaje rutiere (surse proprii)

buc.

1

40,00

40,00

19

Modul sararita cu motor auxiliar capacitate 6 mc (surse proprii)

buc.

2

250,00

250,00

20

Placa compactoare (tip placa compactoare reversibila -adancimea de compactare 900 mm) (surse proprii)

buc.

1

17,50

17,50

21

Pompa TS 65H 117/22 (surse propri)

buc.

2

16,00

16,00

22

Pompa submersibila (surse proprii)

buc.

1

6,00

6,00

23

Remorci agricole 7 tone (surse proprii)

buc.

2

70,00

70,00

24

Server baza de date (surse proprii)

buc.

1

23,00

23,00

25

Plug de zapada si perie tractoare (surse proprii)

2

77,00

77,00

26

Sistem desktop PC (surse proprii)

buc.

2

7,00

7,00

27

/

Sistem electronic pentru cântărire autovehicule (surse proprii)

buc.

1

45,00

45,00

28

Autoturisme tip break (1200-1600 cmc.) (surse proprii)

buc.

2

111,80

111,80

29

Autoturisme 5 locuri (1200 -1600 cmc) (surse proprii)

buc.

2

0,00

126,40

126,40

CAP.87.10

336.00

336,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

336,00

336,00

0,00

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT

336,00

336,00

0,00

1

Autoutilitara (surse proprii)

buc.

3,00

205,00

205,00

2

Mira invar cu cod de bare (surse proprii)

buc.

1,00

13,00

13,00

3

TLC meter (surse proprii)

buc.

1,00

5,00

5,00

4

Statie totala (surse proprii)

buc.

2,00

100,00

100,00

5

Multifuncționala Ecosys (surse proprii)

buc.

1,00

6,50

. 6,50

6

Calculator (surse proprii)

buc.

1,00

6,50

6,50

LISTA poziției "Dotări sî plăti proiecte pe anul 2017" FEN

mii lei

Nr. Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de Investiții

U.M.

Canti tate

Buget inițial

Buget inițial

Influente

TOTAL C

21,80

23.80

100

CAP. 68.02.58-Asigurări si asistenta sociala

0.00

2.00

2,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

0,00

2,00

2,00

1

WEBSITE aferent proiect STRATEGAL

buc.

1

0,00

2,00

2,00

CAP. 84.02.58 - Trans corturi

21,80

21.80

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

21,80

21,80

0,00

1

Laptop

buc.

2

12,70

12,70

0,00

2

Imprimanta multifuncționala

buc.

1

9,10

9,10

0,00

Președinte de sedintă< /<> O'

/ Vergiliu-SclNn^als

/ / ; "

• c:ț h

i ri-! !


1/