Hotărârea nr. 694/2017

Aprobarea proiectului si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului "reabilitate zona istorica, municipiul Galati - Reabilitare imobil str. Domneasca nr. 58"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 694 din 13.12.2017

pentru: aprobarea proiectului și asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “Reabilitare zonă istorică, Municipiul Galați -Reabilitare imobil str. Domnească, nr. 58”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 775/12.12.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 13.12.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 120002/12.12.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere Ordinul Ministrului MDRAPFE 884/17.06.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Axei prioritare 5 - îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

Având în vedere dispozițiile art.20, alin. (1), lit.j din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul și asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “Reabilitare zonă istorică, Municipiul Galați - Reabilitare imobil str. Domnească, nr. 58”.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitare zonă istorică, Municipiul Galați - Reabilitare imobil str. Domnească, nr. 58”, în cuantum de 9-597-016,49 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 9.597.016,49 lei (inclusiv TVA), valoare totală neeligibilă de 0,00 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, în sumă de 191.940,39 lei cu TVA, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 4 - Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Galați a resurselor financiare, necesare implementării optime a proiectului, în termen de 2 ani de la semnarea contractului de finanțare, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Rreșpdinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,  Radu Ocfâuhan Kovacs