Hotărârea nr. 585/2017

Modificarea si completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 585

din 26.10.2017

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 604/17.10.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.10.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 103454/17.10.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 104900/23.10.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), art. 119, și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Poziția 3 din Anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul conținut:

Nr.crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

3

7

S=178 mp

Str. Aleea Română nr. 12C

}>

Art. II - Poziția 96 din Anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul conținut:

Nr.crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

96

7

Si-iigmp

32=59,33 mp

Str. Ionel Fernic, Nr. 22A Si

Str. Ionel Fernic, Nr. 22A S5

Art. III - Se completează inventarul parțial al bunurilor care constituie domeniul privat al municipiului Galați, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. V - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea.


Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavă


Kovacs


Anexa la HCL nr. 585/26.10.2017

Nr..

ort.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de Identificare

183.

7

teren

str. Tunelului nr. 1

Suprafața = 393 mp

184.

7

teren

Str. Tecuci nr. 46B

Suprafața - 237 mp

185.

7

teren

Str. Bărboși nr. 13A Suprafața = 126 mp

186.

7

teren

Str. H.Coandă c/c str. G.Ventura

Suptafața = 220 mp