Hotărârea nr. 625/2017

Schimbarea destinatiei unui spatiu aflat in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Scolii gimnaziale "Mihail Sadoveanu" Galati in vederea inchirierii acestuia prin licitatie publica

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 625 din 27.11.2017

privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale “Mihail Sadoveanu” Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 644/07.11.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.11,2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 108886/07,11.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108888/07.11.2017, al Direcției Generale Relații Publice Evenimente, Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea nr. 2407/25.10.2017, a Școlii Gimnaziale “Mihail Sadoveanu”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 72749/25.10.2017;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

Având în vedere dispozițiile art. 108, alin. (1), art. 112, alin. (1), alin. (2) și alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 15 și art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2,) lit. „c” și lit. „d”, alin. (5), lit. „a”, alin. (6), lit. ;>a”, pct. 1 și ale art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1-(1) Se aprobă schimbarea destinației, în condițiile legii, a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale “Mihail Sadoveanu” Galați, situat în strada Mihail Sadoveanu, nr. 12, hol parter, clădire Ci, în suprafață de 3,80 mp, temporar disponibil, din spațiu destinat activității de învățământ în spațiu pentru desfășurarea activității de comercializare produse alimentare, în condițiile legii;

(2) Spațiul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a spațiului identificat la art. 1 cu respectarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 258/2011.

Art. 3 — Tariful minim pentru închiriere este stabilit conform anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 258/28.06.2011, indexat cu indicele prețurilor de consum la data organizării licitației.

Art. 4 — Contractul de închiriere se va încheia pe perioade mai mici sau egale cu un an, cu posibilitatea de prelungire, până la data maximă de emitere a avizului conform al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin încheierea unor acte adiționale, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Galați aprobat prin H.C.L. nr. 258/2011.

Art. 5 - Dispozițiile prezentei hotărâri intră în vigoare după emiterea avizului conform al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și își încetează aplicabilitatea odată cu termenul limită prevăzut în avizului conform al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, iar spațiul în suprafață de 3,80 mp, va primi destinația inițială - spațiu de învățământ.

Art. 6 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.         _____


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Ogtavian Kovacs" 5Tjm'«*■

'

9=

®s

F tt~

B

MD

V7

30

kj

^A.$/uzu<4i‘


3^^


>