Hotărârea nr. 626/2017

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati, scoaterea din functiune si casarea unor active aflate in concesiunea societatii TRANSURB S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 626

din 27.11.2017

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor active aflate în concesiunea societății TRANSURB SA. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, IonuȚFlorin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 647/14:11.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.11.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 111774/14.11.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 111776/14.11.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, Direcției Financiar Contabilitate și Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 13025/06.10.2017, a societății Transurb SA., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 65629/06.10.2017;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a mijloculuifix identificat în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijlocului fix prevăzut la art. 1.

Art. 3 - Suma rezultată din valorificarea mijlocului fix scos din funcțiune, constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al Municipiului Galați.

Art. 4 - După scoaterea din funcțiune și casarea mijloculuifix, atât Municipiul Galați, cât și societate Transurb SA. își actualizează evidențele contabile/extracontabile aferente.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


\^&fâfdinte de ședință/,


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

“T.......

Anexa la HCL nr. 626/27.11.2017

I     Denumire

Nr. mv.

w . I

Nr. circ.

Km

Data PIF

DNF

J Preț unit.

Val. de

ef./ech.

Normat

La zi

1 (feQ

amortiz.

|   Autobuz MAZ

|      serie șasiu

| Y3M20307680000170

29469

(233315)

GL41 PMG[

457.918

574.721

30.09.2008

8 ani

9 ani

666.636,70

" L 1 ".....

0


Președinte de ședință

/........

I 5

r