Hotărârea nr. 633/2017

Aprobarea proiectului "Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala nr. 3, Bd-ul Dunarea nr. 60, Galati", precum si a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 633 din 27.11.2017

privind: aprobarea proiectului „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 3 b-dul Dunărea nr. 60, Galați”, precum și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 657/14.11.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.11.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 111984/14.11.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 111986/14.11.2017, Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la Registratura generală a municipiului Galați sub nr. 80069/14.11.2017;

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 3802/27.07.2017 pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2O16/3/3.1/B/1/7REGIUNI, aprobat prin Ordinul MDRAPFE nr. 3288/27.12.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 3 b-dul Dunărea nr. 60, Galați” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1 Cod proiect 111721.

------Art. 2---Se aprobă valoarea totală a proiectului „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 3, b-dul Dunărea nr. 60, Galați”, în cuantum de 2.915.211,47 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 58.304,28 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 3 b-dul Dunărea nr. 60, Galați”.

Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 3 b-dul Dunărea nr. 60, Galați”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Galați.

Art. 5 - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri


uhiZe de ședință, il$u\-^Sorin Vals


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octămhn Kovacs