Hotărârea nr. 58/2017

Completarea HCL nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea in concesiune catre S.C. Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemul public de distributie si furnizare a energiei termice apartinand domeniului public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 58

din 23.02.2017

privind completarea H.C.L. nr. 384/30.09.2015privind transmiterea în concesiune către societatea Calorgal SA., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, lonuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 48/03.02.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 12030/01.02.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 12032/01.02.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabile și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 59, alin. (1) și alin. (2), din Ordonanța de Urgență nr. 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), lit. V din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I — Se completează anexa 1 la H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul cuprins:

CC

Nr. crt.

Nr. înv.

Denumire

Data PIF

Valoare   de

inventar

412

215483

Rețele termice - SC 58 Siderurgiștilor Vest

24.08.2015

533-760,54 lei

413

210394

Rețele termice - SC 33

11.10.2016

2.266.112,08 lei

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octamxin Kovacs