Hotărârea nr. 584/2017

Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2017 - trimestrul III

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 584 din 26.10.2017

privind: aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2017- trimestrul III

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 603/16.10.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.10.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 103396/16.10.2017 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 103398/16.10.2017, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2017 - trimestrul III, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2017- trimestrul III:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3- Se aprobă contul de execuție al bugetului de credite externe pe anul 2017 -trimestrul III, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă contul de execuție al bugetului de credite interne pe anul 2017-trimestrul III, conform anexei 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavibn Kovacs

Aii

ÎNITURI - Contul de execuție <" bugetului local - Funcționare

La data de : 30.09.2017

Anexa 1 la HCL 584/26.10.2017

ANEXA 1

Capitol

Denuia

ire

Prevederi bug. inițiale

2017

Prevederi bug. definitive

2017

Incasari

realizate

30.09.2017

Pr. real

D1.02.01

Impozit |

te profit de la agenti economia

1,654,300.00

1,654,300.00

1,654,988.00

100.04

D3.02.18

Impozit |

te veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

4,802,000.00

4,000,000.00

1,105,134.00

27.63

04.02.01

Coteriei

alcate din impozitul pe venit

182,713,000.00

132,634,400.00

129,018,823.00

97.27

04.02.04

Sume z I

>cate de consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale

2,334,000.00

1,800,000.00

1,619,640.00

89.98

37.02.01.01

impozit:

i taxa pe clădiri pf

19,112,000.00

18,632,000.00

11,977,949.00

64.29

D7.02.01.02

Impozit;

i taxa clădiri pj

68,267,690.00

55,481,290.00

38,827,141.00

69.98

37.02.02.01

Impozit

e teren persoane fizice

6,409,000.00

6,224,000.00

3,956,275.00

63.56

D7.02.02.02

jlmpozit

i taxa pe teren persoane juridice

9,971,000.00

8,300,000.00

6,663,391.00

80.28

07.02.02.03

Impozit

ie terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

1,412,000.00

1,350,000.00

1,289,234.00

95.50

37.02.03

raxe ju

dare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala si alte taxe de timbru

2,655,000.00

2,000,000.00

1,975,461.00

98.77

11.02.02

Sume d(

falcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru încălzirea loc cu lemne

190,090,000.00

164,890,000.00

158354,377.00

96.04

11.02.06

Sume d<

falcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

1,623,000.00

1,230,000.00

1,230,000.00

100.00

11.02.09

Sume d< acredita

falcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional

946,000.00

702,000.00

699,242.00

99.61

12.02.07

Taxe ho

sliere

173,000.00

150,000.00

121,713.00

81.14

15.02.01

jlmpozitl

e spectacole

411,000.00

309,000.00

88,032.00

28.49

16.02.02.01

jlmpoziti

pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

21,903,000.00

19,144,000.00

7,866,594.00

41.09

16.02.02.02

impoziti

pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

7,314,000.00

7,114,000,00

4,637,331.00

65.19

16.02.03

raxe si

irife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

3,109,000.00

2,426,000.00

2,338,688.00

96.40

16.02.50

Mtetax

pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activttati

467,000.00

450,000.00

428,089.00

9543

18.02.50

I

Mteimd

zite si taxe

750.00

750.00

845.00

112.67

30.02.05.30

f

i/enituri

lin concesiuni sî închirieri de către institutiife publice

13,891,000.00

13,500,000.00

11,293,824.00

83.66

30.02.08.02

J

7e nituri

lin dividente de la alti plătitori

909,000.00

750,000.00

266,715.00

35.56

33.02.08

yenituri

< lin prestări de servicii

272,000.00

204,000.00

221,383.00

108.52

33.02.10

1

îontribi

ia părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea copiilor in crase

130,000.00

112,000.00

122,120.00

109.04

33.02.12

1

3ontribi

ia persoanelor beneficiara ale cantinelor de ajutor social

1,014,000.00

762,000.00

941,118.00

123.51

33.02.13

pantit»

■ ia persoanelor asistate

11,000.00

11,000.00

17,695.00

160.86

33.02.28

/enituri

(In recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

5,000.00

4,000.00

5,460.00

136.50

33.02.33

1

Dontribi

l ii pentru finanțarea programului Școala după scoate .

