Hotărârea nr. 62/2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Statie epurare ape uzate Cartier Dimitrie Cantemir"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 62

din 23.02.2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Stație epurare ape uzate cartier Dimitrie Cantemir”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 256/28.11.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.02.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 119852/29.11.2016, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 119854/29.11.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructura si Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 3, lit. “b” din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. V, alin. (4), lit. “d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Statie epurare ape uzate cartier Dimitrie Cantemir”, având principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinfs deșqdintiî, AlexandmLQabriei Șerban

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Ocțdvtgn Kovacs

ANEXA LAIICL NR. 62/23.02.2017

Statie epurare ape uzate cartierDimitrie Cantemir

în prezent in cartierul Dimitrie Cantemir sunt construite 15 blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+4etaje , cu un sistem de canalizare „ divizor,, conceput sa funcționeze gravitațional.

Lucrările realizate până la aceasta dată din rețeaua de canalizare sunt:

-gura de varsare in râul Șiret

-colector de canalizare Dmooo intre amplasamentul propus inițial pentru stația de epurare și gura de varsare in râul Șiret

-rețea de canalizare exterioară aferentă celor 15 blocuri, rețea ce descarcă intr-o stație de pompare provizorie, colectorul central care ar fi trebuit să subtraverseze digul de protecție către platforma staței de epurare nefiind executat

-conducta de refulare din PEHD Dn 200 de la statia de pompare provizorie la primul cămin al colectorului de canalizare Dn 1000 ce deversează in râul Șiret.

Apele uzate menajere nu sunt epurate, ele fiind deversate direct in râul Șiret. Stația de pompare provizorie este realizată din țeavă metalică, echipată cu o pompă submersibilă, cu plutitor.In aceste condiții pentru a răspunde exigențelor legale privind condițiile de deversare a apelor uzate intr-un emisar natural, proiectantul a stabilit soluția de epurare a apelor uzate menajere, provenite de la locuințele existente in cartierul D. Cantemir. Prin proiect sunt prevăzute realizarea următoarelor lucrări:

-construire stație de pompare in aproprierea statici de pompare provizorii existente , tip cheson cu diametrul de 2,5 m , la adâncimea de S,5m fața de cota terenului, ce va fi echipată cu tocător, 2 pompe submersibile

-din noua statie de pompare apele uzate vor fi refulate printr-o conducta PEHD Dm6 Pn6 (cu lungimea de i,45km)catre stația de epurare care va fi amplasată pe o platformă lângă gospodăria de apă existentă.

-statia de epurare va fi dimensiontă pentru 1650LE si este in principiu o cuvă de beton compartimentată în care sunt montate toate utilajele și echipamentele necesare procesului de epurare.

Stația are două linii de funcționare, grătare cu funcționare automată, separator de grăsimi:

-Pre-epurarea mecanică

-Epurare biologică cu dentrificare frontală si recirculare

-Nitrificare și stabilizarea nămolului

-Decantarea secundară

-Deshidratarea nămolului

-Măsurarea debitului efluentuluifinal cu ajutorul unui debitmetru inductiv

-Dezinfecție efluent

La ieșirea din stația de epurare, va fi realizată stație de pompare efluent, tip cheson cu diametrul de 2,sm, adâncimea de 2,5111 care va fi echipată cu două pompe . Apele uzate epurate vor fi refulate printr-o conductă de refulare efluent din PEHD Dm6o, Pn6 către conducta de refulare existentă (Dri2oo) ce traversează digul de protecție si duce la gura de varsare in râul Șiret Punctul de intersecție dintre cele doua conducte se află lângă statia de pompare influent

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 3.213,069 lei

Din care C+M -.1.598.979 lei

Capacități: -statie epurare-i buc

-conducta PEHD Dm6omm, L=28ioml

-conducta PEHD Dri32, L=i2ooml

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

■f . ~    ———— ——:—: — ------- -- -----

Strada Navelor nr. 3, Galați 800030 . Tel/Fax: 0236411779 șecretarlat@proiect-gaiatl.ro www.prolect-galati.roREG, CON.j/17/27/1991 .

' C.I.F.RO, 1634170 Ș

■ DEVIZ GEN'tR;A.L-

Privind cheltuielile necesare realizării investiției: STĂTIE DE POMPARE APE UZATE 1650 PE . CARTIER DIMITRIE . ^ANTEMIR municipiul galați în mii iei «i mii mirfl lai AiiiratiiA ânriT'‘lai Zeiiirr» rHn rlnia Ha»    4fl 7A4R .'HAII


R035.BRDE180SV039q4591800            R094TREZ3065069XXX001658

B.R;D. - G.S.G. Galați. .                   ■ TrezoreriaGâlațl.      ;


Nr . cri.

benumireacapiiolelor șisu txapitoieior de cheltuieli

valoare (tata TVA). .<•

LV.A zovb ■ |    valoare (inclusiv i VA) .

