Hotărârea nr. 693/2017

Modificarea HCL nr. 44/28.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Punerea in valoare a sitului arheologic, Tirighina Barbosi"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 693 din 13.12.2017

pentru: modificarea H.C.L. nr. 44/28.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Punerea în valoare a sitului arheologic, Tirighina Bărboși”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 769/12.12.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 13.12.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 120032/12.12.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 44/28.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Punerea în valoare a sitului arheologic, Tirighina Bărboși”;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 44/28.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Punerea în valoare a sitului arheologic, Tirighina Bărboși” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Vergiliu-Sorin Vals

MK? l t

ANEXA LA H.C.L.NR. 693/13-12-201-7

Ca urmare a cercetărilor arheologice desfășurate în zonă necesare avizării documentației de către Ministerul Culturii, a fost necesară modificarea indicatorilor tehnico-economici din documentația elaborată.

Situl arheologic Bărboși, este înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2010 a județului Galați la pozițiile 9-12 având indicativul GL- I-s -A -02971 (monument istoric de importanță națională.). în zona relativ centrală a acestui sit aheologic de importanță națională cuprinzind dealul Tirighina cu urmele davei si a Castellum roman, o porțiune a laturii mari a Castrului roman (la nord vest de dealul Tirighina), precum si o mica parte a așezării deschise dacice si a necropolei romane (la vest si la sud de dealul Tirighina), se vor desfășura intervenții de conservare-restaurare și valorificare a vestigiilor arheologice,construcții noi-muzeu, punct de informare, construcții de protecție, amenajări exterioare.

Pentru prezentul proiect se va solicita finanțare europeana în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 Conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1-Conservarea, protecția, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural cultural.

Se propun următoarele obiective de intervenție pentru reabilitarea și punerea in valoare a sitului arheologic:

a) Lucrări de arhitectură si rezistență:

-punct de informare-prezentare

-construcție muzeu -amenajare zona accesului carosabil și a zonei de parcare -amenajare alei înierbate

-realizare acces în clădiri de pe taluzul de pământ prin intermediul unor trepte din bârne de lemn aflate in conexiune cu o pasarelă metalică la cota nivelului de călcare în clădirile propuse; pentru persoanele cu dizabilități se va prevedea un acces cu un lift-o platformă hidraulică cu închideri din sticlă, iar legătură dintre cele două corpuri se va realiza printr-o pasarelă descoperită, din zona de expoziție a muzeului în zona de punct de informare și prezentare a sitului;

-pentru zona Castelum se vor realiza două accese pe alei cu vegetație -realizare împrejmuire pentru protejarea sitului

  • b. Lucrări de instalații electrice:

-instalații electrice interioare de iluminat normal si de siguranță

-instalații electrice pentru sistemul de încălzire-racire (panouri radiante, ventiloconvectoare, recuperatoare de cladură

-instalații de legare la pământ -instalații de paratrăsnet -instalații electrice exterioare

  • c. Lucrări de instalații hidroedilitare:

- realizare puț forat -branșamente ce se va realiza din tuburi PEID 0no,respectiv 0 40-25mm -racorduri de la clădiri din PVC-KG0iiomm-SN4,pana la primele cămine de vizitare.

  • d. Instalații sanitare:

-instalații interioare de alimentare cu apa rece si caldă pentru consum menajer -instalații interioare de canalizare menajeră

-dotare cu obiecte sanitare

  • e. Sistem de ventilații

  • f. Lucrări de sistematizare verticala

-lucrări de sistematizare pe verticală a terenului acces rutier, spații de parcare, platforme funcționale.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 15.386.8g2 lei

Din care C+M : 11.046.104 lei

Capacități: - suprafața teren-30.035 mp

-alei carosabile si parcaje din piatra cubică-552 mp

-conservare in aer liber-185 mp

-taluz marcare zid de apărare-408 mp

-construcții muzeu si punct inf0-730 mp

-bănci din metal pe taluz natural

-plantații pomi

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Sursa de finanțare: buget local, bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile

Anexam Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președintele ședință, Vergiliu-sfyi^ Vals

I ; ”1

a

-A-, ~

..... • • -X

fstradaNave'lornr. 3, Galați 801)036 Tel/Fax: 0236411779

, secreta.riat@prolecț-ga!atLro www.proiect--galati.ro

l ■ - ,,.,,^,r... - ••

REG/GOiM J/17/27/1991

C.LF. RO1634170


RO35BRDE180SVO33045918Q0

B.R.D. - G,S.G. Galați


R094tREZ30650S9XXX001658 Trezoreria Galați

. DEVIZ GENERAL             actualizare pr. 106^107^/2015/

Privind olteUufei^                investițiefcpunereaîn valoare a Șltuluî                    Bărboși

înmii lelsinrtîîenrhlaeiirsullel/atîrfi. rnnfnrrnnhiri firilînîtanf

Nr

benumireacapițojelqr și subcapitolelor

■; IvĂ'iyi1:

’ ■ valoare (mciysiv l VA) ■

cri.

de cheltuieli ■ .                ■

Minei

| . Mireuro ■.

■.. Miieuro..

1

. y► • •     2 . / „-1 -■ '■ -■ ■■               '-I

7-W-

CAPITOLUL îtGHELTUIEU PTR.0»ȚlNEREÂ ȘI AM

ENAJAREATERENULUI ,

-■ '...•..<.?..

... ... .- ....,:.■.

14

ObjinereatercnUlui'             ’J■■.

•;■■■'.,. /...-.../.......

• •;..... ....• .....-:

1.2.

Ăhieiiqjar eațer enului -deinDlaredoris trucjiira^nte existente

.'■ 199,163'

.    43439. . ;

37,841

--.- : 237,004 ?

■■: 51,811 '

l,£<^rcatMarh^                 •. .......

’ 257,000

p 56,182 1

7  48,830 /

' W7

1J.

Atnanajflripentnțpnj    wedtului^i nducereaJa Marea

'■'                ■ y'

?f                \

j WWi: . 7

-                     ■v'1

7 '"7.

2X

Branșamentapițrrccy^ajizarelbcală -yjucrăriliidroe.dilitare

... ja&rj ■

'.. jΣȚ$ț '-'l

■'. 101,513:

7 ■ ' 63^/79< /

2J2.

^77 A.....- >'•••••.. ■ ■•••/'         ■<

JWJ

jIMBO ■':

\ 2,380 ;

■:                7

23.

TaxKraebriiare allirientareehergîe electricS , • •' ■. < ■           -...

:;..:..?£ș225Z....':/.

77^^.S

. 77

■ 5               ’A * M :>

i$SB3U

CAPITOLUL3/ CUELITJIELIEENTRUPKâlECrARfeș

IASIBTENTA

C.

3,1,.

443/10Q

. 97468

■ 84,626 4.

.. 530,026 ■' y

115,868 .

' , .20ippO

.. 4,372 : ;•

■ 7.

"^^2:7

Autorizațiedeconșțrucffey’;

■'■-•. '■' /

""' . - > 7Z>.-: 7 •>"■

J' . 7 ''7- 7'7

Avi^-                -7;^-••■;••/•• : /

20,W ' :

■' ‘ ,’4;372

-■ ’ .20,000. <

h.;

I^Diectareșitt                          v.'-; ■'■■    .....

•- W/23r ;

• \87^30<

/ ■

S3,l,ChdtuifeILdeprt)iectare' .....-,: •••             ■/.'■■■■■'■

........ ..■■.-4/.țV,\;                   ■:

........7                ..7 ■

77':^ 7 î

■•f                                                               ■-■ ■/-■"- - ■-■ -

......119,000.

.. .. 26;Q14?... •

. M610.,

...... - i4imi;

.'W.

7 '■

..,70^-...^

: .41,465. ■

7WQ3 ■

■ 756,773 •

. i,;tj.rVjeȚiEIraredprb^epte?.■; ';'‘’’;

’ ■' - .'■'

. , : ?

7 .■ ■, 7 ■ ■ ?.

7.-.. Asyy ■ ■ 7-

.,, ,w-Elabprareddcuntentayeptr.Avlae

’     ’ '7 S '

1 ■. ■ :'

' ■ ' •/.             7.

'.. • ;;.''.'

■?.'■ ■ /■? '•'■••.

.-'A-.            ••■

y

/i; -7       ;

■ ■■ 77'-777:

.....77

.^.-yy-y-y   -: •..

... < 7\’:/ ,         ’

y.--1

55,000 : -

• • 12,023 .'. :i-

Z,;1(VI50^

iM 1

77y-y •; <r '2<:; ■■

.'■■<. .^.;..V -■'

■■:■ -7, Ș.,'-7\7..:;',

/ J -       7.7 , ' 7 p

3-,

C^i^tanWl^■ 7‘•••;.•:. --r?'z;

■■?'W03  "

.Wă77;.';'

'7<-?;<88^K)L.,y

19355 ■ '

AsisterijfttehnfCâ

•.?! W4.6V /

30,030. -y

26418

. . W80: . -

' 35,760 i'.

r:

...

. w

8,706 1

■7:                  : :,

11,920

. ;ia,034

s* /? 0ȘjQȘ££. \ ..v „

723,8467/

iltfiS

^3â

tesS^-feși

CAlJlWLUM<CHELTUlE^PENTRUINVfiȘTlȚlApt

~7 -,/■■ -’■

.;       ■ <rS; >"1 UVr-'l -A^ ■>.

' -j.' "7.{y

it/yC'A                 •

r

./■             .:■■■ rifZc-.*}

.•••;.iM/3oo:...;

.. 7 2>QM.yu.

..,..'492,009     ':

^X^Qnstnrcttț.Mprp.tgt^evesfa'giîarhqolqgice

■< W437.. •••

’. 11S>9?S; ••

•713M ; ,’•

■. mS'.;

■■

390^6

.85/^.

Ccinsolldsxfi^iâriER^simîiintfifiLt                            '

■;:W23..

31Ă?6

•• W36

42>86  /

: WW . .

:-55,437 ,‘.

.. 347,210

7'787^60.-7-.-:

l.^& . ■

SSe..;

’TMâzz’--y

W5Ș :•

,   39^7 - ..

□b,8kAmenqjWexlerioa'r&T.p^-scenă,b3nci^împrejiiiOIrbete

-

■ \ Ș^1Q9 - ,

,80,931- .'

7;/.■/

TdTAi/44 .            1 '■■    -...:1 ■' ■ /y ..-. ••. • ■ <y

X- •

2D51W

MdbnAjurn^W        -■

■ ■

/.

Montaj-Rețelehldraedilitare            ..■••'       ..   /■■■.

■ ■

W.

4>640

w

Montaj-utilaje Muzeu-punctinfonnareșipreientâre

;;y. ș^8i7 •

2B,522 '

."■ iw :

.. 39W

L

rotÂL<i 7.'. .

29,263

«W ■

JIVW

Echipamente prezentarea patrimoniului

157,000

■ -H321

2933Q

185330 .

40,843 .

Echipamente muzeu - lift

79,599

.    17,401

15,124

94,723

.. 20,707

TOTAL 4,3                                    ;    .

907,579 . .•

198,404

J72,44D

.1.080,019 v;-

MMI ’

■ “ ’ . . . ‘ ‘ ' ■ .....•••%’• ’••■• ■

''■■■■'. y-

4.4

UTILAJE FAR A MONTAJȘJ ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

TOTAL4.4

. ' ■ ' - ■■''

î     ;

14.5

DOTAM

■ ■ ’' - , .<

Dolari* prezentarea patrimoniului . ..

: 216.369

47300

41,110

. .257,479

56,287

Dotflri-PSL colectarea dcțaurilor

. WS

.■   4,039-

așio

. ,21# .

.4,806

Dotari*curcnla

4X000

. W2 ■;.

.. 7,980

-Wro

10,925

; .

TOTAL 43                  /•.>•••.. ’ ..    . ' . .

276,844"'"'""

:    60,520. •

'328#. '.

72.019

■’ ■ ' . ‘ ‘

1

M

ACTIVE NECORFORALE                     . '... '

. ■ 56,723

'17408 .■'.

10,777

67#

14,756

TOTALL6 : ■■ ' \            ' ;

/•„ .5^723'

^oa''

, - 20^777

■.

» s1" ".

: •".

<:>9279#„. •.

Ț.028#'

CAPITQ1UL5. ALTECHELTLHELÎ

ORGANIZAI^ DE$ANTIER

197,ub

37,4$3 . .'

- 234# .-.

51,279

118-271

’    25,855 :

■   22,471.

140,742

3D^

5.1.1 ClielWieWcojtexeorganfearilșanHeruîuIlS          <

78,847 '■■••

:   17,237

143M ' :

. w ?■

20,512

52

COMISIOANK;COTE,ȚAXELEGALE

' • M# ■

■ ?V°7 ■.

;

3X297 7

5<21.ComlsiQane,taxe,cdtfi •; ■.

■ 1'01395 ...

. . 2X297 '...

■ ■■ iui#-''

.: W&i L:

; 46,701

‘io#

«m-

105»

-       blToiiilSCCipji :.         •• J. ■

■ 9M

2,042 :

■■■■■.

■ ’

.. t) Căracmw trucurilor 0,5% '

•• 45,953'. • •'

10#

■ \ ’■ ■ \ ■

<;  48#

10#

J:?';-. \ r\

di'

CHELTUIELI DIVERSEȘINEPREVAZUTE

,i 518,707 J;

W37.

'•1Ț43WV

3##; '■

Ș3flți996 .

MHBP-S

CA PI TOLULG.CHl^TUlEyi^TRUPnOBE TEHNOLOGICE Șf TESTE DE PREDARELABENEKCIAR

fel

fej^tfreapcnHwItilulâsexploatare .

7 ? v■ <•- --•;

--———/i-v

6.2

ProbEtehndîofitceșîtesle                                <;•. .

, u             \ 1 . i' r;/

X ț’X"*? * l ;■

f/ȚT'

"-f/tlâv ite. ■ -V-^-‘

a.4&f?31»->.ait&WiS, /.

j.A

. / ■ .. ,:.;jra«iKfe'£fe<

>2iti2ft215 ’

2&i«6'■■■■

________■
riWiffiSăw' * •’■■