Hotărârea nr. 639/2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galati. Schimbare corpuri de iluminat"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.639 ---------------din 27.11.2017--------------

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Galați. Schimbare corpuri de iluminat”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 664/20.11.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.11.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 113988/20.11.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 113990/21.11.2017, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Galați. Schimbare corpuri de iluminat”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,  Radu Octctviah Kovacs


Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Galați.

Schimbare corpuri de iluminat

în prezent sistemul de iluminat public din municipiul Galați prezintă câteva componente principale:

  • - aparate de iluminat public: 16.971 buc------------------------------------

-stâlpi de iluminat 15.492 buc

-clădiri si obiective iluminate arhitectural

-puncte de aprindere a sistemului de iluminat public-242 buc

-sisteme de economisire a energiei electrice-68 buc

  • - console de iluminatpublic-9.818 buc

-rețea electrica de iluminat public pe o lungime de 425,325 km

Implemenatrea sistemului cuprinde furnizarea de diferite elemente de software/hardware:

-modernizarea punctelor de aprindere

-modernizarea corpurilor de iluminat

-rețeaua de date/comunicații

-centrul de date (Data Center)

Se va prevedea se propune înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat tehnologie LED care va conduce la o reducere de peste 35,8% a consumului de energie electrică si prin aplicarea dimmingului timp de 5 ore /noapte se obține o reducere a consumului de energie electrica cu peste 44,31% Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public este de la 8.803.246 ku)h/an la 3.901.544 kwh/an, adică o economie de 1.862.009,53/an lei.

Prin proiect se vor realizarea următoarele lucrări:

-înlocuirea tuturor aparatelor de iluminat rutier, pietonal , ambiental și arhitectural existente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED. Alegerea aparatelor de iluminat se va face în funcție de clasele de iluminat ale străzilor din municipiul Galați. Pentru străzile clasificate Ml si M2 se vor prevedea și aparate de iluminat pietonal distincte de cele de iluminat rutier, vor avea

înălțimea de montare a brațului peste 3 m și brațul va avea lungimea la jumătatea lățimii trotuarului.

Toate corpurile de iluminat cu LED vor fi prevăzute cu controller , prin echiparea unui număr de 17.448 corpuri de iluminat cu controllere individuale.

-înlocuirea stâlpilor de tip lampadar proprietate S.C. ELECTRICA SA., iar în cazul celor din proprietatea Primăriei municipiului Galați doar daca este cazul (stâlpi rupți, înclinați, vanadalizați)

-modernizarea punctelor de aprindere prin montare BMPIIP și sistem de telemanagement prin echiparea punctelor de aprindere cu senzori de măsură pentru intensitate curent electric

Sistemul de telegestiune al sistemului de iluminat public prezintă următoarele obiective:

-monitorizarea indicatorilor de performanță și funcționare ai infrastructurii SIP

-monitorizare în timp real a tuturor parametrilor tehnici de funcționare și a programului de funcționare al Sistemului de Iluminat Public ceea ce constituție o componenta importantă a reducerii consumului de energie electrică

-monitorizarea tuturor evenimentelor din rețea înregistrate in timp real -identificarea rapidă a zonelor total nefuncționale Sistemului Iluminat Public -urmărirea și monitorizarea programului de întreținere a infrastructurii Sistemului Iluminat Public

Sistemul de telegestiune a Sistemului de Iluminat Public deschide posibilitatea de identificare unică a fiecărui element din rețea, componentă a Sistemului de Iluminat Public care poate fi controlat la distanță printr-un set de comenzi definite și va putea sa transmită date despre starea de funcționare , paramentrii energetici de funcționare a consumatorilor (corpuri de iluminat, panouri publicitare).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 95-351.419,76 lei

Capacități: -corpuri de iluminat pentru pietoni tehnologie LED max 50W-8-939 buc

- corpuri de iluminat pentru pietoni tehnologie LED 51W-100W —

5505 buc

- corpuri de iluminat pentru pietoni tehnologie LED 101W-200W-3.004 buc

-controller sistem telegestiune-17.448 buc

-stâlpi de iluminat tip lampadar h<4m-i363 buc

-stâlpi de iluminat tip metalic 6m-8m-i44 buc

-stâlpi de iluminat tip SCP-61 buc

-rețea LES cabluri tip ACYY/ACYABY-y.soom

Durata de realizare a investiției: 36 luni

Sursa de finanțare: Buget local și /sau împrumut

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.Adresa: Str. Regiment 11 Șiret, nr.2-F, cod 800322, Galați, Romania

Tel: 0236-463503, 0236-4.12052, 0236-412141, 0236-463385 .Fax:0236-494300 E-mall: saies@tranebec.ro Sila: www.transpep.ro • " ■


Proiectant: SC TRANS P.E.C. SA'- Galați

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI ■


Proiect nr.: 305/2017

Faza: .    . D.A.L.I.