679,000.00

679,000.00

0.00

0.00

34.02.02

raxe ex

j ajudicîare de timbru

107,400.00

107,400.00

109,502.00

101.96

34.02.50

Mteven

uri din taxe administrative, eliberări permise

0.00

0.00

136.00

35.02.01.02

/enituri

: in amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

9,891,000.00

9,000,000.00

7,659,295.00

85.10

35.02.02

1

’enalita

: pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

100.00

100.00

56.00

56.00

36.02.01.01

1

/enituri

: în aplicarea prescripției

15,000.00

12,000.00

18,961.00

158.01

36.02.06

Taxa de

labitat si ecarisaj

15,666,000.00

13,800,000.00

11,314,167.00

81.99

36.02.14

c c g»

■ ;cup chelt ef in cursul proc de exec. sfiita

255,000.00

192,000.00

106,832.00

55.64

Capitol

DenunLre

36.02.50


, Mie ven i


:uri


37.02.01


37.02.03


42.02.34


42.02.41

Total:


La data de : 30.09.2017

ANEXA 1


Prevederi bug. inițiale


Prevederi bug. definitive


Incasari realizate

2017


Donații;; sponsorizări

' /arsam: tte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secVîuniî de dezvoltare a bugetului focal (cu semnul îiniis)


Șubvent pt acordarea ajutorului pt încălzirea locuinței cu lemne cărbuni si combustibili petrolieri


Subvenfa


de la B.S. pentru finanțarea sanatatii12,790,000.00

19,760.00

-49,810,000.00


2017

12,600,000.00

19,760.00

-43,650,000.00


Pr. real

30,09.2017__________

11,126,490.00   88,31

22,066.00   111.67

-23,341,000.00   53.47


200,000.00


20,000.00


4,242.00    21.21


,300,000.00          998,000.00

7,535,000.00        5,727,000.00

540,247,000.00      443,340,000.00


598,864.00

4,473,037.00

398,813,910.00


Anexa 2 la HCL 584/26.10.2017

i

|                      CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local ~ Funcționare
‘                                              La data de : 30,09,2017                            ANEXA 2

(Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

Prevederi bug. definitive

Plăti realizate

Pr. real

2017

2017

30.09.2017

5110

Autorități publice si acțiuni externe TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

33,463,000.00

25,935,000.00

25,488,294.00

98.28

5120

Autorități publice sl acțiuni externe TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

9,002,000.00

7,111,000,00

5,370,798.00

75.53

5155

Autorități publice si acțiuni externe TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

9,000.00

9,000.00

8,832.00

95.13

5181

Autorități publice si acțiuni externe TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

6,250,000.00

0.00

0.00

5185

Autorități publice si acțiuni externe PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-194,000.00

-194,000.00

-191,816.00

98.87

5410

Alte servicii publice generale TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

3,719,000.00

3,028,000,00

2,837,004.00

93.69

5420

Alte servicii publice generale TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

186,000.00

186,000.00

139,972.00

75.25

)6450

Alte servicii publice generale TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

4,710,000.00

0.00

0.00

5520

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

591,000.00

591,000.00

274,122.00

46.38

5530

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi TITLUL Iii. DOBÂNZI

7,489,000.00

5,560,000.00

4,533,813.00

81.54

8110

Ordine publica sl siguranța naționala TITLU 1, CHELTUIELI DE PERSONAL

616,000.00

512,000.00

474,557.00

92.69

5120

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

1,229,000.00

860,000.00

479,241,00

55.73

5151

Ordine publica sl siguranța naționala TITLUL Vi. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

17,737,000.00

15,954,000,00

12,364,644,00

77.50

5510

Invatamant TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

140,342,000.00

119,730,000.00

115,749,697.00

96.68

8520

Invatamant TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

30,000,000.00

24,416,000.00

18,473,287.00

75.66

8555

Invatamant TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

953,000.00

709,000.00

676,519.00

95.42

B557

Invatamant TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

1,583,000.00

1,583,000.00

971,336.00

61.36

5559

Invatamant TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

1,728,000.00

1,728,000.00

1,605,864.00

92.93

3585

Invatamant PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

-52,000,00

-52,000.00

-98,998.00 190.38

5610

Sanatate TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

7,300,000.00

5,499,000.00

4,854,352.00

88.28

5620

Sanatate TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

457,000.00

352,000.00

124,852.00

35.47

*3651

Sanatate TITLUL VL TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

8,370,000.00

7,933,000.00

5,986,067.00

75.46

8685

Sanatate PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-1,057.00

5720

Cultura, recreare si religie TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

