Hotărârea nr. 587/2017

Dezmembrarea in 2 loturi a terenului in suprafata de 14.429 mp, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in Galati, Tarlaua 112, Parcela 643

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 587 din 26.10.2017

privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 14429 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Galați, Tarla 112, Parcela 643

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 606/17.10.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.10.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 103542/17.10.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 103544/17.10.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 1421/19.07.2017, a societății APĂ CANAL SA., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 75474/19.07.2017;

Văzând Referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 77589/06.10.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (3) din Legea 215/23.04.2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 14429 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Galați, Tarla 112, Parcela 643, după cum urmează:

- Lot 1 - cu suprafața de 13488 mp, având numărul cadastral 125426 - teren domeniul privat al Municipiului Galați;

~ Lot 2 - cu suprafața de 941 mp, având numărul cadastral 125427 - teren domeniul privat al Municipiului Galați;

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă trecerea lotului 2 în suprafață de 941 mp din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Galați în vederea construirii Stației de pompare SRP Smi.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Plăti deamplasamentsi delirnîtâreaimfibiliilui cU propunereade dezlipire/ialipire

- AtiexAi.ifc.


.Sis. iiiitt»

Nnt&tojrtrțh' I249Î3

Supniftta

Adrcsaimobilului: Mun.Galhti, T 112,P643

.. „y,w----—  -  14429 ini»

wfGÂun ■ ■ ■' ■■

tt.............-......-  ■■   . j ......... .in-.-r.--   -T..H -■•  ..-


|ln»lnlerfe dțftlijifte/ a lipi re}


Sltuatfa vlftoMn» (dupidMUpJre/flUpJrt)


Cstțați.i^a..jjlț '(tmrit»


:Dqscrierea'

imobilului 1


Nr.Cati.


^ipfflfațS ; ••

imbs


-r— .


7<nai


Csfemrisde ț DeKdways.

:WW£.   :

f •• . ■ ' C\

.-,■, g |                &?Ț|


Sc.1î20W.


NhcttdWftl î

Suprafața

Carteu FunciaraNr:                          ......W^fcnobllulaij ':      m

MunicipiulGalați, f 112, 2&&LQT1

mfcn if               I j>|,n^ |‘ lin*» a*       •      ..................

UATiGafâtl-2-

Elan de amplasameiiț și delimitare a imobilului

1; ț


. Șjfi prflfițțft

Adresa jniobljului:

. ■         I. .....ml..

l^uttidpiui i^alafl, Tți^tf43,IX)T2

cartea Funciara Nșg                          ■•■ ■ ■

k lAii,.; " ,..... l^1'1 .■>' "'■'|l^11* ■ '*.....>■■,■■■■■■<■        ■■■,■.■--■■—

UAT .‘ Galați
fyfeg&r.is/L

.... PAU-O

Va OM

Viîzi


Președinte*

Ve rg iliu-SoțiVy^l^,