: Mniei ■■"'■'

I Miieuro

.Mu lei.

[ . Mii iei

;' Mii euro ș

..... j

■■

1 -

: Ș 7.. . .

CAPITOLUL l.CHELTUIELTPTR.OBȚLNEREAȘI AMENAJAREATERENULUI ? ! -; ; .

i;i

Obținerea terenului

V'y ■■■ ■■■         .....

■-■■■A

u

Amenajarea terenului       ■

- 'Ș-Ș’<

YȚ . • 4

/ - -

1.2.1 Derdontari rețele. Ș •

'■

1.2.2 Lucrări de sistematizare verticală .

1.3 •:

Amenajări, ptr protecparnediuiui ți aducerea la starea inițială

CArrioL'T11'..          Z"'.1 1

...... Ș •-:■.- ș-

' • '           ’                "L

-■■yșjyșwî;F

l

21.

' Bmnșainerit'apă rece,' .’‘.     :    . .

J.■•..'.'/          și. iii

\ -X.-! ; îv./

-J;     X

ți

Ra<X)McanaLizare.<        ;Ș...'

13

tăxeâviiare-' •                                 Ș

.?           V- <-?.

{, ■•&■ .fî$.?,.yî j'K w

Taxăracdrdarealim.en.electricași-" L-

■,       ,i5z.wibz'"

l'l.- »,•

•.       15^.0 ; ?

CAPITOLUL 3. CHELTUILIPTR. PROIECTARE ȘI ASISTENT

A TEHNIC A :

&ș-

Studii terqiKlEO,TOPO, HIDRO.

•/ • T,690-?<

■Y::v::W42.r//:

;2.

TaxeqlbținerMț de avize, acordiLri și autorizații

' A739/\ •

■ a ^326<t.:

Autorizație de construcție '■

Si:

r<<r"5■■"J"”"y

'-..’: V-Ș;2326

’.Ș- ''-y • ;4viie;;         -•                ■ '■ -'■'■

•/  y0;222 Ș'

<• .■ tooo;^.ș-

Q^22".-. ;

;8;Ș„

Prdiectâreșiihffinerie ' LȘ?.         ?■.’ v-,         y’

■■-;:.;i23359.- ?•

:.-<C27353/. >•

£<■ . 25,072- • •;...

.      160,«31

3.3.1.Cheltuieli de proiectare ■ >•,:             r’yy

’ /J. ■1 / / pv >Ț / /. i

v-’-' J- Ș’-ș

.■ -.        c.':./

a)--StudiudefezabilîtateDAIi          ■■''y.JȘ

. -; 13AS8?/■?'

' :.\ ii,78o:.'.

■ .70,6B0 •

.15,704 ■•

.      ?12^5Î6QL:.■ ■'

■ ' . ■. .. 75359 •.,

.••••    .16,744'

ȚcJ yVetifî<3tte proiecte', ■' ‘

ș . o^ ;■

0,332.’.

::::'-ș(S443

dJ-Elaboraredocumentație ptr: Avize V*

• > ■■■•;■'.■ 0,444    ■'

0,40Q: . -

^Qd' a

:■■.■■ ■■om.:';

• ;''V7 î??:?          *'rJ       - ■’

• .•••■••;.■* .•:.■-■■?

■' • - ■;

■ 33.3. Auditai ^eygetic;; r ?

/.?■      i'Z

V'.-

"<

j ■'.•/■C>7.v: ?

5:;- '•

'Consiiltarttă L

... -ja" ■■'■;

6; ■

:A^f^fă^lehjripâi;> V',   '■

< :■ •. .'5334

:;-"’-..-.5z25i

■■3i^o7:••..•.

;      7,000; '

■4'. '- 1^58: 'T

■•■ ? :: 1,750 ș ș

L'câteA’-Stti^âyeghate&eis^^

■Art-vy... 3;938..'v-

. . .: ' . 23,630

.32^ -

'-4 JvL?: .■.■?:

U’

tțoriflțfucții gilrisțalqțif

țțpff

pb.l 'STATIE

.?J;T6Q;5?4; Ș - '

rșjbiăȚ-

,',/-..:'&67/Ș43:: ••'•"

? -i^Ți^ ș;

ob.2 STAȚIE DE POMPARE

; 14,446 ■■ ■;1

13,004  \

,! 78;022. /

.17)335. /..

