Hotărârea nr. 588/2017

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru Centrul Multifunctional de Servicii Sociale pentru Tineri Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 588 din 26.10.2017

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 607/17.10.2017

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.10.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 103260/16,10.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 103720/17.10.2017 al Direcției de Asistență Socială, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Biroului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați nr. 562/17.10.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 69505/17.10.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „a", alin. (3), Ut. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octăvian Kovacs

ORGANIGRAMA CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE PENTRU TINERI GALAȚI■ ■-----------------------■■■ ............................

Economist cu atribuții în resurse umane 1

L...... -J

«—

Administrator 1

<—

*—


*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<

îngrijitor curățenie 2

tj

MUNICIPIUL GALAȚI

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE PENTRU TINERI GALAȚI

STAT DE FUNCȚII

Nr. ort.

Denumirea funcției

Număr de posturi normate

Nivelul studiilor

Specialitate

Posturi ocupate

Personal de conducere și administrativ

10

1

Director

1

SS

Socio-umane

1

2.

Contabil sef

1

ss

Economice

1

3.

Economist cu atribuții R.U.

1

'SS

Economice

1

4.

Administrator

1

M

Generale

1

5.

îngrijitor curățenie

2

G

Generale

2

6.

Paznic

4

G

Generale

4

Personal de specialitate          11

L

Asistent social 1 post II, 2 posturi debutant

3

SS

Asistență socială

0

2.

Asistent medical

2

PL/SS

Medicină generală

0

3.

Psiholog

1

SS

Psihologie

1

4.

Pedagog social 1 post II, 2 posturi debutant

3

SS

Sociologie/ asistență socială/ Pedagogie/psihologie

1

5.

Psihopedagog II

1

SS

Pedagogie/psihologie

1

6.

Consilier juridici

1

s

Științe juridice

1

TOTAL CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE PENTRU TINERI GALAȚI

21