Hotărârea nr. 651/2017

Aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de asociere incheiat intre municipiul Galati si Club Sportiv Sah Club Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 651 din 27.11.2017

privind: aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Club Sportiv Șah Club Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 701/24.11.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 115482/24.11.2017, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Cristian Sorin Enache;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 115484/24.11.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea Clubului Sportiv Șah Club Galați nr. 214/30.10.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 74165 /30.10.2017;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 249/27.04.2017 privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Șah Club Galați;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 42/10.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 18*1, alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2) Ut. „d”, alin. (6), Ut. „a” pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,---------------------

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă actul adițional nr. 2 la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Club Sportiv Șah Club Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 249/27.04.2017.

(2) Actul adițional este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați,


Anexa la HCL 651/27.11.2017

ACT ADIȚIONAL NR. 2/_________________.2017

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. 45664/03.05.2017

Intre:

MUNICIPIUL GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 54, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ3O62467O259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar-.............și Director Executiv, Direcția Financiar Contabilitate -......și

CLUB SPORTIV ȘAH CLUB GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, Str. Grai Alexandru Cemat nr. 33, cod fiscal 25559882, cont nr. RO39BPOS18006944303RON02, deschis la Banc Post Galați, reprezentată prin Reprezentant legal......................................... In temeiul H.C.L. nr. 249/27.04.2017 a intervenit prezentul act adițional:

Art. 1 In temeiul H.C.L. nr._________________________, susținerea financiară acordată

pentru anul 2017 se suplimentează cu suma de is.ooolei.

Art. 2 Suma prevăzută la art.1 din prezentul act adițional va fi utilizată pentru susținerea activității sportive a clubului.

Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale rămân valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI                CLUB SPORTIV ȘAH CLUB GALAȚI

PRIMAR                         REPREZENTANT LEGAL

Director Executiv

Direcția Financiar Contabilitate

C.F.P.

Avizat Juridic

Serviciul Juridic și Legalitate

Director General

Direcția Generală Relații Publice, Evenimente

Publice, Managementul Documentelor

Birou învățământ, Cultură, Turism,

Agrement, Sport, Culte, Sănătate si Evenimente