16,310,000.00

14,701,000.00

11,134,259.00

75.74

3751

Cultura, recreere si religie TITLUL Vi. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

15,950,000.00

14,913,000.00

12,274,702.00

82.31

6759

Cultura, recreere si religie TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

13,090,000.00

10,260,000.00

7,658,025.00

74.64

3785

Cultura, recreere si religie PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

-12,000.00

-12,000.00

-12,029.00 100.24

3810

Asigurări sl asistenta sociala TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

23,957,000,00

18,088,000.00

16,745,079.00

92.58

5820

Asigurări sl asistenta sociala TITLUL II. BUNURI Si SERVICII

6,258,000.00

5,117,000.00

4,578,392.00

89.47

5851

Asigurări si asistenta sociala TITLUL VI.

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

8,119,000.00

7,666,000.00

5,521,414.00

72.02

. OQ&/              MqlyUrwl! Bl tf&iB wHlQ-Pvwwiff i I 1 UWU-IAr JtWlM 1 Urli 17*1         i^Wr PTWiVUUrUw     1

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local - Funcționare

ANEXA 2


La data de : 30.09.2017

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

Prevederi bug. definitive

Plăti     pXt

realizate   real

2017

2017

30.09.2017

SOCIALA

6859

Asigurări si asistenta sociala TITLUL XL ALTE CHELTUIELI

1,892,000.00

1,440,000.00

1,321,639.00 91.78

6885

Asigurări si asistenta sociala PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-56,000.00

-56,000.00

-77,803.00 138.93

7010

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

240,000.00

199,000.00

182,073.00 91.49

7020

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

22,023,000.00

17,758,000.00

16,551,811.00 93.21

7055

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL VII, ALTE TRANSFERURI

3,000,000.00

2,750,000.00

1,968,470.00 71.58

7085

Locuințe, servicii sl dezvoltare publica PLAT! EFECTUATE IN ANI! PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

-143,000.00

-143,000.00

-186,218.00 130.22

7420

Protecția mediului TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

31,300,000.00

24,500,000.00

22,666,384.00 92.52

7455

Protecția mediului TITLUL VII, ALTE TRANSFERURI

12,312,000,00

8,412,000.00

2,409,000.00 28.64

7481

Protecția mediului TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

5,612,000.00

2,900,000.00

2,687,496.00 92.67

7485

Protecția mediului PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-1,075.00

8020

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

1,633,000.00

1,633,000.00

850,914.00 52.11

8140

Combustibili sl energie TITLUL IV. SUBVENȚII

11,600,000.00

11,600,000.00

11,600,000.00 100.00

B157

Combustibili sl energie TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

18,000,000.00

15,600,000.00

12,075,835.00 80.51

B181

Combustibili si energie TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

794,000.00

599,000.00

594,917.00 99.32

9185

Combustibili sl energie PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4,401,000.00

-4,401,000.00

-4,401,351.00 100.01

3420

Transporturi TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

18,673,000.00

18,173,000.00

10,895,725.00 59,96

8440

Transporturi TITLUL IV. SUBVENȚII

29,000,000.00

27,000,000.00

25,269,267.00 93.59

B481

Transporturi TITLUL XVII, RAMBURSĂRI DE CREDITE

9,460,000.00

4,730,000.00

4,730,000.00 100.00

Total:

640,247,000.00

443,340,000.80

381,299,100.00


La data de :30.09.2017

ANEXA


Capitol

Denur

ire                                                                              Prevederi bug.      Prevederi        Incasari    p

inițiate        bug. definitive     realizate    real

2017           2017        30.09.2017

36.02.07

Vărsăm

ite din amortizarea mijloacelor fixe                                                                         359,000.00          359,000.00             359,369.00   100.10

36.02.31

Contribi

tia asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica                                                259,000.00          259,000.00             318,290.00   122.89

37.02.04

Vărsăm

tte din secțiunea de funcționare                                                                     49,810,000.00      43,650,000.00         23,341,000.00   53.47

39.02.01           [Venituri

iîn valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice                                                            1,543,000.00         1,200,000.00            1,542,846.00   128.57

39.02.03          [Venituri

iln vanzarea locuințelor construite din fondul statului                                                                   0.00                 0.00             834,07? no

39.02.07          [Venituri

fin valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat                                                   3,340,000.00        3,340,000.00           3,875,385.00   116.03

