Hotărârea nr. 631/2017

Completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 631 din 27.11.2017

pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 653/14.11.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.11.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 111766/14.11.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, lonuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 113804/21.11.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, Direcției Financiar Contabilitate și Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/iggi, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), art. 119 și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HCL nr. 631/2017

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se completează inventarul parțial al bunurilor care constituie domeniul privat al municipiului Galați conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

HCL nr, 631/2017

Anexa la HCL nr. 631/27.11.2017

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

187.

7

teren

Bulevardul Galați nr. 4A Suprafața = 1682 mp

188.

7

teren

Strada Regiment 11 Șiret nr. 20 - E Suprafața = 1533 mp în indiviziune