Hotărârea nr. 617/2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare Colegiul Tehnic Paul Dimo"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.617 ______________din 2711.2017_____________

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare Colegiul Tehnic Paul Dimo”

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 626/23.10.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.11.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 105066/23.10.2017, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 105068/23.10.2017, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privindfinanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Reabilitare Colegiul Tehnic Paul Dimo”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,  Radu O^tavihn Kovacs


ANEXA LA H.C.L.NR. 617/27-11-2017

Reabilitare Colegiul Tehnic Paul Dimo

în vederea desfășurării normale a procesului de învățământ din municipiul Galați este necesar reabilitarea și modernizarea unităților școlare. Reabilitarea și modernizarea se face la următoarele corpuri de clădire : școală, cămin, cantină, atelier școală, centrală termică, cabină pază Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare;

realizare de șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă dublu corp cantină;

înlocuire pardoseli;

înlocuire instalație electrică, termică și sanitară.

PRICIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției: : 25.073.916 lei

Din care C+M:            15.336.2S6 lei

Capacități:

- 5613,49 mP spații de școlarizare reabilitate

Durata de realizare a investiției: 36 luni

Sursa de finanțare: buget local, buget de stat și / sau împrumut, fonduri europene

Anexam Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte d^edință,

7 Vergti£?Sbrin Vals