39.02.10         pate loc

Ord.19                                                                                                23,000.00          23.000.00            128,872.00  560.31

40.02.14        pjrnee

.BL ufiliz.fin.ch.sec.dezv                                                                                              0.00                 0.00           3,000,000.00

42.02.20         Șubverr

FEN po

i de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din                   7,000.00             7,000.00                7,868.00 112.40

taderare

42.02.69        Șubvenl

i de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii proiectelor FEN 2014-2020                            16,000.00           16,000.00                   0.00     0.00

45.02.01.02     ț=EDR-s

ime primite in contul plăților efectuate in anii anteriori                                                            21,000.00            21,000.00              21,225.00   101.07

48.02.01.02

=EDR-s

me primite in contul plăților efectuate in anii anteriori                                                           106,000.00           106,000.00              22,956.00    21.66

Total:

55,484,000.00       48,981,000.00         33,251,833.00

Președinte de ședință,Anexa 4 la HCL 584/26.10.2017

CHELTUIELI ~ Contul de execuție al bugetului local - Dezvoltare

ANEXA 4


La data de ; 30.09.2017

Indicator

Denumire

Prevederi bug. Inițiale

Prevederi bug. definitive

Plăti realizate

Pr. real

2017

2017

30.09.2017

5171

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL XII), ACTIVE NEFINANCIARE

8,166,000.00

8,166,000.00

6,580,048.00

80.58

5185

Autoritati publice sl acțiuni externe PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

0.00

-1,396.00

5471

Alte servicii publice generale TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

17,000.00

17,000.00

0.00

0,00

5171

Ordine publica sl siguranța naționala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

16.000,00

2,000.00

Q.OO

o.oc

3571

Invatamant TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

5.428,000.00

5,428,000.00

1,340,383.00

24,69

6585

Invatamant PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

0.00

-427.00

6651

Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTAT1EI PUBLICE

2,309,000.00

2,309,000.00

1,491,897.00

64.61

3671

Sanatate TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

5,610,000.00

5,610,000.00

5,405,436.00

96.35

6771

Cultura, recreere si religie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

3,960,000.00

2,190,000.00

636,082.00

29.04

5851

Asigurări sl asistenta sociala TITLUL VI.

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

210,000.00

210,000.00

68,425.00

32.58

6858

Asigurări sl asistenta sociala TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

90,000.00

90,000.00

1,000.00

1.11

5871

Asigurări si asistenta sociala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

842,000.00

821,000.00

264,398.00

32.20

7071

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIII, ACTIVE NEFINANCIARE

12,597,000.00

8,292,000.00

5,224,338.00

63.00

7072

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIV, ACTIVE FINANCIARE

500,000.00

500,000.00

200,000.00

40.00

7085

Locuințe, servicii si dezvoltare publica PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

D.00

0.00

-30,588.00

7471

Proiecția mediului TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

2,622,000.00

2,363,000,00

967,452.06

40.94

8171

Combustibili si energie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

688,000.00

688,000.00

621,747.00

75.84

8468

Transporturi TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

125,000.00

126,000.00

21,073.00

16.86

3471

Transporturi TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

15,355,000.00

16,220,000.00

10,497,631.00

68.97

Total:

68,534,000.00

52,031,000.00

33,187,499.00

Pag-rl7‘l-

METNICIE

Secti

TJL GAL

mea Fii

vri

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VE^iTfURI

ctianare                                            la data ao.09.2017

Anexa 5 la

HCL 584/26.10.20

ANEXA 5

D(

numirea ti

dicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari realizate

Procent realizat

R

B

1

2

3

4

TOTAL VENI

fURi (c

>d 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

207,201,640

188,401,640

150,582,073

79.93

I. VSNITU

11 CURE

JTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

134,952,640

123,871,640

92,819,911

74.93

0.   VENIT

URI NEț?

rSCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

134,952,640

123,871,640

92,819,911

74.93

CI. VENIT

URI DIN

PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

446,000

300,000

250,192

69.50

Venituri diAprop

netele (cod

30.10.05+30.10,09+3020X0)

30.10

446X00

360,000

250,192

69.50

Venituri (fiu conc

esuuii âitk

lideri

30JOJB

446,000

360,000

250,192

69X0

Alte venituri din

înduri eri

30J03153C

446,000

360,000

250492

69X0

C2. VANZA

11 DE 6

JNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

134,506,640

123,511,640

92,569,719

74.95

Venituri cfin preș

33.10.05+33.10.1

ari de șerifi 8433.10JP

ii a alte activitati (cod

133.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.1032+33.10X0)

33.10

136,022,000

125,053,000

93,739,769

74.96

Taxe s> alte venit

tain invrii

mărit

33.10.05

3,784,000

3,070,000

2,259X81

73X9

Venituri din preș

?ri desena

ii

33X0.08

65312X»

62,892,000

42X39361

67.32

Contribuția de ta

reținerea fo

rsoanelor asistate

33.10.13

1X93,000

1,049)000

1X68,432

149X2

Contribuția. devi

cr ă dudei

Hor pentru internate, cămine ri cantine

33.1014

2X22,000

1,684)000

1,368,037

81724

Venituri efiavalo

ificarea pri

Arselor obținute <fin activitatea proprie sau anexa

33.10.14

64,000

48)000

26X78

55.37

V euiluri dta cerc

stare       1

33.1020

0

0

183

0.00

Vetritori din orgtarizarea del<

irsuri de calificare st conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

27,000

17X00

0

0X0

Venituri din cont

tactdeindi

î ate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33 J 021

53,811,000

47,134,000

38,177,779

81X0

Venituri «Kn contractate incț

ide cu direcțiile de smatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.1030

7,664,000

7.621,000

5,827335

76.46

Venituri dta contractele iucfi

iate cu direcții! c de sănătate publica dftt same alocate din venitartle proprii ale Ministerului Sauatarii

33.1031

682,000

682,000

1,431,637

20992

Alte veni tari din

irestari dej.

Tvicri ta alte adivitafi

33.1030

963,000

856)000

741X45

86X1

Amenzi, poiafital

iri cotata

■i (cod 35.10.50)

3530

73,000

49,000

34,433

7027

Alte amenzi, pot

tiftati a co

iscări

35.10.50

73X00

49X00

34,433

7027

Diverse veritati

cod 36.10.

>)

3620

15,000

13X00

11X32

88.71

Alte venituri

361 030

15,000

13X00

11X32

88.71

Transferuri volun

are, altele

ecat subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37 J0

-1,603,360

-1,603X60

-1,216X15

75.84

Donații ă sponso

izati

37.10.01

3/540

3X40

38X85

1X71X2

MDNICIIIUL GA

Secii unea F<

ATI

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VENITURI

ictionare                                              la data 30 -09 -2017

D smintirea

ridicătorilor                                                                                  Cod

Prevederi imtîale

Prevederi definitive

încasări

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Varsamiutedins

«trânead

fiincrionare pentru finanțarea sectium de dezvoltare a bugetului local                                     37.10.03

-1,607,000

-1,607,000

-1355,000

7830

rv. subvî

NTII (

iod 00.ÎS)                                                          00.17

72,249,000

64,530,000

57,762,162

89.51

SUBVENȚII

DE LA

LTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cad 42.10+43.10)         00.18

72,249,000

64,530,000

57,762,162

89.51

EZCEDENTUI

AMdiU

: ANTERIOR                                                       40.10

0

0

6,068

0.00

Excedentul amili

i anterior

4010.15

0

0

6,068

0.00

Eacedentd amdi

i anterior:

mcSouare                                                                                    40.10.15.01

. 0

0

6,068

0.00

Stane dm cxcedi

ntd anula

precedent pentru îcopcrireagolrrilor de casa                                                         41.10

0

0

6,979,115

0.00

Sume din eccedt

ntd amân

precedent pentru acoperirea golurilor de casa                                                         41J 0.06

0

0

6,979,115

0.00

SUBVENȚII

DE IA

ATE ADMINISTRAȚII (cod                                        43.10

72,249,000

64,530,000

50,776,979

78.69

43.10.09+-?

te.io.i

H-43.10.14+43.10.15+43.10.163-43.10.17)

Subvenții penlm

anstîtatii p

Mice                                                                                   4330.09

43J06JTO0

39331,000

30.759/324

77.81

Snbventn An ba

jetelcloca

»pentru finanțarea chdbridlor cartate «fiu domeniul sanafatii                                             43.10.10

IfifJCfiQa

6,935,000

5387,204

77.68

SubventS dîu ba

^etuIFead

M turic de S?n?tate                                                                                43.10.33

22,073^)00

18,064,000

14,630,151

8099

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 6


Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri p

la data30.09,2017


Secțiunea Funcționare

•tel-

OrdonatorZDcnumire Indicator

Cod

Cr sdi te

Total

bu gel are

Trimestre

Plăti efectuate

Pr, realîz.

