Hotărârea nr. 656/2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrala termica Gradinita cu Program prelungit nr. 9"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 656 din 27.11.2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Centrală termica Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9”

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 706/24.11.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 115526/24.11.2017, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 115528/24.11.2017, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile ort. 2, lit. „c”, art. 5, alin. (1), lit. „c” și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Centrală termică Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9” având principalele caracteristici și principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Con trasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu Octavîpn Kovacs

Anexa la HCL 656/27.11.2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

Centrală termică Grădinița cu Program Prelungit Nr, 9

în prezent grădinița este alimentată cu energie termică pentru încălzire de la sistemul centralizat de termoficare printr-o rețea existentă.

în scopul eficientizării utilizării fondurilor publice pentru utilitățile instituției de învățământ se propune realizarea unor centrale termice noi alimentate cu gaz metan.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • - amenajare spațiul pentru centrale în spațiul existent;

  • - montarea a 3 centrale termice în condensație, cu randament ridicat, cu puterea termică de 97K.W;

-pompe de circulație;

  • - boiler 300I;

  • - vas de expansiune din oțel, cilindric, vertical, 6 bar, 100I;

  • - stație de dedurizare apa;

  • - supape de siguranță, filtre.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investiției: 317*937,43 lei

din care C+M:          179.696,55 lei

Capacitati: - 3 cazane in condensație cu puterea termică de 97KW

Sursa de finanțare: buget local /împrumut

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.SC. ASTE CONSULT S.R.L.

jud. Galați, mun. Galați, str. Nicolae Balcescu, nr. 24, bl. A2, ap. 13


DEVIZ GENERAL al obiectivului de Investit» CENTRALA TERMICA GRĂDINIȚĂ CU PROGRAMPRELUNGIT NR 9

faza: SF /

Nr. crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tară TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

o.oo"

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecȘa utilităților

0:00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităȘlar necesare obiectivului de investiții

•‘.W o-....... 1" - ■■           1î < a-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații-supcrt și cheltuieli pentru obținerea: de avize, acorduri și autorizații

0.00

0;00

0.00

3.3.

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

7,687.87

1,441.70

9,029.57

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

OiOO

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabiirtate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

3.5,4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

94.13

589.53

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

1,347.57

8,440.04

3.5.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultantă

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiși

0.00

0.00

0.00

37.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistență tehnică

5,766.46

1,095.63

6,862.09

3.8.1. Asistent tehnică din partea proiectantului .

547.81

3,431.04

3.8.1.1. pe perioada da execuție a lucrărilor

0,00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele induse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat în Construcții                                 ...................

0.00

0.00

3.8.2. DirlgenȘe de șantier

2,883.23

547.81

3,431.04

13,354.33

2,537.32

15,891.66

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

MMM   28,216.05

176,721.55

4.2

Montaj'utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

o.oc

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționare care necesită montaj

16,702.90

104,612.90

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                                     j

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

■■■■

123.50

773.50

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Toal>

237,065.50

45,042.45

262,107.95

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1,

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1,2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13,804.46

2,622.85

16,427.33

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

1,910.18

382.93

2,273.11

5.212, Cota aferentă. ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1,039.54

197.51

1,237.05

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentra autorizarea lucrărilor de construcții

148:51

28.22

176.72

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

74.25

14.11

88.36

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform e și autorizata de construire/desființare

10,632.00

2,020.08

12,652.08

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10 %)

0.00

0.00

0.00

5.4.

Cheltuieli pentru informare șt publicitate

0:00

0.00

0.00

13,804.48

2,622.85

16,427.33

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1. [Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2. | Probe tehnologice și teste

OBeaMMi

85.50

535.50

450.60

65.50

535.50

267,174.31

60,763.12

317,937.43

din care:

C + IU! (1.2 +1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

151,005.50

28,691.05

179,696.55


Benofioiar/investitor: MUNICIPIUL GALAȚI


Proiectant               <

SC ASTE CONSULT SRL

Ing. Elena Darie
Constructor

ASOCIEREA LEMACONS SRL & CYCLON TECH SRL


Data: 20.11,2017