OB.3. REȚELE INIRE.STkPREQMPWM^W

jSWBSSRî.-:,'

100,456

: .542543    .

: 120^47,

•'.l-

■' ■

,r               •?

' ■

■■

<.

•■• '           y.-:-

:- ș-S-. / '

1" ■

\p ■ '■-■ j

lv:;-

1O.TAL4.1 ■           . . ..;■ : .

."'275^96^.

L?1.-zftfei.-.?-''

>Ț.48ir,sțlg.

5ș:^Sș^. -;'

Montaj utilajtehnologic

;.••• ."• ',.

p b. <■ ■ \ '

MONTAJ UTILAJIOB4

; 12,887

•/ 11,573 ; .

■;.‘-;6Sț>70'.';:

■■■■??. 15428 Ș ...

V 'i -Vt * ' f

■... . ' •' “ ' ’ - -

V. ,•■ ' ; ■'“.-• -/>.

.....

-: ••••-.: •• /. ' '

ș-

sWstffe ■■■.■ ■■

:'. ■' .*■''A'/-

-r.,. ......

. .                  - ■■'■v

, - ■:.■■

l. 1

. .,

- ■•<•':.••■■■ '■'■.■

rOTAL4.2       ■■ : v-

.12,857 :■

11,573

6M37 ; I

Ș ? 1342®.' ; ■enumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Miile!

Miieuro

Mii lei

MHIei

. Miieuro .

2

3

... ••. •••. 4 • .

... 5 '■

4

y

ije ,echipamente tehnologice și funcționale cu montaj : ■ ..."

AJE TEHN. OB.1

876,896 .

: 194,835

175,379

' 1.052275

233,803 ■

-

- •

-

\ : "■

-

-

AL4.3

876,896

. 194,835

175,379

. 1.052,275

' 233,803

ij fără montaj și echipamente de transport

■ " -

-

■-

■-

AL 4,4

. - ■

■■ -. ■

M

ARI OB.1

40,627

.      9,027

8,125

'48,752

.   10,832    /

. ' ' '

■'          /'?/-/.i;.: -K’.’

- ■

/. './ >/■

\ .; ■'■ -■

-

AL4.5

40,627

9,027

.    M#. . . .

«iafti

■e necorporale

AL4.6

c.: - ■     rx:-.' v

CAL CAPITOL 4.

2,215,314

492,215

• 443,063-:>

ITOLUL 5. ALTECHELTUIELr

....

mizare de șantier:

<■■■■ 32,820

/ - ■- 7,292

■     6,564   >

BS$84 <' /

/?;;8;751   ■

. Lucrări de construcții 1,5%

19,692   •

'   4375

3,938

■ '     23,630

5/250

. Cheltuieli conexe organizării șantierului 1%

• :• I3,i28 /-

2,917

: 2,626

15,753 . "

3,500

isioane/zote,taxe,costul creditului

/ 14,657-

3,257

■ ■ .-

14,657

3,^7

.Comisioane,taxe ,cote                         \

/ j ' ■■■. •

a)TaxeISCC0,5%

•iâ,!S62;;'■?

1,480

6,662

1480

b) Taxa I3CC 0,1%

'■‘i ■,r>&3țfâ<C'

•. 0,296

1^32

0^96

cd) Casa constructorilor Q3% :.

V 1,480

6,662

1,480

; Costul creditului                   , . MV.'y

tuieli diverse și neprevăzute 10%     '■ f

■■ 53,185 , '.

-   .47374

287,245

63,822

*AL CAPITOL 5.          ■ '   ;.: .x -:v^;

; . 63,734.

341,286 ■

■    75,83(1 ...

(ȚOLUL 6. CHELTUIELI PENȚRU;I^^ȚE®Q|^JCE:$IȚESTE DE PREDARE LA BENEFICIAR

’ '                                                       ■                             u                                      ’ it ■'jșfi          1J

itirea personalului de exploatare :      , v

;v''

■' ■■"/ .■ ■' ■“.■ '■

;' ■ -

j tehnologice șl teste

.. ■■ ■■■’- •

■ . . * ' ■ ; ' '

AL CAPITOL 6        MWW

‘ .- ..

77 'TOTAL GfiNlflUfcal»

wifeiw

^595,586 ■:

532,514 :

;   3,213,069

713,904

a . 296,051

266,497 .

1.598,979

355473