Deviz general

SCENARIUL 1 - RECOMANDAT

Schimbare corpuri, de iluminat - Municipiul Galați


Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare (fara TVA)

TVA

-Valoare cu. TVA

MUDllUJCll

lei

lei

lei

1

2 . , <

3

4 '

5,

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

LI

Obținerea terenului                      ? \

0.00

0.00

0.00 .

1.2

Amenajarea terenului                   u

*

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00 .

. 0.00 ■

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00 '

0.00

Total Capitol 1

0.00

. 0.00

0:00

Capitolul2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total Capitol 2

500.00

95.00

595.00

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

' - •* : '

3.1

Studii

10,500.00

1,995.00   ■

12,495.00

3.1.1. Studii teren

10,000.00

1,900/00

11,900/00

3.1.2.' Raport privind impactul asupra mediului. .

: 500.00,

95/00

595.00

3.1.3,. Alte studii specifice .

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru, obținerea de avize, acorduri si autorizații

21,000.00

•’ 3,990.00

24,990.00

3.3

Expertiza tehnica

5,000,00

950.00

.   5950,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditulenergetic.al clădirilor

0.00

0:00

0.00. /

3.5

Proiectare '

310,500.00

58,995.00

369,495.00

3.5.1 Temadeproiectare ,    .      ......,

.0.0.0 ,.

... ,jW . . .

..............p;q0........

3.5.2 Studiu de prefezabilitate. ...........-

..........0.00.......

0.00 .

3.5.3'Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a luerarilpr.de intervenții si deviz general                              I

62,500.00

11,875.00

.74,375.00   '

66! ORC :J17/1210/1994                    Capital social subscris șl vărsat 4QO.OOO Iei                  CUI: RO5613U06

I Cont B.R.D. Galați: RO07 BRDE180S VO30 3822 1600                                     Cant B.C.R. Galați: RO54 RNCB 0141

I 0328 6303 0001

| Co<i:F-ANTetf.fi                             Cont B. Românească: RO24 BRMA 0180 0180 5480 0000

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5,000.00

950.00

5950.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

243,000.00

46,170.00

289,170.00

.3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00 .

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

145,583.47

27,660.86

173,244.33

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1 Asistenta pe perioada de execuție a lucrărilor              y.

0.00

0.00

0.00/

3.8.1.2 Asistenta pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control aHucrarilor de execuție, avizat de caWInspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00 r

■Jk-

3.8.2 Dirigentie de șantier

145,583.47

27,660.86

173,244.33

Total Capitol 3 .

492,583.47

. 93,590.86

586,174.33

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

72,791,736.77

13,830,429.99

86,622,166.76

4.2

Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00 .

Total Capitol 4

72,791,736.77

|

13,830,429.99

86,622,166.76

Capitolul 5

Alte cheltuieli                             .........

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,019,084.31

193,626.02

1,212,710.33

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

. Q-00

0.00

0.00

ORC: J17/1210/1994                       Capital social subscris șl vărsat: 400.009 lei                     CUI: RD561300B

Cont B.R.D, Galați: RO07 BRDE 180S V038 3822 1800                                    Cont B.C.R. Galați: RO54 RNCB 0141

0320 6303 0001

Cntl.P-ANT ecl.5


1Ș iț tlConl 8. Românească: RO24 BRMA 0180 0180 5480 0000

Adresa: Str. Regiment 11 .Șiret, nr.2-F, cai800322, Galați, Romanla-Tel: 0236-463503, 0236-412052, 0236-412141, 0236-463385 Fax:0236-494300 E-mall: sales@transpec.ro Site: www.transpec.ro

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

*             w

363,958?68

69,152.15

433,110:83

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul

statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

-0.00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a ■ Constructorilor - CSC

363,958.68

69,152.15

433,110:83

5.2.3 Taxe pentru acorduri, aviz© conforme si autorizația de construire / desfîntare

291,166.95

55,321.72

f,                .

346,488.67

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5,823,338.94

1,106,434.40

6,929,773.34

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total. CapitolS

6,842,423.26 ;

1,300,060.42

8,142,483.68

Capitolul6'                                                             .. ....... .                    ■■■ ■ ■                     •

Cheltuieli-pentru probe tehnologice si teste                 ■ ' " .

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

(W

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

6.00

0.00 ■

0.00 . '

Total Capitol 5

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

80,127,243.50

15,224,176.26

95,351,419.76

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2-M.l+«+5.1.1

72,792,236,77

13,830,524.99

86,622,761.76

La preturi in data de 12.09.2017; 1 euro=4.5983

17,425,405.80

3,310,827.10

20,736,232.90


Semnătură: