Hotărârea nr. 637/2017

Aprobarea tabelului nominal cu familiile care intrunesc criteriile de atribuire a unei locuinte aflate in administrarea Consiliului Local Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HO TARAREA nr. 637

din 27,11.2017

privind: aprobarea tabelului nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enaehe

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 662/20.11.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 113736/20.11.2017, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enaehe;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 113738/20.11.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 6/28.01.2016, privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 21 din anexa la HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, lit. „d”, alin. (5) Ut. „b”, alin (6), lit. „e” din Legea Administrației publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației publice nr. 215/2001 republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă tabelul nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Anexa la HCL 637/27.11.2017

TABEL NOMINAL CU FAMILIILE CARE ÎNTRUNESC CRITERIILE DE ATRIBUIRE A UNEI

LOCUINȚE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL GALAȚI, CONFORM H.C.L. NR.

6/28.01.2016, MODIFICATĂ Șl COMPLETATĂ CU H.C.L. 369/27.07.2017.

NR. CRT.

NUMELE Șl PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

PUNCTAJ

—1—

BRUDIU FLORIN

32199

10.07.2001 ’

96

2

RACOVIȚĂ GEORGIANA

758351

22.06.2016

74

3

BURCĂ COSTEL

57331

09.11.2004

70

4

LAM8RINO MARIA

3405

22.01.2001

70

5

HAGIU LUCIAN-CRISTIĂN

12545

13.03.2006

68

6

SLABU GHEORGHE

17335

07.04.2014

68

7

DONCIU MIRELA

29955

26.06.2009

67

8

BUDUREANU SERGIU

758308

12.04.2016

66

9

FERI ȘTEFAN

758334

01.06.2016

65

10

TRINCĂ MIRCEA-MARIAN

57287

09.11.2004

64

11

BOCĂNEALĂ CRISTIAN

37739

20.08.2009

62

12

PAIU DIDI

1969

16.01.2002

61

13

CIUREA PAULA

36407

15.07.2004

58

14

MĂCĂRNEANU AURELIA-CERASELA

24659

26.04.2017

57

15

REZMERITĂ LUCIAN

232923

06.02.2017

57

16

TUDOSĂ PAUL

60645

29.09.2017

57

17

ZAHARIA CĂTĂLIN

758522

24.11.2016

57

18

BANEA CRI5TINA

23023

15.06.2012

56

19

CHIȘOV ION

13507

21.03.2007

56

20

IORDACHE PETRIȚA

5829

17.02.2012

55

21

RADU VICTOR

8917

07.03.2012

55

22

VLA5E RADU

233115

28.09.2017

55

23

ANTOHI GINA-GABRIELA

758536

14.12.2016

54

24

BUDEANU FLORIN-SORIN

49643

23.11.2007

54

25

GHIȚĂ VIORICA-ANDREEA

233018

29.05.2017

54

26

OLTEANU ADRIAN

758363

27.06.2016

54

27

STANCIU LUMINIȚA

758332

25.05.2016

54

28

CIUBOTARU GEORGE

19247

10.04.2008

53

29

MÎNDRU GUȚĂ

758483

10.10.2016

53

30

MOROȘANU MARIAN

28281

02.07.2007

53

31

DANIȘ AAARIAN

758367

29.06.2016

52

32

GĂLĂȚEANU PAULICĂ

232942

23.02.2017

52

33

GHENEA AURELIA

23873

03.06.2013

52

34

LEFTER FLORENTINA

9483

12.03.2012

52

NR. CRT.

NUMELE Șl PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

PUNCTAJ

35

POP MARIAN

50289

28,11.2007

52

36

STĂNESCU VIOREL

758318

11.05.2016

52

37

ȘERBAN MARIN

758291

10.03.2016

52

38

BĂLCANUMARCEL

45099

08.10.2009

51

39

DEDIU GEANINA-RAMONA

758498

24.10.2016

51

40

ILIE CIPRIAN-GEORGE

14581

30.03.2009

51

41

MOISE MARIAN

----55831----

21.12.2006

51

42

TIRON ADRIANA

41331

22.08.2008

50

43

BĂLAN DANIEL

233069

23.08.2017

49

44

BRATOSIN FLORICA DANIELA

233113

28.09.2017

49

45

DAMIAN CĂTĂLINA TEODORA

233108

27.09.2017

49

46

ENACHE ZINA

59185

19.12.2002

49

47

PRUNDEANU FĂNICA

48027

26.11.2012

49

48

RADU FLORIAN

5883

05.02.2001

49

49

VARDIANU CATY

758456

14.09.2016

49

50

VLASIE SILVIU

489145

16.12.2015

49

51

BOGHIAN GABRIEL-MARCEL

758543

22.12.2016

48

52 ■

IONIȚĂ DANIELA

232944

23.02.2017

48

53

ISPAS NICOLAE

232970

16.03.2017

48

54

ROȘCA CLAUDIA-MIHAELA

758428

17.08.2016

48

55

RUSU ELENA

38505

26.08.2013

48

56

SANDU GABRIELA

758533

08.12.2016

48

57

STAN ALEX-VASILE

233017

24.05.2017

48

58

ȘERBAN STERICĂ

20253

09.05.2007

48

59

TURCU EMANUELA-IOANA

233076/

28.08.2017

48

60

ANDREI GABRIEL-VIOREL

758459

15.09.2016

47

61

PALAGA ALEXANDRA

758425

11.08.2016

47

62

ȘTEFAN MIHAELA

54945

24,10.2004

47

63

VULPOIU COSTICĂ-CĂTĂLIN

13315

19.03.2009

47

64

GÎNDU DINU

758496

20.10.2016

46

65

HORGHIDAN VERONICA

52629

26.11.2009

46

66

AAIHĂILĂ NICOLETA-CARMEN

10467

13.03.2013

46

67

STĂNESCU ION

233009

11.05.2017

46

68

TALPIȘ IONEL-ADRIAN

758455

12.09.2016

46

69

BOȘCU VIORICA

758451

05.09.2016

45

70

DUMITRIU MITICĂ

758514

14.11.2016

45

71

GHEȚU IOĂN-EDUARDO

233034

21.06.2017

45

72

GIANGU ELENA

50997

16.11.2009

45

73

IORDACHE IONUȚ RELU

58453

06.11.2010

45

74

LEON ELENA

758347

13.06.2016

45

75

LUPOAE GABRIELA

758468

19.09.2016

45

NR. CRT.

NUMELE Șl PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

PUNCTAJ

76

MELCIANU TATIANA-GIANINA

233062

16.08.2017

45

77

PETCU IONUȚ-DAN

30923

13.08.2012

45

78

TECARU MARCELA

37151

24.09.2012

45

79

BĂDIȚĂ DIANA-IOANA

26317

11.06.2001

44

80

CUCIUREANU DOINA

758469

19.09.2016

44

81

DINU CARMEN

233118

29.09.2017

44

82

ENACHl CLAUDIA-IONELA

19981

15.04.2008

44

83

GROSU CORNELIA

232903

20.01.2017

44

84

HULPAN GIGLDANIEL .

232940

23.02.2017

44

85

JIGLĂU VIRGIL-ADRIAN

758430

18.08.2016

44

86

ONICI NICOLETA-VIOLETA

233066

21.08.2017

44

87

STANCIU GEORGE

758337

02.06.2016

44

88

STÂNGĂ VICTOR-TRAIAN

501

09.01.2012

44

89

STRATULAT lONUȚ

758485

13.10.2016

44

90

ANDRONACHE NATALIA

232937

20.02.2017

43

91

BONTEA NICULINA

758384

14.07.2016

43

92

CĂLIN MARCEL

758295

17.03.2016

43

93

LUPU TUDORIȚA

758411

28.07.2016

43

94

MARIN RODICA

31237

24.06.2008

43

95

NĂSTASE CĂTĂLIN

232968

16,03.2017

43

96

PETR1A MIRCEA-MARIAN

758515

14.11.2016

43

97

POPA CRISTINÂ

758453

07.09.2016

43

98

SAVA ROMEO

25027

12.05.2011

43

99

SULTANA GERARD

758401

25.07.2016

43

100

ANGHEL FLORIN

758326 bis

18.05.2016

42

101

BĂLAN ROBERT-GEORGE

46649

04.10.2010

42

102

COTUNĂ VERGINICA

758460

15.09.2016

42

103

DRAGOMIR GABRIEL-GHEORGHE

233057

02.08.2017

42

104

GRIGORAȘ GABRIEL

232935

17.02.2017

42

105

MANOLE VICA-GENOVEVA

232911

25.01.2017

42

106

PALADE RALUCA-VALENTINA

758506

03.11.2016

42

107

STERIAN GABRIEL

233058

03.08.2017

42

108

TECARU MĂRICEL

13897

29.03.2010

42

109

TOFAN LILIANA

758407

28.07.2016

42

110

ZAHARIA VALENTIN

233053

27.07.2017

42

111

BOLEA FLORIN

758358

23.06.2016

41

112

BOURDEANU MIHAELA

232980

30.03.2017

41

113

BURLOIU VLAD-MATIA

233114

28.09.2017

41

114

CIUBOTARU MARIUS-CĂTĂLIN

758531

05.12.2016

41

115

CIURARU FLORENTINA

53193

03.11.2008

41

116

DOBRANIȘ ALIN-ALEXANDRU

232988

13.04.2017

41

1

NR, CRT.

NUMELE Șl PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

PUNCTAJ

117

DRĂGHICI CRISTINA-MIHAELA

758409

28.07.2016

41

118

GHENEA DOINA

758442

29.08.2016

41

119

IONEANU GEORGE

233037

29.06.2017

41

120

JIJIE BOGDAN

758497

24.10.2016

41

121

MAXIM DANIELA

758413

03.08.2016

41

122

MIRCEA IONEL

758353

22.06.2016

41

123

MUNTEANU DOINA

7073

21.02.2013

41

12-4

NASTASE FLORIN

758302

24.03.2016

41

125

TUDORMIRELA-DANIELA

758466

19.09.2016

41

126

BELENCH1 MARIUS

489006

11.05.2015

40

127

DIMA MARCEL-CLAUDIU

758326

18.05.2016

40

128

DIMITRIU ANA-MARIA

758386

14.07.2016

40

129

FILIUTĂ MARIANA

r

758436

24.08.2016

40

130

IVAȘCU MARIANA

233104

27.09.2017

40

131

MEDVETKI NATALIA

232996

03.05.2017

40

132

MIREA MIHAELA

758357

23.06.2016

40

133

MUNTEANU ELIZA-GEORGIANA

233038

03.07.2017

40

13-4

DIMA ALEXANDRU-EMIL

59867

22.12.2005

39

135

DUMITRU MARIUS

232946

27.02.2017

39

1

136

FERARU FLORENTINA

36187

23.07.2008

39

137

GLOTEANU MARIA

758330

23.05.2016

39

138

LEU RUXANDA

54203

21.10.2004

39

i

139

LUPEA ELENA-CLAUDIA

758319

12.05.2016

39

1 i

140

ONOFREI SORINA-CLAUDIA

233014

24.05.2017

39

141

AGACHI GIGI

758297

21.03.2016

38

i

142

BALAN VALENTIN-FLORIN

233045

19.07.2017

38

143

BĂLAN GIGI

758494

19.10.2016

38

144

CHIRCULESCU MARIANA

758361

23.06.2016

38

145

CODREANU NECULAI

233002

08.05.2017

38

146

CRISTEA VALENTINA

758452

07.09.2016

38

147

D1NCĂ VASILE

233048

24.07.2017

38

148

GRIGORAȘ BOGDAN-FLORIN

232959

28.02.2017

38

149

MUȘET VALENTIN

232914

26.01.2017

38

150

ȘTEFAN ISAURA

24899

02.07.2012

38

151

BELU RĂDUCU-GEORGE

44157

29.10.2012

37

152

BURUIANĂ AURELIA

758541

21.12.2016

37

153

CAZACU IULIAN-FLORIN

233090

13.09.2017

37

154

CRISTEA SOFICA

232941

23.02.2017

37

155

GHEORGHE ANDREEA

233041.

12.07.2017

37

156

GHIBULEA CRISTIAN-MARIUS

758309

13.04.2016

37

157

MACOVEI GEORGE

232936

17.02.2017

37

NR. CRT.

NUMELE Șl PRENUMELE

SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

PUNCTAJ

158

MANTALE GABRIEL-CĂTĂLIN

13419

29.02.2016

37

159

MICU IONUȚ

758447

01.09.2016

37

160

NISTOR MARIAN

232952

27.02.2017

37

161

NIȚU PAUL-MARIAN

758476

29.09.2016

37

162

PEIU CONSTANTIN-AUREL

233056

02.08.2017

37

163

SAVIN MARIAN

758307

07.04.2016

37

164

SURCICĂ ROXANA-MIRELA

233010

11.05.2017

37

165

TUDOR DANIEL-VALENTIN

2911

24.01.2013

37

166

ZAIN MIHAELA-ROXANA

233022

31.05.2017

37

167

ANASTASÎU AURELIAN

232929

15.02.2017

36

168

COSTIUC ANA-MARIA

758508

03.11.2016

36

169

GABÂR CRISTIAN

233083

07.09.2017

36

170

JOSAN GEORGICĂ

233116

28.09.2017

36

171

LUNGU MIHAI

233001

04.05.2017

36

172

PETRICA ANA-MARIA

758284

02.03.2016

36

173

POSTU VERONICA

233111

28.09.2017

36

174

ZÂUNER CAMELIA

758549

29.12.2016

36

175

CAVAL MARICELA-CORINA

30207

15.06.2011

35

176

CISMARU SIMONA-ALEXANDRA

758524

24.11.2016

35

177

COSESCU NICOLETA-GABRJELA

758437

25.08.2016

35

178

CRĂCIUN GIGI-FLORENTIN

232916

30.01.2017

35

179

FARCAȘ SOFIA MIHAELA

758341

08.06.2016

35

180

GRIGORE FLORIN

758296

21.03.2016

35

181

IVANOV1CI COSTINA

233070

23.08.2017

35

182

POPAANDREI-ALEXANDRU

758315

05.05.2016

35

183

ȘINDRILĂ VASILE-CLAUDIU

758537

14.12.2016

35

184

TROF NARCIS-NECULAI

758488

17.10.2016

35

185

UNGUREANU MARIANA

233102

27.09.2017

35

186

CR1ȘAN MARIAN

233033

21.06.2017

34

187

DOCA BOGDAN-GEORGE

758526

28.11.2016

34

188

FLOREA CRISTINA

758333

01.06.2016

34

189

GHEORGHE MARIA

233040

12,07.2017

34

190

GUNULESCU ALEXANDRA-ANDREEA

758402

25.07.2016

34

191

IACOB ANDREI

233099

25.09.2017

34

192

MARIN GHEORGHE-GABRIEL

758458

14.09.2016

34

193

MIRON IONUȚ-SORIN

758463

15.09.2016

34

194

MUNTEANU PANAITE

758440

29.08.2016

34

195

POPA IOANA-GEORGETA

758328

19.05.2016

34

196

BANDAC GEORGETA

758519

23.11.2016

33

197

CĂLIN GABRIELA-ÂUNĂ

758472

22.09.2016

33

198

CIOCHINĂ TAMARA-DORINA

32317

23.08.2012

33

NR. CRT.

NUMELE Șl PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

PUNCTAJ

199

CRISTEA DANIEL

758415

04.08.2016

33

200

CRUCEANU MARIA-CAMELIA

758426

17.08.2016

33

201

IORDACHE LICA

758520

24.11.2016

33

202

IVAȘCU DORINA

233077

30.08,2017

33

203

IVAȘCU SEVASTIAN

758327

19.05.2016

33

204

IZVORANU GHEORGHE

233039

10.07.2017

33

205

LUCA AURORA-MI HAELA

8661

20.02.2017

33

206

MIRON BOGDAN-IONEL

758349

16.06.2016

33

207

NĂSTASE GEORGE-COSMIN

758464

15.09.2016

33

208

ȘERBAN AURICA

758545

22.12.2016

33

209

TURCU GEORGE-IONUȚ

758352

22.06.2016

33

210

URSU IOAN

233073

24.08.2017

33

211

VÂRGOLICI GEANINA

232962

02.03.2017

33

212

VLODOI COSTICĂ

31659

20.08.2012

33

213

ANGHELESCU MIHAELA

233082

04.09.2017

32

214

IANCU ANIȘOARA

758404

27.07.2016

32

215

ISVORANU PETRICĂ

758400

25.07.2016

32

216

MARIN ALINA-ELENA

233085

13.09.2017

32

217

MLADIN ELENA-DANIELA

758313

04.05.2016

32

218

MORARU MARICICA

489076

03.09.2015

32

219

NĂSTASE GEORGE

758484

12.10.2016

32

220

POPOVICI ANA-MARIA

233088

13.09.2017

32

221

STOLERU IONEUA-JENICA

232907

19.01.2017

32

222

VASILE SIMONA

46065

08.11.2012

32

223

VLAD GEORGE-VICTOR

232921

02.02.2017

32

224

VLASIE ANIȘOARA

232902

12.01.2017

32

225

BUJOREANU VICTORIA

232974

23.03.2017

31

226

CHIRILA MADĂLINA

42971

24.08.2017

31

227

CIOBOTARU NI NA

758547

28.12.2016

31

228

CIOCIANU DANIELA

233060

07.08.2017

31

229

DĂNDĂRILĂ ANICA

758416

08.08.2016

31

230

DOBRANIȘ FLORIN-ANDREI

232989

13.04.2017

31

231

DRĂGHICI ALEXANDRA-IULIANA

758356

23.06.2016

31

232

ICONARU ADELA MADALINA

233080

31.08.2017

31

233

MIHAI CLAUDIU

758399

25.07.2016

31

234 .

NAZARE SANDA

488990

01.04.2015

31

235

NĂSTASE AURICA

758504

02.11.2016

31

236

PRODAN IULIAN

232958

28.02.2017

31

237

ȘTEFAN DUMITRU-SORIN

758424

11.08.2016

31

238

VINTILĂ CORINA-MĂDĂLINA

233110

28.09.2017

31

239

ZAHARIA DOINIȚA-ELENA

232949

27.02.2017

31

1

NR« CRT.

NUMELE Șl PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

PUNCTAJ

240

CIUTĂ GHEORGHE

42751

15.07.2016

30

241

CURDUMAN GEANINA-FLORENTINA

233024

12.06.2017

30

242

AAATEI IOAN

232938

22.02.2017

30

243

PATRICHE COSTEL

758389

20.07.2016

30

244

PUȘCAȘU CAMELIA-SIMONA

758354

22.06.2016

30

245

PUȘCĂ STERICĂ-SORIN

758433

22.08.2016

30

246

SÎRBU ANA-MARIA

758435

24.08.2016

30

247

STANCIU VICTOR-LIVIU

758397

21.07.2016

30

248

ZAHARIA FLORENTINA-PAULA

758432

18.08.2016

30

249

BĂLAN AURELIA

758232

18.05.2016

29

250

DĂNĂILĂ DUMJTRIȚA

233101

27.09.2017

29

251

DIMA AURELIA

233029

19.06.2017

29

252

DIMITRIU VASILICA

232906

19.01.2017

29

253

MUȘAT GINA-DANIELA

758312

21.04.2016

29

254

NECULAU SORINA

758517

17.11.2016

29

255

ODOR GEORGE-DĂNUȚ

232957

27.02.2017

29

256

ROȘCA DANIELA

758406

27.07.2016

29

257

VLAD IONELIA

233021

31.05.2017

29

258

BARTOȘ ADELINA

232908

19.01.2017

28

i i i

259

BĂDĂRĂU ICA-SIMONA

232990

19.04.2017

28

260

COȘPĂNARU MIHAELA

233047

03.08.2017

28

261

DODU DANIELA-CONSTANTINA

758403

25.07.2016

28

262

DRĂGAN VICTORIȚA-DANIELA

13249

16.03.2005

28

263

GÎRLARU NICOLETA

758523

24.11.2016

28

'■

264

HOȘTIUC ALEXANDRA

233098

25.09.2017

28

265

MOCANU NINETA

758499

24.10.2016

28

266

NECULIȚĂ OANA-CRISTINA

758374

06.07.2016

28

267

NICHITA CRISTIAN

758344

09.06.2016

28

i

i

268

PASAT LIVIU-BOGDAN

232984

12.04.2017

28

i

i

269

PREDESCU MARIUS

758276

29.02.2016

28

270

RADU GEORGIANA

60653

29.09.2017

28

271

RĂDEANU MARIA

233059

03.08.2017

28

272

SAVIN SORIN

37339

03.08.2011

28

273

STAN NUȚA

758372

30.06.2016

28

274

ȚOCU GEORGE

758429

18.08.2016

28

275

VLADIMIRESCU IOANA-LOREDANA

233028

15.06.2017

28

276

ANTAL-BUCHLER CORNEL

758382

13.07.2016

27

277

CHIRIȚĂ FLORIN

233103

27.09.2017

27

i

278

MITACHE GABRIELA

233079

31.08.2017

27

î

279

PANAITE MĂRICEL

758477

29.09.2016

27

280

ROAAAN MARIA

232975

27.03.2017

27

!

NR. CRT.

NUMELE Șl PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

PUNCTAJ

281

TĂNASĂ CORNELIA

233112

28.09.2017

27 _

282

CÎMPEANU ILEANA-MONICA

758540

21.12.2016

26

283

CONDOS MAGDALENA-LAURA

758528

28.11.2016

26

284

MANOLACHE IONEL

233117

28.09.2017

26

285

MĂRGEAN MARICICA

232963

08.03.2017

26

286

MIRON ROXÂNA

232983

12.04.2017

26

287

MOISE NICOLETA

758388

20.07.2016

26

288

SAVA PETRE

232945

23.02.2017

26

289

SÎRBU MIHAIL

233109

28.09.2017

26

290

ȘTEFAN VASILE-FRANCESCO

66329

01.11.2016

26

291

TUDORACHE MARIUS

233015

24.05.2017

26

292

CRISTEA-TARCĂ MARICICA

758288

03.03.2016

25

293

DOROȘINCU MIRABELA

758360

23.06.2016

25

294

GHEORGHE DANIELA

233052

27.07.2017

25

295

IFRIMGEORGE

758449

05.09.2016

25

296

LUPU NICULAE

758486

13.10.2013

25

297

NECHIFORIUC CLAUDIA-GEORGETA

232986

13.04.2017

25

298

NEDELCU STERIANA

758325

18.05,2016

25

299

CIOBOTARU MIHAELA-LĂCRĂMIOARA

233096

21.09.2017

24

300

CIOCÂRLAN ANDREEA

758448

02.09.2016

24

i

i i

301

DUMITRU ANCA-CĂTĂLINA

758501

26.10.2016

24

i

302

ONAȘCU TUDORIȚA

758359

23.06.2016

24

303

CIUBOTARU VALENTINA .

232965

13.03.2017

23

1

i

304

DESIS EUGENIA

23931

22.02.2017

23

i

1

305

DUMITRACHE GICA

10999

28.02.2017

23

j

306

DUMITRU GABRIEL

758474

22.09.2016

23

307

GROSU GEANINA-LOREDANA

758509

07.11.2016

23

1

308

MARCU LUMINIȚA-VASILICA

233050

26.07.2017

23

309

MAVROIAN COSTEL

758410

28.07.2016

23

1

310

NICOLAE LORIANA-GABRIELA

232961

28.02.2017

23

311

OJOG MARIUS-NELU

232951

27.02.2017

23

i

312

POPOV MIHAIL

3953

01.02.2012

23

!

313

PRICOPE ROXANA

758513

11.11.2016

23

314

RUSU ANGELA

758338

06.06.2016

23

315

TOTOLICI IONICA

758465

19.09.2016

23

316

TUNARIU VIORICA

758289

03.03.2016

23

317

TURCU MIRCEA-VALENTIN

233087

13.09.2017

23

318

CONSTANTIN CRISTINA

232967

15.03.2017

22

319

FLOREA ANDREI LUCIAN

758434

24.08.2016

22

320

HAGIU ADRIAN

232934

16.02.2017

22

321

\AUNTEANU VASILICA

75939

21.12.2016

22

i1

£ ’

NR. CRT.

NUMELE Șl PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

PUNCTAJ

j

322

APOSTOL ELENA

758481

07.10.2016

21

323

BÎGU OCTAVIAN-PETRIȘOR

232932

16,02.2017

21

324

BOTEZATU NELY-ELISABETA

233064

17.08.2017

21

325

BOURCEANU TASIA

232943

23.02.2017

21

326

COJOCARU GHEORGHE

232955

27.02.2017

21

327

GHENEA VIORICA

758493

19.10.2016

21

328

POPLEACĂ NICULAI

232954

27.02.2017

21

329

SANDU IONUȚ-MARIAN

232924

08.02.2017

21

330

ȘERBAN LUCIEA

758539

15.12.2016

21

331

STREȘINĂ VASILICĂ

758439

29.08.2016

20

332

CROITORU EUGENIA

758333

02.06.2016

18

333

FOTACHI LAURENȚIU

758507

03.11.2016

18

334

GRIGORIȚĂ PAUL

233091

14.09.2017

18

335

LASCU CRISTIAN

758336

02.06.2016

18

1

336

TĂNASĂ SĂNDEL

233093

14.09.2017

18

337

DUMITRAȘCU GABRIELA

233043

13.07.2017

16

1

j

338

ILIE SORIN

758546

28.12.2016

16

I d j

339

LUNGU LAURENȚIU

232915

30.01.2017

16

340

LUNGU LAURENȚIU

232953

27.02.2017

16

341

UNGUREANU MIHAELA-DOINA f

232927

13.02.2017

16

342

TOPOR CASANDRA

758329

23.05.2016

13

343

CĂLIN JENICA-LIDIA

232976

27.03.2017

11

344

CONDORACHI VASILE

233023

07.06.2017

11

i

345

CRJSTEA ALEXANDRU

232964

15.03.2017

11

346

ONEAȚĂ DUMITRU

233100

25.09.2017

11

347

VÎNTDEVĂRĂ VASILE

233097

21.09.2017

11