Hotărârea nr. 69/2017

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea S.D.E.E. Electrica Muntenia Nord S.A. - S.D.E.E. Galati, pentru un teren din domeniul public al municipiului Galati, in suprafata totala de 824,6 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 69

din 23.02.2017

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA. - S.D.E.E. GALAȚI, pentru un teren din domeniul public al municipiului Galați, în suprafață totală de 824,6 mp

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 62/13.02.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 16192/13.02.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 16194/13.02.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea nr. 1178/08.02.2017 a societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 14254/08.02.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (3) și (4), art. 14, alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — (1) Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA. - S.D.E.E. GALAȚI, pentru terenul în suprafață totală de 824,6 mp, proprietate publică a municipiului Galați, ce va fi ocupat de linia subterană Les2oKV între PTZ 1197 CARPAȚI-str. Arieșului și PT Primărie-str. Domnească nr.54, pe o suprafață de 637 mp, de linia subterană Les20KV între PTZ 1184 CRISTAL- str. Domnească și PT Primărie-str. Domnească nr. 54, pe o suprafață de 147 mp și de postul de transformare PT Primărie 20/0,4 KW ~ str-Domnească nr. 54, pe o suprafață de 40,6 mp, necesare alimentării cu energie electrică a noului sediu al Primăriei Municipiului Galați;

(2) Traseele capacităților energetice sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

7$

Alexaridru^GabrielȘei

ii'\


7-......(...........

w

\ / ■ K’O/f 4 L

''Ti L

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Ocțtâffîan Kovacs

Y. Ș Coordonate puncte contur 1-4

A J/ Location: X= 739241.870 Y= 442413.579 Location: X= 739242.472 Y= 442408.645 -7'3. Location: X= 739250.582 Y- 442409.635

4. Location: X= 739249.980 Y= 4424Î4.569

Suprafața afectata pentru post de transformare - 40.60 mp

rrnrTTi • ! 111trn

S.C. R8X ELECTRIC S.R.L.

Galați, str. Eroilor, nr, 38, cam. 2, jud. Galați

Beneficiar:

Primăria Galați

PR.NR.

171/2016

Nume

Semnătură

Scara:

Titlu proiect

Alimentare cu energie electrica Sediu Primărie Galați Str,Domn eosco.n r.54 .mu n .Gel o ti

l faza

! PT

set proiect

tng. Rolea E,

Proiectai

Ing. Wti/ 1>.

Oala:

Trtlu plaaso.

VEDERE JN PLAN

I PL.NR.

E10

Desenat

Ing. Nitu 0.

2018

POST TRANSFORMARE