Total cheltuieli

50.10

183,923,000

191,795,640

143,969,516

75. Of

Autoritati publice si acțiuni externe

51.10

0

0

-253

0.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

£4

0

0

-253

0.00

PI.ATI EFECTUATE IN ANE PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

.253

0.0C

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

14,009,000

15,961,000

12,309,206

77.12

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,009,000

15,961,000

12,312,593

77.14

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,720,000

14,721,000

11,558,724

78.52

TITLUL E, BUNURI SI SERVICII

20

1,289,000

1,240,000

753,869

60.80

TITLUL XIX. PLATE EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

•3,387

o.ot

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

•3,387

0.0C

T*WATAMANT

65.10

6,378,000

5,219,000

3,579,495

68.59

/CHELTUIELI CURENTE

01

6,378,000

5,219,000

3,579,495

68.5S

TITLU L CHELTUIELI DE PERSONAL

10

98;ooo

86,000

31,124

36.19

TITLUL E. BUNURI SI SERVICII

20

6,280,000

5,133,000

3,548,371

69.13

Sanatate

66.10

90,697,000

84,628,640

65,728,526

71.67

01. CHELTUIELI CURENTE

01

90,697,000

84,628,640

65,767,311

77.71

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

68,759,000

60,688,000

51,786,426

85.33

TITLUL H. BUNURI SI SERVICE

20

21,601,000

23,687.640

13,806,579

58,29

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

337,000

253,000

174,306

68510

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-38,785

0.0t

PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-38,785

0,00

Cultura, recreare si religie

67.10

14,186,000

15,965,000

12,754,523

79.89

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,186,000

15,965,000

12.755,528

79.9£

TITLU L CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.326,000

5,989,000

4/160,642

744î

TITLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

3,062,000

4,363,000

3,104,825

71.16

TITLUL XL ALTE CHELTUIELI

59

5,798,000

5,613,000

5,190,061

92.47

TITLUL XK. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

•1,005

0.00

,ATT EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL )RENT

£5

0

0

•1,005,

0.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

9,534,000

8,715,000

6,795,452

77.97

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,534,000

8,715,000

6,795,888

77.98

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,896,000

5,448,000

4,364,209

80.11

TITLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

3,638,000

3,267,000

2,431,679

74.43

TITLUL XK, PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-436

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

•436

0.00

Locuințe, servicii ei dezvoltare publica

70.10

1,675,000

1,859,000

840,428

45.21

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,675,000

1,859,000

840,428

45.21

TITLU J. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

758,000

572,000

411,311

71.91

TITLUL E, BUNURI SI SERVICII

20

917,000

1,287,000

429,117

33.34

MUNICIPIUL GALAȚI

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri P

Secțiunea Funcționare


Ia data 30.09.2017


■Ici-

Credite bugetare

Ordon ator/Denumire indicator

Cod

urson®

Total

u ugeiure Trimestre

Plăti efectuate

Pr. realii

Protecția mediului

74.10

37,243,000

46,836,000

30,998,078

66.47

OL CHELTUIELI CURENTE

01

37.243,000

46,636,000

30,998,606

66.47

HTLU1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,575,000

7,795,000

6,563,814

84.21

TITLUL H, BUNURI SI SERVICE

20

28,608,000

38,841,000

24,434,792

62.91

TITLUL XIX. PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-528

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-528

0.00

Transporturi

84.10

9,163,000

11,216,000

9,973,558

88.92

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,163,000

11,216,000

9,973,558

8892

TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL

10

503,000

433,000

357,951

82.67

TITLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

8,658,000

10,783,000

9,615,607

89.17

Alte acțiuni economice

87.10

1,038,000

1,596,000

990,503

62.06

01 .CHELTUIELI CURENTE

01

1,038,000

1,596,000

990,503

62.06

„LUI. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

900,000

1,038,000

789,520

76,06

TITLUL U. BUNURI SI SERVICII

20

138,000

558,000

200,983

36.02


Co i itiil de execuție a bugetului instituțiilor pke finanțate integral din venituri proprii - VENIT!

la dala 30.09.201?


ANEXA 7


Denumirea in

!i catodic

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI (cc

d 00.(

’+DO.15+00.17+45.10)

00.01

4,126,000

4,126,000

4,573,003

110.83

I. VENITURI CURE»

TE ( <

sd 00.03+00.12)

00.02

1,607,000

1,607,000

1,255,000

78.10

C.   VENITURI NEF1

SCALE

( cod 00.13+00.14)

00.12

1,607,000

1,607,000

1,255,000

78.10

C2. VANZARI DE BU

NURI £

[ SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

1,607,000

1,607,000

1,255,000

78.10

Transferați voluntare, altele de

catsubve

ifle (cod 37.10.01+3710.03+37.10.04+3710^0)

37.10

1£07£00

1,607 £00

1,255,000

78.10

Varsanunte <fin secțiunea defi

acționare

37.10.04

1,607,000

1,607,000

1^55,000

78JO

II. VENITURI DIN C

APITAI

(cod 39.10)

00.15

0

0

421

0.00

Venituri din valorificarea tixi<x

bnmui(c

139.10.01+39.10 JO)

39.10

0

0

421

0,00

Venituri din valorificarea unor

bunuri aii

inriitutiifor publice

39.10.01

0

0

421

0.00

IV. SUBVENȚII (ca

d 00.3

I)

00.17

2,519,000

2,519,000

3,317,582

131.70

SUBVENȚII DE IA AI

TE Nil

SLE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.13

2,519,000

2,519,000

3,317,582

131.70

Excedenlul anului anterior dez

roltare

40.10.15.02

0

0

1J57.2®

0.00

SUBVENȚII DE IA AI

43.10.09+43.10.104

TE ADI

43.10.

i:nistratii (cod

L4+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

2,519,000

2,519,000

1,560,322

61.94

Subvenții din bugetele locale j

entrufina

1 arca cheltuielilor decapitai din domeniul sanatatii

43.10.14

2,309,000

2309£Q0

1,491,897

64.61

subvenții pentru instituții puM

oe destin:

1secțiunii de dezvoltare

43.10.19

210,000

210,000

68,425

3238

Președinte de ședință,


MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 8

Contul de execuție a bugetului inatitutlilor publice finanțate integral din venituri p Secțiunea. Dezvoltare                           la data30.09.2017

Ordonator/Denumire indicator

Credite* bugetare

Pf. realiz.

Cod

Total

Trimestre

Plăti efectuate

Total cheltuieli

5Q<10

11,053,000

11,195,000

4,318,117

38.67

ORPINS PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

0

0

-1,621

' 0.00

TITLUL XK. PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-1,621

oue

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL ' CURENT

85

0

0

-1,621

0.00

INVATAMANT

65.10

10,000

16,000

0

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,000

16,000

0

0,00

TITLUL XEI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,000

16.000

0

0.00

Sanatats

66.10

5,648,000

5,448,000

1,541,159

28.2$

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,6.18,000

5,448,000

1,541,159

28.2$

TITLUL XHI. ACTIVE NE FINANCI ARE

71

5,648,000

5,448,000

1,541,159

28.29

Asigurări si asistenta sociala

68.10

320,000

320,000

100,395

31.37

ch^L'ixjieli de capital

70

320,000

320,000

100,395

3137

LUL XEI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

320,000

320,000

100,395

3137

Protecția mediului

74,10

5,075,000

5,075,000

2,678,184

52.77

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,071,000

5,075,000

2,678,184

52.77

TITLUL XEI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,075,000

5,075,000

2,678,184

52.77


ANEXA 9


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE EXTERNE PE ANUL 2017 30.09.2017

lei


Denumire indicator

capitol/tltlu /articol

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

%

TOTAL CHELTUIELI

50.06

73.193.430

73.198.430

24.783.000

33,86

TRANSPORTURI

84.06

73.198.430

73.198.430

24.783.000

33,86

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

73.198.430

73.198.430

24.783.000

33,86

TITLUL Xm.Actîve nefînanciare

71

73.198.430

73.198,430

24.783,000

33,86

ANEXA 10

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE PE ANUL 2017 30.09,2017

lei

Denumire indicator

capltol/tl tiu /articol

Prevederi bugetare Inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

%

TOTAL CHELTUIELI

50.06

0

3,708,690

3.708.687

100,00

AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

51.07

0

3,708.690

3.708.687

100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

3.708.690

3.708.687

100,00

TITLUL XIII,Active nefinanciare

71

0

3.708.690

3.708.687

100,00