Hotărârea nr. 697/2017

Modificarea HCL nr. 578/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achizitionarea a 8 tramvaie noi

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 697 din 13.12.2017

privind: modificarea HCL 578/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicipentru achiziționarea a 8 tramvaie noi

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 776/12.12.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 13.12.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr, 119978, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Anexa la HCL 5/8/26.10.201/privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziționarea a 8 tramvaie noi, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Anexa la HCL 697/13.12.2017

în stabilirea unei politici de transport se considera că următoarele obiective sunt de mai mare importanță:

-Realizarea unui transport public de persoane modern, performant, care să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, prin servicii de calitate;

-Oferirea unui cadru de referință pe termen scurt sau mediu pentru ameliorarea mobilității;

-încurajarea transportului public în dauna celui privat;

-O infrastructură de transport modernă, care sa permită circulația rutiera în siguranță;

-Operatori de transport rutier public performanți, care răspund prompt cerințelor publicului călător și exigențelor legislației aferente transportului public;

-Reducerea poluării mediului înconjurător prin folosirea de mijloace de transport ecologice;

-Autoritățile publice și instituții locale să fie implicate și responsabile în organizarea si derularea serviciului public de transport calatori;

în Strategia privind transportul public în Municipiul Galați pentru perioada 2014

- 2020 unele dintre principalele obiective sunt :

 • - îmbunătățirea eficienței activității operatorului public de transport local prin creșterea performanțelor existente;

 • - Creșterea calității serviciilor de transport public oferite de operatorii de transport;

 • - Protejarea mediului înconjurător prin scăderea emisiilor poluante ale mijloacelor de transport si alte masuri specifice standardelor europene de mediu;

 • - Reducerea poluării chimice si fonice;

 • - Modernizarea sau înlocuirea parcului de vehicule;

Având în vedere cele prezentate, precum și necesitatea înnoirii parcului de tramvaie al SC Transurb SA care are o vârstă medie de peste 35 de ani, propunem achiziționarea a unui număr de 8 tramvaie noi.

Principalii indicatori tehnico-economici:

Capacități:

 • - 8 Tramvaie noi - lungime totală : între minim 17.500 mm și max 20.000 mm;

 • - înălțimea totală exterioară a tramvaiului fără aparatele de pe acoperiș și Jură pantografsă nu fie mai mare de 3.600 mm;

 • - lățime totală: max 2.400 mm;

 • - encartament: 1435;

-podea 100% joasă -fără nici un prag/treaptă.

Valoarea investiției:

 • - 8 Tramvaie noi: 8x6.897.240 Lei/buc. - 55.177.920 Lei cu TVA

 • - 8 Tramvaie noi: 8 x 1.499.400 Euro/buc -11.995.200 Euro cu TVA

1 Euro = 4,60 Lei

Sursa de finanțare:

Fonduri de Stat + Fonduri europene nerambursabile

/                  ședință^*

/ p.;. Vergiliil-Sorinyăîs